Odnośniki podstawowe

17.04.2018 - 10:19

16 kwietnia br., z udziałem przedstawicieli MPWIK, ZDIUM, Zieleni Miejskiej, wykonawcy (firma Skanska) oraz Zarządu Osiedla Leśnica odbył się drugi odbiór inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej Ratyń IIa (Trzmielowicka, Jajczarska, Gielniaka). Niestety wykonawca nie wywiązał się z usunięcia wszystkich niedociągnięć, wykazanych podczas pierwszego odbioru w grudniu 2017r., w tym: nie w pełni uzupełniono opaski z kruszywa o szerokości jak w projekcie, z wyraźną granicą z terenem zielonym (trawniki); drzewa w ul. Jajczarskiej pozostawiono z odsłoniętym systemem korzeniowym; nawierzchni z kostki kamiennej w ul. Trzmielowickiej nie poprawiono w miejscu braku zachowania spoin normowych oraz nie ułożono kostki zgodnie ze sztuką; nie poprawiono również poboczy z kruszywa w ul. Trzmielowickiej i ul. Jajczarskiej. Mamy nadzieję, że firma Skanska upora się z ww. niedociągnięciami do czasu następnego odbioru.

12.09.2017 - 17:52

Na ulicach objętych projektem Ratyń I, lipcu br., przedstawiciele MPWiK oraz ZDIUM przeprowadzili odbiór wykonania tego zadania przez firmę AG System. W tym przedsięwzięciu uczestniczyli również przedstawiciele RO, zgłaszając usterki do naprawy przez wykonawcę. Dodatkowo w sierpniu br. dokonano pomiaru prawidłowości wykonania progów zwalniających na ul. Serowarskiej.  Do chwili obecnej, mimo zapewnień nie otrzymywaliśmy oficjalnej notatki ze ZDIUM-u z tego odbioru i podjętych działaniach przez wykonawcę. Z bezpośrednich obserwacji wynika, że w sobotę 9 września br. wreszcie przystąpiono do usuwania usterek, sfrezowano dotychczas wykonane progi spowalniające na ul. Serowarskiej i wykonawca wykonuje je od nowa. Natomiast na ulicy al. Klonowej i ul. Mleczarskiej dokonano uzupełnienia ubytków i wyrównywania nawierzchni asfaltowej.  

30.08.2017 - 12:23

Na ulicach objętych projektem budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ratyń I, w miesiącu lipcu, przedstawiciele MPWiK oraz ZDIUM przeprowadzili odbiór wykonania tego zadania przez firmę AG System. W tym przedsięwzięciu wzięli również udział przedstawiciele RO, którzy zgłosili szereg usterek do poprawy przez wykonawcę.

24.08.2017 - 13:29

W ulicach objętych projektem budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ratyń I, trwają prace uzupełnieniowo-porządkowe. W najbliższych dniach inwestor MPWiK oraz przedstawiciele ZDIUM planują odbiór wykonania tego zadania. RO zgłosiła potrzebę udziału w tym przedsięwzięciu, czekamy na oficjalny termin odbioru. Kolejny raz apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie do wykonawcy, firmy AG System swoich uwag i zastrzeżeń. 

24.08.2017 - 13:27

Wykonawca projektu Ratyń IIa poinformował, że zakończył budowę sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami w ulicy Gielniaka oraz w ulicy Jajczarskiej i Jajczarskiej bocznej. W tym rejonie odtwarzane są nawierzchnie i porządkowany teren budowy. Następnie realizowany będzie odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Trzmielowickiej od skrzyżowania z aleją Klonową. Podczas realizacji kanału głównego przejazd będzie możliwy jednym pasem, a w czasie budowy przyłączy do posesji ulica będzie nieprzejezdna. Oznakowania kolejnych etapów będą wprowadzane na bieżąco.
Zakończenie realizacji projektu Ratyń I (Serowarska, Klonowa, Trzmielowicka, Miodowa), w tym odtworzenie nawierzchni, oznakowanie progów spowalniających, naprawę ubytków w chodnikach, wyrównanie i obsianie poboczy, uprzątniecie trenu budowy, zaplanowano na 15.05.2017 r.

08.03.2017 - 21:04

Od końca lutego kontynuowane są prace w poboczu ulicy Jajczarskiej od ulicy Gielniaka w kierunku ulicy Mleczarskiej. Po zakończeniu tego odcinka i przeprowadzeniu przez Inwestora inspekcji video odtworzone zostaną nawierzchnie w obrębie tych odcinków ulic. Na tym etapie ulica Jajczarska jest cały czas przejezdna. Utrudnienia na odcinku między Gielniaka, a Mleczarską mogą wystąpić w godzinach pracy, gdy dowożony jest piasek oraz ładowany jest urobek z wykopu. Wysypy tymczasowe lokalizowane są w pobliżu prowadzonych robót, aby ograniczyć do minimum poruszanie się po osiedlu. Z zaplecza materiałowo-sprzętowego zlokalizowanego na ulicy Miodowej, do miejsca wykonywanych robót, ciężarówki oraz koparki przemieszczają się tylko ulicą Trzmielowicką, a następnie Jajczarską. Samochody ciężarowe obsługujące budowę mają za przednią szybą identyfikator z napisem Skanska, nazwą kontraktu, numerem rejestracyjnym i pieczątką kierownika budowy. Samochody dostawców materiałów (rury, studnie) bez identyfikatorów, dojeżdżają tylko Jajczarską od ulicy Średzkiej. Wykonawca prosi o wyrozumiałość i cierpliwość mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych budową kanalizacji, jak też przejeżdżających przez ulice Trzmielowicką, Jajczarską i Gielniaka.

10.02.2017 - 02:23

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca AG System wstrzymał realizację prac odtworzeniowych nawierzchni ulic objętych budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano również oczyszczenie ulic z odpadów i śmieci budowlanych, wyrównanie i obsianie trawą poboczy gruntowych ulic objętych ww. inwestycją oraz oznakowanie progów spowalniających. Wyznaczeni radni osiedla uczestniczyli w XII ub. roku w jednym z pierwszym z odbiorów ww. inwestycji, kolejne przed nami, być może już w lutym?

16.12.2016 - 11:35

Wykonawca realizuje obecnie prace odtworzeniowe nawierzchni ulic objętych budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Położono nakładkę asfaltową na ulicy Serowarskiej, odtwarzane będą ubytki w wybrukowanych ciągach spływu wody opadowej, naprawiane popękane i zapadnięte chodniki i wjazdy oraz fragmenty krawężników. Zaplanowano również oczyszczenie ulic z odpadów i śmieci budowlanych, wyrównanie i obsianie trawą poboczy gruntowych ulic objętych ww. inwestycją oraz oznakowanie progów spowalniających. Prosimy jeszcze o trochę cierpliwości i o nie pozostawianie swoich pojazdów w obrębie jezdni i chodników, szczególnie w miejscach planowanych i prowadzonych prac. Przypominamy, żeby swoje uwagi szczególnie dotyczące podjazdów i chodników w pierwszej kolejności zgłaszać do wykonawcy, firmy AG System. Należy też zwrócić uwagę na uszkodzenia powstałe w obrębie swoich posesji np. chodniki, ogrodzenia, trawniki, elementy architektury ogrodowej itp. Kontakt: Inżynier Budowy 519 138 605, Kierownik Budowy 512 040 925.  

30.11.2016 - 17:10

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców w odniesieniu do realizowanych prac odtworzeniowych nawierzchni ulic objętych budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – projekt Ratyń I, Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się dyrektora ZDIUM, MPWiK oraz wykonawcy firmy AG System z następującymi pilnymi sprawami: 

14.11.2016 - 12:45

W jezdni ul. Trzmielowickiej odtwarzana jest kostki granitowa, a w dalszej kolejności wykonawca zamierza naprawić chodnik. W alei Klonowej i ul. Mleczarskiej dodatkowo wymieniona została przestarzała kanalizacja burzowa, i niebawem zastanie położony dywanik asfaltowy. Natomiast w alei Platanowej już ułożono nawierzchnię asfaltową. Na ul. Serowarskiej, od skrzyżowania z ul. Trzmielowicką, aż do pierwszych zabudowań położona została nakładka asfaltowa. Równocześnie odtwarzane są chodniki w miejscach prac oraz równane jest pobocze.