Odnośniki podstawowe

08.06.2017 - 10:37

 W ulicach objętych projektem budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Ratyń I, trwają prace uzupełnieniowo-porządkowe. W najbliższych dniach inwestor MPWiK oraz przedstawiciele ZDIUM planują odbiór wykonania tego zadania. RO zgłosiła potrzebę udziału w tym przedsięwzięciu, czekamy na oficjalny termin odbioru. Kolejny raz apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie do wykonawcy, firmy AG System swoich uwag i zastrzeżeń.

20.04.2017 - 23:13

Wykonawca informuje, że zakończył budowę sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami w ulicy Gielniaka i Jajczarskiej oraz rozpoczął prace związane z odtworzeniem terenów zielonych oraz odbudową nawierzchni. Od początku kwietnia prowadzone są roboty na odcinku ulicy Trzmielowickiej od skrzyżowania z ulicą Klonową. W związku z tym, że przebieg kanału głównego zbliża się do osi jezdni, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu zastępczego, od 21 do 28 kwietnia na wysokości posesji nr 56 i 58 będzie wprowadzone całkowite zamknięcie powyższego odcinka ulicy Trzmielowickiej.

08.03.2017 - 21:04

Od końca lutego kontynuowane są prace w poboczu ulicy Jajczarskiej od ulicy Gielniaka w kierunku ulicy Mleczarskiej. Po zakończeniu tego odcinka i przeprowadzeniu przez Inwestora inspekcji video odtworzone zostaną nawierzchnie w obrębie tych odcinków ulic. Na tym etapie ulica Jajczarska jest cały czas przejezdna. Utrudnienia na odcinku między Gielniaka, a Mleczarską mogą wystąpić w godzinach pracy, gdy dowożony jest piasek oraz ładowany jest urobek z wykopu. Wysypy tymczasowe lokalizowane są w pobliżu prowadzonych robót, aby ograniczyć do minimum poruszanie się po osiedlu. Z zaplecza materiałowo-sprzętowego zlokalizowanego na ulicy Miodowej, do miejsca wykonywanych robót, ciężarówki oraz koparki przemieszczają się tylko ulicą Trzmielowicką, a następnie Jajczarską. Samochody ciężarowe obsługujące budowę mają za przednią szybą identyfikator z napisem Skanska, nazwą kontraktu, numerem rejestracyjnym i pieczątką kierownika budowy. Samochody dostawców materiałów (rury, studnie) bez identyfikatorów, dojeżdżają tylko Jajczarską od ulicy Średzkiej. Wykonawca prosi o wyrozumiałość i cierpliwość mieszkańców bezpośrednio zainteresowanych budową kanalizacji, jak też przejeżdżających przez ulice Trzmielowicką, Jajczarską i Gielniaka.

10.02.2017 - 02:23

Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne wykonawca AG System wstrzymał realizację prac odtworzeniowych nawierzchni ulic objętych budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zaplanowano również oczyszczenie ulic z odpadów i śmieci budowlanych, wyrównanie i obsianie trawą poboczy gruntowych ulic objętych ww. inwestycją oraz oznakowanie progów spowalniających. Wyznaczeni radni osiedla uczestniczyli w XII ub. roku w jednym z pierwszym z odbiorów ww. inwestycji, kolejne przed nami, być może już w lutym?

16.12.2016 - 11:35

Wykonawca realizuje obecnie prace odtworzeniowe nawierzchni ulic objętych budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Położono nakładkę asfaltową na ulicy Serowarskiej, odtwarzane będą ubytki w wybrukowanych ciągach spływu wody opadowej, naprawiane popękane i zapadnięte chodniki i wjazdy oraz fragmenty krawężników. Zaplanowano również oczyszczenie ulic z odpadów i śmieci budowlanych, wyrównanie i obsianie trawą poboczy gruntowych ulic objętych ww. inwestycją oraz oznakowanie progów spowalniających. Prosimy jeszcze o trochę cierpliwości i o nie pozostawianie swoich pojazdów w obrębie jezdni i chodników, szczególnie w miejscach planowanych i prowadzonych prac. Przypominamy, żeby swoje uwagi szczególnie dotyczące podjazdów i chodników w pierwszej kolejności zgłaszać do wykonawcy, firmy AG System. Należy też zwrócić uwagę na uszkodzenia powstałe w obrębie swoich posesji np. chodniki, ogrodzenia, trawniki, elementy architektury ogrodowej itp. Kontakt: Inżynier Budowy 519 138 605, Kierownik Budowy 512 040 925.  

30.11.2016 - 17:10

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców w odniesieniu do realizowanych prac odtworzeniowych nawierzchni ulic objętych budową i modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – projekt Ratyń I, Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się dyrektora ZDIUM, MPWiK oraz wykonawcy firmy AG System z następującymi pilnymi sprawami: 

14.11.2016 - 12:45

W jezdni ul. Trzmielowickiej odtwarzana jest kostki granitowa, a w dalszej kolejności wykonawca zamierza naprawić chodnik. W alei Klonowej i ul. Mleczarskiej dodatkowo wymieniona została przestarzała kanalizacja burzowa, i niebawem zastanie położony dywanik asfaltowy. Natomiast w alei Platanowej już ułożono nawierzchnię asfaltową. Na ul. Serowarskiej, od skrzyżowania z ul. Trzmielowicką, aż do pierwszych zabudowań położona została nakładka asfaltowa. Równocześnie odtwarzane są chodniki w miejscach prac oraz równane jest pobocze.

21.10.2016 - 00:02

W jezdni ul. Trzmielowickiej odtwarzana jest kostki granitowa, a w ul. Miodowej nawierzchnia asfaltowa. W alei Klonowej dodatkowo wymieniana jest przestarzała kanalizacja burzowa, a następnie będzie układana nawierzchnia asfaltowa. Natomiast w alei Platanowej formowana jest podbudowa z kruszywa, układane są krawężniki oraz trwają prace przygotowawcze do położenia nawierzchni asfaltowej. Na ul. Serowarskiej położono nową nakładkę asfaltową, w pierwszej kolejności od skrzyżowania z ul. Trzmielowicką, wzdłuż cmentarza, aż do pierwszych zabudowań tej ulicy.

04.10.2016 - 21:31

MPWiK SA ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (Projekt Ratyń – etap IIa) polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami i odbudową nawierzchni drogowych w ulicach Jajczarskiej, Gielniaka i Trzmielowickiej. Otwarcie ofert nastąpiło 4.10.16. Wybrany wykonawca będzie miał 8 miesięcy na realizację wszystkich prac, licząc od dnia podpisania umowy.  

04.10.2016 - 21:28

Przy ul. Wojska Polskiego prowadzone jest porządkowanie i równanie terenu po byłej oczyszczalni ścieków, natomiast w jezdni ul. Trzmielowickiej odtwarzana jest kostki granitowa, a w ul. Miodowej nawierzchnia asfaltowa. W alei Klonowej wykonywana jest i wyrównywana podbudowa pod nawierzchnię asfaltową. Z kolei w alei Platanowej prowadzone jest profilowanie podbudowy z kruszywa i układanie krawężników oraz przygotowanie do położenia nawierzchni. Na ulicy Serowarskiej został sfrezowany stary asfalt, prowadzone są prace wyrównawcze całej nawierzchni i przygotowanie do położenia nowej nakładki asfaltowej. W dalszej kolejności zostaną odtworzone chodniki w miejscach prac i progi spowalniające oraz wyrównane pobocza. Apelujemy o nie pozostawianie swoich pojazdów w obrębie jezdni ww. ulic. Organizacja ruchu okresowo przewiduje całkowite zamknięcie dróg na czas ich przebudowy. Należy zwrócić uwagę na uszkodzenia powstałe w obrębie swoich posesji np. chodników, ogrodzeń, trawników, elementów architektury ogrodowej itp.