Odnośniki podstawowe

21.10.2016 - 00:02

W jezdni ul. Trzmielowickiej odtwarzana jest kostki granitowa, a w ul. Miodowej nawierzchnia asfaltowa. W alei Klonowej dodatkowo wymieniana jest przestarzała kanalizacja burzowa, a następnie będzie układana nawierzchnia asfaltowa. Natomiast w alei Platanowej formowana jest podbudowa z kruszywa, układane są krawężniki oraz trwają prace przygotowawcze do położenia nawierzchni asfaltowej. Na ul. Serowarskiej położono nową nakładkę asfaltową, w pierwszej kolejności od skrzyżowania z ul. Trzmielowicką, wzdłuż cmentarza, aż do pierwszych zabudowań tej ulicy.

04.10.2016 - 21:31

MPWiK SA ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (Projekt Ratyń – etap IIa) polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami i odbudową nawierzchni drogowych w ulicach Jajczarskiej, Gielniaka i Trzmielowickiej. Otwarcie ofert nastąpiło 4.10.16. Wybrany wykonawca będzie miał 8 miesięcy na realizację wszystkich prac, licząc od dnia podpisania umowy.  

04.10.2016 - 21:28

Przy ul. Wojska Polskiego prowadzone jest porządkowanie i równanie terenu po byłej oczyszczalni ścieków, natomiast w jezdni ul. Trzmielowickiej odtwarzana jest kostki granitowa, a w ul. Miodowej nawierzchnia asfaltowa. W alei Klonowej wykonywana jest i wyrównywana podbudowa pod nawierzchnię asfaltową. Z kolei w alei Platanowej prowadzone jest profilowanie podbudowy z kruszywa i układanie krawężników oraz przygotowanie do położenia nawierzchni. Na ulicy Serowarskiej został sfrezowany stary asfalt, prowadzone są prace wyrównawcze całej nawierzchni i przygotowanie do położenia nowej nakładki asfaltowej. W dalszej kolejności zostaną odtworzone chodniki w miejscach prac i progi spowalniające oraz wyrównane pobocza. Apelujemy o nie pozostawianie swoich pojazdów w obrębie jezdni ww. ulic. Organizacja ruchu okresowo przewiduje całkowite zamknięcie dróg na czas ich przebudowy. Należy zwrócić uwagę na uszkodzenia powstałe w obrębie swoich posesji np. chodników, ogrodzeń, trawników, elementów architektury ogrodowej itp.

23.09.2016 - 11:43

W ulicy Wojska Polskiego prowadzony jest demontaż zbiorników z oczyszczalni ścieków oraz wywóz ziemi i porządkowanie poboczy. Natomiast w ulicach Trzmielowickiej i Miodowej odtwarzane jest pobocze wzdłuż jednostki wojskowej. Na Mleczarskiej układana jest nawierzchnia asfaltowa, a w alei Klonowej trwa wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową. W alei Platanowej prowadzone jest profilowanie podbudowy z kruszywa i będzie układana nowa nawierzchnia.

07.09.2016 - 11:32

W ul. Wojska Polskiego prowadzony jest demontaż zbiorników, wstawianie wpustu deszczowego przy wjeździe na pompownię, demontaż zbiorników oraz zasypywanie i wyrównywanie nawierzchni. W początkowej części ul. Serowarskiej zostały uzupełnione brakujące sięgacze kanalizacyjne, aktualnie trwa naprawa uszkodzonej rury, planowane jest ponowne sprawdzenie szczelności.
Rozpoczęły się już prace związane z odtworzeniem nawierzchni. W ul. Trzmielowickiej – wyrównywane jest pobocze wzdłuż jednostki wojskowej, w ul. Mleczarskiej – trwa układanie nawierzchni asfaltowej, w alei Klonowej oraz ul. Miodowej – realizowane jest korytowanie oraz wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową; w ul. Platanowej – prowadzone jest profilowanie podbudowy z kruszywa.
Następnie będą odtwarzane ulice Serowarska, Serowarska boczna i Jajczarska. Prace będą się odbywały sukcesywnie i nie powinny być bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Jak informuje Kierownik budowy AG System, organizacja ruchu przewiduje całkowite zamknięcie dróg na czas ich przebudowy. Jeżeli kanalizacja deszczowa została zanieczyszczona w wyniku prowadzonych prac, będzie wyczyszczona. Chodniki w miejscach prac oraz progi spowalniające zostaną odtworzone, a pobocza wyrównane. Przypominamy, aby swoje uwagi w pierwszej kolejności kierować do firmy AG System. Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na uszkodzenia powstałe w obrębie swoich posesji np. chodników, ogrodzeń, trawników, elementów architektury ogrodowej itp. Kontakt: Inżynier Budowy 519 138 605, Kierownik Budowy 512 040 925. RO upoważniła radnych Zbigniewa Mianowskiego i Józefa Piskorskiego do kontaktów z kierownictwem budowy i do nich można również zgłaszać swoje wnioski i zapytania oraz dodatkowo, do radnej Elżbiety Miedzińskiej.

24.08.2016 - 11:09

W początkowej części ul. Serowarskiej uzupełniane są jeszcze brakujące sięgacze kanalizacyjne (pozostawione po poprzedniej firmie) i może to potrwać około 4 tygodni. Dokonano również inspekcji i odbioru części wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Natomiast od połowy lipca trwają prace drogowe na ulicach Ratyńskiej, Równej, Wojska Polskiego i Trzmielowickiej.Dalsze prace związane z odtworzeniem nawierzchni w pierwszej kolejności będą realizowane w alei Klonowej, ulicach Mleczarskiej oraz Miodoweji powinny się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Następnie będą odtwarzane ulice Serowarska, Serowarska boczna i Jajczarska. Prace będą się odbywały sukcesywnie. Jak informuje kierownik budowy AG System, mieszkańcy będą wcześniej informowani o terminie realizacji prac na ich ulicy. Prace nie powinny być bardzo uciążliwe dla mieszkańców, zakres prac to tylko korekta ułożenia kruszywa po trasie kanalizacji, sfrezowanie resztek asfaltu i położenie nowej warstwy ścieralnej. Organizacja ruchu przewiduje całkowite zamknięcie dróg na czas ich przebudowy. Jeżeli kanalizacja deszczowa została zanieczyszczona w wyniku prowadzonych prac, będzie wyczyszczona. Chodniki w miejscach prac zostaną odtworzone, pobocza wyrównane. Progi spowalniające zostaną odtworzone. 

28.06.2016 - 17:33

W ul. Serowarskiej, do końca lipca, wykonawca planuje zakończyć prace sieciowe (główny kanał oraz przyłącza do poszczególnych posesji). Na sierpień zaplanowano rozpoczęcie prac drogowych na tej ulicy. Niebawem firma AG System zakończy budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej, a następnie po ich odwodnieniu zostaną zlikwidowane komory po przewiertach. W al. Platanowej wykonywane są metodą przewiertową dwa pozostałe przyłącza kanalizacji sanitarnej.

15.06.2016 - 18:55

W ul. Serowarskiej trwają prace przy budowie rurociągu głównego kanalizacji sanitarnej, prace są prowadzone metodą rozkopową i realizowane równocześnie przez dwie firmy podwykonawcze. Zadanie to jest szczególnie utrudnione z uwagi na gęstą sieć instalacji, przestarzałą kanalizację burzową oraz zwartą bryłę korzeniową kilkudziesięcioletnich drzew.
Do 31 maja firma AG System planuje zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej, a następnie likwidację komór po przewiertach. Natomiast w ulicy Platanowej wykonywane są metodą przewiertową dwa pozostałe przyłącza kanalizacji sanitarnej. Niestety, nie zostały jeszcze zakończone prace przy złączeniu wodociągu pod torami PKP z wodociągiem w ulicy Trzmielowickiej oraz prace przy odtwarzaniu kostki granitowej i chodnika asfaltowego.
 

19.05.2016 - 18:03

Przy ulicach Wojska Polskiego, Ratyńskiej i Równej wywożona jest zbędna ziemia i trwa wyrównywanie nawierzchni. W końcu, po 1,5 miesięcznym opóźnieniu, wznowione zostały prace w ul. Serowarskiej. Roboty przy budowie rurociągu głównego kanalizacji sanitarnej w tej ulicy są prowadzone metodą rozkopową. Natomiast do 31 maja firma AG System planuje zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej, a następnie likwidację komór po przewiertach.

04.05.2016 - 20:48

Przy ul. Wojska Polskiego w starej oczyszczalni ścieków kontynuowana jest rozbiórka elementów betonowych, a z ulic Ratyńskiej i Równej wywożona jest zbędna ziemia i trwa wyrównywanie nawierzchni. Natomiast w ul. Miodowej kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, a na ul. Mleczarskiej, po modernizacji trwa przepinanie sieci wodociągowej. Niestety w ul. Serowarskiej, jak wcześniej zapewniał wykonawca, prace przy budowie rurociągu głównego na odcinku od numeru 10 do końca tej ulicy, jeszcze się nie rozpoczęły. Opóźnienie jest spowodowane brakiem wydania decyzji dla wykonawcy AG System jaką metodą mają być prowadzone dalsze prace. W związku planowanym zastosowaniem metody rozkopowej, swoje zastrzeżenia wysunęli przedstawiciele Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM. Ich zdaniem, może mieć to niekorzystny wpływ na korzenie rosnących na tej ulicy kilkudziesięcioletnich lip. Mamy nadzieję, że prace ruszą w pierwszej połowie maja zwłaszcza, że końcowy termin zamknięcia całej inwestycji upływa 30 czerwca br.