Odnośniki podstawowe

23.09.2016 - 11:43

W ulicy Wojska Polskiego prowadzony jest demontaż zbiorników z oczyszczalni ścieków oraz wywóz ziemi i porządkowanie poboczy. Natomiast w ulicach Trzmielowickiej i Miodowej odtwarzane jest pobocze wzdłuż jednostki wojskowej. Na Mleczarskiej układana jest nawierzchnia asfaltowa, a w alei Klonowej trwa wykonywanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową. W alei Platanowej prowadzone jest profilowanie podbudowy z kruszywa i będzie układana nowa nawierzchnia.

07.09.2016 - 11:32

W ul. Wojska Polskiego prowadzony jest demontaż zbiorników, wstawianie wpustu deszczowego przy wjeździe na pompownię, demontaż zbiorników oraz zasypywanie i wyrównywanie nawierzchni. W początkowej części ul. Serowarskiej zostały uzupełnione brakujące sięgacze kanalizacyjne, aktualnie trwa naprawa uszkodzonej rury, planowane jest ponowne sprawdzenie szczelności.
Rozpoczęły się już prace związane z odtworzeniem nawierzchni. W ul. Trzmielowickiej – wyrównywane jest pobocze wzdłuż jednostki wojskowej, w ul. Mleczarskiej – trwa układanie nawierzchni asfaltowej, w alei Klonowej oraz ul. Miodowej – realizowane jest korytowanie oraz wykonanie podbudowy pod nawierzchnię asfaltową; w ul. Platanowej – prowadzone jest profilowanie podbudowy z kruszywa.
Następnie będą odtwarzane ulice Serowarska, Serowarska boczna i Jajczarska. Prace będą się odbywały sukcesywnie i nie powinny być bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Jak informuje Kierownik budowy AG System, organizacja ruchu przewiduje całkowite zamknięcie dróg na czas ich przebudowy. Jeżeli kanalizacja deszczowa została zanieczyszczona w wyniku prowadzonych prac, będzie wyczyszczona. Chodniki w miejscach prac oraz progi spowalniające zostaną odtworzone, a pobocza wyrównane. Przypominamy, aby swoje uwagi w pierwszej kolejności kierować do firmy AG System. Szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na uszkodzenia powstałe w obrębie swoich posesji np. chodników, ogrodzeń, trawników, elementów architektury ogrodowej itp. Kontakt: Inżynier Budowy 519 138 605, Kierownik Budowy 512 040 925. RO upoważniła radnych Zbigniewa Mianowskiego i Józefa Piskorskiego do kontaktów z kierownictwem budowy i do nich można również zgłaszać swoje wnioski i zapytania oraz dodatkowo, do radnej Elżbiety Miedzińskiej.

24.08.2016 - 11:09

W początkowej części ul. Serowarskiej uzupełniane są jeszcze brakujące sięgacze kanalizacyjne (pozostawione po poprzedniej firmie) i może to potrwać około 4 tygodni. Dokonano również inspekcji i odbioru części wykonanej instalacji kanalizacji sanitarnej. Natomiast od połowy lipca trwają prace drogowe na ulicach Ratyńskiej, Równej, Wojska Polskiego i Trzmielowickiej.Dalsze prace związane z odtworzeniem nawierzchni w pierwszej kolejności będą realizowane w alei Klonowej, ulicach Mleczarskiej oraz Miodoweji powinny się rozpocząć jeszcze w tym miesiącu. Następnie będą odtwarzane ulice Serowarska, Serowarska boczna i Jajczarska. Prace będą się odbywały sukcesywnie. Jak informuje kierownik budowy AG System, mieszkańcy będą wcześniej informowani o terminie realizacji prac na ich ulicy. Prace nie powinny być bardzo uciążliwe dla mieszkańców, zakres prac to tylko korekta ułożenia kruszywa po trasie kanalizacji, sfrezowanie resztek asfaltu i położenie nowej warstwy ścieralnej. Organizacja ruchu przewiduje całkowite zamknięcie dróg na czas ich przebudowy. Jeżeli kanalizacja deszczowa została zanieczyszczona w wyniku prowadzonych prac, będzie wyczyszczona. Chodniki w miejscach prac zostaną odtworzone, pobocza wyrównane. Progi spowalniające zostaną odtworzone. 

28.06.2016 - 17:33

W ul. Serowarskiej, do końca lipca, wykonawca planuje zakończyć prace sieciowe (główny kanał oraz przyłącza do poszczególnych posesji). Na sierpień zaplanowano rozpoczęcie prac drogowych na tej ulicy. Niebawem firma AG System zakończy budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej, a następnie po ich odwodnieniu zostaną zlikwidowane komory po przewiertach. W al. Platanowej wykonywane są metodą przewiertową dwa pozostałe przyłącza kanalizacji sanitarnej.

15.06.2016 - 18:55

W ul. Serowarskiej trwają prace przy budowie rurociągu głównego kanalizacji sanitarnej, prace są prowadzone metodą rozkopową i realizowane równocześnie przez dwie firmy podwykonawcze. Zadanie to jest szczególnie utrudnione z uwagi na gęstą sieć instalacji, przestarzałą kanalizację burzową oraz zwartą bryłę korzeniową kilkudziesięcioletnich drzew.
Do 31 maja firma AG System planuje zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej, a następnie likwidację komór po przewiertach. Natomiast w ulicy Platanowej wykonywane są metodą przewiertową dwa pozostałe przyłącza kanalizacji sanitarnej. Niestety, nie zostały jeszcze zakończone prace przy złączeniu wodociągu pod torami PKP z wodociągiem w ulicy Trzmielowickiej oraz prace przy odtwarzaniu kostki granitowej i chodnika asfaltowego.
 

19.05.2016 - 18:03

Przy ulicach Wojska Polskiego, Ratyńskiej i Równej wywożona jest zbędna ziemia i trwa wyrównywanie nawierzchni. W końcu, po 1,5 miesięcznym opóźnieniu, wznowione zostały prace w ul. Serowarskiej. Roboty przy budowie rurociągu głównego kanalizacji sanitarnej w tej ulicy są prowadzone metodą rozkopową. Natomiast do 31 maja firma AG System planuje zakończyć budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Miodowej, a następnie likwidację komór po przewiertach.

04.05.2016 - 20:48

Przy ul. Wojska Polskiego w starej oczyszczalni ścieków kontynuowana jest rozbiórka elementów betonowych, a z ulic Ratyńskiej i Równej wywożona jest zbędna ziemia i trwa wyrównywanie nawierzchni. Natomiast w ul. Miodowej kontynuowane są prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, a na ul. Mleczarskiej, po modernizacji trwa przepinanie sieci wodociągowej. Niestety w ul. Serowarskiej, jak wcześniej zapewniał wykonawca, prace przy budowie rurociągu głównego na odcinku od numeru 10 do końca tej ulicy, jeszcze się nie rozpoczęły. Opóźnienie jest spowodowane brakiem wydania decyzji dla wykonawcy AG System jaką metodą mają być prowadzone dalsze prace. W związku planowanym zastosowaniem metody rozkopowej, swoje zastrzeżenia wysunęli przedstawiciele Wydziału Środowiska i Rolnictwa UM. Ich zdaniem, może mieć to niekorzystny wpływ na korzenie rosnących na tej ulicy kilkudziesięcioletnich lip. Mamy nadzieję, że prace ruszą w pierwszej połowie maja zwłaszcza, że końcowy termin zamknięcia całej inwestycji upływa 30 czerwca br.

21.04.2016 - 12:37

Aktualnie na ul. Mleczarskiej i Klonowej dokonano poprawy stanu nawierzchni tymczasowej, a na ul. Trzmielowickiej prowadzone są prace naprawcze przy odtwarzaniu nawierzchni jezdni z kostki granitowej. Przy ul. Wojska Polskiego w starej oczyszczalni ścieków trwa demontaż elementów betonowych. Natomiast w ul. Miodowej trwają zaawansowane prace przy budowie kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową. W ul. Serowarskiej, jak zapewnia wykonawca, prace przy budowie rurociągu głównego na odcinku od numeru 10 do końca tej ulicy, prawdopodobnie rozpoczną się pod koniec kwietnia. Obecnie nanoszone są poprawki i uzupełnienia w dokumentacji projektowej. Prosimy, aby swoje wnioski dotyczące tego przedsięwzięcia, w pierwszej kolejności kierować do przedstawicieli firmy AG System. Kontakt: Inżynier Budowy 519 138 605, Kierownik Budowy 512 040 925. Ponadto RO upoważniła radnych Zbigniewa Mianowskiego i Józefa Piskorskiego do kontaktów z kierownictwem budowy i do nich można również zgłaszać swoje wnioski i zapytania oraz dodatkowo, do radnej Elżbiety Miedzińskiej.

14.03.2016 - 15:22

Firma AG System, planuje od połowy marca do końca kwietnia, przy przejeździe kolejowym, wykonanie złączenia sieci wodociągowej (przewiert pod torami) z istniejącym wodociągiem w ul. Trzmielowickiej. W dalszej części tej ulicy rozpoczynają się prace przy budowie sięgaczy do posesji. Będą one wykonywane „połówkowo”, aby jeden pas jezdni był stale przejezdny. Pełne odtworzenie nawierzchni, prace naprawcze oraz sprzątanie zaplanowano na początek kwietnia. Natomiast zamknięcie komory przewiertowej w skrzyżowaniu ulic Trzmielowicka/ Miodowa opóźnia się i według wykonawcy powinno nastąpić dopiero w drugiej połowie marca. W al. Klonowej finalizowane są prace przy budowie rurociągu na odcinku od ulicy Mleczarskiej do Serowarskiej. Niestety, nastąpiło zatrzymanie prac u zbiegu al. Klonowej i ul. Serowarskiej z powodu nieprzewidzianych trudności związanych z posadowieniem studni kanalizacyjnej (kolizja z wodociągiem i rurociągiem kanalizacji opadowej wymusza przeprojektowanie tego miejsca). Z kolei w ul. Serowarskiej wykonawca kończy prace w bocznej ulicy (między nr 10 a 12) i planuje rozpocząć wykonywanie sięgaczy (cofając się w kierunku cmentarza). Ruch będzie wstrzymany w miejscu aktualnie wykonywanego sięgacza. W kolejnym etapie prace w ul. Serowarskiej, od nr 10 do jej końca, zaplanowano z zastosowaniem metody bezwykopowej (przewiertowo). Rozpoczną się jeszcze w marcu i będą prowadzone do trzeciego tygodnia maja. Sięgacze w tej ulicy wykonywane będą na bieżąco po przewierceniu danego odcinka kanału. Ponadto na ul. Wojska Polskiego przy oczyszczalni ścieków trwające prace porządkowe.

Dodatkowo, w imieniu wykonawcy, prosimy mieszkańców, aby uwagi w pierwszej kolejności kierowali do firmy AG System. Zgłaszanie wszelkich spraw bezpośrednio do wykonawcy przyspieszy ich rozpoznanie i realizację.

Kontakt: Inżynier Budowy tel. 519 138 605, Kierownik Budowy tel. 512 040 925.  

13.02.2016 - 15:26

 Aktualnie trwają prace przy budowie rurociągów kanalizacji sanitarnej w ulicach Trzmielowickiej i Serowarskiej oraz alei Klonowej. Zakończenie prac przy budowie rurociągu w Trzmielowickiej zaplanowano na koniec lutego.