Odnośniki podstawowe

02.09.2015 - 13:31

MPWiK podpisało już z nowym wykonawcą umowę na roboty budowlane. Planowany termin rozpoczęcia robót będzie znany po przedstawieniu przez wykonawcę ramowego harmonogramu robót. Zarząd Osiedla planuje we wrześniu br. spotkanie z nowym wykonawcą w celu uzgodnienia niezbędnych zasad współpracy i wymiany informacji.

25.06.2015 - 00:32

Jak informuje nas przedstawiciel spółki MPWiK, został rozstrzygnięty przetarg na budowę i modernizację sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – projekt Ratyń I. Przetarg wygrało konsorcjum Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. i MERBED Sp. z o.o. Jeśli inni oferenci nie złożą protestów odnośnie wyboru wykonawcy, MPWiK niezwłocznie podpisze z ww. wykonawcą umowę na roboty budowlane, co winno nastąpić na początku lipca. MPWiK dołoży wszelkich starań celem jak najszybszego rozpoczęcia robót. Planowany termin rozpoczęcia robót będzie znany po przedstawieniu przez wykonawcę ramowego harmonogramu robót. Jednak biorąc pod uwagę stronę formalną (podpisanie umowy, organizacja zaplecza budowy i brygad roboczych, uzgodnienie projektów odbudowy nawierzchni i organizacji ruchu zastępczego, przejęcie pasa drogowego od ZDiUM itp.) realny termin rozpoczęcie robót budowlanych może mieć miejsce na przełomie sierpnia i września. Po otrzymaniu harmonogramu powiadomimy Państwa o planowanym przez wykonawcę terminie rozpoczęcia robót.  

20.06.2015 - 00:42

Wybrano najkorzystniejszą ofertę w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na osiedlu Ratyń, etap I.
MPWiK informuje, że w przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o. (lider konsorcjum) ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice i MERBED Sp. z o.o. ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole. Cena oferty brutto: 10.319.662,61 zł, termin gwarancji 60 miesięcy.

Wyniki przetargu

13.05.2015 - 09:56

Pod koniec 2014r. wstrzymano prace w ramach I etapu budowy kanalizacji sanitarnej (projekt Ratyń). Inwestor (MPWiK) ogłosił przetarg w celu wyłonienia nowego wykonawcy. Otwarcie ofert w przetargu nastąpi 25.05.2015r. Zakończenie zadania przewidziano na 30.06.2016r. 

19.02.2015 - 14:37

Pod koniec 2014r. nastąpiło wstrzymaniem prac w ramach I etapu budowy kanalizacji sanitarnej (projekt Ratyń). Według ostatnio otrzymanych informacji od przedstawiciela MPWiK obecnie trwają prace polegające na zabezpieczaniu terenu w związku z odstąpieniem od umowy o roboty budowlane. Ponadto inwestor (MPWiK) wraz z Gminą Wrocław skompletowały już dokumenty do ponownego przetargu celem wyłonienia nowego wykonawcy. Spodziewane rozstrzygnięcie może nastąpić na przełomie marca - kwietnia br. Natomiast planowane rozpoczęcie przerwanych prac może nastąpić w II kwartale, a ich zakończenie do końca 2015r. Chcemy podkreślić, że Rada Osiedla nie ma wpływu na terminy obecnie realizowanych przedsięwzięć przez MPWiK, ale będzie zabiegać, aby I etap ww. projektu został zakończony w tym roku. Nadmieniamy, że regularnie zwracamy się do inwestora o wykonywanie prac naprawczych i porządkowych w obrębie jezdni, chodników i poboczy w obszarze ww. inwestycji. 

19.12.2014 - 02:48

Jak już Państwa informowaliśmy, w związku z petycją zgłoszoną przez mieszkańców ul.

19.12.2014 - 02:26

W związku ze wstrzymaniem prac przez firmę „POL-LAS” w ramach I etapu budowy kanalizacji sanitarnej (projekt Ratyń), Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się do MPWiK o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących przyczyn tego stanu rzeczy. Jesteśmy zaniepokojeni obecnym stanem ulic przed okresem zimowym, gdzie przez istniejące nierówności będzie utrudnione zarówno ich odśnieżanie, jak i ulegnie pogorszeniu bezpieczeństwo komunikacyjne.

05.12.2014 - 21:46

W związku z petycją zgłoszoną przez mieszkańców ul. Trzmielowickiej (od nr 50), Jajczarskiej i Gielniaka do dyrektora naczelnego MPWiK S.A, wystosowaliśmy w tym względzie stosowne pismo. Podkreślamy, że Rada Osiedla z całą stanowczością wspiera starania mieszkańców o niepomijanie ich w trwającej budowie kanalizacji sanitarnej i nieprzesuwanie terminu realizacji tej inwestycji na późniejszy okres. Przypominamy, że na spotkaniu zorganizowanym w dniu 07.05. br. z dyrektorem inwestycji MPWiK oraz wykonawcą firmą POL-LAS otrzymaliśmy zapewnienie, że obecnie trwająca inwestycja obejmie również powyższe ulice i nie było w ogóle mowy o dzieleniu jej na odsunięte w czasie etapy. Jesteśmy zbulwersowani takim stanem rzeczy!Jak to jest możliwe, aby na ul. Trzmielowickiej miała być wykonana kanalizacja tylko do połowy ulicy (do nr 49) a reszta mieszkańców ulicy została pominięta? Wielu z mieszkańców tych ulic podjęło już działania zmierzające do uzgodnienia i wykonania projektów przyłącza. Po otrzymaniu odpowiedzi z MPWiK natychmiast poinformujemy Państwa o jej treści. 

27.11.2014 - 21:21

,,W związku z tymczasowym wstrzymaniem prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicach Serowarskiej i Trzmielowickiej, pragniemy poinformować, że ww. przerwa spowodowana jest nieprzewidzianą kolizją z siecią gazową w ulicy Serowarskiej, natomiast w przypadku budowy kanału w ulicy Trzmielowickiej, przerwa wynika z przedłużającej się procedury uzyskania koniecznego zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Jednocześnie informujemy, że pozostała część prac związanych z inwestycją RATYŃ I jest realizowana zgodnie z harmonogramem robót (dotyczy ulic Wojska Polskiego i Ratyńskiej)."

22.10.2014 - 10:48

W związku z trwającymi na naszym osiedlu inwestycjami kanalizacyjnymi oraz pytaniami mieszkańców podajemy Państwu kilka istotnych informacji. Informujemy, że obowiązek przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt.2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).