Odnośniki podstawowe

25.09.2019 - 23:26

Od 30 września do 21 października 2019 r., w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w Biurze Wody i Energii, ul. Świdnicka 53, w pok. nr 101 lub 109, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15.00, można będzie zapoznać się z projektem "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław" na lata 2020-2035 oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do Projektu "Założeń ...”. Każdy może złożyć uwagi i wnioski do w/w dokumentów.

08.09.2019 - 22:30

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XII/285/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4.07.2019 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 17 września 2019 r.

08.09.2019 - 22:26

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XII/287/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4.07.2019 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie 12 września 2019 r.

27.08.2019 - 01:19

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play Wrocław nr WRO1259, zlokalizowanego na działce nr 7/2 AM-18 obręb Marszowice, przy ulicy Marszowickiej 59 we Wrocławiu. Decyzja oraz dokumentacja sprawy są dostępne do wglądu w siedzibie WŚiR, przy ulicy Hubskiej 8-16, w pokoju 135, od 8.00 do 15.00.

09.07.2019 - 23:55

Prezydenta Wrocławia, po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, informuje o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WROCŁAW ŚREDZKA (PWR_ WROCLAW_LUTYNSKA 77751N!) przewidzianego do realizacji na działce nr 8, AM-3, obręb Żar, przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu.
Obwieszczenie i Decyzja SKO

 

30.06.2019 - 22:53

Wydział Partycypacji Społecznej do 7 lipca 2019 prowadzi konsultacje terenu zieleni zlokalizowanego w obrębie ulic Mikołowskiej, Świętochłowickiej, Osadniczej, objętego zadaniem WBO 2018, projekt nr 555 pn. „Park Rekreacyjny Mikołowska – Strachocin-Swojczyce-Wojnów”. Konsultacji poddane zostaną dwie propozycje koncepcji zagospodarowania terenu. Po zakończeniu konsultacji opublikowany zostanie raport oraz nastąpi wybór i ewentualna poprawa koncepcji stanowiąca podstawę do dalszego projektowania, ustalenia docelowego kształtu zagospodarowania terenu. Więcej informacji na wroclaw.pl

27.05.2019 - 23:43

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. Wrocław_Średzka2 realizowanego na działce nr 6/4 AM-14 obręb Leśnica. Decyzja oraz dokumentacja sprawy są dostępne do wglądu w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pokoju 135, od 8.00 do 14.00. 

28.03.2019 - 19:37

Trwają konsultacje z mieszkańcami dotyczące Planu adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030. Spotkania podzielono tematycznie i odbywać się one będą w Mediatece przy placu Teatralnym 5, w następujących terminach: 26.03.19 r. godz. 17.00 - spotkanie inaugurujące, 9.04.19 r. godz. 17.00 - woda, 16.04.19 r. godz. 17.00 - zieleń, 23.04.19 r. godz. 17.00 - infrastruktura i bezpieczeństwo, 30.04.19 r. godz. 17.00 - budownictwo, 21.05.19 r. godz. 17.30 - spotkanie podsumowujące. Zachęcamy do udziału i składania pomysłów za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia do 2.04.2019 r.

17.03.2019 - 22:17

Wojewoda Dolnośląski wydał Obwieszczenie znak: IF-AB.7820.7.2018.AK z dnia 21.02.2019 r.o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi krajowej nr 94 (klasy GP) - Osi Zachodniej we Wrocławiu, Część 1: Aleja Stabłowicka. W związku z tym, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski,  w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2111, w terminie do 27 marca br. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

bip.um.wroc.pl/artykul/384/38080/if-ab-7820-7-2018-ak

 

27.02.2019 - 22:38

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka, realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Odwołanie, wraz z aktami sprawy, zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pismem z dnia 14.02.2019 r.