Odnośniki podstawowe

22.12.2019 - 21:08

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Marszowickiej, Wilkszyńskiej i Krzelowskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XV/438/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.11.2019 r.). Plan obejmuje obszar ograniczony: ulica Marszowicką, rzeką Bystrzycą, ulicami Główną, Wilkszyńską, Malowniczą, Krzelowską i rowem melioracyjnym do skrzyżowania ulicy Łanowskiego z Marszowicką. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 15 stycznia 2020 r. Wniosek powinien zawierać tytuł planu, nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

22.12.2019 - 21:06

Prezydent Wrocławia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Dolnobrzeskiej 34, obręb Leśnica AM-13 działka nr 14/1, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z 1920 r., dwukondygnacyjnym, w zabudowie zwartej, o powierzchni całkowitej ok. 276 m2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia - Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, sala nr 215, dnia 10 lutego 2020 r., o godz. 10.00. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Dziale Promocji Nieruchomości Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126, tel. 71 777 72 83 do 84, e-mail: wns@um.wroc.pl .

 
02.12.2019 - 00:46

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Grabowej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XIII/329/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5.09.2019 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 10 grudnia 2019 r.

23.11.2019 - 12:00

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 135 od 8.00 do 15.00. 

25.09.2019 - 23:26

Od 30 września do 21 października 2019 r., w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w Biurze Wody i Energii, ul. Świdnicka 53, w pok. nr 101 lub 109, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15.00, można będzie zapoznać się z projektem "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław" na lata 2020-2035 oraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do Projektu "Założeń ...”. Każdy może złożyć uwagi i wnioski do w/w dokumentów.

08.09.2019 - 22:30

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Lutyńskiej, Żarskiej i Lubskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XII/285/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4.07.2019 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 17 września 2019 r.

08.09.2019 - 22:26

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szczecińskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XII/287/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4.07.2019 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie 12 września 2019 r.

27.08.2019 - 01:19

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play Wrocław nr WRO1259, zlokalizowanego na działce nr 7/2 AM-18 obręb Marszowice, przy ulicy Marszowickiej 59 we Wrocławiu. Decyzja oraz dokumentacja sprawy są dostępne do wglądu w siedzibie WŚiR, przy ulicy Hubskiej 8-16, w pokoju 135, od 8.00 do 15.00.

09.07.2019 - 23:55

Prezydenta Wrocławia, po decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, informuje o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej WROCŁAW ŚREDZKA (PWR_ WROCLAW_LUTYNSKA 77751N!) przewidzianego do realizacji na działce nr 8, AM-3, obręb Żar, przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu.
Obwieszczenie i Decyzja SKO

 

30.06.2019 - 22:53

Wydział Partycypacji Społecznej do 7 lipca 2019 prowadzi konsultacje terenu zieleni zlokalizowanego w obrębie ulic Mikołowskiej, Świętochłowickiej, Osadniczej, objętego zadaniem WBO 2018, projekt nr 555 pn. „Park Rekreacyjny Mikołowska – Strachocin-Swojczyce-Wojnów”. Konsultacji poddane zostaną dwie propozycje koncepcji zagospodarowania terenu. Po zakończeniu konsultacji opublikowany zostanie raport oraz nastąpi wybór i ewentualna poprawa koncepcji stanowiąca podstawę do dalszego projektowania, ustalenia docelowego kształtu zagospodarowania terenu. Więcej informacji na wroclaw.pl