Odnośniki podstawowe

22.06.2017 - 10:34

Na wniosek MPWiK S.A. 14 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grabowej i ul. Kosmonautów, na działkach nr 163/1, 162/1,161/1,159/1,158/1,157/1, 156/1,155/1, 154/1, 158/2, 157/2 156/2, 155/2, 154/2, 152 AM 11 oraz nr 2 i 9/2 AM-12, obręb Żerniki. Wszystkie strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

22.06.2017 - 10:33

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia, że przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działkach 47/1, 47/2, 49/33,49/34 AM-6, obręb Żerniki. Termin składania uwag i wniosków zostanie wyznaczony po skompletowaniu pełnej dokumentacji w sprawie.

22.06.2017 - 10:33

Prezydent Wrocławia wydał decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla budowy zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych, z lokalami usługowymi, na osiedlu Nowe Żerniki, przy alei Architektów. Inwestycja będzie realizowana na działkach nr 64 AM-10, 62/20, 62/23, 62/22, 62/17 AM-10, 50/8, 50/10 AM-9, obręb Żerniki. Decyzja i dokumentacja sprawy są do wglądu w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok. 505, od 7.45 do 15.45.

31.05.2017 - 11:59

W ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, od 2 do 23 czerwca 2017 r. będzie można zapoznać się z projektem dokumentu „Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

23.05.2017 - 18:54

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o wydaniu Postanowienia Prezydenta Wrocławia WSR-OS.6220.62.2017.DW  z dnia 18.05.2017 r., w którym zostało wyrażone stanowisko, że realizacja  przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg 2KD-Z (obecnie ul. Uraska), 8KD-D, 9KD-D (obecnie ul. Prężycka), 11 KD-D (obecnie ul. Błońska) wraz z infrastrukturą na osiedlu Leśnica w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej, dla którego została wydana decyzja Prezydenta Wrocławia o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 12.12.2011 r. WSR.OK.MC.7682-15/202/9125/10/11, przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia zawarte w ww. decyzji. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok. 423, od 7.45 do 15.45.

23.05.2017 - 18:53

Wydział Architektury i Budownictwa zawiadamia, że została wydana decyzja 2504/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Lewej (obręb Żerniki AM_3 dz. 1, 23/1, 23/2; AM_2 dz. 12) oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Grabowej (obręb Żerniki AM_11 dz. 150, 151, 154/2, 163/2; AM_12 dz. 2, 9/2, 9/3). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa, plac Nowy Targ 1-8, pok. 1a stanowisko 1 i 2, pok. 1c stanowisko 7, w godz. 8:00-15:00.

18.04.2017 - 16:41

Na wniosek Miejskiego przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Lewej (obręb Żerniki AM_3 dz. 1, 23/1, 23/2; AM_2 dz. 12) oraz kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Grabowej (obręb Żerniki AM_11 dz. 150, 151, 154/2, 163/2; AM_12 dz. 2, 9/2, 9/3). Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

06.04.2017 - 21:25

17 marca br. została wydana decyzja nr 1294/2017 zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia nr 915/2013, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającą podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pod nazwą „Budowa ulic 2 KD-Z, 8 KD-D, 9 KD-D, 11 KD-D wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Leśnica w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej we Wrocławiu ”, dotyczącego budowy, przebudowy dróg publicznych kategorii gminnej i powiatowej, w zakresie zmiany projektu budowlanego. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa, plac Nowy Targ 1-8, pok. 1a stanowisko 1 i 2, pok. 1c stanowisko 7, w godz. 8:00-15:00.

08.03.2017 - 20:28

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Alba SA ul. Szczecińska 5, obejmującego działki 14/4, 14/6, 10/20, 15/1, 68, 20/1, 20/2, 20/3 AM6, obręb Żerniki. Jednocześnie informuje, że postanowieniem z dnia 28.11.2016 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

21.02.2017 - 15:15

Do 3 marca trwają konsultacje Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020 w perspektywie do roku 2025. Jest to dokument strategiczny w zakresie polityki ochrony środowiska. Zdiagnozowano w nim problemy środowiskowe w podziale na najważniejsze komponenty środowiska. Dla każdego komponentu została przeprowadzona analiza bieżącego stanu środowiska, analiza SWOT, opisano prognozowane tendencje zmian w środowisku do roku 2025 oraz zmiany klimatu i ich wpływ. Wskazano cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska.