Odnośniki podstawowe

27.05.2019 - 23:43

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. Wrocław_Średzka2 realizowanego na działce nr 6/4 AM-14 obręb Leśnica. Decyzja oraz dokumentacja sprawy są dostępne do wglądu w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pokoju 135, od 8.00 do 14.00. 

28.03.2019 - 19:37

Trwają konsultacje z mieszkańcami dotyczące Planu adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030. Spotkania podzielono tematycznie i odbywać się one będą w Mediatece przy placu Teatralnym 5, w następujących terminach: 26.03.19 r. godz. 17.00 - spotkanie inaugurujące, 9.04.19 r. godz. 17.00 - woda, 16.04.19 r. godz. 17.00 - zieleń, 23.04.19 r. godz. 17.00 - infrastruktura i bezpieczeństwo, 30.04.19 r. godz. 17.00 - budownictwo, 21.05.19 r. godz. 17.30 - spotkanie podsumowujące. Zachęcamy do udziału i składania pomysłów za pomocą formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/rozmawia do 2.04.2019 r.

17.03.2019 - 22:17

Wojewoda Dolnośląski wydał Obwieszczenie znak: IF-AB.7820.7.2018.AK z dnia 21.02.2019 r.o przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia drogowego polegającego na budowie drogi krajowej nr 94 (klasy GP) - Osi Zachodniej we Wrocławiu, Część 1: Aleja Stabłowicka. W związku z tym, wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski,  w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2111, w terminie do 27 marca br. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

bip.um.wroc.pl/artykul/384/38080/if-ab-7820-7-2018-ak

 

27.02.2019 - 22:38

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka, realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Odwołanie, wraz z aktami sprawy, zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, pismem z dnia 14.02.2019 r. 

17.02.2019 - 23:11

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu.
Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, od 8.00 do 15.00. 

07.02.2019 - 22:19

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW WP RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 - Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1.B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze, Kontrakt 1B.7 - WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).
Z projektem Planu zapoznać się można do 19 lutego 2019 r. w siedzibie PGW WP RZGW we Wrocławiu, al. Kochanowskiego 91B od 8.30 do 14.30. Uwagi i wnioski można składać do protokołu lub na adres e-mail:jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl. Szczegóły na stronie: www.odra-wroclaw.pl/aktualnosci

 

23.12.2018 - 14:40

Prezydent Wrocławia wydał decyzję z dnia 7.12.2018 r., znak: WSR-OS.6220.91.2018.AP, zmieniającą decyzję z dnia 11.01.2018 r., znak WSR-OS.6220.142.201.EP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład napraw blacharsko-lakierniczych dla pojazdów osobowych i dostawczych”, lokalizowanego przy ul. Szczecińskiej na działkach nr 10/50, 10/52,10/54 AM-6, obręb Żerniki.

23.12.2018 - 14:39

 Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 135 od 8.00 do 15.00.

24.11.2018 - 12:53

Trwają konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji, zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych”.

24.11.2018 - 12:51

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Termin składania deklaracji na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami upływa 31 grudnia 2018 r. Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.