Odnośniki podstawowe

07.02.2019 - 22:19

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW WP RZGW we Wrocławiu), Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (JRP OPDOW) udostępniła do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Komponentu 1 - Ochrona przed powodzią Środkowej i Dolnej Odry, Podkomponent 1.B – Ochrona przed powodzią na Środkowej i Dolnej Odrze, Kontrakt 1B.7 - WWW Widawa – przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią, gm. Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM).
Z projektem Planu zapoznać się można do 19 lutego 2019 r. w siedzibie PGW WP RZGW we Wrocławiu, al. Kochanowskiego 91B od 8.30 do 14.30. Uwagi i wnioski można składać do protokołu lub na adres e-mail:jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl. Szczegóły na stronie: www.odra-wroclaw.pl/aktualnosci

 

23.12.2018 - 14:40

Prezydent Wrocławia wydał decyzję z dnia 7.12.2018 r., znak: WSR-OS.6220.91.2018.AP, zmieniającą decyzję z dnia 11.01.2018 r., znak WSR-OS.6220.142.201.EP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zakład napraw blacharsko-lakierniczych dla pojazdów osobowych i dostawczych”, lokalizowanego przy ul. Szczecińskiej na działkach nr 10/50, 10/52,10/54 AM-6, obręb Żerniki.

23.12.2018 - 14:39

 Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 135 od 8.00 do 15.00.

24.11.2018 - 12:53

Trwają konsultacje społeczne dot. projektu dokumentu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji, zgodnie z wymogami art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych”.

24.11.2018 - 12:51

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Termin składania deklaracji na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami upływa 31 grudnia 2018 r. Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu.

19.11.2018 - 23:26

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka realizowanego na działce ew. nr 8, AM-3, obręb Żar, przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 135 od 8.00 do 15.00. Wypowiedzieć się co do zebranych dowodów można w terminie 7 dni od doręczenia, które uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia w BIP, co nastąpiło 2.11.2018 r.

08.11.2018 - 07:54

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia, że została wydana decyzja w całości umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej firmy Orange Polska S.A., zlokalizowanej na działkach nr 89/3 i 88/4 AM 7 obręb Leśnica przy ul. Dolnobrzeskiej 44-44a we Wrocławiu. Niniejsza decyzja i dokumentacja sprawy są dostępne w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 133 od 8.00 do 15.00.

23.10.2018 - 23:42

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ernesta Maya, Tadeusza Brzozy i alei Architektów we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr LIX/1385/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5.07.2018 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 14 listopada 2018 r. Wniosek powinien zawierać tytuł planu, nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

23.10.2018 - 23:41

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gromadzkiej, Szkolnej i Miodowej oraz alei Prezydenta Kaczorowskiego we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr LIX/1531/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.10.2018 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul.

07.10.2018 - 23:32

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Wszystkie strony postępowania mają uprawnienia do czynnego udziału w postępowania w każdym jego stadium. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od udostępnienia go w BIP, co nastąpiło 5 października br.