Odnośniki podstawowe

19.11.2018 - 23:26

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka realizowanego na działce ew. nr 8, AM-3, obręb Żar, przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 135 od 8.00 do 15.00. Wypowiedzieć się co do zebranych dowodów można w terminie 7 dni od doręczenia, które uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia w BIP, co nastąpiło 2.11.2018 r.

08.11.2018 - 07:54

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia, że została wydana decyzja w całości umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej firmy Orange Polska S.A., zlokalizowanej na działkach nr 89/3 i 88/4 AM 7 obręb Leśnica przy ul. Dolnobrzeskiej 44-44a we Wrocławiu. Niniejsza decyzja i dokumentacja sprawy są dostępne w siedzibie WŚiR przy ulicy Hubskiej 8-16, w pok. 133 od 8.00 do 15.00.

23.10.2018 - 23:42

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ernesta Maya, Tadeusza Brzozy i alei Architektów we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr LIX/1385/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5.07.2018 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 14 listopada 2018 r. Wniosek powinien zawierać tytuł planu, nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

23.10.2018 - 23:41

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gromadzkiej, Szkolnej i Miodowej oraz alei Prezydenta Kaczorowskiego we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr LIX/1531/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11.10.2018 r.) Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul.

07.10.2018 - 23:32

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Wrocław Średzka realizowanego na działce ew. nr 8 AM-3 obręb Żar przy ul. Lutyńskiej 2 we Wrocławiu. Wszystkie strony postępowania mają uprawnienia do czynnego udziału w postępowania w każdym jego stadium. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od udostępnienia go w BIP, co nastąpiło 5 października br. 

07.10.2018 - 23:27

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej firmy Orange Polska S.A., zlokalizowanej na działkach nr 89/3 i 88/4 AM 7 obręb Leśnica przy ul. Dolnobrzeskiej 44-44a we Wrocławiu. Wszystkie strony postępowania mają uprawnienia do czynnego udziału w postępowania w każdym jego stadium.

25.08.2018 - 13:21

Prezydent Wrocławia wydał decyzję z dnia 17.07.2018 r.  znak: WSR-OS.6220.28.2018.EP.AN, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku handlowo – usługowego (salon motoryzacyjny z serwisem i częścią biurową) wraz  z niezbędną  infrastrukturą techniczną przy ul.Szczecińskiej 7 we Wrocławiu”, lokalizowanego na działce nr 66 AM-6, obręb Żerniki, we Wrocławiu. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 423, w godzinach urzędowania.

13.08.2018 - 21:13

Prezydent Wrocławia ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli. Zmiany w statutach dotyczą przepisów o nadzorze nad działalnością organów osiedla i zarządu tymczasowego osiedla w związku z nowelizacją Statutu Wrocławia oraz ordynacji wyborczej do rad osiedli z uwagi na doświadczenia i sugestie Miejskiej Komisji Wyborczej zawarte w jej sprawozdaniu z przeprowadzonych wyborów do Rad Osiedli Wrocławia w 2017 r.
Uwagi można składać do 3 września 2018 r. na piśmie - Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (formularz) - brm@um.wroc.pl
W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura Rady Miejskiej.
Ogłoszenie
Projekt uchwały
Ordynacja wyborcza

Formularz

11.08.2018 - 14:42

Prezydent Wrocławia przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargowym (w przypadku skorzystania z prawa  pierwszeństwa przez osoby uprawnione zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce   nieruchomościami sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym), nieruchomość zabudowaną dz. nr 62/3 AM-13 Obręb Leśnica. Powierzchnia 419 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z przejazdem bramowym. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 215 m2. Stopień zużycia technicznego budynku został określony na 76 %, a stan techniczny budynku jako awaryjny. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, cena 770 000,00 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu (uchwała nr XLVII/3032/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16.02.2006 r.) - symbol na rysunku planu 2MW39. Nieruchomość położona na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Leśnicy, wpisanego do rejestru zabytków Miasta Wrocławia decyzją nr 353/A/04 z dnia 07.09.2004 r. Budynek ujęty jest jednostkowo w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia.

Wykaz WNS/200/18 

 

11.08.2018 - 14:20

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krępickiej i Mokrzańskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr LVI/1329/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.05.2018 r.). Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 28 sierpnia 2018 r.