Odnośniki podstawowe

07.10.2018 - 23:27

Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadamia o wszczęciu postępowania oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej firmy Orange Polska S.A., zlokalizowanej na działkach nr 89/3 i 88/4 AM 7 obręb Leśnica przy ul. Dolnobrzeskiej 44-44a we Wrocławiu. Wszystkie strony postępowania mają uprawnienia do czynnego udziału w postępowania w każdym jego stadium.

25.08.2018 - 13:21

Prezydent Wrocławia wydał decyzję z dnia 17.07.2018 r.  znak: WSR-OS.6220.28.2018.EP.AN, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku handlowo – usługowego (salon motoryzacyjny z serwisem i częścią biurową) wraz  z niezbędną  infrastrukturą techniczną przy ul.Szczecińskiej 7 we Wrocławiu”, lokalizowanego na działce nr 66 AM-6, obręb Żerniki, we Wrocławiu. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 423, w godzinach urzędowania.

13.08.2018 - 21:13

Prezydent Wrocławia ogłosił konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli. Zmiany w statutach dotyczą przepisów o nadzorze nad działalnością organów osiedla i zarządu tymczasowego osiedla w związku z nowelizacją Statutu Wrocławia oraz ordynacji wyborczej do rad osiedli z uwagi na doświadczenia i sugestie Miejskiej Komisji Wyborczej zawarte w jej sprawozdaniu z przeprowadzonych wyborów do Rad Osiedli Wrocławia w 2017 r.
Uwagi można składać do 3 września 2018 r. na piśmie - Biuro Rady Miejskiej Wrocławia, Sukiennice 9, 50-107 Wrocław i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (formularz) - brm@um.wroc.pl
W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura Rady Miejskiej.
Ogłoszenie
Projekt uchwały
Ordynacja wyborcza

Formularz

11.08.2018 - 14:42

Prezydent Wrocławia przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargowym (w przypadku skorzystania z prawa  pierwszeństwa przez osoby uprawnione zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce   nieruchomościami sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym), nieruchomość zabudowaną dz. nr 62/3 AM-13 Obręb Leśnica. Powierzchnia 419 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym, z przejazdem bramowym. Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 215 m2. Stopień zużycia technicznego budynku został określony na 76 %, a stan techniczny budynku jako awaryjny. Przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami, cena 770 000,00 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych). Sposób zagospodarowania nieruchomości określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego Leśnica oraz Parku Leśnickiego we Wrocławiu (uchwała nr XLVII/3032/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16.02.2006 r.) - symbol na rysunku planu 2MW39. Nieruchomość położona na obszarze historycznego układu urbanistycznego miasta Leśnicy, wpisanego do rejestru zabytków Miasta Wrocławia decyzją nr 353/A/04 z dnia 07.09.2004 r. Budynek ujęty jest jednostkowo w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Wrocławia.

Wykaz WNS/200/18 

 

11.08.2018 - 14:20

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krępickiej i Mokrzańskiej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr LVI/1329/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.05.2018 r.). Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 28 sierpnia 2018 r.

16.07.2018 - 15:39

Od 24 lipca do 14 sierpnia br. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Plan będzie można oglądać w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w pok. nr 216, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB Wrocławia.

31.05.2018 - 17:08

Wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  ulic Ratyńskiej, Wojska Polskiego i rzeki Bystrzycy we Wrocławiu oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Plan będzie można oglądać od 4 do 25 czerwca 2018 roku w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w pok. nr 306, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 13.06.2018 r. o godz. 15:30, pl. Nowy Targ 1-8, sala nr 204.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia planu, może wnieść uwagi do Prezydenta Wrocławia, na piśmie, na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 r. Uwaga powinna zawierać oświadczenie dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz 2018 r. poz. 138).

24.05.2018 - 10:50

Biuro Rozwoju Wrocławia informuje, że Rada Miejska Wrocławia od października 2017 do marca 2018 r. uchwaliła jedenaście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Na naszym osiedlu były to mpzp w rejonie ulic Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej (Uchwała XLVIII/1149/17 z 23.11.2017 r.) oraz w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej (Uchwała LI/1219/18 z 15.02.2018 r.)

24.05.2018 - 10:35

Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr WSR-OS.6220.192.2017.AN, z dnia 02.05.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Szczecińska Logistic Park” lokalizowanego na działce nr 48, AM - 6 obręb Żerniki we Wrocławiu. Inwestycja będzie polegała na budowie dwóch budynków magazynowych z wydzieloną dwukondygnacyjną częścią socjalno – biurową oraz częścią magazynową – wystawienniczą. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 423, w godzinach urzędowania.

03.05.2018 - 14:14

Prezydenta Wrocławia wydał decyzję nr WSR-OS.6220.11.2017.EP umarzającą w całości, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 77297_PWR_WROCŁAW_DOLNOBRZESKA, realizowanego na działkach nr: 89/3 i 88/4 AM 7 obręb Leśnica, ul. Dolnobrzeska 44-44a we Wrocławiu. Decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 423, od 8.00 do 14.00.