Odnośniki podstawowe

16.07.2018 - 15:39

Od 24 lipca do 14 sierpnia br. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Plan będzie można oglądać w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w pok. nr 216, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB Wrocławia.

31.05.2018 - 17:08

Wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  ulic Ratyńskiej, Wojska Polskiego i rzeki Bystrzycy we Wrocławiu oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Plan będzie można oglądać od 4 do 25 czerwca 2018 roku w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w pok. nr 306, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się 13.06.2018 r. o godz. 15:30, pl. Nowy Targ 1-8, sala nr 204.
Każdy, kto kwestionuje ustalenia planu, może wnieść uwagi do Prezydenta Wrocławia, na piśmie, na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2018 r. Uwaga powinna zawierać oświadczenie dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz 2018 r. poz. 138).

24.05.2018 - 10:50

Biuro Rozwoju Wrocławia informuje, że Rada Miejska Wrocławia od października 2017 do marca 2018 r. uchwaliła jedenaście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Na naszym osiedlu były to mpzp w rejonie ulic Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej (Uchwała XLVIII/1149/17 z 23.11.2017 r.) oraz w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej (Uchwała LI/1219/18 z 15.02.2018 r.)

24.05.2018 - 10:35

Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr WSR-OS.6220.192.2017.AN, z dnia 02.05.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Szczecińska Logistic Park” lokalizowanego na działce nr 48, AM - 6 obręb Żerniki we Wrocławiu. Inwestycja będzie polegała na budowie dwóch budynków magazynowych z wydzieloną dwukondygnacyjną częścią socjalno – biurową oraz częścią magazynową – wystawienniczą. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 423, w godzinach urzędowania.

03.05.2018 - 14:14

Prezydenta Wrocławia wydał decyzję nr WSR-OS.6220.11.2017.EP umarzającą w całości, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 77297_PWR_WROCŁAW_DOLNOBRZESKA, realizowanego na działkach nr: 89/3 i 88/4 AM 7 obręb Leśnica, ul. Dolnobrzeska 44-44a we Wrocławiu. Decyzja oraz dokumentacja sprawy są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 423, od 8.00 do 14.00.

03.05.2018 - 14:10

Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr WSR-OS.6220.168.2017.PE stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziały­wania na środowisko dla przedsię­wzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych zlokalizowanego na terenie działek nr 5/3 i 6/1 AM 3 obręb Ratyń we Wrocławiu przy ul. Malczyckiej. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 505, od 8.00 do 15.00.

03.05.2018 - 14:05

Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr WSR-OS.6220.149.2017.AP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu WPO ALBA S.A. o linię segregacji gruzu”, przewidzianego do realizacji na dz. nr 68 AM-6 obręb Żerniki. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 505, od 7.45 do 15.45.

27.04.2018 - 11:56

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje o możliwości zapoznania się z projektem aktualizowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem i prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny dokumentu. Dokumentacja jest dostępna w siedzibie WŚiR ul. W.Bogusławskiego 8-10, pok. 417, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.00 i na stronie bip.um.wroc.pl.
Uwagi i wnioski do aktualizowanego dokumentu można składać od 27 kwietnia do 18 maja 2018 r. w formie pisemnej na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław lub elektronicznie na email:wsr@um.wroc.pl.
WŚiR prosi o składanie uwag na formularzu dostępnym na stronie bip.um.wroc.pl.

15.04.2018 - 21:47

Prezydent Wrocławia umorzył w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. City Link Wrocław Stadion (obr. Żerniki, AM_6, dz. 48, 49/34, 47/2,47/1, 49/33). Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok. 505, w godzinach urzędowania.

03.04.2018 - 11:20

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr LI/1211/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15.02.2018 r.). Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 27 kwietnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).