Odnośniki podstawowe

03.05.2018 - 14:10

Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr WSR-OS.6220.168.2017.PE stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziały­wania na środowisko dla przedsię­wzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych zlokalizowanego na terenie działek nr 5/3 i 6/1 AM 3 obręb Ratyń we Wrocławiu przy ul. Malczyckiej. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 505, od 8.00 do 15.00.

03.05.2018 - 14:05

Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr WSR-OS.6220.149.2017.AP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu WPO ALBA S.A. o linię segregacji gruzu”, przewidzianego do realizacji na dz. nr 68 AM-6 obręb Żerniki. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 505, od 7.45 do 15.45.

27.04.2018 - 11:56

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje o możliwości zapoznania się z projektem aktualizowanego Programu ochrony środowiska przed hałasem i prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny dokumentu. Dokumentacja jest dostępna w siedzibie WŚiR ul. W.Bogusławskiego 8-10, pok. 417, od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 15.00 i na stronie bip.um.wroc.pl.
Uwagi i wnioski do aktualizowanego dokumentu można składać od 27 kwietnia do 18 maja 2018 r. w formie pisemnej na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław lub elektronicznie na email:wsr@um.wroc.pl.
WŚiR prosi o składanie uwag na formularzu dostępnym na stronie bip.um.wroc.pl.

15.04.2018 - 21:47

Prezydent Wrocławia umorzył w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. City Link Wrocław Stadion (obr. Żerniki, AM_6, dz. 48, 49/34, 47/2,47/1, 49/33). Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok. 505, w godzinach urzędowania.

03.04.2018 - 11:20

Przystąpiono do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr LI/1211/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15.02.2018 r.). Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 27 kwietnia 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

07.03.2018 - 12:21

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu, które odbędzie sie 20 marca 2018, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej nr 215, przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu (wejście również od ul. Krowiej).
Uwagi i wnioski do aktualizowanego dokumentu będzie można składać od 20 marca do 3 kwietnia 2018 r. w formie pisemnej (na formularzu) na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław lub elektronicznie na email:wsr@um.wroc.pl.
Formularz jest do pobrania na stronie bip.um.wroc.pl, a projekt aktualizowanego Programu będzie dostępny od 12 marca.

23.01.2018 - 10:48

Wydana została decyzja o udzieleniu MPWiK SA pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odwodnienia wykopów budowlanych za pomocą igłofiltrów, w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Będkowskiej, Sulistrowskiej, Jaźwińskiej i Strzeblowskiej. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok. 422, w godzinach urzędowania.

08.01.2018 - 14:37

Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr WSR-OS.6220.61.2017.BD o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Szczecińskiej 13 we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach nr 47/1, 47/2, 49/33 i 49/34 AM 6 obręb Żerniki. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 505, od 7.45 do 15.45.

18.12.2017 - 15:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odwodnienia wykopów budowlanych za pomocą igłofiltrów, w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Będkowskiej, Sulistrowskiej, Jaźwińskiej i Strzeblowskiej 

05.11.2017 - 14:49

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Średzkiej, Skoczylasa i Rytowniczej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XXXVIII/873/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27.04.2017 r.). Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 27 listopada 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).