Odnośniki podstawowe

28.09.2017 - 11:59

Od 29 września do 20 października br. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Plan będzie można oglądać w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w pok. nr 216, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB Wrocławia.

12.09.2017 - 18:04

Przystąpiono do uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej. Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do wglądu od 22 września do 13 października br. w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, pok. 217. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w terminie do dnia 27 października 2017 r.

12.09.2017 - 18:03

Wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Plan można oglądać od 22 września do 13 października 2017 roku w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w pok. nr 216, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB Wrocławia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 3.10.2017 r. o godz. 15:30, pl. Nowy Targ 1-8, sala nr 204.

24.08.2017 - 11:36

Trwa postępowanie administracyjne prowadzone z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji otrzymywania wodorotlenków żelaza, w procesie neutralizacji kwaśnych soli żelaza oraz z procesu regeneracji „topnika” zanieczyszczonego jonami żelaza w procesach galwanicznych w zakładzie Kemipol Sp. z o.o. przy ul. Żwirowej 73 we Wrocławiu, planowanego do realizacji na działkach nr 4/17, 4/26, 4/7, 4/18, 4/27 AM 4 obręb Jerzmanowo. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok. 505, od 8.00 do 15.00 oraz złożyć uwagi i wnioski do dnia 11.09.2017 r.

24.08.2017 - 11:35

Postępowanie środowiskowe Szczecińska 13
Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że prowadzi postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Szczecińskiej 13, (działki 47/, 47/2, 49/33, 49/34, AM6, obręb Żerniki). Ponieważ 17 sierpnia wpłynął uzupełniony raport o środowisku, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania ww. decyzji. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok. 505, w godzinach urzędowania. Wnioski można składać do 29 września – pisemnie, ustnie do protokołu lub pocztą elektroniczną na adres wsr@um.wroc.pl. 

Budowa sieci kanalizacyjnej Grabowa/Kosmonautów
Na wniosek MPWiK S.A. 14 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grabowej i ul. Kosmonautów, na działkach nr 163/1, 162/1,161/1,159/1,158/1,157/1, 156/1,155/1, 154/1, 158/2, 157/2 156/2, 155/2, 154/2, 152 AM 11 oraz nr 2 i 9/2 AM-12, obręb Żerniki. Przypominamy, że wszystkie strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

08.03.2017 - 20:28

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Alba SA ul. Szczecińska 5, obejmującego działki 14/4, 14/6, 10/20, 15/1, 68, 20/1, 20/2, 20/3 AM6, obręb Żerniki. Jednocześnie informuje, że postanowieniem z dnia 28.11.2016 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

21.02.2017 - 15:15

Do 3 marca trwają konsultacje Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020 w perspektywie do roku 2025. Jest to dokument strategiczny w zakresie polityki ochrony środowiska. Zdiagnozowano w nim problemy środowiskowe w podziale na najważniejsze komponenty środowiska. Dla każdego komponentu została przeprowadzona analiza bieżącego stanu środowiska, analiza SWOT, opisano prognozowane tendencje zmian w środowisku do roku 2025 oraz zmiany klimatu i ich wpływ. Wskazano cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska.

10.02.2017 - 02:20

Wydano decyzję nr 503/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Piechowickiej (od nr 59 do 57c) i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piechowickiej 57b i 57c. Inwestycja obejmuje działki dz. 166/4, 166/3, 183/4, 182/4, 183/11, 183/12, AM_31, obręb Stabłowice . Z treścią decyzji można zapoznać się w informacji Wydziału Architektury i Budownictwa - pl. Nowy Targ 1-8 pok. 1a, stanowisko 1 i 2 lub pok. 1c stanowisko 7 od 8:00 do 15:00.  

07.01.2017 - 20:48

Wznowiono postępowanie prowadzone z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A. przy ul. Szczecińskiej 5 we Wrocławiu, obejmującego działki nr 14/5, 14/6, 10/20, 15/1, 68, 20/1, 20/2, 20/3, AM 6 obręb Żerniki.

28.11.2016 - 02:09

Wydano decyzję WSR-OOŚ.6220.150.2016.AN o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kwartał K2 Wzorcowego Osiedla Mieszkaniowego NOWE ŻERNIKI-WUWA 2, Wrocław, w okolicy Trasy Targowej”, lokalizowanego na działkach nr 50/7, 50/5 AM-9, obręb Żerniki. Decyzja i dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok.