Odnośniki podstawowe

07.03.2018 - 12:21

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza na spotkanie konsultacyjne dotyczące Programu, które odbędzie sie 20 marca 2018, o godz. 13.00, w sali konferencyjnej nr 215, przy pl. Nowy Targ 1-8 we Wrocławiu (wejście również od ul. Krowiej).
Uwagi i wnioski do aktualizowanego dokumentu będzie można składać od 20 marca do 3 kwietnia 2018 r. w formie pisemnej (na formularzu) na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław lub elektronicznie na email:wsr@um.wroc.pl.
Formularz jest do pobrania na stronie bip.um.wroc.pl, a projekt aktualizowanego Programu będzie dostępny od 12 marca.

23.01.2018 - 10:48

Wydana została decyzja o udzieleniu MPWiK SA pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odwodnienia wykopów budowlanych za pomocą igłofiltrów, w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Będkowskiej, Sulistrowskiej, Jaźwińskiej i Strzeblowskiej. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok. 422, w godzinach urzędowania.

08.01.2018 - 14:37

Prezydent Wrocławia wydał decyzję nr WSR-OS.6220.61.2017.BD o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Szczecińskiej 13 we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach nr 47/1, 47/2, 49/33 i 49/34 AM 6 obręb Żerniki. Decyzja oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pokoju 505, od 7.45 do 15.45.

18.12.2017 - 15:44

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie odwodnienia wykopów budowlanych za pomocą igłofiltrów, w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Będkowskiej, Sulistrowskiej, Jaźwińskiej i Strzeblowskiej 

05.11.2017 - 14:49

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Średzkiej, Skoczylasa i Rytowniczej we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr XXXVIII/873/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27.04.2017 r.). Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie na adres: Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 27 listopada 2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  

28.09.2017 - 11:59

Od 29 września do 20 października br. zostanie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Plan będzie można oglądać w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w pok. nr 216, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB Wrocławia.

12.09.2017 - 18:04

Przystąpiono do uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej. Projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny do wglądu od 22 września do 13 października br. w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, pok. 217. Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w terminie do dnia 27 października 2017 r.

12.09.2017 - 18:03

Wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Plan można oglądać od 22 września do 13 października 2017 roku w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, w pok. nr 216, od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie PIB Wrocławia.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 3.10.2017 r. o godz. 15:30, pl. Nowy Targ 1-8, sala nr 204.

24.08.2017 - 11:36

Trwa postępowanie administracyjne prowadzone z udziałem społeczeństwa  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji otrzymywania wodorotlenków żelaza, w procesie neutralizacji kwaśnych soli żelaza oraz z procesu regeneracji „topnika” zanieczyszczonego jonami żelaza w procesach galwanicznych w zakładzie Kemipol Sp. z o.o. przy ul. Żwirowej 73 we Wrocławiu, planowanego do realizacji na działkach nr 4/17, 4/26, 4/7, 4/18, 4/27 AM 4 obręb Jerzmanowo. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok. 505, od 8.00 do 15.00 oraz złożyć uwagi i wnioski do dnia 11.09.2017 r.

24.08.2017 - 11:35

Postępowanie środowiskowe Szczecińska 13
Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że prowadzi postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy ul. Szczecińskiej 13, (działki 47/, 47/2, 49/33, 49/34, AM6, obręb Żerniki). Ponieważ 17 sierpnia wpłynął uzupełniony raport o środowisku, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania ww. decyzji. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok. 505, w godzinach urzędowania. Wnioski można składać do 29 września – pisemnie, ustnie do protokołu lub pocztą elektroniczną na adres wsr@um.wroc.pl. 

Budowa sieci kanalizacyjnej Grabowa/Kosmonautów
Na wniosek MPWiK S.A. 14 czerwca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Grabowej i ul. Kosmonautów, na działkach nr 163/1, 162/1,161/1,159/1,158/1,157/1, 156/1,155/1, 154/1, 158/2, 157/2 156/2, 155/2, 154/2, 152 AM 11 oraz nr 2 i 9/2 AM-12, obręb Żerniki. Przypominamy, że wszystkie strony mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania.