Odnośniki podstawowe

08.03.2017 - 20:28

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Alba SA ul. Szczecińska 5, obejmującego działki 14/4, 14/6, 10/20, 15/1, 68, 20/1, 20/2, 20/3 AM6, obręb Żerniki. Jednocześnie informuje, że postanowieniem z dnia 28.11.2016 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

21.02.2017 - 15:15

Do 3 marca trwają konsultacje Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020 w perspektywie do roku 2025. Jest to dokument strategiczny w zakresie polityki ochrony środowiska. Zdiagnozowano w nim problemy środowiskowe w podziale na najważniejsze komponenty środowiska. Dla każdego komponentu została przeprowadzona analiza bieżącego stanu środowiska, analiza SWOT, opisano prognozowane tendencje zmian w środowisku do roku 2025 oraz zmiany klimatu i ich wpływ. Wskazano cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska.

10.02.2017 - 02:20

Wydano decyzję nr 503/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej w ulicy Piechowickiej (od nr 59 do 57c) i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Piechowickiej 57b i 57c. Inwestycja obejmuje działki dz. 166/4, 166/3, 183/4, 182/4, 183/11, 183/12, AM_31, obręb Stabłowice . Z treścią decyzji można zapoznać się w informacji Wydziału Architektury i Budownictwa - pl. Nowy Targ 1-8 pok. 1a, stanowisko 1 i 2 lub pok. 1c stanowisko 7 od 8:00 do 15:00.  

07.01.2017 - 20:48

Wznowiono postępowanie prowadzone z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A. przy ul. Szczecińskiej 5 we Wrocławiu, obejmującego działki nr 14/5, 14/6, 10/20, 15/1, 68, 20/1, 20/2, 20/3, AM 6 obręb Żerniki.

28.11.2016 - 02:09

Wydano decyzję WSR-OOŚ.6220.150.2016.AN o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kwartał K2 Wzorcowego Osiedla Mieszkaniowego NOWE ŻERNIKI-WUWA 2, Wrocław, w okolicy Trasy Targowej”, lokalizowanego na działkach nr 50/7, 50/5 AM-9, obręb Żerniki. Decyzja i dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8-10, w pok.

15.11.2016 - 13:39

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje przystąpienia do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia” w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 

29.09.2016 - 12:51

 

23.09.2016 - 11:04

Wyłożono do publicznego wglądu projekt i prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa obejmującego obszar ograniczony ulicą Kosmonautów, terenem Nowego Szpitala Wojewódzkiego i rzeką Ługowinką.

19.09.2016 - 10:13

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej we Wrocławiu obejmującego niezabudowany obszar na południe od ul. Kosmonautów w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. gen. A. Fieldorfa oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww.

24.08.2016 - 11:14

Wydano decyzję nr 4266/2016 z dnia 22.08.16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przepławki dla ryb z systemem monitoringu i barierami elektrycznymi oraz rynny migracyjnej przy elektrowni wodnej Marszowice na rzece Bystrzycy. Inwestycja obejmuje działki nr 4/1, 4/4 i 5, AM20, obręb Marszowice. Z treścią decyzji można zapoznać się w informacji Wydziału Architektury i Budownictwa – pl. Nowy Targ 1-8 pok. 1a, stanowisko 1 i 2 lub pok. 1c stanowisko 7, od 8:00 do 15:00.