Odnośniki podstawowe

15.11.2016 - 13:39

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać deklaracje przystąpienia do „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia” w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. 

29.09.2016 - 12:51

 

23.09.2016 - 11:04

Wyłożono do publicznego wglądu projekt i prognozę oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa obejmującego obszar ograniczony ulicą Kosmonautów, terenem Nowego Szpitala Wojewódzkiego i rzeką Ługowinką.

19.09.2016 - 10:13

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej we Wrocławiu obejmującego niezabudowany obszar na południe od ul. Kosmonautów w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. gen. A. Fieldorfa oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww.

24.08.2016 - 11:14

Wydano decyzję nr 4266/2016 z dnia 22.08.16 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie przepławki dla ryb z systemem monitoringu i barierami elektrycznymi oraz rynny migracyjnej przy elektrowni wodnej Marszowice na rzece Bystrzycy. Inwestycja obejmuje działki nr 4/1, 4/4 i 5, AM20, obręb Marszowice. Z treścią decyzji można zapoznać się w informacji Wydziału Architektury i Budownictwa – pl. Nowy Targ 1-8 pok. 1a, stanowisko 1 i 2 lub pok. 1c stanowisko 7, od 8:00 do 15:00. 

24.08.2016 - 11:13

W dniu 29.07.2016r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Budowa ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu obejmującego: budowę, przebudowę ul. gen A. Fieldorfa, budowę ul. Wojanowskiej i Piotrkowskiej (dróg kategorii gminnej), budowę, przebudowę oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji MKT, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków sanitarnych, przebudowę i konserwację rowów, budowę przepustów, przebudowę kolizyjnej infrastruktury. Wszystkie strony postępowania mają prawo do udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w informacji Wydziału Architektury i Budownictwa – pl. Nowy Targ 1-8 pok. 1a, stanowisko 1 i 2 lub pok. 1c stanowisko 7, od 8:00 do 15:00. 

23.08.2016 - 00:45

Wojewoda Dolnośląski, decyzją nr 19/16 z 8 sierpnia 2016 r., udzielił Inwestorowi (Prezydent Wrocławia reprezentowany przez p. Pawła Rychela, działający za pośrednictwem pełnomocnika p. Sławomira Rabendy) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Średzkiej do Ratyńskiej: od km 0+000,00 do 2+478,17”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach pracy Urzędu. Podział nieruchomości oraz zajęcia stałe i czasowe w Obwieszczeniu.

25.07.2016 - 12:39

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że decyzją Prezydenta nr WSR-OOŚ.6220.69.2016.PE stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami podziemnymi oraz niezbędna infrastrukturą techniczna przy ul. Arbuzowej we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach 9, 131 AR_17, obręb Stabłowice. Decyzjs i dokumentacja sprawy są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ul. W.

29.06.2016 - 21:44

Prezydent Wrocławia ogłosił przetarg nieograniczony na nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 11082m2, położoną przy ul. Kościańskiej (obręb Złotniki AM-4 dz. nr 122/5, 126/2, 127/4, 166/2, 131/1) i przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena netto 3.610.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych).

29.06.2016 - 21:42

9 czerwca br. została wydana decyzja nr 2783/2016 zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia nr 915/2013, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającą podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pod nazwą „Budowa ulic 2 KD-Z, 8 KD-D, 9 KD-D, 11 KD-D wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Leśnica w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej we Wrocławiu ”, dotyczącego budowy, przebudowy dróg publicznych kategorii gminnej i powiatowej, w zakresie zmiany projektu budowlanego.