Odnośniki podstawowe

27.05.2015 - 14:01

Wydano postanowienie Prezydenta Wrocławia nr WSR-OK.6220.11.2015.MC o zajęciu stanowiska, że realizacja przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Marszowickiej we Wrocławiu" przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji Prezydenta Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2011r. Nr WSR.O.MC.7682-11/204/9308/10/11 orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia. 

13.05.2015 - 10:01

Wydano decyzję nr 1950/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na regulacji rzeki Ługowiny na odcinku od km 4+265 do km 4+290 z budową progu (oraz z umocnieniem skarp) do realizacji w ramach zadania p.n. Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki”. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa, plac Nowy Targ 1-8, pok. 1a - stanowisko 1 i 2, pok. 1c - stanowisko 7, w godz. 8:00 – 15:00.

28.04.2015 - 01:14

Prezydent Wrocławia podaje do wiadomości wykaz nieruchomości przy ul. Arbuzowej, Ananasowej, Kokosowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zieleń urządzoną - powierzchnia nieruchomości to 20465m2, cena 5030000zł + Vat oraz wykaz nieruchomości przy ul. Średzkiej 38/Zajazdowej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym pod zabudowę usłuową - powierzchnia nieruchomości to 2625m2, cena 630000zł + Vat.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości – Dział Promocji Nieruchomości, pl. Nowy Targ 1-8, pok. 126 i 127, tel. 71 777 72 83 do 6. 

Średzka 38/Zajazdowa

Ananasowa

22.04.2015 - 14:12

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 266/2 i 276/11 obręb Stabłowice we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww.planu.

02.04.2015 - 19:06

Przystąpiono do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia”. Do dnia 24.10.2015r.  zainteresowani mogą składać wnioski na piśmie w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, a także oświadczenie dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia Studium zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 i 1662).

02.04.2015 - 19:04

Wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia - regulacja rzeki Ługowiny na odcinku od km 4+265 do km 4+290 z budową progu - polegającego na zmianie regulacji koryta rzeki, w granicach linii brzegu, z wykonaniem progu o wysokości ok. 0,5m (działka nr 2, AM-12, obręb Żerniki, rejon sięgacza ulicy Grabowej). Przypominamy, że wszystkie strony tego postępowania są uprawnione do czynnego udziału w każdym jego stadium. 

30.03.2015 - 14:26
Została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi 9ZP w ramach inwestycji „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu - etap IC”. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności obejmuje: budowę odcinka drogi publicznej kategorii gminnej klasy L, określonej jako 9ZP, od ul. Białodrzewnej do miejsca styku z drogą projektowaną wg odrębnego opracowania; budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej; usunięcie zieleni w niezbędnym zakresie. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa, plac Nowy Targ 1-8, pok. 1a stanowisko 1 i 2, pok. 1c stanowisko 7, w godz. 8:00 – 15:00. 
28.02.2015 - 15:39

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Doliny Bystrzycy usytuowanego po lewej stronie północnego odcinka ulicy Jeleniogórskiej we Wrocławiu.

18.02.2015 - 02:32

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy Decyzję Prezydenta Wrocławia WSR-E.6220.114.2013.DW z dnia 14.08.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Nowe Żerniki w ramach zadania pn. "Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu".

04.02.2015 - 12:40

Wydano decyzję udzielającą spółce „Nowy Szpital Wojewódzki” Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych (neogeńskich) za pośrednictwem studni wierconej S-1, zlokalizowanej na terenie Nowego Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni wierconej S-1, służącej do poboru wody podziemnej, zlokalizowanej na działce nr 29/14, AM 33, obręb Stabłowice. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok. 422.