Odnośniki podstawowe

24.08.2016 - 11:13

W dniu 29.07.2016r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. Budowa ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu obejmującego: budowę, przebudowę ul. gen A. Fieldorfa, budowę ul. Wojanowskiej i Piotrkowskiej (dróg kategorii gminnej), budowę, przebudowę oświetlenia, odwodnienia, kanalizacji MKT, budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków sanitarnych, przebudowę i konserwację rowów, budowę przepustów, przebudowę kolizyjnej infrastruktury. Wszystkie strony postępowania mają prawo do udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w informacji Wydziału Architektury i Budownictwa – pl. Nowy Targ 1-8 pok. 1a, stanowisko 1 i 2 lub pok. 1c stanowisko 7, od 8:00 do 15:00. 

23.08.2016 - 00:45

Wojewoda Dolnośląski, decyzją nr 19/16 z 8 sierpnia 2016 r., udzielił Inwestorowi (Prezydent Wrocławia reprezentowany przez p. Pawła Rychela, działający za pośrednictwem pełnomocnika p. Sławomira Rabendy) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Średzkiej do Ratyńskiej: od km 0+000,00 do 2+478,17”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach pracy Urzędu. Podział nieruchomości oraz zajęcia stałe i czasowe w Obwieszczeniu.

25.07.2016 - 12:39

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że decyzją Prezydenta nr WSR-OOŚ.6220.69.2016.PE stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingami podziemnymi oraz niezbędna infrastrukturą techniczna przy ul. Arbuzowej we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach 9, 131 AR_17, obręb Stabłowice. Decyzjs i dokumentacja sprawy są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ul. W.

29.06.2016 - 21:44

Prezydent Wrocławia ogłosił przetarg nieograniczony na nieruchomość gruntową niezabudowaną o pow. 11082m2, położoną przy ul. Kościańskiej (obręb Złotniki AM-4 dz. nr 122/5, 126/2, 127/4, 166/2, 131/1) i przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena netto 3.610.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych).

29.06.2016 - 21:42

9 czerwca br. została wydana decyzja nr 2783/2016 zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia nr 915/2013, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającą podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pod nazwą „Budowa ulic 2 KD-Z, 8 KD-D, 9 KD-D, 11 KD-D wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Leśnica w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej we Wrocławiu ”, dotyczącego budowy, przebudowy dróg publicznych kategorii gminnej i powiatowej, w zakresie zmiany projektu budowlanego.

15.06.2016 - 18:47
Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że zgodnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu uchylającą w całości decyzję Prezydenta Wrocławia nr WSR-OK.6220.12.2014.JM z dnia 24.03.2015 r., WŚiR przystąpił do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Zakładu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Alba SA ul. Szczecińska 5, obejmującego działki 14/4, 14/6, 10/20, 15/1, 68, 20/1, 20/2, 20/3 AM6, obręb Żerniki. Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Środowiska i Rolnictwa, ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok. 403, z dokumentacją sprawy można zapoznać się w pok. 505. Strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
08.06.2016 - 13:41
Dnia 25.05.2016 r. została wydana decyzja Prezydenta Wrocławia nr: WSR-OOŚ. 6220.69.2015.PE stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Wojanowskiej i drogi w ciągu Alei Stabłowickiej we Wrocławiu, przewidzianego do realizacji na działkach lub częściach działek nr: 34, 46, 47/5 AM 13 obręb Stabłowice; 13/6 AM 17 obręb Stabłowice; 15, 16, 17, 18/1, 18/3, 21/1, 22/4, 23/2, 27, 25/3, 25/5, 25/6, 32/3, 32/6, 32/7 AM 18 obręb Stabłowice; 7/2, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16/3, 16/6, 16/8, 16/9, 31, 35/4, 36 AM 19 obręb Stabłowice; 7/1, 14/2, 15/1, 15/2, 16, 17/1, 20 AM 20 obręb Stabłowice; 4/2, 6/2, 11/2, 35/2 AM 21 obręb Stabłowice; 1/2, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/15, 29/16, 29/24, 32, 36/1, 36/2, 39/1, 39/2, 43/2, 45/5, 45/6, 45/7 AM 33 obręb Stabłowice. Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8-10 pok 505, od 7.45 do 15.45.
19.05.2016 - 18:01

13 maja br. została wydana decyzja nr 2216/2016 zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia nr 915/2013, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającą podziały nieruchomości oraz projekt budowlany dla zadania pod nazwą „Budowa ulic 2 KD-Z, 8 KD-D, 9 KD-D, 11 KD-D wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Leśnica w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej we Wrocławiu ”, dotyczącego budowy, przebudowy dróg publicznych kategorii gminnej i powiatowej, w zakresie zmiany projektu budowlanego.

19.05.2016 - 17:15

4 maja br. została wydana decyzja nr 2050/2016 zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Wrocławia nr 4446/2012, zezwalającą na realizację inwestycji drogowej, zatwierdzającą podziały nieruchomości oraz projekt budowlany, z rygorem natychmiastowej wykonalności, dla zadania pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Marszowickiej we Wrocławiu ” (obecnie drogi kategorii gminnej), w zakresie zmiany projektu budowlanego.

04.05.2016 - 20:46

 Prezydent Wrocławia ogłasza przetargi na nieruchomości gruntowe niezabudowane: