Odnośniki podstawowe

02.01.2015 - 16:33

Wydano decyzję nr 6213/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków kanalizacji sanitarnej w łączniku ul. Serowarskiej z ul. Trzmielowicką (dz. 67/2 i 153 AM4 obręb Ratyń) i w rejonie ul. Trzmielowickiej przy przejeździe kolejowym (dz. nr 4/2, 4/3, 4/4, 28, AM-14 obręb Leśnica). Z treścią decyzji można zapoznać się w informacji Wydziału Architektury i Budownictwa - pl. Nowy Targ 1-8 pok. 1a, stanowisko 1 i 2 lub pok. 1c stanowisko 7 od 8:00 do 15:00.

02.01.2015 - 14:13

Wydano decyzję nr 6116/2014 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla zamierzenia polegającego na budowie kontenerowej stacji uzdatniania wody dla nowego szpitala wojewódzkiego we Wrocławiu przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 (dz. nr 29/14, 36/3 AM-33 obręb Stabłowice). Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w informacji Wydziału Architektury i Budownictwa - pl. Nowy Targ 1-8 pok. 1a, stanowisko 1 i 2 lub pok. 1c stanowisko 7 od 8:00 do 15:00.

17.12.2014 - 01:41

Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie na działce nr ew. 29/14 (AM-33, obręb Stabłowice) ujęcia wód podziemnych, składającego się z otworu wiertniczego S-1, w celu poboru wód podziemnych w ilości 15,0 m3/h dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę Nowego Szpitala Wojewódzkiego położonego przy ul.

03.12.2014 - 21:39

Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojanowskiej, Daktylowej, Arachidowej i Piotrkowskiej we Wrocławiu.
Plan można oglądać od 11.12. do 31.12.2014 roku w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pok. nr 216 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie internetowej PIB UM.

19.11.2014 - 12:01
Prezydent Wrocławia informuje o uchwalonych przez Radę Miejską Wrocławia miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Naszego Osiedla dotyczą: mpzp nr 520 w rejonie szpitala przy ul. Kosmonautów, nr 517 w rejonie ul. Trójkątnej i nr 521 zmiana mpzp południowej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III. Dokumentacja strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów jest dostępna w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, pok.
13.11.2014 - 10:15

Zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie na działce nr ew. 29/14 (AM-33, obręb Stabłowice) ujęcia wód podziemnych, składającego się z otworu wiertniczego S-1, w celu poboru wód podziemnych w ilości 15,0 m3/h dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę Nowego Szpitala Wojewódzkiego położonego przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu”. W dniu 3.11.2014r. Zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok 423. : Obwieszczenie

05.11.2014 - 01:10
Prezydent Wrocławia ogłosił czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych przy ul. Marszowickiej 154-166 (obręb Leśnica, AM-8, działka nr 2/2, KW WR1K/00312413/8 i AM-9, działka nr 5/1, KW WR1K/00287975/04642.
Działka jest zabudowana zespołem budynków o łącznej pow. użytkowej ok. 837 m2 (cena wywoławcza 727 500zł). Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - usługi: administracja,edukacja, finanse, gastronomia, handel detaliczny w obiektach o powierzchni sprzedaży do 1500 m2, kultura, obsługa firm, służba zdrowia, turystyka,wypoczynek.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia - Wrocław, pl.
Nowy Targ 1-8, w sali nr 215, godz. 10:00, 12 stycznia 2015r.
22.10.2014 - 10:43

Zostało umorzone, jako bezprzedmiotowe, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o. o. BT 33485 WRO LEŚNICA, przy ul. Jesiennickiej 4 we Wrocławiu (działka nr 194, AM 23, obręb Stabłowice). Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok 417.

08.10.2014 - 12:59

Wpłynęło odwołanie od decyzji Prezydenta Wrocławia nr WSR.E.6220.114.2013.DW z dnia 14.08.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Nowe Żerniki w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu”. Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w celu przeprowadzenia postępowania odwoławczego. 

Zawiadomienie

17.09.2014 - 13:33

 Rozpoczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie na działce nr ew. 29/14 (AM-33, obręb Stabłowice) ujęcia wód podziemnych, składającego się z otworu wiertniczego S-1, w celu poboru wód podziemnych w ilości 15,0 m3/h dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę Nowego Szpitala Wojewódzkiego położonego przy ul. Kosmonautów we Wrocławiu”: Obwieszczenie