Odnośniki podstawowe

25.02.2016 - 20:09

Prezydent Wrocławia podał do publicznej wiadomości wykazy nr: nr WNS/67/16 i WNS/68/16. Nieruchomości położone są w obszarze planowanego Wzorcowego Osiedla Mieszkaniowego NOWE ŻERNIKI. Założenia i cele projektu przedstawione są na stronie internetowej www.nowezerniki.pl. Osiedle jest projektowane kompleksowo, zostanie wyposażone w obiekty użyteczności publicznej (przedszkole, szkoła, żłobek, dom kultury, boiska sportowe, mieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych, gabinety lekarskie).

11.02.2016 - 20:14

Prezydent Wrocławia ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, o powierzchni 478m2, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną i usługi. Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego Leśnicy. Budynek mieszkalny o pow.  całkowitej 360m2 jest ujęty w gminnym rejestrze zabytków i zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków może być poddany remontowi i przebudowie z zachowaniem walorów architektonicznych elewacji.

27.01.2016 - 16:15

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Ratyńskiej i Wojska Polskiego oraz rzeki Bystrzycy we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr X/186/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 r.). 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 10 lutego 2016r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2135 i 2281).

27.01.2016 - 16:09

Prezydent Wrocławia informuje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przyjętych przez Radę Miejską.

07.01.2016 - 13:40

Prezydent Wrocławia podał do publicznej wiadomości wykazy nr: WNS 566/15 ul. Przesiecka 6, WNS 567/15 ul. Przesiecka 5, WNS 568/15 ul. Mysłakowicka 28, WNS 569/15 ul. Mysłakowicka 24, WNS 570/15 ul. Mysłakowicka 23, WNS 571/15 ul. Mysłakowicka 8.  Nieruchomości są  niezabudowane, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położone w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. O podatku od towarów i usług; Dz.U. Z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Szczegółowych informacji udziela Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Dział Promocji Nieruchomości pl. Nowy targ 1-8, pok. 126 i127, tel. 71 77772 83 - 86

04.01.2016 - 14:28

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa obejmującego 0bszar ograniczony ulicą Kosmonautów, terenem Nowego Szpitala Wojewódzkiego i rzeką Ługowinką.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 18 stycznia 2016r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. Poz. 1182 z późn. zm.).

 

20.12.2015 - 18:47

Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej: od km 2+478,17 do km 4+536,10.”   

Obwieszczenie

20.12.2015 - 18:44

Prezydent Wrocławia zawiadamia, że na wniosek Gminy Wrocław zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Budowa zatok postojowych w ulicy Serowarskiej i na przyległym terenie gminnym, na działkach nr 152, AM-4, obręb Ratyń i nr 29, AM-14, obręb Leśnica we Wrocławiu - dla obsługi cmentarza komunalnego przy ul. Trzmielowickiej.”

10.12.2015 - 03:13

Wydano decyzję nr 6435/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN w rejonie ul. Częstochowskiej (działki nr 1, 52/6 AM9, dz. nr 168/1, 168/2, 107 AM8, obr. Złotniki). Z treścią decyzji można zapoznać się w Informacji Wydziału Architektury i Budownictwa pl. Nowy Targ 1-8, pok. 1a i 1c w godz. 8:00 – 15:00.

10.12.2015 - 03:12

Prezydent Wrocławia podał do publicznej wiadomości wykaz nr WNS 532/15 nieruchomości gruntowej zabudowanej, o powierzchni 478m2, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną i usługi. Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego Leśnicy. Budynek mieszkalny jest ujęty w gminnym rejestrze zabytków i zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków może być poddany remontowi i przebudowie z zachowaniem walorów architektonicznych elewacji. Budynek usługowy nie podlega ochronie i jest objęty umową użyczenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej do dnia 31.12.2015r. Cena 390000 zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. O podatku od towarów i usług; Dz.U. Z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).