Odnośniki podstawowe

11.04.2016 - 11:52

Prezydent Wrocławia podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym: nr WNS/115/16 nieruchomość o pow. 11082m2, położona przy ul. Kościańskiej (obręb Złotniki AM-4 dz. nr 122/5, 126/2, 127/4, 166/2, 131/1) i przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Cena netto 3.610.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy złotych); nr WNS/126/16 nieruchomość o pow. 6202m2, położona przy ul. Daktylowej/Wojanowskiej (obręb Stabłowice AM-17 dz.

15.03.2016 - 22:26
Wojewoda Dolnośląski, decyzją nr 5/16 z 3 marca 2016 r., udzielił zezwolenia Inwestorowi (Prezydent Wrocławia reprezentowany przez p. Pawła Rychela, działający za pośrednictwem pełnomocnika p. Sławomira Rabendy) na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej: od km 2+478,17 do km 4+536,10”. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, pokój 2114, w godzinach pracy Urzędu.
Podział nieruchomości oraz zajęcia stałe i czasowe w Obwieszczeniu.
10.03.2016 - 10:38

Wydano decyzję nr 1046/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Grabowej, w ramach projektu Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki” we Wrocławiu, z wyłączeniem terenów położonych na obszarach obowiązujących mpzp. Teren inwestycji obejmuje działki 27/1, 100/9 i 129, AM-11, obręb Żerniki. Z treścią decyzji można zapoznać się w Informacji Wydziału Architektury i Budownictwa pl. Nowy Targ 1-8, pok. 1a stanowisko 1 i 2, pok. lub pok. 1c stanowisko 7, w godz. 8:00 – 15:00.  

09.03.2016 - 13:03

Wydano decyzję nr 1007/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Bukowej oraz budowie odcinka sieci wodociągowej w ul. Białodrzewnej, w ramach projektu Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz obiektów użyteczności publicznej na osiedlu „Nowe Żerniki” we Wrocławiu, z wyłączeniem terenów położonych na obszarach obowiązujących mpzp. Teren inwestycji obejmuje działki 5 i 6, AM-11 oraz 34/2 i 38 AM-10, obręb Żerniki.  Z treścią decyzji można zapoznać się w Informacji Wydziału Architektury i Budownictwa pl. Nowy Targ 1-8, pok. 1a stanowisko 1 i 2, pok.  lub pok. 1c stanowisko 7, w godz. 8:00 – 15:00. 

09.03.2016 - 13:02

Prezydent Wrocławia zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ul. Kosmonautów (na odcinku od ul. Jeżowskiej do Lewej), w ramach zadania pn. Gazyfikacja osiedla Nowe Żerniki we Wrocławiu. Przypominamy, że strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym jego stadium, zgodnie z art. 10 KPA.

25.02.2016 - 20:09

Prezydent Wrocławia podał do publicznej wiadomości wykazy nr: nr WNS/67/16 i WNS/68/16. Nieruchomości położone są w obszarze planowanego Wzorcowego Osiedla Mieszkaniowego NOWE ŻERNIKI. Założenia i cele projektu przedstawione są na stronie internetowej www.nowezerniki.pl. Osiedle jest projektowane kompleksowo, zostanie wyposażone w obiekty użyteczności publicznej (przedszkole, szkoła, żłobek, dom kultury, boiska sportowe, mieszkania dla osób starszych i niepełnosprawnych, gabinety lekarskie).

11.02.2016 - 20:14

Prezydent Wrocławia ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, o powierzchni 478m2, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną i usługi. Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego Leśnicy. Budynek mieszkalny o pow.  całkowitej 360m2 jest ujęty w gminnym rejestrze zabytków i zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków może być poddany remontowi i przebudowie z zachowaniem walorów architektonicznych elewacji.

27.01.2016 - 16:15

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Ratyńskiej i Wojska Polskiego oraz rzeki Bystrzycy we Wrocławiu oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. planu (Uchwała Nr X/186/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 r.). 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 10 lutego 2016r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2135 i 2281).

27.01.2016 - 16:09

Prezydent Wrocławia informuje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przyjętych przez Radę Miejską.

07.01.2016 - 13:40

Prezydent Wrocławia podał do publicznej wiadomości wykazy nr: WNS 566/15 ul. Przesiecka 6, WNS 567/15 ul. Przesiecka 5, WNS 568/15 ul. Mysłakowicka 28, WNS 569/15 ul. Mysłakowicka 24, WNS 570/15 ul. Mysłakowicka 23, WNS 571/15 ul. Mysłakowicka 8.  Nieruchomości są  niezabudowane, brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, położone w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej. Sprzedaż zwolniona z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. O podatku od towarów i usług; Dz.U. Z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Szczegółowych informacji udziela Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Dział Promocji Nieruchomości pl. Nowy targ 1-8, pok. 126 i127, tel. 71 77772 83 - 86