Odnośniki podstawowe

10.08.2015 - 12:54
Nieruchomość o pow. 1175m2, zabudowana parterowym budynkiem mieszkalno-usługowym o pow. zabudowy ok. 68 m2. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 
10.08.2015 - 12:19

Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Marszowickiej we Wrocławiu.

10.08.2015 - 12:07

Budowa ulic 2 KD-Z, 8 KD-D, 9 KD-D, 11 KD-D wraz z infrastrukturą techniczną na osiedlu Leśnica w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej we Wrocławiu.

05.08.2015 - 14:20

Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) dla fragmentu Doliny Bystrzycy w rejonie północnego odcinka ulicy Jeleniogórskiej we Wrocławiu. Plan można oglądać od 13 sierpnia do 2 września 2015 roku w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pok. nr 216 od poniedziałku do piątku w godz.

30.07.2015 - 13:15

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia zawiadamia, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1153 z późn. zm.) w bieżącym roku na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczyna się wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2015-2019) – opracowania pn. Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015 – 2019.

08.07.2015 - 09:53

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie północnej części ulicy Gwizdanowskiej i rzeki Bystrzycy we Wrocławiu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 29 lipca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. Poz. 1182 z późn. zm.).

06.07.2015 - 13:01

 

23.06.2015 - 23:44

Została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia polegającej na budowie układu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Nowe Żerniki w ramach zadania „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu - etap IA”. Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.