Odnośniki podstawowe

04.01.2016 - 14:28

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa obejmującego 0bszar ograniczony ulicą Kosmonautów, terenem Nowego Szpitala Wojewódzkiego i rzeką Ługowinką.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do 18 stycznia 2016r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. Poz. 1182 z późn. zm.).

 

20.12.2015 - 18:47

Wojewoda Dolnośląski zawiadamia, że na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pod nazwą „Budowa obwodnicy osiedla Leśnica od ul. Średzkiej do ul. Granicznej we Wrocławiu w ciągu drogi krajowej, odcinek od ul. Ratyńskiej do ul. Piołunowej: od km 2+478,17 do km 4+536,10.”   

Obwieszczenie

20.12.2015 - 18:44

Prezydent Wrocławia zawiadamia, że na wniosek Gminy Wrocław zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Budowa zatok postojowych w ulicy Serowarskiej i na przyległym terenie gminnym, na działkach nr 152, AM-4, obręb Ratyń i nr 29, AM-14, obręb Leśnica we Wrocławiu - dla obsługi cmentarza komunalnego przy ul. Trzmielowickiej.”

10.12.2015 - 03:13

Wydano decyzję nr 6435/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN w rejonie ul. Częstochowskiej (działki nr 1, 52/6 AM9, dz. nr 168/1, 168/2, 107 AM8, obr. Złotniki). Z treścią decyzji można zapoznać się w Informacji Wydziału Architektury i Budownictwa pl. Nowy Targ 1-8, pok. 1a i 1c w godz. 8:00 – 15:00.

10.12.2015 - 03:12

Prezydent Wrocławia podał do publicznej wiadomości wykaz nr WNS 532/15 nieruchomości gruntowej zabudowanej, o powierzchni 478m2, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną i usługi. Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego Leśnicy. Budynek mieszkalny jest ujęty w gminnym rejestrze zabytków i zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków może być poddany remontowi i przebudowie z zachowaniem walorów architektonicznych elewacji. Budynek usługowy nie podlega ochronie i jest objęty umową użyczenia na prowadzenie świetlicy środowiskowej do dnia 31.12.2015r. Cena 390000 zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11.03.2004r. O podatku od towarów i usług; Dz.U. Z 2011r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

11.11.2015 - 21:03

Na wniosek Tauron Dystrybucja SA zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN w rejonie ul. Częstochowskiej (działki nr 1, 52/6 AM9, dz. nr 168/1, 168/2, 107 AM8, obr. Złotniki) oraz w rejonie ul. Kamiennogórskiej (działki nr 75/2, 75/1 AM6, dz. nr 2 AM7, obr. Złotniki).

11.11.2015 - 21:02

Wszczęto postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla spółki "Osiedle Malownicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Sp. K., ul. Wereszyckiego 14, 51-704 Wrocław, na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych Marszowice - Malownicze III zlokalizowanego przy ul.

11.11.2015 - 21:00

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości informuje, że przetarg na działkę przy ul. Opoczyńskiej odbędzie się 5 lutego 2016r. o godz. 10:00 przy pl. Nowy Targ 1-8 w sali 215. Działkę o powierzchni 8787m2 przeznaczono pod zabudowę wielorodzinną, cena 2905000zł+vat.
Więcej informacji: tel. 71 777 72 83 do 86, e-mail wns@um.wroc.pl.

15.09.2015 - 15:49

Prezydent Wrocławia podaje do publicznej wiadomości wykaz nr WNS/393/15 nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. 

Wykaz

11.09.2015 - 15:43

Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wraz z prognozą oddziaływania na środowisko) dla działek o numerach 266/2 i 276/11 AM-11 obręb Stabłowice we Wrocławiu.