Odnośniki podstawowe

10.09.2014 - 01:18

Zostało zakończone postępowanie dowodowe dotyczące wniosku w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o. o. BT 33485 WRO LEŚNICA, przy ul. Jesiennickiej 4 we Wrocławiu (działka nr 194, AM 23, obręb Stabłowice). Z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8-10, pok 417.

26.08.2014 - 00:26

Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o. o. BT 33485 WRO LEŚNICA, przy ul. Jesiennickiej 4 we Wrocławiu (działka nr 194, AM 23, obręb Stabłowice). Zgodnie ze złożoną dokumentacją przedsięwzięcie może zostać zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

22.08.2014 - 15:46
Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Nowe Żerniki w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu.”
Decyzja i dokumentacja sprawy są do wglądu w Wydziale Środowiska i Rolnictwa ul. W. Bogusławskiego 8-1 pok. 423, od 7:45 do 15:45.

 Obwieszczenie

13.08.2014 - 20:23
Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Alfreda Jahna, Teofila Modelskiego, Józefa Wąsowicza, Władysława Czaplińskiego, Stanisława Bąka i Iwo Jaworskiego we Wrocławiu.
13.08.2014 - 20:23
Prezydent Wrocławia ogłosił trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych przy ul. Marszowickiej 154-166 (obręb Leśnica, AM-8, działka nr 2/2, KW WR1K/00312413/8 i AM-9, działka nr 5/1, KW WR1K/00287975/04642.
08.08.2014 - 11:56

Wrocławskie Inwestycje ogłosiły kolejny przetarg nieograniczony na budowę infrastruktury drogowej w ulicy Marszowickiej.Termin wykonania zamówienia wyznaczono na 28.02.2016r.

OGŁOSZENIE

31.07.2014 - 10:10

 Wrocławskie Inwestycje unieważniły przetarg nieograniczony na budowę infrastruktury drogowej w ulicy Marszowickiej. Najkorzystniejsza oferta (12 011 245,20 zł brutto ) przewyższała kwotę jaką inwestor przeznaczył na realizację zadania (10 254 392,04 zł brutto.) W skład zamówienia wchodziła rozbudowa drogi w zakresie budowy ciągu pieszo rowerowego, budowa dróg z infrastrukturą w rejonie ulic Marszowickiej i Dolnobrzeskiej, budowa chodnika i przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu Marszowickiej i Wolskiej, remont chodników wzdłuż Marszowickiej na odcinku od Małomickiej do Wilkszyńskiej oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Wolskiej, Dolnobrzeskiej, Eluarda i Marszowickiej. 

22.07.2014 - 12:43
Zakończono postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Nowe Żerniki w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki we Wrocławiu”
18.06.2014 - 13:28

Wyłożono do publicznego wglądu prognozę oddziaływania na środowisko oraz projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III obejmującego teren ograniczony ulicami: Jerzego Łanowskiego, Marszowicką, Teofila Modelskiego, Józefa Wąsowicza i Alfreda Jahna.

Plan można oglądać od 17 czerwca do 7 lipca 2014 roku w Biurze Rozwoju Wrocławia ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w pok. nr 206 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:30 oraz na stronie internetowej PIB UM.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się 23 czerwca 2014r. o godz. 15:30, pl. Nowy Targ 1-8, sala nr 215.
Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi na piśmie na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2014 roku.
Uwaga powinna zawierać oświadczenie dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
18.06.2014 - 13:16

Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojanowskiej, Daktylowej, Arachidowej i Piotrkowskiej oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww.planu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu na piśmie w Biurze Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław, w terminie do dnia 3 lipca 2014 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości, której dotyczy oraz oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).