Odnośniki podstawowe

Statut Osiedla Leśnica

Ordynacja wyborcza do Rad Osiedli 2016     Obwieszczenie tekstu jednolitego 2017 r (poz. 168)                           

 
.
 

 Statut Osiedla Leśnica 

CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
 
 
§ 1. Statutokreśla organizacjęi zasadydziałaniaOsiedla                                
 
§ 2. Użytew Statucie Osiedlasformułowania oznaczają:
 
Osiedle - Osiedle
 
Rada - Radę Osiedla
 
Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Osiedla
 
Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla
 
Radny - Członek Rady Osiedla
 
Komisja - Komisję Rady Osiedla
 
Zarząd - Zarząd Osiedla
 
Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Osiedla
 
Sekretarz - Sekretarza Osiedla
 
Skarbnik - Skarbnika Osiedla
 
Miasto - Gminę Wrocław,
 
Statut Wrocławia - uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 213, poz. 3338, z 2011 r. Nr 193, poz. 3350 , z 2013 r. poz. 5149 oraz z 2016 r. poz.1107),
 
Statut - Statut Osiedla
 
ustawa  -   ustawę  z dnia  8 marca   1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2016 r. poz.   446, 1 579  i 1948).
 
§ 3. 1. Osiedle jestjednostką pomocnicząMiasta w rozumieniu przepisów ustawy.
 
2. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę samorządową w granicach obszaru Osiedla.
 
§ 4. 1. Obszar Osiedlawyznaczajągraniceokreślonena mapie Miastastanowiącej załączniknr 1 doStatutu.
 
2. Łączenie, podział oraz znoszenie, w tym także zmiana granic Osiedla, odbywa się na zasadach określonych w ustawie i Statucie Wrocławia.CZĘŚĆ II
Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji
 
§ 5. 1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresieokreślonymniniejszym Statutemoraz przekazane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.
 
2.   Przyjęcie zadań do wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga zgody Rady.
 
3.      Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają nieograniczony w zakresie obowiązujących przepisów prawa dostęp do wszelkich materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta. Zasady realizacji uprawnienia określa Prezydent.
 
§ 6. DozadańOsiedlanależy:
 
1)     wspieranie i inspirowanie działania o znaczeniu lokalnym zmierzającego do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikającego z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami, Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów,
2)     działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,
 
3)     współdziałanie:
 
a)     z organami Miasta,
 
b) jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla,
 
c)     z innymi osiedlami,
 
4)  wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności w zakresie:
 
a)     tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,
 
b)     budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,
 
c)     wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do zarządzania,
 
d)  lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,
 
e)     organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,
 
f) przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji celów publicznych,
 
g)     komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,
 
h)     zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji,
 
i)      profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym zwłaszcza liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad ich usytuowania na obszarze Osiedla,
 
j)    zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa pieszych,
 
k)     ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,
 
5)     opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta:
 
a)     projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak:
 
– szkoły podstawowe i placówki oświatowe,
 
– instytucje kultury, w tym filie biblioteczne i domy kultury,
 
– publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 
–  ośrodki rekreacji i sportu,
 
b)    projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:
 
–  zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,
– przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności usługowej lub handlowej poza strefą centrum,
      
–  rozmieszczenia targowisk,
 
–  wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
 
6)   opiniowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska,
 
7)     wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, w tym zwłaszcza wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta,
 
8)     wyrażanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla,
 
9)    uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia,
 
10)uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta dla dokonywania oceny wykonywania zadań publicznych, w tym zwłaszcza odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów obiektów użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze Osiedla na zasadach określanych każdorazowo przez podmiot podejmujący te działania.
 
§ 7. 1.Zgłaszaniewniosków odbywasięw trybie i terminie przewidzianym przepisami prawa orazokreślonym w zawiadomieniach o podejmowanych czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.
 
2. Udzielenie opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu rozstrzygnięcia lub wystąpienia o zaopiniowanie.
 
3.   Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z obowiązku zasięgnięcia opinii.
 
4.     W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przepisanym terminie i formie podmiot zobowiązany do przyjęcia wniosku lub zasięgnięcia opinii wyjaśnia przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.
 
§ 8. 1. Organy Osiedlarealizująswoje uprawnienia w formieuchwał.
 
2.   Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.
 
3.      Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego cyframi rzymskimi), numeru kolejnego uchwały (wyrażonego cyframi arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła do jej końca.
 
4.        Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w obrębie każdego roku kalendarzowego i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku.
 
CZĘŚĆ  III
Władze Osiedla
 
§ 9. 1.MieszkańcyOsiedlapodejmują rozstrzygnięciawgłosowaniupowszechnym przez wybory lub zapośrednictwem organów Osiedla.
          1a.  Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa załącznik  nr 1a do niniejszego statutu
 
2. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w drodze konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.
 
§ 10. 1. Organami OsiedlasąRada iZarząd.
 
2.   Działania organów Osiedla są jawne.
 
3.   Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w dokumentację działalności organów Osiedla.
 
            4. Dla  zapewnienia  uczestnictwa   mieszkańcom  Osiedla  w  sesjach  i  posiedzeniach  organów  Osiedla  na  ich przewodniczących spoczywa  obowiązek    umieszczania   
w    siedzibie    Zarządu,   w   miejscu   ogólnodostępnym,   stosownych   informacji.  Jeżeli  osiedle  posiada   stronę  internetową,  informacje  te  zamieszcza  się  także  na  tej  stronie.
 
§ 11. Organy Osiedlapodejmują uchwaływgłosowaniujawnymzwykłą większością głosóww obecności co najmniej połowy składu organu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
         § 11a. 1. Sesje Rady i obrady Zarządu są protokołowane.
         2. Protokoły    podpisuje    odpowiednio    Przewodniczący   albo Wiceprzewodniczący   Rady,   Przewodniczący   Zarządu,  oraz  w  obu  przypadkach – protokolant.
 
 
Rozdział 1
 
Rada
 
§ 12. 1. Rada jest organemuchwałodawczym Osiedla.
2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.
 
3.Liczbę członków rady osiedla ustalają przepisy ustawy.
 
§ 13. 1. DowłaściwościRadynależąwszystkie sprawyniezastrzeżoneStatutem na rzeczZarządu.
 
2.Do wyłącznej właściwości Rady należą:
 
1)     wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie osobowym,
 
2)     uchwalanie planu finansowego Osiedla,
 
3)     przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego,
 
4)     podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w § 6 pkt 4-8,
 
5)     wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta,
 
6)     ustalania zasad współpracy z osiedlami,
 
7)     stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach ordynacji wyborczej.
 
3. W sprawach, o których mowa w § 6 pkt 4 lit. i, Rada może upoważnić Zarząd do wyrażenia opinii.
 
§ 14. 1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego gronaPrzewodniczącego
 i Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.
 
          2.Pierwszą  sesję  Rady  zwołuje  Przewodniczący  Rady Miejskiej na dzień  przypadający  w  terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ważności  wyborów.  Obrady  sesji  do  czasu  wyboru  Przewodniczącego prowadzi  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  lub  wskazany przez niego radny Rady Miejskiej lub rady osiedla.
 
3. Odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1. Głosowanie nad odwołaniem może być przeprowadzone na następnej sesji nie wcześniej niż po upływie 14 dni.
 
4. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.          5.   Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą złożyć pisemną rezygnację
z funkcji. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji w ciągu
1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
5a. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
 
6.    Odwołanie i przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą funkcję na tej samej sesji.
 
7.   Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal swoją funkcję.
 
8. W przypadku wakatu funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, sesję zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, wskazując osobę upoważnioną do prowadzenia obrad.
 
§ 15. 1. Rada obraduje na sesjachzwoływanychprzezPrzewodniczącegowmiarępotrzeb, jednaknie rzadziej niż raz na kwartał. Obrady sesji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
           1a. Przewodniczący   może   wyznaczyć   Wiceprzewodniczącego   do  wykonywania  swoich  zadań  (w szczególności  do  zwołania sesji). W   przypadku   nieobecności Przewodniczącego  i  niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego,     zadania     Przewodniczącego    wykonuje Wiceprzewodniczący.
 
2. Przewodniczący zwołuje sesję i ustala porządek obrad oraz przedstawia ewentualne projekty uchwał. Celem ustalenia porządku obrad Przewodniczący przeprowadza konsultacje z Przewodniczącym Zarządu oraz przewodniczącymi Komisji Rady.
        2a. O terminie sesji Przewodniczący informuje  radnych osobiście,  telefonicznie,   pisemnie  lub  przy  pomocy  środków  komunikacji  elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.
 
      2b. W  przypadku  niecierpiącym zwłoki Przewodniczący  może zwołać  sesję 
i  poinformować  o  niej  radnych  bez  zachowania  terminu określonego w ust. 2a.
 
3.     Zmiana porządku obrad może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rady lub 1/4 ustawowego składu Rady zwykłą większością głosów.
 
     4. Na  wniosek  Przewodniczącego  Zarządu  lub  co  najmniej  1/4  ustawowego  składu  Rady  Przewodniczący  jest  zobowiązany zwołać  sesję  Rady  na  dzień  przypadający  w  terminie  7  dni  od dnia   złożenia  wniosku.  Do  wniosku dołączony jest porządek obrad oraz  projekty  uchwał.  Zmiana  porządku  obrad  sesji  zwołanej  w tym  trybie   wymaga    najpierw   zgody   wnioskodawcy.  Zawiadomienie o  zwołaniu  sesji w tym trybie może odbyć się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
          4a. W przypadku braku kworum przewodniczący otwiera sesję, jednak  bez możliwości podejmowania uchwał.
 
          5.uchylony  
 
6. uchylony.
 
         7. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4,  wnioskodawcy  powiadamiają  Przewodniczącego Rady Miejskiej, który   zwołuje  niezwłocznie  sesję   w   zastępstwie   Przewodniczącego, a  następnie  przewodniczy  jej  obradom  lub powierza prowadzenie  obrad   Wiceprzewodniczącemu   rady   osiedla   lub  radnemu  Rady Miejskiej.
 
§ 16. 1. Ramowyporządeksesji Rady obejmuje:
 
1)     otwarcie sesji,
 
2)     zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie,
 
3)     realizacja porządku obrad według ustalonej kolejności,
 
4)     każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje:
 
a)     przedstawienie projektu uchwały,
 
b)     dyskusję,
 
c)     poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,
 
d)     poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie,
 
5)     zapytania radnych,
 
6)     wolne wnioski,
 
7)     wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie,
 
8)     zamknięcie obrad.
 
2.     W każdym punkcie obrad radny ma prawo do jednokrotnego zabrania głosu w dyskusji i jednej polemiki.
 
3.    Przewodniczący Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący ma prawo do zabrania głosu poza kolejnością.
 
4.      W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z tematem obrad oraz naruszający prawa innych radnych w tym przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę Przewodniczący może odebrać głos radnemu w danym punkcie obrad.
 
 
5.     Limit czasowy wystąpienia nie dotyczy Przewodniczącego ( Wiceprzewodniczącego) Zarząd i Przewodniczącego Komisji.
6.  Uchwały podjęte na sesji podpisuje niezwłocznie po ich sporządzeniu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom, a Przewodniczący Zarządu przekazuje je jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej osiedle.
 
Rozdział 2
 
Komisje Rady
 
§ 17. 1. Radamoże powoływać stałeidoraźnekomisje przedmiotoweustalającich przedmiotdziałaniaoraz skład osobowy.
 
2. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych.
 
3.      Komisje wybierają spośród siebie swoich przewodniczących. Zmiana osoby przewodniczącego komisji wymaga zgody Rady.
 
4.   Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.
 
5.    Komisje Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących w miarę potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego lub Przewodniczącego Zarządu. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
 
6.    Komisje opiniują przedłożone im projekty uchwał oraz przedstawiają inicjatywy uchwałodawcze we własnym zakresie.
 
§ 18. 1. Posiedzeniom komisji Radyprzewodnicząichprzewodniczący.
 
2.   Posiedzenia są protokołowane przez członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.
 
3.     Protokoły po zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu są przekazywane Sekretarzowi celem ich dołączenia do dokumentacji działalności Osiedla w kadencji.
 
 
Rozdział 3
 
Obowiązki i prawa radnego
 
§ 19. 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymujewięźzmieszkańcamiOsiedla oraz organizacjamidziałającymi na jego terytorium. Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla do rozpatrzenia.
 
2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych dniach miesiąca w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu.
 
3. Zarząd jest zobowiązany umożliwić radnemu odbywanie dyżurów w siedzibie Zarządu według ustalonego harmonogramu.
 
§ 20. 1. Radny obejmuje mandatskładając ślubowanieonastępującej treści:
 
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców".
 
             2.  Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji  wyczytani w   kolejności  alfabetycznej   powstają   i   wypowiadają   słowo  "Ślubuję" lub  formułę  "Ślubuję,  tak   mi  dopomóż  Bóg".  Radni
nieobecni  na pierwszej sesji oraz radni,  którzy  uzyskali mandat  w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie w pierwszym punkcie  obrad pierwszej sesji, na której są obecni.
          2a. Jeżeli  w  czasie trwania kadencji, przez  3 miesiące od dnia   podjęcia  uchwały 
o  wstąpieniu  na  zwolnione  miejsce  w Radzie   kandydata,  który  w  wyborach  uzyskał  kolejno największą liczbę  głosów,  nie zostanie zwołana sesja umożliwiająca radnemu złożenie   ślubowania,   radny   składa   ślubowanie   na   piśmie   na  ręce  Przewodniczącego Rady Miejskiej.
 
3. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu.
 
§ 21. 1. Radny maobowiązekuczestniczenia w pracach Rady i jej organów orazZarządu,atakże
 
w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do innych organów samorządowych.
 
2.  Rada może zlecić radnemu przeprowadzenie szczegółowego postępowania w określonej sprawie i przedstawienia wynikających z niego wniosków lub opinii.
 
3.   Radni mają obowiązek kierowania się interesem wspólnoty samorządowej Osiedla.
 
4.      Radny ma obowiązek wstrzymywać się od głosowania w sprawach dotyczących jego interesu osobistego.
 
§22. 1. Radny ma prawoskładaniainterpelacji, wniosków izapytań do organów Osiedla.
2. Radny sprawuje swój mandat społecznie.
 
3. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.
 
§ 23. Mandat radnego wygasa na zasadachokreślonychw ordynacji wyborczej do rad osiedli.
 
 
Rozdział 4
 
Zarząd
 
§ 24. 1.Zarządjest organem wykonawczym Osiedla.
 
2.Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:
 
1)     przygotowywanie projektów planu finansowego,
 
2)     wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,
 
3)     reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 8,
 
4)     wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady.
 
§ 25. 1.Wskład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu,1Wiceprzewodniczący,Sekretarz,Skarbnik i 1 członek Zarządu wybierani spośród radnych.
 
2.   Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 
3.      Pozostałych członków Zarządu Rada wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w odrębnych głosowaniach.
 
4.   Członkom Zarządu przysługuje dieta radnego na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.
 
5.     Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego Rady.
 
        § 26.  1. Rada  wybiera  Zarząd  w  terminie  30  dni od dnia,  na który zwołano pierwszą sesję po wyborach.
                  2. W  razie  przekroczenia  terminu, o którym  mowa w ust. 1, Rada  Miejska  może
rozwiązać  Radę.  W  takim  przypadku  Rada Miejska  zarządza  wybory  przedterminowe w Osiedlu na dzień wolny od pracy  przypadający  nie  później  niż  w  terminie  6  miesięcy  od dnia  podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady.
 
3. Jeżeli nowo wybrana Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie statutowym ulega rozwiązaniu bez zarządzenia wyborów przedterminowych.
 
§ 27. 1. Radamoże odwołać Zarządw przypadku odrzucenia rocznego sprawozdania
z wykonania planufinansowego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wniosek
o odwołanie Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia odrzucenia sprawozdania po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu.
 
2.Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek co najmniej1 /4 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wniosek
o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu skutkuje odwołaniem Zarządu.
 
3.    W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.
 
4.     Rada odwołuje członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wniosek może być poddany pod głosowanie na tej samej sesji po wysłuchaniu wyjaśnień członka, którego wniosek dotyczy.
 
5.    Każdy członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie. Członkostwo w Zarządzie ustaje na najbliższej sesji, na której rezygnacja zostaje odczytana.
 
6.     Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego odwołanie powoduje ustąpienie
 
Zarządu.
 
7.   W razie odwołania lub ustąpienia Zarządu Rada dokonuje wyboru Zarządu w terminie 30 dni. Przepis
 
§ 26 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 
8.    W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu Rada wybiera nowego członka w 30 dni od dnia ustania członkostwa.
 
 
        § 28. 1.Zarząd  wybrany  przez  Radę  działa  do  czasu  wyboru nowego   Zarządu  z  wyjątkiem  przypadku, o  którym  mowa  w  § 26 ust. 3,  a  w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 3 ordynacji wyborczej do   rady   osiedla,  do  dnia  powiadomienia  wyborców  przez  Miejską  Komisję  Wyborczą o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów w danym  okręgu..
        2. Rozwiązanie  Rady  z  mocy  Statutu  lub  w  drodze  czynności  nadzorczych  Rady  Miejskiej  powoduje  rozwiązanie Zarządu. § 40a ust. 4-5 oraz § 40b stosuje się odpowiednio .
 
§ 29. 1.Zarządobraduje na posiedzeniachzwoływanychprzezPrzewodniczącego Zarząduwmiarępotrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 
2.     Przewodniczący Zarządu ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy obradom, w razie jego nieobecności obradom przewodniczy zastępca Przewodniczącego Zarządu.
 
3.Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy:
 
1)     dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym,
 
2)     reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 7,
 
3)     przekazywanie uchwał Rady i Zarządu jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.
 
§ 30. 1. Sekretarz prowadzidokumentacjęsesji Rady i obradZarządu.
 
2.   Sekretarz przechowuje doręczone mu protokoły posiedzeń komisji Rady.
 
3.    Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z zasadą jawności działania organów Osiedla w siedzibie Zarządu w stałych dniach tygodnia według harmonogramu godzinowego uwidocznionego na tablicy ogłoszeniowej.
 
4.      Po zakończeniu kadencji organów Osiedla Sekretarz przekazuje dokumentację ich działalności jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.
 
§ 31. 1. Skarbnik przygotowujezałożeniado projektu planu finansowego Osiedla na podstawieinformacji Skarbnika Miasta o projekcie budżetu Miasta, a następnie informacji Prezydenta o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.
 
2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu planu finansowego.
 
CZĘŚĆ IV
Mienie i gospodarka finansowa Osiedla
§ 32. 1. Osiedle korzysta izarządzaprzekazanym mu mieniem komunalnym.
 
2. Organy Osiedla samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia w zakresie zwykłego zarządu, chyba że uchwały Rady Miejskiej stanowią inaczej.
 
3. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowią dochód Miasta pozostający w dyspozycji Osiedla.
 
§ 33. 1.Oświadczeniawoli w zakresiezwykłego zarządumieniem przekazanymskłada Przewodniczącylub Wiceprzewodniczący Zarządu wspólnie z członkiem Zarządu wskazanym uchwałą Rady.
 
2. Rada może upoważnić Przewodniczącego do jednoosobowego składania oświadczeń.
 
3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia przekazanego Osiedlu.
 
§ 34. 1.Zarządopracowuje plan finansowy w oparciu owyodrębnionew projekciebudżetuMiastaśrodki oraz przedkłada go Prezydentowi wraz z informacją o stanie przekazanego mienia z objaśnieniami w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości przewidywanych środków.
 
2. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane na podstawie projektu planu finansowego zgodnego z projektem budżetu.
 
3. Rada uchwala plan finansowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.
 
§ 35. 1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniuśrodkówfinansowychwyodrębnionychw budżecie Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym.
 
2. Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Radę środków spoza budżetu Miasta odbywa się w sposób określony przez jednostkę organizacyjną powołaną do obsługi Osiedla.
 
§36. 1.Zarządprowadzigospodarkę finansowązgodnie zobowiązującymiprzepisami prawa.2. Wydatki Osiedla nie mogą przekraczać wydatków określonych w planie finansowym.
 
§ 37. 1.Zarządprzedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowegoprzygotowywane przez Skarbnika Osiedla.
2. W terminie do końca stycznia Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy. Rada w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu.
 
 
                          CZĘŚĆ V
Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla
 
§ 38. Corocznie Radaprzedkłada PrzewodniczącemuRady Miejskiej dokońcalutego sprawozdanie zarok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.
 
§ 39. 1. Nadzór naddziałalnościąorganów Osiedlasprawująorgany gminy na zasadachokreślonychw Statucie Wrocławia.
 
2. Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały organów Osiedla w terminie 14 dni od ich podjęcia jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.
 
3. Jednostka, o której mowa w ust. 2, dokonuje wstępnej analizy uchwał pod kątem ich zgodności z prawem oraz planem finansowym w ciągu 14 dni od dnia przekazania jej uchwały.
 
4.      W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem jednostka przekazuje ją niezwłocznie Radzie Miejskiej wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia.
 
5.      W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z planem finansowym jednostka przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi Wrocławia wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia.
 
§ 40. 1.Kontrolę finansową działalnościorganów Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta zapośrednictwemjednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.
 
2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Osiedlu sprawuje Prezydent za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.
        § 40a. 1. Jeżeli Zarząd dopuszcza się powtarzającego się  naruszenia prawa,  Rada  Miejska wzywa Radę do zastosowania niezbędnych środków  a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku, może rozwiązać Radę.
 
        2. W  przypadku  zaistnienia  w ramach Rady Osiedla, albo pomiędzy organami  osiedla,  konfliktu  uniemożliwiającego  wykonywanie  zadań osiedla,  Rada  Miejska  Wrocławia  może  rozwiązać  Radę  z  własnej inicjatywy  lub  na  wniosek Prezydenta, po uprzednim przeprowadzeniu  mediacji.
 
      3. W  przypadkach,  o  których  mowa  w ust. 1-2, rozwiązanie Rady  skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Zarządu.
 
      4. W  razie  rozwiązania  organów osiedla w przypadkach, o których  mowa  w  ust.  1-2 Rada Miejska powołuje zarząd tymczasowy osiedla do czasu wyboru rady osiedla na kolejną kadencję.
 
      5. Zarząd  tymczasowy  przejmuje  wykonywanie  zadań i kompetencji  organów osiedla z dniem powołania.
 
      § 40b. W  przypadku  rozwiązania  organów osiedla w trybie określonym  w § 40 a  ust.  1-2, nowe  wybory  do Rady Osiedla  przeprowadza  się  równocześnie z wyborami do innych rad osiedli na kolejną kadencję
 
 
CZĘŚĆ VI
Postanowienia końcowe
 
§ 41. Obsługę finansową, technicznąiadministracyjnąOsiedla wykonuje jednostka organizacyjnaMiasta wskazana przez Prezydenta.
 
§ 42. W korespondencji organy Osiedlaużywają pieczęci nagłówkowychonastępującej treści:
 
1)     Rada Osiedla                                                            
 
2)     Przewodniczący Rady Osiedla
 
3)     Wiceprzewodniczący Rady Osiedla,
 
4)     Przewodniczący Komisji ......... Rady Osiedla
 
5)     Zarząd Osiedla
 
6)     Przewodniczący Zarządu Osiedla
 
7)     Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla
 
8)     Sekretarz Osiedla
 
9)     Skarbnik Osiedla                                                 
 
§ 43. 1. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Radybądźzwłasnejinicjatywy pokonsultacji z mieszkańcami Osiedla w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.
 
2. W przypadkach sporów interpretacyjnych dotyczących przepisów Statutu wiążącą
 
 
 
 wykładnię ustala Rada Miejska.