Odnośniki podstawowe

Co zrobić, aby przyłączyć się do sieci kanalizacji sanitarnej?

 Przypominamy, że przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej MPWiK jest nieodpłatne. Natomiast mieszkaniec finansuje projekt i budowę odcinka kanału od granicy posesji (od końca sięgacza) do budynku (przyłącze). Należy w MPWiK złożyć wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbiór ścieków dostępny na stronie mpwik.wroc.pl pod zakładką Klient/Pobierz druki lub w BOK ul. Na Grobli 19/23, a następnie również w MPWiK, złożyć wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza.Dokumentacja projektowa przyłącza musi być opracowywana przez uprawnionego projektanta branży sanitarnej. Szacunkowy koszt projektu obejmuje: projekt przyłącza kanalizacyjnego - ok. 500 zł, mapa zasadnicza dla celów projektowych - ok. 500 zł, uzgodnienie ZUDP - ok. 50 zł. W przypadku projektu wykonywanego dla kilku budynków koszt indywidualnego projektu może być mniejszy z uwagi na upust projektanta za projekt, niższą cenę jednostkową ceny mapy do celów projektowych, np. 1000 zł dla 4 przyłączy. W Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia trzeba złożyć zgłoszenie o budowie przyłącza. Formularz dostępny na stronie wroclaw.pl pod zakładką Urząd/Co i jak załatwić/Sprawy do załatwienia-BIP. Średni koszt przyłącza (materiał+robocizna) to około 1500-2500 zł (w zależności od odległości od domu do sięgacza, ilości studzienek, zakrętów itp. Sumaryczne szacunkowe koszty (budowa przyłącza +dokumentacja) to ok. 4-5 tys. zł.Następnie w MPWiK należy złożyć wniosek o przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.
W ramach przyłączenia wykonywany jest przegląd techniczny przyłącza kanalizacyjnego i jest zawierana umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla nieruchomości.
Szanowni Państwo, zwracamy uwagę, że odprowadzanie ścieków z nieruchomości będzie możliwe dopiero po wybudowaniu i uruchomieniu przepompowni ścieków!Sieć będzie czynna po wybudowaniu i rozruchu przepompowni ścieków w ul. Wojska Polskiego, co planowane jest do 30.06.2015r. Złączenie z wybudowanymi sięgaczami i korzystanie z kanalizacji możliwe będzie po rozruchu pompowni. Dane informacyjne: wykonawca -Kierownik Budowy – Kazimierz Mazur POL-LAS. Inwestor MPWiK S.A. Przedstawiciel Inwestora: Wojciech Górnaś (tel. 71/3409712: siedziba: ul. Na Grobli 19/23). Biuro Obsługi Klienta czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek godz. 8.00-15.00, w środę 8.00-17.00

Istnieje możliwości dofinansowania budowy przyłącza kanalizacyjnego – tzw. dotacja prowadzona przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53, pok. 505.(tel. 71/7779132, 71/7779420, 71/7778958). Dotacja przyznawana jest na jedno przyłącze kanalizacyjne. Maksymalna kwota dotacji to 50 % kosztów zadania, nie więcej niż 2000,00 zł (na podstawie rachunków i/lub faktur). Co zrobić, aby otrzymać dotację?Należyzłożyć w Wydziale ŚiR UM wypełniony wniosek. (Formularz dostępny na stronie www.wroclaw.pl/dotacje-do-przylaczy-kanalizacyjnych). Do wniosku należy dołączyć kserokopie dokumentów: protokół przeglądu technicznego przyłącza kanalizacyjnego z MPWiK;umowę zawartą z MPWiK o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków;faktury lub rachunki za wykonane prace związane z podłączeniem do kanalizacji.Przy składaniu wniosku należy posiadać również dowód osobisty oraz numer konta bankowego. Dotacja wypłacana jest w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.