Odnośniki podstawowe

XII sesja RO Leśnica – 26.05.2014r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Za przyjęciem protokołu z poprzedniej XI Sesji głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.
J A. Kułacz omówił spotkanie w WAiB, na które zaproszeni zostali również przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe. W spotkaniu uczestniczyli Architekt Miasta Piotr Fokczyński oraz projektanci, architekci, kierownicy projektów z WAiB i WI. Proces projektowania nowego osiedla trwa od dawna, odbywają się spotkania architektów, deweloperów, powstał plan zagospodarowania przestrzennego. Podczas spotkania Piotr Fokczyński przypomniał fakty dotyczące projektu modelowego osiedla, poinformował, że aktualnie finalizowana jest sprzedaż czwartej działki, przypomniał, że mieszkańcy poprzez Stowarzyszenie i Radę Osiedla składali wnioski dotyczące komunikacji, rozmieszczenia planowanych obiektów, zachowania środowiska. Większość z tych uwag nie została wzięta pod uwagę i realizowany będzie projekt przyjęty przez Miasto. Podczas spotkania również nie doszło do kompromisu. Duża część dyskusji dotyczyła rozwiązań komunikacyjnych dla Nowych Żernik. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja skrzyżowania nowej Trasy Targowej z ul. Kosmonautów oraz przebudowa mostu drogowego na Ługowinie. Spotkanie trwało 3 godziny, jednak nie wszystkie zagadnienia udało się poruszyć. Zarząd wystąpił o udział RO w planowaniu inwestycji, w opiniowaniu organizacji ruchu zastępczego oraz o udostępnienie harmonogramu prac. Niedopowiedziana została sprawa budowy kanalizacji dla istniejącego osiedla – mimo, że jest ona ujęta w projekcie, to nie ma żadnych gwarancji, że zostanie sfinansowana.
Piotr Dzikowski omówił drugie spotkanie z 21. maja w sprawie wysypiska śmieci przy ul. Piołunowej. O zamiarze nagrania programu przez reporterów „Interwencji” telewizji Polsat zostaliśmy poinformowani, przez Radę Osiedla Jerzmanowo – Jarnołtów - Strachowice – Osiniec we wtorek 20 maja. Zawiadomieni zostali mieszkańcy ulic Zakopiańskiej i Kieleckiej. W dniu nagrania na Piołunową przybyli przedstawiciele Rady Osiedla Jerzmanowo i dwóch mieszkańców tego osiedla. Niestety nie pojawił się nikt ze Złotnik. Piotr Dzikowski i Jan Kułacz osobiście zapraszali mieszkańców na spotkanie. W efekcie na nagraniu programu zjawiło się zaledwie kilkanaście kilka osób, mimo iż mieszkańcy przyznawali, że bardzo przeszkadza im nielegalne wysypisko. Reporterzy zarejestrowali wypowiedzi mieszkańców i przedstawicieli rad osiedli, otrzymali też kopie dokumentacji będącej w posiadaniu obu rad.
Sprawy bieżące:
- 7 maja, w związku z rozpoczętą budową kanalizacji sanitarnej na osiedlu Ratyń, w jednostce wojskowej przy ul. Trzmielowickiej odbyło się spotkanie z mieszkańcami i przedstawicielami MPWiK i wykonawcą („POL-LAS”). Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z zakresem i harmonogramem prac, przedstawienie radnych wyznaczonych do reprezentowania RO, poinformowanie o możliwości indywidualnego kontaktu z kierownictwem budowy. Dzięki interwencji RO doprojektowano kolejne, wcześniej pominięte odcinki ulic (Trzmielowicka, Jajczarska, Gielniaka). Współpraca z prezesem „POL-LAS” na razie nie jest najlepsza, pojawiły się skargi mieszkańców dotyczące organizacji ruchu na skrzyżowaniu Trzmielowicka - Rubczaka i zabezpieczenia budowy. Zarząd będzie apelować do ZDiUM i MPWiK o nadzór nad tą inwestycją;
- otrzymaliśmy do wiadomości uchwałę Rady Osiedla Muchobór Mały w sprawie obwodnicy Leśnicy i kolejne pismo 7 osiedli z zastrzeżeniami dotyczącymi jej budowy;
- dyrektor Departamentu Infrastruktury i Gospodarki Elżbieta Urbanek poinformowała, że zwróciła się do Wrocławskich Inwestycji z wnioskiem o należyte informowanie RO i Stowarzyszenia o prowadzonych inwestycjach;
- Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że zostanie przebudowany rów B-9 na Stabłowicach. Obecnie przygotowywany jest przetarg, a rozpoczęcie robót zaplanowano na II połowę roku;
- Wydział Transportu poinformował, że w chwili obecnej nie przewiduje zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii 409, natomiast zmiana trasy autobusu linii 253 zostanie zrealizowana po wybudowaniu przystanków na ul. Kamiennogórskiej;
- Zarząd Zasobu Komunalnego przekazał do Kompleksowej Obsługi Osiedla sp. z o.o. wniosek o naprawę chodnika w przejściu między Średzką 25 a Płońskiego;
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych poinformował, że nie odpowiada za gruz i fragmenty nagrobków porzucone naprzeciwko cmentarza przy ul. Serowarskiej, które uwidoczniły się po pożarze traw;
- Wydział Środowiska i Rolnictwa rozpoczął trzecią edycję programu udostępniania mieszkańcom kompostowników do kompostowania odpadów zielonych.
Zarząd Osiedla zwrócił się do:
- Wydziału Inżynierii Miejskiej z wnioskami o utwardzenie tłuczniem gruntowego odcinka ul. Owczarskiej i o wyniesienie przejść dla pieszych na ul. Krępickiej;
- Departamentu Infrastruktury i Gospodarki o przekazanie aktualnych informacji dotyczących budowy ciągu pieszo-rowerowego do Marszowic;
- Wrocławskich Inwestycji o udostępnienie harmonogramu i przedstawienie do zaopiniowania ORZ dla budowy skrzyżowania ul. Kosmonautów z Trasą Targową;
- Straży Miejskiej o przywrócenie stałych patroli strażników przy szkołach podstawowych na naszym Osiedlu;
- firmy „POL-LAS” o szczegółowe dane kontaktowe, o przedstawienie do zaopiniowania ORZ kolejnego odcinka, o informowanie RO o odbiorach poszczególnych etapów oraz o usprawnienie ruchu w obrębie skrzyżowania Trzmielowicka – Płońskiego – Rubczaka.
Uchwały:
a) W związku z podjętą na poprzedniej sesji decyzją o kontynuowania projektu CIRS dotyczącego dofinansowania paczek mikołajkowych dla dzieci ze świetlic środowiskowych, Roman Tarnowiecki przygotował projekt uchwały w tej sprawie. RO Leśnica przeznacza na projekt 3000zł wkładu własnego, a wnioskuje o przyznanie 4500zł z CIRS.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
b) W związku z przyznaniem kwoty 3000zł na dofinansowanie festynów osiedlowych w 2014r. skarbnik poprosił radnych o podjęcie uchwały w celu formalnego przyjęcia środków z CIRS do budżetu Osiedla. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
c) J.A. Kułacz poinformował, że odwiedził nas prezes wrocławskiego oddziału SARP Maciej Hawrylak, który przedstawił projekt SARP-u i spółki miejskiej Wrocławska Rewitalizacja dotyczący zorganizowania konsultacji społecznych w sprawie przygotowania propozycji rewitalizacji centrum osiedla Leśnica (Festiwal Architektury - „Miasto w ruchu”). W działania te włączyła się Politechnika Wrocławska oraz Centrum Kultury „Zamek”. Prezes Hawrylak zaprosił do współpracy Radę Osiedla Leśnica. Konsultacje w formie festynu zaplanowano na 14.06.14r. Udział mieszkańców będzie polegała na proponowaniu różnych rozwiązań poprzez nanoszenie ich na przygotowane makiety. Przewidziano też konkurs z nagrodami dla dzieci. Natomiast w październiku br. zostanie rozstrzygnięty konkurs dla architektów. Całość projektu będzie wykorzystana przy ubieganiu się o środki unijne. Przewodniczy poprosił zebranych o przyjęcie uchwały – uchwałę przyjęto jednogłośnie.
d) Wpłynął wniosek dotyczący wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie ogólnospożywczym przy ul. Starogajowej 6. Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Zarząd oceniły wniosek pozytywnie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
e) Wpłynął wniosek dotyczący wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie ogólnospożywczym przy ul. Lutyńskiej 21. Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Zarząd oceniły wniosek pozytywnie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Komisje programowe:
a) Tadeusz Gurak, przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska, zaproponował, aby wydrukować 50 szt. ulotek dotyczących kompostowników i rozdać je zainteresowanym mieszkańcom podczas festynów. Poinformował, że na stronie Ekosystemu dostępny jest harmonogram rozstawienia pojemników na odpady wielkogabarytowe i zaproponował, aby na stronie RO dodać zakładkę „Ekosystem”. Mieszkańcy będą mogli sami sprawdzić terminy zbiórki wielkich gabarytów oraz pozostałe informacje udostępniane przez spółkę. Z Wydziału Środowiska i Rolnictwa odebrał 300 szt. ulotek dotyczących programu kontroli komarów.
b) Józef Piskorski, przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej sprawdził przystanki na proponowanej trasie autobusu linii 253. W związku z trwającą kanalizacją bezskutecznie próbował skontaktować się z kierownikiem budowy i odnaleźć jej biuro. Stwierdził, że poza brakiem możliwości kontaktu odniósł wrażenie, że prace na ul. Trzmielowickiej idą w miarę szybko.
c) Korowód Żywej Książki – Dorota Kokurewicz potwierdziła, ze trwają przygotowania do imprezy, wciąż nie ma informacji czy weźmie w niej udział przedstawiciel władz Miasta. Nie została jeszcze zebrana cała kwota na zakup skrzynki bookcrossingowej. W pierwotnej wersji każda instytucja biorąca udział w organizacji Korowodu miała przekazać na ten cel po 100zł, a placówki oświatowe po 300zł. Jutro odbędzie się kolejne spotkanie organizacyjne, na którym organizatorzy zastanowią się jak sprawę rozwiązać. Rzemieślnik wykona skrzynkę, a na zapłatę poczeka do 15 czerwca.
d) Festyny – Przewodniczący Zarządu przypomniał, że 18 i 25 maja odbyły się osiedlowe festyny parafialne w Leśnicy i Złotnikach. W trakcie imprez J.A. Kułacz wielokrotnie przekazywał mieszkańcom informacje o różnych projektach m.in. Wrocławskim Budżecie Obywatelskim i konsultacjach dotyczących przyszłości Leśnicy. W zastępstwie Piotra Łąka poinformował, że w czasie festynów przeprowadzone zostały dyżury radnych. Mieszkańcy złożyli bardzo różne wnioski od zgłoszeń miejsc, w których nie jest koszona trawa i usuwane śmieci, do propozycji reorganizacji całego ruchu na osiedlu Złotniki. Pytano też o budowę ścieżki pieszo rowerowej do Marszowic, kanalizację, zgłoszono zalewanie ul. Owczarskiej. Następnie przewodniczący przypomniał, że 15 czerwca w 10. Wrocławskim Pułku Dowodzenia odbędzie się kolejny festyn organizowany przez Partnerstwo lokalne dla Leśnicy i 10 WPD, a 21. czerwca w Zamku odbędzie się tradycyjnie Noc Świętojańska. Na obu festynach również przewidziane są dyżury radnych Osiedla.
e) Roman Tarnowiecki poinformował, że przygotował specjalną ulotkę informującą o głównych założeniach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, terminarzu i projektach złożonych przez mieszkańców naszego Osiedla. Do 18 maja została przeprowadzona weryfikacja projektów, w tym tygodniu pojawi się informacja o projektach odrzuconych i tych, które wymagają korekty. Przygotowane ulotki były rozdawane przez radnych na festynach. Informowano o zasadach bieżącej edycji budżetu, zachęcano do udziału w głosowaniu i do składania projektów w kolejnych edycjach.  Akcja jest potrzebna, ponieważ większość osób, z którymi rozmawiał radny nie znała tej możliwości decydowania o swoim najbliższym otoczeniu.
f) Kanalizacja projekt „Ratyń” - J. Piskorski potwierdził jeszcze raz, ze radni będą szczególną uwagę przykładać do zgłaszanego przez mieszkańców braku bezpieczeństwa podczas prowadzonych prac, informować mieszkańców o aktualnych działaniach i brać udział w kolejnych odbiorach. Zbigniew Mianowski poinformował, że wykonawca po zwróceniu uwagi wprowadził kierowanie ruchem na skrzyżowaniu Trzmielowicka – Rubczaka –Płońskiego, ale po dwóch dniach ponownie nikt nie pomaga kierowcom ani pieszym w bezpiecznym poruszaniu się po tym obszarze. Elżbieta Miedzińska przypomniała, ze w pobliżu znajduje się zakład pracy chronionej oraz przychodnia, w związku z tym w obrębie tego skrzyżowania porusza się liczna grupa osób niewidomych szczególnie narażonych na niebezpieczeństwo.
Wolne wnioski:
a) Dorota Kokurewicz zaproponowała, aby radni zastanowili się na pomysłem stworzenia trasy rowerowej biegnącej przez wszystkie nasze osiedla. Taki projekt byłby niezwykle pożyteczny, a także z pewnością przyczyniłby się do integracji mieszkańców. Projekt trasy mógłby być ciekawym wakacyjnym zadaniem dla dzieci ze szkół na naszym osiedlu. Rada Osiedla mogłaby ogłosić konkurs na projekt najlepszej ścieżki rowerowej. Gotowy projekt trasy można będzie zgłosić do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego - przy wspólnym glosowaniu wszystkich osiedli byłaby realna szansa na jej realizację.
Wszyscy radni zaaprobowali tę inicjatywę. Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Sportu Łukasz Nowak zobowiązał się do opracowania regulaminu. Trzeba będzie ustalić założenia, długość trasy, warianty konkursu. Dorota Kokurewicz zaproponowała, aby najpierw na stronie Rady zamieścić zwiastun konkursu, przybliżyć pomysł i zareklamować go, jako formę spędzenia wolnego czasu - dzieci w czasie wakacji wybrałyby trasy, wykonały zdjęcia najciekawszych miejsc.  
Do sierpnia Komisja Oświaty, Kultury i Sportu przygotuje regulamin konkursu.
b) Piotr Dzikowski zaproponował, aby w miejsce przeniesionego na stadion miejski „Festiwalu dobrego piwa” zastanowić się nad pomysłem zorganizowania „Leśnickiego festiwalu dobrego smaku”. Pomysł P. Dzikowskiego również spodobał się radnym. D. Kokurewicz podkreśliła, że brakuje działań jednoczących, integrujących ludzi na Osiedlu. Uważa, że jeżeli mieszkańcy zintegrują się przy okazji takich pozytywnych działań, to łatwiej potem będzie coś zrobić także w sprawie wysypiska przy ul. Piołunowej.
c) Roman Tarnowiecki uczestniczył wczoraj w turnieju wędkarskim o puchar Dyrektora ZS nr 24. Impreza była udana, uczestniczyło w niej dużo dzieci. Na początku września koło wędkarskie organizuje kolejny turniej i przy tej okazji można byłoby pomyśleć o większej imprezie nad stawami. Dorota Kokurewicz zaproponowała ufundowanie Pucharu Rady Osiedla Leśnica.
d) Łukasz Nowak zaproponował zorganizowanie półmaratonu. Uważa, że na taką imprezę również byłoby bardzo dużo chętnych. Dorota Kokurewicz poprosiła, aby w pierwszej kolejności Komisja zajęła się konkursem na trasę rowerową.
Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w sesji i zakończył obrady.