Odnośniki podstawowe

XIII sesja RO Leśnica - 23.06.2014r.

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad. Za przyjęciem protokołu z poprzedniej Sesji Rady Osiedla głosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 
Informacje Zarządu:
a) 14 czerwca Elżbieta Krzak, Roman Tarnowiecki i Jan A. Kułacz wzięli udział w pikniku „Moja Leśnica Jutro” zorganizowanym przez SARP, Rewitalizację Wrocławską i CK Zamek. Wpłynęło bardzo dużo prac z SP51 na konkurs plastyczny ogłoszony dla dzieci. 3 grupy studentów Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej przedstawiły swoje projekty na zagospodarowanie centrum Leśnicy. Projekty te zostały ocenione przez wybrane jury, w którym zasiadał J. Kułacz. Przewodniczący odczuł niedosyt, jeżeli chodzi o propozycje studentów. Część pomysłów była oderwana od rzeczywistości, zabrakło też pomysłów na zagospodarowanie podwórek na zapleczach kamienic. Nie pomyślano o stworzeniu większej liczby przepraw na rzece Bystrzyca. Słabe przygotowanie studentów nie dziwi w kontekście wystąpienia zastępcy dyrektora BRW Marka Żabińskiego. Nie był on w pełni zorientowany w realiach naszego osiedla. Lepiej znana mu była historia Leśnicy niż jej sprawy bieżące, realne potrzeby, stan komunikacji, realizowane i planowane inwestycje, i prawdopodobnie taką wizję Osiedla przekazał studentom. Odczuwało się też brak jednomyślności między wnioskami przedstawicieli wrocławskiego oddziału SARP a spółką Wrocławska Rewitalizacja. Mimo akcji informacyjnej przeprowadzonej przez RO, w imprezie wzięła udział nieliczna grupa mieszkańców Leśnicy. Sam sposób przeprowadzenia konsultacji był ciekawy. Uczestnicy, na planszach przygotowanych przez przedstawicieli SARP i wolontariuszy z Uniwersytetu Wrocławskiego, umieszczali po 5 plastelinowych kulek oznaczających poparcie dla poszczególnych propozycji rozwiązań dotyczących ul. Średzkiej, terenu wokół CK Zamek, dworca kolejowego, placu targowego i stawów leśnickich. Nie ma pewności czy wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną wzięte pod uwagę.
b) Następnie J.A. Kułacz poinformował, że w dniu 16 czerwca odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 20-lecia sformowania 10 WPD, w których wzięli udział przewodniczący Rady i Zarządu Osiedla. W uroczystości uczestniczyło wielu przedstawicieli władz wojskowych i cywilnych. Odbyła się uroczysta msza polowa, pokaz działań bojowych, pokaz sprzętu, musztra. Przedstawiciele Rady złożyli podziękowania za dotychczasową współpracę oraz wręczyli płk Zygmuntowi Malcowi pamiątkowe życzenia od radnych. Dowódca pułku podziękował za życzenia, wyraził chęć dalszej współpracy i zadeklarował udział pocztu sztandarowego oraz kompanii honorowej w ważnych uroczystościach na Osiedlu.
c) 17 czerwca br. przy Zamku w Leśnicy odbył się Korowód Żywej Książki zorganizowany przez CIRS, MOPS, CK Zamek, placówki oświatowe i organizacje społeczne z naszego Osiedla. Dopisała pogoda i imprezę udało się przeprowadzić za trzecim razem. Dzięki dużemu zaangażowaniu radnej Doroty Kokurewicz, która uczestniczyła w organizacji wydarzenia, zebrano całą kwotę na skrzynkę do bookcrosingu. W imprezie wzięli udział przedstawiciele Departamentu Edukacji UM.
d) Skarbnik Roman Tarnowiecki poinformował, że do dnia dzisiejszego zrealizowano ok. 43% budżetu Osiedla, który wynosi 46830zł + 3000zł z CIRS na organizację festynów osiedlowych. Na bieżąco rozliczane są faktury za media, dodatkowo ZZK rozpoczął naliczanie opłat za wodę w kwocie ok. 7 zł/m-c. Zrealizowane zostały zakupy środków na 3 festyny osiedlowe (3000+1500zł), festyn w 10 WPD (500zł) oraz Noc Świętojańską, na konkursy w szkołach podstawowych i gimnazjum, szkolne kluby sportowe w Stabłowicach i Złotnikach.
Następnie przewodniczący Zarządu przekazał informacje bieżące:
- Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojanowskiej, Daktylowej, Arachidowej i Piotrkowskiej. Wnioski do planu można składać do dnia 3 lipca 2014 r.
- Wyłożono do publicznego wglądu projekt zmiany mpzp południowej części Marszowic Malowniczych III - teren ograniczony ulicami Łanowskiego, Marszowicką, Modelskiego, Wąsowicza i Jahna. Uwagi można składać do 21 lipca br.
- Wydziału Ruchu Drogowego KPM informuje, że przeprowadził kontrole i ujawnił nieliczne przypadki nieprzestrzegania zakazów wjazdu przez kierowców samochodów ciężarowych na Złotnikach, których sprawcy zostali ukarani. WRD zapewnia, że w dalszym ciągu będzie monitorował osiedle.
- Komendant Straży Miejskiej Wrocławia informuje, że została przeprowadzona ocena stanu bezpieczeństwa w rejonie szkół podstawowych na Osiedlu. Przy SP 24 ruch pojazdów nasila się rano a potem jest znikomy, a w rejonie SP 95 średni. Obowiązujące znakowanie zapewnia bezpieczeństwo wszystkich użytkowników. Natomiast na ul. Krępickiej stwierdzono duże natężenie ruchu pojazdów znacznie obniżające stan bezpieczeństwa, dlatego w rejon szkoły nr 51 będą kierowane patrole SM.
- Zwróciliśmy się DIiG o wyjaśnienie przyczyny zaprzestania prac przy budowie gazociągu w ul. Trzmielowickiej oraz poprosiliśmy o szczególny nadzór na prowadzoną obecnie w tym rejonie wymianą sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacyjnej.
- Do MPWiK skierowano zapytanie w sprawie planowanej budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Białodrzewnej, Bukowej, Grabowej, Lewej i Trójkątnej.
- ZDiUM poinformował, że nie wydawał zgody na ustawienie na obszarze miasta pojemników przeznaczonych na zbiórkę odzieży.
- Do ZZM skierowaliśmy wniosek o wykonanie przeglądu zieleni na osiedlu, usunięcie zarośli, suchych konarów itd. oraz o przekazanie harmonogramu koszeń.
- Przesłaliśmy do WIM zapytanie mieszkanki ul. Złotnickiej dotyczące planów przebudowy tej ulicy.
- Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przekazał wykaz działek
przeznaczonych do sprzedaży (ul. Dolnobrzeska, ul. Krzeszowska).
- ZDiUM poinformował, że do końca lipca zostaną naprawione uszkodzenia jezdni na ulicach Lubskiej i Żarskiej. Naprawy już zostały wykonane.
- Familijny Wrocław informuje, że organizuje bezpłatne szkolenia w zawodach spawacz, opiekun dziecka, przedstawiciel handlowy dla osób w wieku 18-24 oraz 50+ pozostających bez zatrudnienia.
- Komisja Statutowa RM poinformowała, że po zapoznaniu się ze zmianami proponowanymi przez Osiedla, uważa, iż powinna się odbyć poważna dyskusja dotycząca jednostek pomocniczych.
- Do inżyniera projektu Ratyń (MPWiK) skierowane zostało zapytanie o koszty i procedurę przyłączeń do kanalizacji. Szczegóły zostaną przekazane mieszkańcom poprzez Gazetę Leśnicka i stronę RO.
- DIiG poinformował, że ogłoszono przetarg na budowę infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Marszowickiej . W ramach zadania realizowany będzie ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż tej ulicy.
Uchwały:
a) W sprawie przyjęcia i złożenia do CIRS sprawozdania z organizacji festynów osiedlowych w 2014r.
Skarbnik Roman Tarnowiecki przypomniał, że złożenie sprawozdania jest wymogiem CIRS. Zawiera ono opis celu przedsięwzięcia, jego realizację, przebieg, zasady i korzyści. Wiodącym tematem festynów w tym roku było zdrowie i możliwościowy wykonania różnych bezpłatnych badan w czasie imprezy. Radny podkreślił, że było warto zrealizować ten projekt, widać potrzebę organizacji takich imprez, w których z roku na rok na Osiedlu uczestniczy co raz więcej osób. Dodał, że jest to jednocześnie dobra forma promocji Osiedla świadcząca o właściwych kierunkach działań RO.
Piotr Dzikowski poprosił zebranych o głosowanie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
b) W sprawie przesunięcia środków w budżecie na 2014 rok.
Skarbnik poinformował, ze konieczna jest zmiana przeznaczenia wykorzystanych środków poprzez przesunięcia między paragrafami. Pomyłkowo słodycze rozdane dzieciom w formie nagrody zostały zakupione ze środków na materiały, a uporządkowanie środków w budżecie musi być przyjęte w formie uchwały. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
c) W sprawie opinii o planie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz sieci i granicach obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.
Komisji Oświaty Kultury i Sportu przekazała opinię pozytywną, jednak w treści zawarła uwagi dotyczące potrzeb szkolnictwa na naszym Osiedlu. Opinia ta, jako załącznik zostanie dołączona do uchwały po uzupełnieniu jej o analizę sytuacji w Leśnicy. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
d) W sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie ogólnospożywczym „Żabka” przy ul. Pusteckiej 3. Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Zarząd oceniły wniosek pozytywnie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Komisje programowe:
Tadeusz Gurak, przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska poinformował, że w czerwcu na osiedlu przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Podczas dyżurów na festynach zostały rozdane ulotki dotyczące programu kontroli komarów, segregowania śmieci oraz likwidacji wyrobów z azbestu. Zygmunt Niementowski, przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności nie zgodził się z opinią Straży Miejskiej dotyczącą bezpieczeństwa pieszych przy szkołach. Jego zdaniem przy SP nr 95 mimo ograniczenia prędkości kierowcy jeżdżą nawet 120 km/h. Józef Piskorski poinformował, że na festynie świętojańskim zgłoszono wniosek w sprawie zmiany cyklu świateł dla pieszych przy Hermesie. Jan A. Kułacz poprosił Komisję o przeprowadzenie szczegółowej wizji w terenie.
Posumowanie wniosków mieszkańców miał przedstawić nieobecny na sesji, kierujący zespołem do spraw festynów, radny Piotr Łąk. Przewodniczący wyraził nadzieję, że P. Łak w ciągu najbliższych tygodni zbierze wnioski i przekaże je radnym. Przypomniał, że część podnoszonych przez mieszkańców problemów powtarza się cyklicznie (wzmożony ruch na osiedlu, brak parkingów, budowa basenu, budowa drugiego peronu tramwajowego na pętli), Rada wnosi o ich wykonanie, jednak jak dotąd, Miasto nie podejmuje się ich realizacji. Podsumowując, przewodniczy Zarządu podkreślił, że forma dyżurów radnych na festynach sprawdza się.
Roman Tarnowiecki poinformował, że podczas festynów rozmawiał z mieszkańcami o WBO. Było to konieczne, ponieważ bardzo mało pytanych osób wiedziało o tej idei. Obecnie trwają konsultacje projektów zgłoszonych do tegorocznego budżetu. Z naszego Osiedla wpłynęły 23 projekty. Jutro w CK Zamek odbędzie się spotkanie dla liderów z Pracz Odrzańskich, Maślic, Kuźnik i Leśnicy. Będzie można zapytać przedstawicieli Urzędu Miejskiego o szczegóły weryfikacji zgłoszonych projektów czy możliwość ich poprawy. Termin na weryfikację upłynie 13 lipca. Głosować na 3 wybrane projekty będziemy od 15 do 29 września br. Po weryfikacji należałoby powrócić do pomysłu opracowania zbioru metod, które posłużą do popularyzacji WBO wśród mieszkańców i zachęcenia ich do głosowania na osiedlowe projekty. Elżbieta Krzak zaproponowała, aby wykorzystać organizowane w szkołach na początku września zebrania z rodzicami i wtedy rozdać ulotki, czy osobiście zachęcić do głosowania w WBO.
Józef Piskorski, przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej poinformował, że w dalszym ciągu przy kanalizacji w ul. Trzmielowickiej występują zastrzeżenia do bezpieczeństwa prac prowadzonych przez podwykonawcę kontraktu firmę POL-LAS, jednak skargi mieszkańców nie zawsze się potwierdzają. Nie ma w dalszym ciągu kontaktu z kierownikiem budowy. Zbigniew Mianowski stwierdził, że przy takich inwestycjach zawsze występują utrudnienia, które uprzykrzają życie mieszkańcom. Jan Kułacz wyraził obawę o organizację prac w chwili wejścia z inwestycją na zabudowane odcinki ulic. Krzysztof Skrypak potwierdził opinię mieszkańca, że kostka na ul. Trzmielowickiej została ułożona bardzo nieestetycznie.
Zapytania i interpelacje:
Przewodniczący Zarządu zwrócił się do radnych z zapytaniem w zakresie opinii dotyczącej kart nieruchomości na Złotnikach. Zaplanowano przeznaczenie pod zabudowę jednorodzinną działek przy ul. Częstochowskiej, Radomskiej, Miechowskiej i Wielkopolskiej. Radni nie zgłosili uwag do ww. kart.
Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich przekazał ofertę warszawskiej firmy ElektroEko dotyczącą rozpropagowania na osiedlu prowadzonej we Wrocławiu akcji „Moje miasto bez elektrośmieci”. Zygmunt Niementowski przekazał negatywną opinią Tadeusza Guraka, przewodniczącego Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. Zbigniew Mianowski powiedział, że nie ma obecnie problemu z przekazaniem miejscowym firmom zbędnego sprzętu AGD. Jan A. Kułacz stwierdził, że godna naśladowania jest profesjonalna forma przedstawienia oferty oraz pomysł zbierania punktów wymiennych na pomoce dydaktyczne dla szkół. Do końca tygodnia Zarząd zbierze opinie radnych w tej sprawie.
Wolne wnioski:
J.A. Kułacz przekazał radnym zaproszenie prezesa Koła PZERiI i chóru „Ballada” Adama Zienkiewicza na podsumowanie sezonu i koncert, który odbędzie się w najbliższą środę o godz. 11:00 w Centrum Kultury Zamek.
Kazimierz Wilk wniósł o wystąpienie do ZDiUM z wnioskiem o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulic Złotnickiej i Wielkopolskiej. Wysoki mur narożnej posesji ogranicza widoczność. Poruszanie się w obrębie skrzyżowania jest utrudnione szczególnie w czasie przejazdu autobusu linii 409. Przewodniczący Zarządu poprosił Komisję HUBiP o przeanalizowanie sytuacji w tym miejscu.
Zbigniew Mianowski życzył wszystkim radnym udanego wypoczynku i zaprosił na następne posiedzenie 25 sierpnia. Przypomniał też, że w tym okresie Zarząd będzie spotykał się na swoich posiedzeniach raz na dwa tygodnie, zaapelował do radnych o aktywniejszy udział w dyżurach, a na zakończenie podziękował za udział w sesji i zamknął obrady.