Odnośniki podstawowe

XIV sesja RO Leśnica - 25.08.2014r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Zebrani jednogłośnie przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniego plenarnego posiedzenia Rady Osiedla
Informacje Zarządu:
Józef Piskorski przekazał informacje dotyczące inwestycji trwających obecnie na naszym Osiedlu.
- projekt Ratyń: w ramach budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w środę 27.08. rozpocznie się budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Serowarskiej. Metoda została zmieniona na rozkopową, ponieważ przeciskami został uszkodzony gazociąg. Wykonawca zaplanował całkowite zamknięcie ruchu na odcinku od skrzyżowania z Trzmielowicką do początku cmentarza. Ruch zastępczy pojazdów w obu kierunkach odbywał się będzie drogą gruntową obok cmentarza. We wtorek mają zostać ustawione odpowiednie znaki. Do czwartku mamy otrzymać dokumentację – harmonogram robót i orz. Kazimierz Mazur (POL-PAS) poinformował przedstawiciela RO, że ma problemy z uzgodnieniem z PKP-PLK przejścia pod torami kolejowymi na ul.Trzmielowickiej. Równolegle trwają prace podłączeniowe wody na ul. Trzmielowickiej. Wejdzie tam nowy podwykonawca, który powinien przyspieszyć realizację tego zadania. Jan A. Kułacz przypomniał, że regularnie z K. Mazurem kontaktują się Z. Mianowski i J. Piskorski, którzy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach roboczych.
- ul. Jeleniogórska: ze względu na konieczność wykonania dodatkowych robót związanych ze wzmocnieniem podłoża, zakończenie prac remontowych na ulicy Jeleniogórskiej przesunięto na 6.09.2014r.
- ul. Marszowicka: prace przebiegają w miarę dobrze, jest kontakt z kierownictwem i dostęp do biura budowy. Termin zakończenia wszystkich prac przewidziano na luty 2015r. J. A. Kułacz dodał, że zaplanowany do końca sierpnia br. etap prac związany z całkowitym zamknięciem jest opóźniony, jednak wykonawca nie otrzymał zgody na przesunięcie terminu udrożnienia ulicy. Od 1 września musi zostać przywrócona normalna komunikacja autobusowa. W tej sytuacji dalsze prace będą prowadzone odcinkami z utrzymaniem ruchu wahadłowego pojazdów.
- budowa skrzyżowania Kosmonautów z Trasą Targową: kończy się wycinka drzew, trwa budowa kanału odwadniającego, nie ma większych utrudnień w ruchu, wykonawca przygotowuje się do budowy tymczasowego torowiska. W związku z tym zaplanowano kilkugodzinne wyłączenia trakcji tramwajowej w dniach 12 i 20 września, mogą one jednak ulec przesunięciu ze względu na imprezy planowane na stadionie miejskim.
- obwodnica Leśnicy: ze względu na odwołanie wspólnoty Jerzmanowo do Sądu Administracyjnego w Warszawie, termin otwarcia przetargu przesunięto na 21.11.2014r.
- budowa ciągu pieszo rowerowego do Marszowic: 6 sierpnia ogłoszono kolejny przetarg na budowę infrastruktury drogowej wzdłuż ul. Marszowickiej.
- przebudowa rowu B-9: Zarząd Zieleni Miejskiej podpisał umowę na wykonanie przebudowy rowu B-9 ze zbiornikiem retencyjnym na osiedlu Stabłowice. Etap 1 obejmuje przebudowę rowu na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do Nowego Szpitala Wojewódzkiego. Termin zakończenia prac – 27.11.2015r.
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury podsumowując stwierdził, że zakres i ilość obowiązków Komisji jest bardzo obszerny, niestety nie wszyscy jej członkowie podejmują niezbędne działania. Zwrócił się do radnych o włączenie się w prace komisji, której przewodniczy.
Następnie przewodniczący Zarządu przekazał informacje bieżące:
- Wydział Transportu zgodził się na zmianę trasy nocnego autobus linii 253. Nastąpi to po wybudowaniu niezbędnych przystanków na ul. Kamiennogórskiej.
- Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla działania polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Jesiennickiej 4.
- Portal wroclaw.pl poinformował, że od 30 sierpnia planowane jest wprowadzenie zmiany w rozkładzie jazdy autobusów linii 103. Dla polepszenia obsługi komunikacyjnej osiedla TBS zostaną uruchomione dodatkowe kursy autobusów linii 103 do pętli przy ulicy Wojanowskiej. RO nie otrzymała żadnej informacji o planowych zmianach.
- Polska Spółka Gazownictwa poinformowała, że po przeprowadzeniu przetargu, we wrześniu będzie kontynuować wymianę gazociągu w ul. Trzmielowickiej. W związku z tym Zarząd wystosował do WIM prośbę o koordynację planowanych prac z działaniami MPWiK prowadzonymi obecnie na tej ulicy.
- PKP PLK Centrum Realizacji Inwestycji po przeprowadzeniu wizji w terenie zdecydowano o wykonaniu naprawy drogi wewnętrznej przy stacji kolejowej w Leśnicy. Droga pozostanie w obecnym standardzie, ponieważ jest to stan zadowalający jej zarządcę.
- Zarząd złożył do ZOJM 70 kart inwestycyjnych do budżetu na 2015r. Do wniosków z roku poprzedniego dodano utwardzenie ul. Junackiej, utwardzenie ulicy Stefana Batorego, budowę ścieżki rowerowej od ulicy Lutyńskiej do Mokrzańskiej, budowę chodnika przy ul. Chwałkowskiej, budowę nawierzchni z odwodnieniem i oświetleniem na ul. Owczarskiej, położenie cichej nawierzchni asfaltowej na ulicy Dolnobrzeskiej, budowę wewnętrznego peronu tramwajowego na pętli, budowę parkingu na przeciwko Zespołu Szkół nr 24 przy ul. P. Eluarda i budowę nowych schodów wejściowych do budynku tego Zespołu.
- Otrzymaliśmy do zaopiniowania kartę nieruchomości ul. Junacka 6, wykaz oraz kartę nieruchomości działki przy ul. Eluarda, kartę działki pod zabudowę jednorodzinną u zbiegu ulic Wełnianej i Samotnej, do których Komisja IiIT i Zarząd nie wniosły uwag.
- Ogłoszono trzeci przetarg na działki i budynki przy ul. Marszowickiej 154-166 oraz przetarg na działki jednorodzinne przy ul. Lubawskiej.
- Wpłynęło zawiadomienie o zakończeniu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg i sieci dla osiedla Nowe Żerniki;
- Wyłożono do publicznego wglądu mpzp części Marszowic Malowniczych, rejon ulic Jahna, Modelskiego, Wąsowicza, Czaplińskiego, Bąka i Jaworskiego. Plan będzie dostępny do 9.09.2014, a uwagi na piśmie wnosić można do dnia 23 września br.
- Naczelnik III Oddziału SM poinformował, że strażnicy będą patrolować teren stawów w Leśnicy oraz, że zobowiązał właściciela działek przy ul. Malczyckiej do usunięcia dzikich wysypisk;
- Wydziału Transportu odpowiedział negatywnie w kwestii ustawienia biletomatu na przystanku tramwajowym przy ul. Kosmonautów róg Złotnickiej. Zdaniem WTR na przystanku nie ma możliwości podłączenia urządzenia, a ustawienie na ul. Złotnickiej jest optymalne. Radni Tadeusz Gurak i Zygmunt Niementowski podczas wizji lokalnej stwierdzili, że na przystanku są 4 lampy oświetleniowe, a do jednej z nich podłączona jest sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych. Zarząd skierował wniosek do ponownego rozpatrzenia przez WTR;
- Mieszkaniec ul. Lutyńskiej poprosił o poprawę warunków poruszania się po tej ulicy poprzez budowę chodnika, wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego oraz progów spowalniających. Chodnik wzdłuż ul. Lutyńskiej został ujęty w kartach zadań inwestycyjnych, do WIM zostanie złożony wniosek o ograniczenie prędkości do 30km/h i tonażu do 9 ton.
- Mieszkaniec ulicy Dolnobrzeskiej zgłosił wniosek dotyczący wyeliminowania ruchu samochodów ciężarowych. Ulica wykorzystywana jest przez kopalnię piasku i żwiru „Czystopole” w Brzezince Średzkiej jako droga dojazdowa do Wrocławia. Zgłoszony został wniosek inwestycyjny dotyczący przebudowy drogi wraz położeniem „cichej” nawierzchni, budową chodników i przejść dla pieszych. Zarząd Osiedla zwrócił się do WIM z prośbą o wprowadzenie ograniczenia prędkości i tonażu, a Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego poprosił o przeprowadzenie kontroli ciężarówek.
- Wydziału Ruchu Drogowego KMP przeprowadził działania kontrolne na Osiedlu i nie stwierdził, aby dochodziło do nagminnego niestosowania się przez kierujących do przepisów prawa drogowego. Mieszkańcy interweniowali w związku z przekraczaniem prędkości przez kierowców objeżdżających korek na ul. Średzkiej, nieprzestrzeganiem zakazu wjazdu samochodów ciężarowych na Serowarską i Klonową i łamaniem przepisów prawa w strefach zamieszkania.
- Wpłynęła odpowiedź Wydziału Transportu w sprawie organizacji komunikacji zbiorowej przy nowym szpitalu wojewódzkim. Od chwili uruchomienia szpitala zostanie przedłużona do Leśnicy trasa linii „3”. Zarząd zaproponował, aby tramwaj jeździł do Leśnicy już od 1 września, niezależnie od otwarcia szpitala.
- Mieszkańcy ul. Góreckiej złożyli wniosek o ustawienie lustra na skrzyżowaniu ulic Jędrzejowskiej, Uciechowskiej i Góreckiej oraz budowę progów spowalniających ruch na ul. Jędrzejowskiej i Uciechowskiej. Do wniosku dołączono listę mieszkańców ul. Góreckiej popierających te rozwiązania. Na liście nie ma podpisu żadnego mieszkańca ul. Jędrzejowskiej i Uciechowskiej. Przewodniczący prosił Komisję Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności o zbadanie tej sprawy w terenie. Zygmunt Niementowski potwierdził słabą widoczność na tym skrzyżowaniu oraz zasygnalizował konieczność budowy łącznika ulicy Wojanowskiej z Królewiecką, który rozładowałby ruch na osiedlu. Zaproponował, aby opinie mieszkańców Jędrzejowskiej zebrał członek Komisji IiIT Zdzisław Richter.
- ZDiUM poinformował, że ustawi ławeczkę na przystanku 18146 przy ul. Małopolskiej – ławeczka została już zainstalowana;
- ZDiUM zwrócił się do RO o opinię w sprawie likwidacji ławek na przystankach przy ul. Rubczaka. Z takim wnioskiem zwrócili się do ZDiUM mieszkańcy posesji przy ul. Rubczaka 25 i 25a. Ich zdaniem osoby korzystające z ławek spożywają alkohol i zakłócają spokój mieszkańców kamienicy. Komisja HUBiP negatywnie zaopiniowała usunięcie ławeczek.
- Ekosystem poinformował, że w związku ze zgłoszeniem RO, pojemniki na szkło przy ul. Promenada 15 będą opróżniane częściej niż dotychczas.
- Pan Bartosz Rojek zwrócił się z zapytaniem o możliwość wykorzystania herbu Leśnicy na prywatnej stronie internetowej. Zarząd czeka na o opinię prawną dotyczącą wykorzystania herbu naszego Osiedla.
- Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że na bieżąco przeprowadza przeglądy zieleni na Osiedlu i zleca prace niezbędne do wykonania w zależności od dostępności środków finansowych. Zgodnie z harmonogramem koszone są tereny zieleni pozostające w zarządzie ZZM, tzn. parki, zieleńce i zieleń przyuliczna.
- Wydział Inżynierii Miejskiej zgodził się na wyniesienie istniejących przejść dla pieszych na ul. Krępickiej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 51.
- ZZM poinformował, że jesienią prewencyjnie wykosi na ul. Serowarskiej działki przy przepompowni gazu.
- ZDiUM w odpowiedzi na zapytanie Zarządu dotyczące dużych korków tworzących się na ul. Średzkiej poinformował, że w ostatnim czasie nie były dokonywane zmiany programu sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Średzkiej i Trzmielowickiej.
- Dyrektor Rozwoju MPWiK poinformował, że w aktualnie obowiązującym planie inwestycyjnym MPWiK jest przewidziana budowa kanalizacji sanitarnej tylko w ul. Białodrzewnej - realizacja robót planowana jest na lata 2015-16. W dalszej kolejności MPWiK zamierza zrealizować budowę kanalizacji na całych Żernikach Nowych, jednak nie posiada harmonogramu prac projektowych ani inwestycyjnych.
- Mieszkaniec Stabłowic zgłosił problem niebezpiecznych zachowań kierowców na ul. Chwałkowskiej, stanowiącej dojście na przystanki MPK przy ul. Głównej. Zaproponował, aby wzdłuż ulicy wybudować chodnik dla pieszych. Informacja o zasadach poruszania się w strefach zamieszkania została zamieszczona na stronie RO, Wydziału Ruchu Drogowego KMP przeprowadził kontrole, budowa chodnika została wpisana do wniosków inwestycyjnych na rok 2015.
- Trwa procedura w sprawie inicjatywy lokalnej dot. budowy odwodnienia i nawierzchni ul. Modrzewiowej i Sosnowej.
- Zarząd Zasobu Komunalnego poinformował, że ujmie remont klatki schodowej budynku siedziby RO w planie na 2015r.
c) Skarbnik Roman Tarnowiecki poinformował, że do dnia dzisiejszego zrealizowano ok. 55% budżetu Osiedla. Opłacone zostały media, czynsz, zakupiona lampa do projektora za 680 zł oraz koszulki dla klubu Spatran Leśnica za 500zł. Do 5 września Zarząd musi przekazać do ZOJM projekt budżetu Osiedla na rok 2015, z tego względu kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się tydzień wcześniej, tj. 4.09.2014r.
Uchwały:

- W sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w Delikatesach Centrum przy ul. Średzkiej 32-36. Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Zarząd oceniły wniosek pozytywnie. Ze względu na okres wakacyjny do Działu Zezwoleń przekazano informację o pozytywnej opinii Komisji i planowanym podjęciu uchwały w tej sprawie w późniejszym terminie, na sierpniowej sesji RO Leśnica. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
- W sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczo-przemysłowym, stacja paliw, Wrocław, ul. Rawicka 2. Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oceniła wniosek negatywnie. Ze względu na okres wakacyjny do Działu Zezwoleń przekazano tylko informację o negatywnej opinii Komisji i planowanym podjęciu uchwały w tej sprawie w późniejszym terminie, na kolejnej sesji RO Leśnica. Zygmunt Niementowski przypomniał, że wielokrotnie do radnych dochodziły sygnały o zakłóceniach spokoju przez osoby kupujące alkohol na tej stacji. Krzysztof Skrypak stwierdził, że ostatnio nie dostrzegł takich zachowań. Roman Tarnowiecki zauważył, że jeżeli nie będzie alkoholu w sprzedaży na stacji Orlen, to będzie można go kupić w wielu innych sklepach na terenie Osiedla. Piotr Łąk stwierdził, że przypadki zakłócenia porządku powinny być eliminowane przez odpowiednie służby, a w tym przypadku w bezpośrednim sąsiedztwie stacji znajduje się Oddział Straży Miejskiej. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciwko jej przyjęciu głosowały 3 osoby, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
- W sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym „Promenada” Wrocław, ul. Ślepa 12.
Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Zarząd oceniły wniosek pozytywnie. Grażyna Kordel zgłosiła, ze zna przypadki sprzedaży alkoholu młodzieży i osobom nietrzeźwym. J.A. Kułacz poinformował, że Straż Miejska nie potwierdziła takich incydentów. Zarząd zwróci się do SM o częstsze i dokładniejsze kontrolowanie tego sklepu. Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

- W sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym ul. Dolnobrzeska 46C/1. Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Zarząd oceniły wniosek pozytywnie. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
- Propozycja przyjęcia „Regulaminu Rady Osiedla Leśnica” usprawniającego funkcjonowanie organów Osiedla – przyjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu. Przewodniczący Zarządu poinformował, że Zarząd rozważał konieczność powołania Komisji Statutowej lub przyjęcia regulaminu RO ze względu na to, że podczas funkcjonowania Rady i radnych zdarzają się różne sytuacje nieuregulowane wprost w statucie Osiedla. Dotyczy to szczególnie niedoświadczonych radnych, którzy często nie wiedzą jak mogą się zachować w określonej sytuacji. Zygmunt Niementowski zaproponował, aby zespół w swoich pracach wykorzystał regulamin z poprzedniej kadencji. Elżbieta Krzak zgodziła się, że opracowanie i przyjęcie regulaminu pomogłoby radnym zapobiegać podobnym sytuacjom, które mogą naruszać wizerunek i dobre imię Rady Osiedla Leśnica. Jan A. Kułacz i Elżbieta Krzak zgłosili akces do pracy w takim zespole, chęć udziału w jego pracach wyrazili też Teresa Molęda i Piotr Dzikowski. Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.
- W sprawie aktualizacji projektu „Paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych w XII 2014r.” Skarbnik wyjaśnił, że przyjęcie aktualizacji jest konieczne ze względu na przyznanie nam przez CIRS jedynie kwoty 1000zł (przy wnioskowanej 4500,-). Niezbędne jest w tym przypadku zwiększenie wkładu własnego Rady z 3000 do 4000zł. Projektem zostanie objętych około 200 dzieci. Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę aktualizującą to zadanie.
Komisje programowe:
- Zygmunt Niementowski, przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności poinformował, że do chwili obecnej nie został usunięty dąb leżący w korycie Bystrzycy przy parku Stabłowickim. Poparł wprowadzenie ograniczeń i budowę chodnika na ul. Lutyńskiej i przypomniał, ze na wielu ulicach naszego Osiedla np. Wilkszyńskiej, Marszowickiej, Gromadzkiej występuje taka sama niebezpieczna sytuacja.
- Teresa Molęda członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska poinformowała, że na ul. Jeleniogórskiej, zwłaszcza w czasie upałów, z kanalizacji roznosi się uciążliwy fetor. Rzecznik MPWiK twierdzi, że nie jest to wina źle położonego kolektora ściekowego, ale zbyt małej ilości ścieków nim płynącej, gdyż nie wszyscy mieszkańcy ulicy korzystają z sieci kanalizacyjnej. Rozwiązaniem byłyby filtry, jednak są one bardzo drogie i nie będą finansowane przez MPWiK. Józef Piskorski zauważył, że na Jeleniogórskiej regulowane są obecnie studzienki kanalizacyjne, przepyta w tej sprawie wykonawcę tego remontu. Ponadto T. Molęda stwierdziła, że mimo zapewnień ZZM o dokonanym przeglądzie zieleni, na Osiedlu Stabłowice nie zostały wykonane żadne prace pielęgnacyjne. J.A.Kułacz dodał, że zgodnie z harmonogramem spółki Ekosystem na 2014r. we września na naszym Osiedlu zaplanowano rozstawienie kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
- Roman Tarnowiecki podsumował proces promowania przez RO projektu Wrocławski Budżet Obywatelski - edycja 2014r. Radny podczas festynów rozmawiał z mieszkańcami o budżecie i przekazywał zainteresowanym ulotki informacyjne. Informacje ukazywały się i będą ukazywać na bieżąco również na stronie Rady i w Gazecie Leśnickiej. Z naszego Osiedla wpłynęły 23 projekty, jeden wycofano. Ważny dla mieszkańców powinien być projekt monitoringu dotyczący całego osiedla. 4. września Rada Miejska zdecyduje, które projekty zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców. Głosować na 3 wybrane projekty będziemy od 15 do 29 września br. W ubiegłym roku do zakwalifikowania projektu do realizacji potrzebne były 1863 głosy. Nie udało się spotkać z liderami większości projektów i porozmawiać o strategii głosowania. Elżbieta Krzak poinformowała, że osobiście będzie zachęcać do głosowania na swój projekt budowy brakującego odcinka ul. Wojanowskiej. Teresa Molęda podkreśliła, że jest to budżet obywatelski i od zaangażowania mieszkańców będzie zależało, który projekt zostanie zrealizowany.
Zapytania i interpelacje:
Przewodniczący Zarządu zwrócił się do radnych z zapytaniem w zakresie opinii dotyczącej propozycji korekty granic Osiedla Leśnica w związku pismem przewodniczącego Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej z dnia 10.07.2014r. Zaproponował, aby na kolejną sesję przygotować precyzyjną uchwałę w tej sprawie. Zygmunt Niementowski podtrzymał swoje wcześniejsze starania o powrót do Osiedla Leśnica całego obszaru historycznych i geodezyjnych Stabłowic.
Wolne wnioski:
- Elżbieta Krzak zgłosiła potrzebę wykoszenia działki na rogu ulic Boguszowskiej i Lazurowej.
- Roman Tarnowiecki zaproponował, aby zestawić i podać do publicznej wiadomości udział radnych w obowiązkowych dyżurach. Obowiązek ten wypełnia jedynie część osób. Jan A Kułacz poparł kolegę i poprosił Piotra Dzikowskiego o zdyscyplinowanie radnych, ponieważ zastrzeżenia te dotyczą głównie osób nieobecnych również na sesji.
Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.