Odnośniki podstawowe

XV sesja RO Leśnica – 29.09.2014r.

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał zebranych, poprosił przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego plenarnego posiedzenia z dnia 23.06.14r. Przewodniczący Piotr Dzikowski i Jan A. Kułacz wręczyli gościowi, dotychczasowemu redaktorowi Gazety Leśnickiej Tomaszowi Klimasowi, dyplom i w imieniu wszystkich radnych złożyli podziękowania za współpracę przy tworzeniu Gazety Leśnickiej.Informacje Zarządu:
a) Józef Piskorski przekazał informacje dotyczące inwestycji trwających obecnie na Osiedlu.
- projekt Ratyń – na ul. Serowarskiej trwają prace kanalizacyjne. Oznakowanie wynikające z organizacji ruchu zastępczego nie zostało ulokowane w terenie mimo kilkakrotnych monitów. Kierowcy jadący Serowarską do Trzmielowickiej nie wiedzą, że ulica jest nieprzejezdna i rozjeżdżają trawnik przy płocie cmentarza. W dalszym ciągu nie ustalono szczegółów bezkolizyjnego przejścia kolektora przez ulicę na wysokości podstacji gazu. Kontakt z wykonawcą tego zadania jest coraz gorszy. Kazimierz Mazur umawia się, ale na spotkania nie przychodzi. Zbigniew Mianowski dodał, że podczas realizacji projektu Ratyń wystąpił kolejny problem z przebudową przepompowni ścieków na ul. Wojska Polskiego. Jeżeli nie zostanie ona wykonana w terminie inwestor (wykonawca) zapłaci wysokie kary. Pompowni nie można podłączyć do kolektora zanim nie będzie on przeprowadzony pod linią kolejową, jednak do dzisiaj brak jest porozumienia z PKP PLK.

 - ul. Marszowicka - od początku września prace odbywają się przy częściowym zamknięciu ulicy. Normalnie po Marszowickiej kursują autobusy komunikacji miejskiej mimo, że jest ona rozkopana w kilku miejscach.
 - ul. Jeleniogórska – remont został zakończony, nawierzchnia i chodniki zostały wykonane rzetelnie, odtworzono oznakowanie pionowe i poziome. Podniesiono studzienki kanalizacyjne, powinno to zakończyć problem uciążliwego dla mieszkańców fetoru wydobywającego się z kanalizacji.
 - ul. Kosmonautów – trwa budowa zastępczego torowiska tramwajowego, które umożliwi normalne kursowanie tramwajów do Leśnicy. W tym rejonie prace toczą się bez większych utrudnień w ruchu drogowym. Na bieżąco jesteśmy informowani o ich przebiegu.
b) Następnie przewodniczący Zarządu przekazał informacje bieżące:
- nawiązując do wypowiedzi przedmówcy i poinformował, że 9 września na przejeździe kolejowym w ul. Trzmielowickiej odbyło się spotkanie wykonawcy i MPWiK z przedstawicielami PKP PLK w sprawie uzgodnienia przejścia sieci kanalizacyjnej przez teren kolejowy. Na spotkaniu zapadły wstępne ustalenia dot. warunków przejścia sieci kanalizacyjnej pod torami kolejowymi oraz konieczności przeniesienia kabla średniego napięcia. W wyniku licznych wniosków Zarządu i mieszkańców przeprowadzono kolejną kontrolę robót. Kierownik projektu inż. Wojciech Górnaś przesłał do wykonawcy, nadzoru i RO wnioski dotyczące nieprawidłowego oznakowania i braku bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym w rejonie prowadzenia robót. Stwierdzono wielokrotnie podnoszony przez przedstawicieli Rady brak prawidłowego i zgodnego z ORZ oznakowania strefy robót, brak utwardzenia tymczasowych powierzchni do ruchu kołowego, brak usuwania urobku ziemnego z powierzchni ruchu, niszczenie chodników przez ciężki sprzęt. Ze względu na stały brak reakcji wykonawcy na wszelkie uwagi, świadczący o lekceważeniu inwestora, nadzoru i mieszkańców osiedla, nadzór inwestorski został zobowiązany do rygorystycznego egzekwowania prawidłowej organizacji rejonu robót, naprawy chodników oraz do bieżącego przekazywania do MPWiK informacji o podjętych działaniach; 
- ZDiUM przekazał mieszkańcom domu przy ul. Rubczaka 25 i 25A negatywną opinię w sprawie likwidacji ławeczek na przystankach. Zarząd zwrócił się do Policji i Straży Miejskiej z wnioskiem o objęcie tego terenu szczególnym nadzorem. Przewodniczący Zarządu rozmawiał o tym z komendantem Komisariatu w Leśnicy oraz naczelnikiem III Oddziału Straży Miejskiej, prawdopodobnie będą oni obecni na XVI sesji Rady Osiedla w październiku;

 - Komisje Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności pozytywnie zaopiniowały plany uruchomienia restauracji na cyplu przy stawie między ul.Górecką a Główną. Zarząd w dniu dzisiejszym otrzymał opinię Rady Osiedla Pracze Odrzańskie, do której należą budynki wielorodzinne stojące nad stawem. Wnioskodawcy otrzymają opinię pozytywną wraz z uwagami Komisji;
- DZMiUW poinformował, że trwa czyszczenie Ługowiny, prace obejmą również rejon Żernik Nowych wnioskowany przez Radę;
- WIM poinformował o rezygnacji mieszkańców z projektu budowy nawierzchni z odwodnieniem na ul. Modrzewiowej i Świerkowej (program inicjatyw lokalnych).
- do WIM skierowany został wniosek o ograniczenie prędkości i tonażu na ul. Lutyńskiej;
- Zarząd pozytywnie zaopiniował ustawienie lustra i budowę progów na ul. Jędrzejowskiej;
- przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska T. Guraka przekazał opinię w sprawie akcji rozstawiania kontenerów wielkogabarytowych na naszych osiedlach w przyszłym roku. Jan A. Kułacz poprosił pozostałych radnych o przekazanie analogiczny wniosków do 15.10.br.;
- poprosiliśmy WRD KMP o kontrolowanie dróg w rejonie osiedlowych szkół;
- zostało zakończone postępowanie dowodowe dotyczące wniosku w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Jesiennickiej. Wydział Środowiska i Rolnictwa w odpowiedzi na prośbę Zarządu dotyczącą przesłania elektronicznej wersji dokumentacji zażądał wskazania konkretnych dokumentów. Nie jest to możliwe, ponieważ radni nie są fachowcami i nie znają zawartości dokumentacji. Zapoznanie się z materiałami osobiście, w godzinach pracy WŚiR, nie jest możliwe, ze względu na pracę zawodową członków Rady;
- Rozpoczęło się postępowanie środowiskowe dotyczące planowanej budowy ujęcia wody dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego;
- PKP PLK SA Centrum Realizacji Inwestycji Region Śląski poinformowało, że została naprawiona droga wewnętrzna łącząca ul. Trzmielowicką z Wojska Polskiego. Ze względu na to, że droga wykorzystywana jest przez pojazdy ciężarowe, które uszkadzają nawierzchnię, CRI wystąpiło do zarządcy drogi o ustawienie zakazu wjazdu samochodów ciężarowych;
- Mieszkaniec Marszowic zwrócił się z prośbą o interwencję w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ulicy Małomickiej oraz sąsiadującego z nią terenu. Twierdzi, że UM Wrocławia wspólnie z urzędem isok.gov.pl chcą z tych terenów zrobić tereny zalewowe zagrożone powodzią i zakazać jakiejkolwiek zabudowy. Z. Niementowski, osiedlowy lider powodziowy stwierdził, ze nie można ingerować w plany dotyczące ochrony przeciwpowodziowej osiedla;
- otrzymaliśmy informacje o przetargach na działki położone przy ul. Krzyżowskiej, Pusteckiej, Platanowej i Figowej;
- Wydział Transportu poinformował, że: nie ma możliwości wcześniejszego przedłużenia linii „3” do Leśnicy. O takie działania Zarząd zwrócił się do WTR ze względu na rozpoczęty rok szkolny. Zdaniem WTR uzasadnieniem dla przedłużenia „trójki” do Leśnicy, będzie wyłącznie otwarcie szpitala. WTR nie przewiduje też przedłużenia do szpitala linii autobusowej 128; autobus linii 917, zgodnie z wnioskiem mieszkańców, będzie wyjeżdżał z pętli w Gałowie kilka minut wcześniej; nie ma możliwości podłączenia zasilania biletomatu do lamp stojących na przystanku tramwajowym przy skrzyżowaniu ul. Kosmonautów i Złotnickiej, takie rozwiązanie zostało zasugerowane w kolejnym wniosku RO; autobus nocny linii 253 pojedzie nową trasą przez Złotniki po wybudowaniu przystanków na ul. Kamiennogórskiej - przystanki już zostały wybudowane; w odpowiedzi na kolejny wniosek Zarządu dotyczący budowy wewnętrznego peronu na pętli w Leśnicy, Wydział Transportu UM zwrócił się do ZDiUM o jego pilne zbudowanie. Podjęcie takich działań, zdaniem WTR, jest niezbędne w perspektywie zwiększenia liczby pasażerów po przedłużeniu linii 3 do Leśnicy. W piśmie nie mam jednak informacji kiedy miałoby nastąpić wybudowanie peronu. Kolejnym pismem Wydział Transportu UM zwrócił się do MPK o kategoryczne przestrzeganie przez motorniczych zakazu wjeżdżania na peron odstawczy;

W dniu 10 września przedstawiciele Rady wzięli udział w zorganizowanym przez Wrocławskie Inwestycje spotkaniu dotyczącym budowy obwodnicy Leśnicy. Spotkanie odbyło się na prośbę RO Jerzmanowo - Jarnołtów – Strachowice – Osiniec. Dyrektor DIiG Elżbieta Urbanek wyjaśniła punkty sporne, zapewniła przedstawicieli Jerzmanowa, że włączenie ul. Piołunowej do obwodnicy będzie miało sygnalizację świetlną, zostanie też dopuszczona możliwość wyjazdu z ul. Osinieckiej w prawo i w lewo. Przypomniała, że obwodnica będzie normalną drogą miejską z dopuszczalną prędkością 50 km/h i nie ma możliwości budowy pasa rozbiegowego. Dyrektor Elwira Nowak zapewniła radnych z Leśnicy, że przejazd ciężarówek ul. Piołunową będzie możliwy wyłącznie do zjazdu do Zakładów Chemicznych Złotniki. Marek Szempliński poinformował, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie rozpatrzył jeszcze odwołania Stowarzyszenia Wspólnota Jerzmanowo, ale odmówił wstrzymania wykonania decyzji środowiskowej. Oznacza to, że 21 listopada prawdopodobnie nastąpi otwarcie ofert w przetargu. Dyrektor Urbanek nie ukrywała, że należy liczyć się z tym, iż Wspólnota skorzysta z kolejnej możliwości przedłużania całego postępowania. Korzystając z okazji, przewodniczący Zarządu poprosił dyrektor DIiG o pozytywne rozpatrzenie wniosku dotyczącego budowy wewnętrznego peronu na pętli w Leśnicy;
- Łukasz Nowak, lider projektu nr 149, przekazał do wiadomości RO kopię pisma skierowanego do organizatorów WBO dotyczącego nieprawdziwych informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie Budżetu. Dyrekcja SP 95 nigdy nie zastrzegała, że obiekty sportowe będą tylko do użytku uczniów. Błędny wpis został usunięty ze strony internetowej www.wroclaw.pl;
- nad stawami przy ul. Średzkiej odbył się piknik połączony z zawodami i konkursami zorganizowany przez PZW Koło 122 Astra w związku z 25 -leciem jego powstania. Jan A. Kułacz wręczył prezesowi Koła okolicznościowy dyplom, natomiast Rada Osiedla Leśnica otrzymała podziękowanie za dotychczasową współpracę oraz okolicznościową statuetkę.

- na 5 października CK Zamek zaplanowało ostatni w tym roku festyn plenerowy - Jarmark Jadwiżański. Tradycyjne na imprezie dyżur pełnić będą radni Osiedla. Piotr Łąk przygotuje i roześle radnym grafik dyżurów oraz pomoże przy organizacji stanowiska ekspozycyjnego.
c) Skarbnik Roman Tarnowiecki poinformował, że do dnia dzisiejszego zrealizowano prawie 60% budżetu Osiedla - były to głównie wydatki na festyny i konkursy. Pozostały w zasadzie środki na paczki mikołajkowe, organizację spotkania opłatkowego i opłaty stałe. Na bieżąco regulowane są rachunki za media i czynsz.
d) Przewodniczący Piotr Dzikowski rozdał radnym legitymacje Radnego Osiedla Leśnica oraz poinformował obecnych, że ze względów osobistych rezygnację z pełnienia mandatu radnego złożył Łukasz Nowak. Przewodniczący zapyta o chęć wstąpienia do RO osobę, która w wyborach uzyskała kolejno największą liczbę głosów. Podjęto uchwały:
W sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie sklep spożywczo – przemysłowym ul. Śnieżna 31. Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Zarząd oceniły wniosek pozytywnie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
b) W sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym ul. Górecka 149. Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Zarząd oceniły wniosek pozytywnie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
c) W sprawie przesunięć w planie wydatków Osiedla Leśnica na 2014r.
Skarbnik poinformował, że ze względu na dodatkowe wydatki dotyczące zalaminowania legitymacji konieczne jest dokonanie przesunięć w budżecie kwoty 35 zł. Ze względu na zbyt mało środków pozostających na zapłatę za energię elektryczną do końca roku konieczne jest przesunięcie na ten cel kwoty150zł. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
d) W sprawie korekty granic Osiedla Leśnica.
Przewodniczący Zarządu przypomniał, że Komisja ds. Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia poprosiła Rady Osiedli o przesłanie do końca września uwag i propozycji korekt granic Osiedli. Wniosek modyfikujący granice złożył radny Zygmunt Niementowski. Radny przypomniał zebranym, że obszar historycznych i geodezyjnych Stabłowic został sztucznie podzielony. Fragment między linią kolejową Wrocław – Głogów, a ul. Główną został wpisany w obszar działania Rady Osiedla Pracze Odrzańskie, bez wiedzy wówczas działającego Komitetu Obywatelskiego Leśnica i Okoliczne Osiedla, którego radny był członkiem. Zygmunt Niementowski zaproponował, aby przywrócić właściwy porządek i włączyć do obszaru Osiedla Leśnica cały teren Stabłowic. Jan Kułacz poinformował, że Zarząd Osiedla na swoim posiedzeniu również omówił tę sprawę. Obecna północna granica naszego Osiedla jest niejasna, przebiega częściowo ul. Główną i Starobielawską, do Pracz Odrzańskich przypisane są nowe bloki przy ul.Stabłowickiej, do Osiedla Leśnica należą zaś ul. Łomnicka i Chwałkowska. Jak okazało się ostatnio, podczas konsultacji w sprawie wydania opinii dot. działalności gospodarczej, punktem spornym są stawy i stara cegielnia. Zarząd stwierdził, że najbardziej praktycznym rozwiązaniem byłoby ustalenie przebiegu północnej granicy Osiedla Leśnica wzdłuż ulicy Głównej. Przewodniczący rozmawiał o tym z przewodniczącym Zarządu Osiedla Pracze Odrzańskie Henrykiem Rawskim, który zakomunikował, że nie satysfakcjonuje go takie rozwiązanie. Teresa Molęda powiedziała, że od początku działania Rad Osiedli znany był, obowiązujący do dziś, podział Stabłowic między rady Leśnicy i Pracz.

Piotr Dzikowski przeprowadził głosowanie w sprawie ustalenia północnej granicy Osiedla Leśnica
- nikt nie zagłosował za pozostawieniem granic bez zmian;
- za przyjęciem propozycji Zarządu tj. ustaleniem północnej granicy Osiedla wzdłuż ul. Głównej głosowały 4 osoby, 9 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu,
- za przyjęciem propozycji radnego Zygmunta Niementowskiego tj. ustaleniem północnej granicy wzdłuż linii kolejowej Wrocław – Głogów głosowało 12 osób, nikt nie był przeciw, 6 osób wstrzymało się od głosu.
Następnie przewodniczący poprosił zebranych o przyjęcie Uchwały: za jej przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciwko 1, a 3 osoby wstrzymały się od głosu.Komisje programowe:
Tadeusz Gurak, przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska poinformował, że Komisja przeprowadziła wizję w terenie i zaopiniowała pozytywnie wniosek o rozpoczęcie działalności gospodarczej nad stawem między ul. Główną i Górecką.Przedstawił opinię w sprawie rozbudowy (z 3 do 9 anten) masztu telefonii komórkowej przy ul. Jesiennickiej i zawnioskowała o przeprowadzenie symulacji oddziaływania fal w odległości od 100 do 1000m od masztu.Przedstawił propozycje rozmieszczenia kontenerów na odpady wielkogabarytowe na rok 2015.

Zygmunt Niementowski, przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności poparł stanowisko T. Guraka w sprawie rozbudowy masztu, uważa, że takie obiekty nie powinny być stawiane w pobliżu terenów zamieszkałych. Wyraził zaniepokojenie planowanymi odwiertami studni przy Nowym Szpitalu Wojewódzkim (Józef Piskorski wyjaśnił, że studnie głębinowe nie maja wpływu na powierzchniowe stosunki wodne). Potwierdził swoje stanowisko dotyczące utrzymania terenów zalewowych przy ul. Małomnickiej, budowa domów w tym miejscu utrudniłaby przepływ wód.Poinformował też, że nadal nie został usunięty dąb leżący w korycie Bystrzycy przy parku Stabłowickim.
Zapytania i interpelacje:
- Przewodniczący Zarządu zwrócił się do radnych z zapytaniem w zakresie opinii dotyczącej wykupienia przez RO pieczęci do laku ze średniowiecznym herbem Leśnicy. Radni nie wyrazili aprobaty, zaproponowali, aby sprawą zainteresować CK „Zamek”.
- Piotr Dzikowski zapytał o możliwość utworzenia zatoczek parkingowych przy szkole podstawowej na ul. Boguszowskiej. Elżbieta Krzak poinformowała, że aby rozwiązać ten problem planowano społecznie naprawić parking przy kościele. Zgłosiło się około 10 mieszkańców, ale inicjatywa nie doszła do skutku. Zdzisław Richter zaproponował, aby zrobić zatoczki z drugiej strony szkoły przy ul. Starogajowej. Piotr Dzikowski zauważył, że wtedy i tak rodzice będą parkować na trawnikach od strony Boguszowskiej.
- Roman Tarnowiecki poinformował, że do końca października należy złożyć projekty dotyczące dofinansowania na festyny osiedlowe. Zapytał czy radni mają jakieś inne pomysły niż realizacja zadań tak, jak w latach ubiegłych - na przykład zorganizowanie wspólnego festynu dla wszystkich osiedli. Dodał, że każdy radny może opracować taki projekt, Zarząd do 15.10. zaczeka na propozycje. Na zakończenie przypomniał, że do 23:59 trwa głosowanie na projekty WBO. Nie udało się, niestety, wskazać kilku projektów z puli ponad dwudziestu złożonych przez mieszkańców. Takie działania, zdaniem radnego Tarnowieckiego, zwiększyłyby szanse naszego Osiedla. Forma wytypowania najważniejszych zadań zaistniała na Stabłowicach, zostały tam wybrane i promowane 3 projekty.
Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.