Odnośniki podstawowe

XVI sesja RO Leśnica – 27.10.2014 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych, poprosił o przyjęcie programu sesji i protokołu z poprzedniego posiedzenia z dnia 29.09.14r. Na sesji gościli Naczelnik III Oddziału Straży Miejskiej Andrzej Janusz, Komendant Komisariatu Wrocław Leśnica komisarz Jacek Seweryn i dzielnicowy aspiranta Artur Gorczyczyński.
Kom. Jacek Seweryn od maja br. dowodzi komisariatem w Leśnicy. Obecnie w komisariacie jest 40 etatów - 36 policjantów i 4 wakaty. Zakres działania jednostki obejmuje tereny od lotniska do Pracz Odrzańskich, wzdłuż granicy miasta z powiatem średzkim. Jednostka funkcjonuje prawidłowo, minusem jest brak dobrego dojazdu na osiedle, a największym problem są kradzieże. Dużo informacji o pracy jednostki można znaleźć na stronie internetowej Komisariatu. Radni poinformowali gości o problemach dotyczących bezpieczeństwa i porządku zgłaszanych przez mieszkańców Osiedla – m.in. okupowania ławeczek na ul. Rubczaka przez osoby spożywające alkohol, dewastację terenów przy szkołach, dewastacje dokonywane przez kibiców Śląska, kradzieże rowerów, zwiększenie zagrożeń związanych z rozrostem osiedli. Komendant Jacek Seweryn poinformował, że w najbliższym okresie problemem będzie otwarcie Nowego Szpitala Wojewódzkiego. Na ul. Rubczaka prowadzone są regularne patrole, osoby zakłócające porządek są pouczane i karane mandatami. Kradzieże rowerów wiąże z brakiem monitoringu w Leśnicy, zwracał się o to do Miasta. W związku z meczami oddziały prewencji pilnują tylko pętli, rozchodzących się kibiców już nie. J. A. Kułacz przypomniał, że w poprzedniej kadencji było już ustalone gdzie na Osiedlu zostaną zamontowane kamery. Według dyrektora WBiZK sprawa jest w toku. RO będzie monitować w tej kwestii nową Radę Miejską w 2015r.
Naczelnik Andrzej Janusz, który uczestniczy w spotkaniach przed każdym meczem rozgrywanym na stadionie miejskim, zasygnalizuje problem kibiców wracających do Leśnicy, powie o konieczności ustawienia patroli poza najbliższym otoczeniem stadionu. Poinformował, że od początku przyszłego roku rozpocznie działalność Ekopatrol SM, który 7 dni w tygodniu będzie między innymi kontrował jak mieszkańcy pozbywają się nieczystości płynnych, czy segregują śmieci, czy palą w piecach tylko opałem. Naczelnik potwierdził, że otwarcie Nowego Szpitala Wojewódzkiego rodzi pewne zagrożenia. Straż Miejska w pierwszym miesiącu od otwarcia tej placówki skieruje w rejon szpitala zwiększone siły. Piotr Dzikowski zapewnił gości, że Rada będzie na bieżąco zgłaszała wszystkie problemy dotyczące bezpieczeństwa i porządku na Osiedlu.
Następnie przewodniczący Zarządu przekazał informacje bieżące:
Wydział Inżynierii Miejskiej informuje, że uzupełnione zostanie oznakowanie ulicy Dolnobrzeskiej poprzez ustawienie znaku B-5 ”9 ton”. Nie zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia prędkości, obowiązujące obecnie są wystarczające; WIM informuje, że przychylił się do wniosku mieszkańców w sprawie budowy progów i ustawienia lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Góreckiej i Jędrzejowskiej – lustro już zostało zamontowane; do WIM skierowaliśmy wniosek o wybudowanie progów na ul. Niepierzyńskiej i montaż dwóch dodatkowych progów na ul. Mokrzańskiej; Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadomił o przekazaniu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji środowiskowej w spr. budowy dróg i sieci dla planowanego wzorcowego osiedla Nowe Żerniki; WŚiR zawiadomił o umorzeniu postępowania środowiskowego dotyczącego rozbudowy masztu telefonicznego przy ul. Jesiennickiej; do MPWiK zgłoszony został wniosek o wykonanie z kostki betonowej całej nawierzchni chodnika na ul.Trzmielowickiej w ramach trwającej inwestycji - pr. Ratyń; do trzech parafii naszego Osiedla wystąpiliśmy o zadeklarowanie udziału w festynach w 2015r.; WIM zaopiniował negatywnie dodatkowe ograniczenie (do 40 km/h) prędkości na ul. Kosmonautów, przed skrzyżowaniem z ul. Lewą oraz ograniczenie prędkości na ul. Lutyńskiej; WIM potwierdził wycofanie z planu inicjatyw lokalnych zadania dotyczącego budowy nawierzchni ul. Modrzewiowej i Świerkowej; do WIM skierowaliśmy kolejne pismo w sprawie budowy progów i wyniesienia przejść na ul. Krępickiej, prośbę o lepsze oznakowanie przejścia na Starogajowej przy przedszkolu nr 10; pani Patrycja Nowakowska przesłała ustalenia ze spotkania w siedzibie stowarzyszenia „Karan” dotyczące organizacji 21. XI br. Dnia Życzliwości w Leśnicy; G. Kordel, J. A. Kułacz i R. Tarnowiecki wzięli udział w spotkaniu z członkami Klubu Ludzi Aktywnych w Leśnicy. Uczestnicy spotkania pytali o obwodnicę Leśnicy, budowę ścieżki rowerowej do Marszowic, drugiego peronu na pętli. Domagali się poprawy komunikacji zbiorowej (m.in. przywrócenia przystanku linii 519 w pobliżu skrzyżowania Średzkiej z Jajczarską) i upiększenia Leśnicy. Radni przekazali mieszkańcom wszystkie aktualne informacje dotyczące ww. spraw; Straż Miejska zwróciła się do Ekosystemu w sprawie uprzątnięcia śmieci z działek miejskich położonych przy ul. Malczyckiej; Zarząd poparł wniosek wykonawcy projektu Ratyń dotyczący pozostawienia utwardzenia kruszywem nawierzchni ul. Serowarskiej, ponieważ prace w tym miejscu będą kontynuowane po dokonaniu ustaleń z PSG; Jerzy Sznerch przewodniczący Zarządu Osiedla Nadodrze poprosił prezydenta Rafała Dutkiewicza o zorganizowanie spotkania dotyczącego współpracy z Radami Osiedli w następnej kadencji; architekt Miasta Piotr Fokczyński przekazał informacje o postępie prac przy powstawaniu wzorcowego osiedla Wuwa2; BOK MPWiK przekazało szczegóły podłączania do kanalizacji sanitarnej, które zostaną przekazane wszystkim mieszkańcom przez biuletyn w Gazecie Leśnickiej i stronę lesnica.org; wpłynął wniosek mieszkańców w sprawie zamontowania progów na ul. Trójkątnej.

Józef Piskorski poinformował o stanie inwestycji:
Na ul. Marszowickiej został zrobiony duży przekop, powstało zwężenie drogi utrudniające ruch. Z informacji uzyskanych od kierownika budowy wynika, ze przed Wszystkimi Świętymi zapewniony zostanie dojazd na cmentarz przy ul. Krzelowskiej;
Budowa skrzyżowania ul. Kosmonautów z Trasa Targową postępuje bez problemów;
Ratyń - dalej brak jest ustaleń w sprawie obejścia gazociągu w ul. Serowarskiej i Trzmielowickiej oraz kabla energetycznego pod przejazdem kolejowym. W okresie Wszystkich Świętych dojazd do cmentarza będzie zapewniony, prace zostaną wstrzymane do 4.11.br.
Zbigniew Mianowski dodał, że ustalenia dotyczące przejścia pod rurą gazową będą możliwe dopiero na wiosnę, po sezonie grzewczym. Powstaje projekt budowlany obejścia kabla pod przejazdem kolejowym, ma on być gotowy w bliżej nieokreślonym czasie. Krzysztof Skrypak zaproponował, aby awaryjnie wyrównać ul. Jajczarską pod lasem. Droga, za którą odpowiada deweloper budowy przy ul. Malczyckiej od 2 miesięcy nie była wyrównywana.

Skarbnik Roman Tarnowiecki poinformował, że do dnia dzisiejszego wykorzystane zostały 63% budżetu Osiedla. Do wydania pozostało 17500, - środki na paczki mikołajkowe dla dzieci ze świetlic środowiskowych, organizację spotkania opłatkowego i opłaty stałe. Przewodniczący Zarządu dodał, że na następnej sesji konieczne będzie dokonanie korekty planu wydatków Osiedla.
Uchwały:
W sprawie wydania opinii alkoholowej – sklep ogólnospożywczy ul. Dolnobrzeska 36A/U1. Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz Zarząd oceniły wniosek pozytywnie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

W sprawie przyjęcia rezygnacji z mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica Łukasza Nowaka. Piotr Dzikowski przypomniał, ze radny miał prawo zrzec się mandatu, złożył w tej sprawie stosowne oświadczenie, a uchwała stanowi dopełnienie formalności wymaganych statutem Osiedla. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W sprawie wstąpienia na zwolnione miejsce p. Mariana Cieślika.
Piotr Dzikowski zapytał obecnego na posiedzeniu Mariana Cieślika czy wyraża zgodę na objęcie mandatu radnego Osiedla Leśnica. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Marian Cieślik złożył ślubowanie radnego, przewodniczący w imieniu wszystkich radnych złożył nowemu koledze życzenia satysfakcji z działań społecznych w naszym Osiedlu.

W sprawie wniosku do Rady Miejskiej Wrocławia o wygaszenie mandatu radnego Rady Osiedla Leśnica Bartłomieja Lewandowicza. Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 7 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.
Komisje programowe:

Zygmunt Niementowski, przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności poinformował, że komisja opiniowała wniosek alkoholowy i, że nadal nie został usunięty dąb leżący w korycie Bystrzycy przy parku Stabłowickim.
Jan A Kułacz poinformował, ze zostało przygotowane pismo do Ekosystemu w sprawie rozmieszczenia kontenerów na odpady wielkogabarytowe na rok 2015 zgodnie z sugestiami Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska. Radni do 30.10.14r. mają czas na złożenie swoich propozycji rozmieszczenia kontenerów. Kazimierz Wilk zaproponował aby ustawić kontenery na szkło na skrzyżowaniu ul. Złotnickiej z Małopolską, obok transformatora.
Zapytania i interpelacje:
Przewodniczący Zarządu zwrócił się do radnych z zapytaniem o chęć kontynuowania tradycji spotkań opłatkowych. Zygmunt Niementowski zaproponował, aby tradycję utrzymać. Nikt nie wyraził sprzeciwu. Przewodniczący Zarządu zaproponował termin 12.12.br. Piotr Dzikowski poprosił Zarząd o rezerwację terminu, ustalenie listy gości oraz przedstawienie jej do zaakceptowania przez Radę na następnej sesji.Przewodniczący Zarządu zapytał zebranych o zgodę na umożliwienie przedstawicielowi BOK MPWiK przeprowadzenia dyżurów w siedzibie RO. Będzie on informował mieszkańców o zasadach przyłączenia do kanalizacji i przyjmował wnioski w spr. odbioru ścieków. Radni nie mieli nic przeciwko udostępnieniu lokalu w siedzibie RO.

Wolne wnioski – brak.
Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.