Odnośniki podstawowe

XVII sesja RO Leśnica – 24.11.2014r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych. Jednogłośnie przyjęto porządek obrad. Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia - za przyjęciem głosowało 15 osób, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Informacje Zarządu:
Józef Piskorski poinformował o inwestycjach prowadzonych na Osiedlu.Trwają prace kanalizacyjne w ul. Marszowickiej, obecnie wykonane są dwa rozkopy w różnych miejscach, nawierzchnia ulicy będzie odtwarzana po zakończeniu budowy. Kierownik budowy poinformowała, że nie ma opóźnień w prowadzonych pracach. Na ul. Trzmielowickiej prace są wstrzymane, zasypano i posprzątano nawierzchnię. Trwają jeszcze prace w ul. Serowarskiej oraz na Wojska Polskiego i Ratyńskiej. Zbigniew Mianowski przypomniał, że wykonawca na okres zimowy założył przerwę w harmonogramie robót. Poinformował też, że kierownik budowy twierdzi, że inwestor (MPWiK) w ramach oszczędności kazał wykonawcy tylko łatać nawierzchnię, zamiast kłaść nową zgodnie z projektem. Kazimierz Mazur chciałby, aby przedstawiciele RO wzięli udział w spotkaniu w tej sprawie w MPWiK. Dotarły do nas informacje, że do głównego wykonawcy (POMET) wszedł komornik i jego działania mają wpływ na spowolnienie prac. Nie ma wciąż ustaleń dotyczących ułożenia kolektora ściekowego pod linią kolejową w ul. Trzmielowickiej. Ustalenia w sprawie kolizji z siecią gazową zostaną podjęte dopiero po sezonie grzewczym. Józef Piskorski stwierdził, że aby mieć pewność jak powinny być prowadzone prace odtworzeniowe nawierzchni, trzeba znać projekt wykonawczy, którego kierownik budowy nie chce mu udostępnić. Prace przy budowie dojazdu do Nowych Żernik przebiegają zgodnie z harmonogramem, bez większych utrudnień dla uczestników ruchu. Jest już wykorytowany tzw. „ślimak”, a od strony północnej ul. Kosmonautów rozpoczęło się układanie nowej nawierzchni i chodników.
Elżbieta Krzak poinformowała, że Urząd Miejski we współpracy z Radami Osiedli organizuje szkolenia ECDL, tzw. komputerowe prawo jazdy uznawane w 135 krajach świata. Sekretarz koordynuje projekt na naszym osiedlu, zebrała już grupę 12 chętnych. Zajęcia będą się odbywały 2 razy w tygodniu po 3 godziny. W szkoleniach organizowanych dla radnych i osób współpracujących z Radami Osiedli uczestniczyć mogą osoby w wieku 24-49 z wykształceniem najwyżej średnim i wieku 50+ bez względu na wykształcenie. Program szkoleń radni otrzymają pocztą elektroniczną. Jeżeli Rada Osiedla udostępni pomieszczenia do prowadzenia zajęć będzie mogła uzyskać ekwiwalent np. w postaci artykułów biurowych. Jan Kułacz zauważył, że przed podjęciem decyzji należałoby ustalić kwestie prawne, administracyjne i szczegóły techniczne z organizatorem szkolenia. E. Krzak powiedziała, ze kwestie prawne są uzgodnione z wicedyrektorem ZOJM. Zapytała, czy radni zgadzają się, aby kontynuować rozmowy z organizatorem. Nikt nie wniósł sprzeciwu w tej sprawie.
Jan A. Kułacz poinformował, że 12 grudnia o godz. 18:00 w restauracji Familia odbędzie się spotkanie opłatkowe. Zarząd zaproponował, aby poza radnymi w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele osiedlowych placówek oświatowych, świetlic środowiskowych, parafii, CK „Zamek”, służb mundurowych, MOPS-u, ZOJM-u, radni RM z naszego Osiedla, przedstawiciele władz miejskich.
Następnie przewodniczący Zarządu przekazał informacje bieżące: Wpłynęło obwieszczenie o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych przez Radę Miejską w 2014r. Na naszym Osiedlu uchwalono mpzp w rejonie szpitala przy ul. Kosmonautów, w rejonie ul. Trójkątnej i mpzp Marszowic Malowniczych III; W ZSP nr 14 odbyła się zorganizowana przez KP Leśnica debata z mieszkańcami dotycząca bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele sąsiednich rad osiedli. Frekwencja nie była zadowalająca. Kolejna debata odbędzie się w 2015r.po ustaleniu terminu i miejsca z Zarządem Osiedla; Przewodniczący Komisji ds. Osiedli RMW p. Henryk Macała przesłał podziękowanie za współpracę w mijającej kadencji Rady Miejskiej; ZOJM przekazał informację o konieczności podpisania umów między ZZK a z zarządami osiedli dotyczących użytkowania zajmowanych przez RO lokali komunalnych; Komisja ds. Osiedli przekazała informację dotyczącą powstawania cyfrowej mapy osiedli. Poinformowała, że uwagi złożone przez radnych zostaną wykorzystane w procesie tworzenia mapy; Wystawiono na przetarg działkę przy ul. Częstochowskiej przeznaczoną pod zabudowę jednorodzinną; Otrzymaliśmy do zaopiniowania kartę nieruchomości dotyczącą trzech działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną w obrębie ulic Strzeblowskiej i Będkowskiej, nikt nie wniósł uwag do ww. karty; Zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ujęcia wód podziemnych dla awaryjnego zaopatrzenia w wodę Nowego Szpitala Wojewódzkiego; WIM nie wyraził zgody na utwardzenie działek przy ul. Kamiennogórskiej i Grabowej wykorzystywanych przez mieszkańców jako parkingi i miejsca do zawracania; WIM poinformował, ze wyniesienie przejść na ul. Krępickiej będzie możliwe dopiero po uzyskaniu finansowania; Poprosiliśmy o odmalowanie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w pobliżu Środowiskowego Domu Samopomocy; Wystąpiliśmy do WIM w sprawie budowy progów spowalniających na ul. Trójkątnej; Policja poinformowała, że przekazała Komisji Bezpieczeństwa sprawę budowy progów na ul. Niepierzyńskiej; Wystąpiliśmy do WIM o ponowne rozważenie możliwości lepszego oznakowania przejścia dla pieszych na wysokości przedszkola przy ul. Starogajowej; W siedzibie RO trwają dyżury BOK MPWiK, odbyły się już dwa dyżury w listopadzie i planowane są kolejne dwa w grudniu; MPWiK nie przekazało, jak dotąd, pełnej odpowiedzi w sprawie chodników przy ul. Trzmielowickiej. Ponieważ wiele aspektów projektu Ratyń I wymaga wyjaśnień i uzgodnień, przewodniczący Zarządu planuje spotkanie z Dyrektorem Inwestycji MPWiK. Mieszkańcy ulic pominiętych w pierwszym etapie projektu przygotowali protest w tej sprawie i w tej chwili zbierają podpisy pod pismem do MPWiK; Mieszkanka Żernik Nowych, po raz kolejny złożyła wniosek w sprawie odtworzenia placu zabaw na ul. Lewej; RO wzięła udział w Dniu Życzliwości organizowanym przez Partnerstwo Lokalne dla Leśnicy. Zarząd poparł inicjatywę członków Partnerstwa Lokalnego w sprawie przyznania pani Patrycji Nowakowskiej (MOPS) honorowego tytułu najbardziej życzliwej osoby w Leśnicy; Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Słysz przesłał informację dotyczącą działań podjętych przez Straż Miejską na ul. Rubczaka. Elżbieta Krzak zgłosiła Policji podobną sytuację przy sklepie Dino na ul. Boguszowskiej. Komendant obiecał podjąć odpowiednie działania. Ekspedientki ze sklepu zobowiązały się do notowania wszystkich zgłoszeń i interwencji dot. zakłócania porządku przed sklepem; Przedstawiciel Polbus PKS poinformował, że likwidacja przystanku autobusu linii 519 na ul. Średzkiej w pobliżu Jajczarskiej, nastąpiła ze względu na stanowisko ZDiUM, który nie wyraził zgody na zatrzymywanie w tym miejscu - Zarząd zwróci się do ZDiUM o weryfikację stanowiska; Mieszkańcy ul. Rawickiej złożyli pismo w sprawie zamontowania na tej ulicy progów spowalniających.
Skarbnik Roman Tarnowiecki w ramach informacji finansowej za III kwartał br. poinformował, że w tym roku RO dysponowała budżetem w kwocie 46830 zł oraz kwotami celowymi z WCRS: 3000 zł na projekt festynów i 1000 zł na projekt paczek dla dzieci ze świetlic środowiskowych. Do dnia dzisiejszego wykorzystane zostało 68% budżetu Osiedla. Pozostało 5000,- na paczki mikołajkowe, 4500,- na organizację spotkania opłatkowego oraz mniejsze kwoty na spotkania wigilijne w kołach PZERiI i Związku Niewidomych i na opłaty stałe. Według ostatnio przysłanych informacji z ZOJM w przyszłym roku budżet Osiedla ma zostać zwiększony o ok. 2000 zł.
Uchwały:
a) Zygmunt Niementowski przedstawił pozytywny głos Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności w sprawie wniosków dotyczący wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepach spożywczych przy ul. Żółta 36, Radomskiej 8 i Przemyskiej 17. Poinformował, że dotarły do niego głosy, iż bez alkoholu sklepikom osiedlowym trudno byłoby funkcjonować. Osobiście uważa, że to jakość i wybór asortymentu, a nie sprzedaż alkoholu powinny decydować o dochodach sklepu. Negatywną opinię w sprawie pozwoleń na sprzedaż alkoholu przedstawił radny Tadeusz Gurak, który uważa, że w całym Wrocławiu jest za dużo sklepów sprzedających alkohol. Wg wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia jeden punkt sprzedaży powinien przypadać na 1000-1500 mieszkańców. Na naszym Osiedlu powinno być tych punktów 20-30, a jest 47. Jako przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska uważa, że zalecenia ŚOZ są słuszne i powinniśmy dążyć do zmniejszenia ilości punktów sprzedaży alkoholu. Zarząd wszystkie wnioski ocenił pozytywnie. RO przyjęła uchwały dot. sprzedaży alkoholu w sklepach spożywczych przy ul. Żółta 36, Radomskiej 8 i Przemyskiej 17.
d) Skarbnik poinformował zebranych, że istnieje konieczność dokonania przesunięć w bieżącym planie wydatków. W poszczególnych paragrafach pozostały niewydane niewielkie kwoty tzw. „końcówki” oraz kwota 1726,- z paragrafu Promocja Osiedla. Środki te przepadną jeżeli nie zostaną wykorzystane do końca roku. Roman Tarnowiecki przedstawił budżet z proponowanymi przez Zarząd zmianami. Konieczne jest uzupełnienie wydatków na energię elektryczną, wywóz śmieci oraz spotkanie opłatkowe. Pozostałe 1253 zł Zarząd proponuje przesunąć do paragrafu materiały i wyposażenie. Piotr Dzikowski przeprowadził głosowanie, uchwałę w sprawie korekty planu wydatków Osiedla Leśnica na rok 2014 przyjęto jednogłośnie.
e) Skarbnik poinformował, że aby można było wykorzystać środki przyznane przez WCRS (otrzymaliśmy dodatkowo 1000 zł) konieczne jest przyjęcie uchwały. Projekt przewiduje zakup 200 paczek na kwotę 5000 zł. Piotr Dzikowski przeprowadził głosowanie, uchwałę w sprawie przyjęcia z WCRS środków finansowych na paczki dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych przyjęto jednogłośnie.
f) Piotr Dzikowski poinformował, że w związku z rezygnacją Łukasza Nowaka z mandatu radnego konieczne jest wyznaczenie przewodniczącego ww. Komisji. Radny Tadeusz Gurak zaproponował kandydaturę Piotra Łąka. Jan A. Kułacz zaproponował powierzenie tej funkcji Elżbiecie Krzak. Radna Krzak wyraziła zgodę na kandydowanie. Za przyjęciem uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu głosowało 16 radnych, przeciw 1, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.
Komisje programowe:
a) Przewodniczący Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska Tadeusz Gurak poinformował, że złożył wniosek o zbadanie i ewentualne wycięcie topól porażonych jemiołą, rosnących przy ul. Boguszowskiej. Zarząd przekazał wniosek do Zarządu Zieleni Miejskiej. Jan Kułacz dodał, że na początku grudnia na osiedlach zostaną rozstawione kontenery na odpady wielkogabarytowe.
b) Zygmunt Niementowski, przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności poinformował, że Komisja rozpatrywała wniosek mieszkańca dotyczący uspokojenia ruchu samochodowego na ul. Wojanowskiej i Arachidowej. Zdaniem Komisji ruch na tych ulicach jest niewielki, a wykorzystywanie przez kierowców polnej drogi uzasadnione. Radny zwrócił uwagę na sytuację na ul. Starogajowej. Na odcinku ulicy od Kosmonautów do SP 95 jest 6 przejść dla pieszych. Kierowcy pokonują ten prosty odcinek drogi z ogromną prędkością i wyprzedzają na pasach. Niezbędne jest wprowadzenie kontroli prędkości w tym miejscu. Natomiast na ul. Boguszowskiej niezbędne są kontrole pojazdów nieprawidłowo parkujących przy sklepie Dino oraz przy przychodni i aptece. Ponadto Z. Niementowski zasygnalizował potrzebę poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulicy Stabłowickiej i Głównej. Usprawnienie ruchu mogłoby tam zostać wprowadzone poprzez budowę ronda. Bezpieczeństwo ruchu pieszych poprawiłoby wybudowanie chodnika na odcinku od Stabłowickiej do mostu na Bystrzycy. Radny przypomniał, że wciąż nie została rozwiązana sprawa drzewa leżącego w nurcie rzeki.
Zapytania i interpelacje:
Przewodniczący Zarządu skierował do radnych zapytanie o opinię w sprawie budowy i wygrodzenia słupkami chodnika między ul. Porębską a Fieldorfa. Zygmunt Niementowski stwierdził, że w tym miejscu powinno zostać wykonane połączenie drogowe. Mieszkańcy osiedla już dojeżdżają tą drogą do ulicy przy szpitalu i dalej do Kosmonautów. Józef Piskorski sprawdził regulacje prawne i stwierdził, że nie ma przeciwwskazań do budowy takiego połączenia. Zaproponował, aby zaopiniować chodnik pozytywnie z zaznaczeniem, że docelowym rozwiązaniem powinna być budowa pełnego połączenia. Roman Tarnowiecki zapytał jak mieszkańcy przyjmą zwiększony ruch na ulicy Porębskiej. Zygmunt Niementowski poinformował, że już w tej chwili Porębską jeździ bardzo dużo samochodów, ponieważ kierowcy omijają korek na ul. Starogajowej.
Wolne wnioski:
Grażyna Kordel, nowa radna miejska, podziękowała zebranym za głosy oddane na nią w wyborach samorządowych. Powiedziała, że przez 10 lat pracy w Radzie Osiedla Leśnica poznała wiele problemów naszych osiedli i całej zachodniej części Wrocławia. W Radzie Miejskiej VII kadencji będzie zwracała szczególną uwagę na gospodarowanie publicznymi środkami i prawidłowe ich wykorzystywanie. Zgłosiła już akces do pracy w komisjach Finansów i Rewizyjnej.
Kazimierz Wilk wniósł, aby kolejnej debaty z Policją w sprawie bezpieczeństwa nie robić w Złotnikach. Jan Kułacz powtórzył, że tak zostało ustalone z komendantem Jackiem Serafinem.
Kazimierz Wilk złożył wniosek o ustawienie pojemników na szkło przy „Kwiatonie” na działce vis'a'vis ul. Wschowskiej 18 lub po zachodniej stronie ul. Złotnickiej na odcinku między Wielkopolską a Żwirową.
Przewodniczący Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.