Odnośniki podstawowe

XVIII sesja RO Leśnica – 15.12.2014r.

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski. Porządek obrad i protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.
Józef Piskorski poinformował o inwestycjach prowadzonych na Osiedlu:Prace na ul. Kosmonautów przy budowie dojazdu do Nowych Żernik postępują zgodnie z planem, warunki atmosferyczne są sprzyjające, układane są krawężniki i kładzione nawierzchnie, nie powinno być żadnych opóźnień w budowie skrzyżowania. Prace kanalizacyjne w ul. Marszowickiej prowadzone są – również zgodnie z harmonogramem - na wysokości ul. Krzelowskiej
Projekt Ratyń – MPWiK odstąpiło od umowy, wstrzymano wszystkie prace, będzie przeprowadzony nowy przetarg. Zbigniew Mianowski uzupełnił, że po zerwaniu umowy firma POMET odwołała się, uważa, że powinna dalej wykonywać to zadanie. Podwykonawca POL-LAS chciał przejąć zadanie na zasadzie cesji, ale MPWiK nie wyraziło na to zgody. Do chwili obecnej wykonano 66-67% prac, pozostało położenie kanalizacji w Serowarskiej i Trzmielowickiej. Do 17 grudnia zostanie zakończona inwentaryzacja budowy, na Serowarskiej obowiązuje zakaz ruchu, który nie zostanie zdjęty aż do wyrównania ulicy. Obecnie nie wiadomo jeszcze kto doprowadzi nawierzchnię do stanu umożliwiającego użytkowanie. Jan A. Kułacz powiedział, że Zarząd zwrócił się do inwestora, projektanta i nadzoru z zapytaniem o wyjaśnienie całej sytuacji. Inż. Wojciech Górnaś poinformował, że trwają prace zabezpieczające i będzie przygotowany nowy przetarg. Z MPWiK otrzymaliśmy też potwierdzenie, że inwestycję podzielono na III etapy. Etap I obejmujący obecnie trwającą inwestycję. Etap II obejmujący ul. Pustecką, Gielniaka, Jajczarską, Mleczarską zach.,Trzmielowicką zach., Wojska Polskiego płn., Wyboistą, Ekonomiczną i Równą oraz Etap III obejmujący Miodową, Szkolną, Beskidzką, Gromadzką i Wojska Polskiego płd. będą realizowane dopiero po 2018r.
Następnie przewodniczący Zarządu przekazał informacje bieżące: wpłynęło pismo mieszkańców ul. Rawickiej dotyczące budowy progów zwalniających - zarząd poparł wniosek i skierował pismo do WIM; Wydział Inżynierii Miejskiej pozytywnie zaopiniował budowę progów na ul. Trójkątnej, jednak ich budowę uzależnił od możliwości finansowych Miasta - obecnie na realizację czeka 400 progów na ponad 100 ulicach; Wydano decyzję stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ujęcia wód podziemnych dla NSW; Wyłożono do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojanowskiej, Daktylowej, Arachidowej i Piotrkowskiej – z planem można zapoznać się do 31 grudnia w Biurze Rozwoju Wrocławia; Zarząd przekazał do WIM pozytywną opinię dotyczącą budowy chodnika od ul. Porębskiej do ul. Gen. Fieldorfa; Skanska przekazała informację o kolejnych etapach prac prowadzonych przy budowie wjazdu na Nowe Żerniki, przewodniczący podkreślił dobrą współpracę z kierownikiem budowy; Zarząd po rozpatrzeniu sprawy zaopiniował negatywnie wniosek Koła PZERiI o rozdzielenie środków na organizację Wigilii emerytów oraz chór Ballada; Przedszkole nr 104 z ul. Niedźwiedziej zwróciło się o przeznaczenie środków na przedsięwzięcia organizowane w tym przedszkolu; Wydział Nieruchomości UM przesłał zapytanie o właściciela oraz termin i wykonawcę osłony śmietnikowej przy murze Zamku. Józef Piskorski poinformował, że osłona została wybudowana bardzo dawno przez Gminę Wrocław; Do RO wpływają życzenia świąteczne i noworoczne od posłów na Sejm RP, radnych miejskich, placówek oświatowych, świetlic środowiskowych, policji i wojska.
Skarbnik Roman Tarnowiecki poinformował, że na bieżąco reguluje opłaty stałe. W grudniu odbyły się współorganizowane przez RO imprezy świąteczne. W świetlicy środowiskowej „Andrzejówka” impreza mikołajkowa odbyła się 5 grudnia, w „Źródełku” Mikołaj był 8 grudnia, a w Karanie Mikołajki zaplanowano na 19.12.14 o godz. 17:00. W tym spotkaniu wezmą udział radni Elżbieta Miedzińska i Piotr Łąk. W dniu 12.12.14r. odbyła się wigilia w leśnickim Kole PZN, natomiast 19.12.14r. o godz.14.00 odbędzie się spotkanie opłatkowe PZERiI – w spotkaniu uczestniczyć będą Elżbieta Miedzińska i Kazimierz Wilk. 12 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe RO. W styczniu Zarząd złoży sprawozdanie z wykonania budżetu oraz uchwalony zostanie budżet na rok przyszły. Przewodniczący Zarządu zaapelował o liczny udział w styczniowej sesji RO.
Uchwały:
W sprawie opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym ul. Częstochowska 40/1A.
Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności Zygmunt Niementowski zaproponował, aby Komisja nie opiniowała wniosków dotyczących sprzedaży alkoholu, ponieważ i tak w tej sprawie na sesjach wypowiada się cała Rada. Przewodniczący Zarządu powiedział, że jego zdaniem opinia Komisji jest niezbędna oraz, że obligują nas do tego zapisy Statutu Osiedla. Tadeusz Gurak zauważył, że o koncesje występują nowe podmioty, poprzedni właściciele mimo posiadania zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaprzestali prowadzenia działalności. W związku z tym nie widzi podnoszonego wcześniej związku między posiadaniem koncesji a dochodami sklepu. Dodał, że w budżecie Miasta na rok 2015 założono wpływy z koncesji w wysokości 14 mln złotych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 2, wstrzymało się 0.
W sprawie opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym Żabka, ul. Średzka 16A. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 2, wstrzymało się 0.
W sprawie aktualizacji projektu festyny. Roman Tarnowiecki przypomniał, że 27.10.14r. RO podjęła uchwałę, że realizuje projekt w 2015r. Projekt zakładał wydatki na ten cel w wysokości 10 500 zł ( 6000,- WCRS + 3000,- RO + 1500,- podmioty gospodarcze). WCRS przyznał dofinansowanie w wysokości 3000 zł. Oceniono nasz projekt na 94 punkty, do pozytywów zaliczono planowane pozyskanie sponsorów. Przydzielone przez WCRS 3000 zł zostaną podzielone równo na 3 festyny. Środki od sponsorów muszą być pozyskiwane celowo na konkretny festyn, zaapelował o działania w kierunku pozyskania środków od lokalnych przedsiębiorców. Piotr Łąk zapytał czy, zamiast gotówki, od sponsorów mogą być pozyskane nagrody rzeczowe. Skarbnik dowie się czy i w jaki sposób powinny zostać przyjęte takie darowizny i poinformuje o tym na następnej sesji. Zbigniew Mianowski poprosił o przegłosowanie uchwały – uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Skarbnik przypomniał, że w WCRS są też możliwości dofinansowania różnych innych projektów. Radni otrzymali do wiadomości dokładne informacje, R. Tarnowiecki zachęcił do zapoznania się z tymi materiałami i rozważenia podjęcia się przygotowania projektu i pozyskania dofinansowania. J. A. Kułacz zaapelował do radnych żeby napisać projekt np. dla chóru Ballada, przygotować np. rajd rowerowy, opisać szczegóły i wystąpić o środki.
W sprawie ustalenia terminów sesji. Jan A. Kułacz zaproponował, aby tradycyjnie zwoływać sesje w poniedziałki pod koniec miesiąca i nie organizować sesji w lipcu. Ustalono terminy 26.01; 23.02; 30.03; 27.04; 26.05; 22.06; 31.08; 28.09; 26.10; 23.11; 14.12.2015r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Komisje programowe:
Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska - Jan Kułacz poinformował, że Zarząd przed złożeniem wniosku do Ekosystemu, skieruje zapytanie do mieszkańców gdzie ich zdaniem powinny być rozstawione dodatkowe kontenery na szkło. Nie ma jeszcze informacji o planowanych w 2015r. rozstawieniach kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
Komisja Nauki, Kultury i Sportu – Jan Kułacz poinformował, że nie skontaktował się z nim p. Wysocki z firmy organizującej szkolenia ECDL. Elżbieta Krzak powiedziała, że jej zadaniem było zorganizowanie grup uczestników, i z tego zadania wywiązała się należycie. Jan Kułacz poinformował, że Zarząd przygotował analizę kosztów. Ogrzewanie pomieszczeń, koszt energii elektrycznej, sprzątanie przez trzy miesiące trwania szkoleń zostały oszacowane na 4500 zł. W kwocie tej zysk finansowy RO wynosi 0 zł. Pan Wysocki miał tę propozycję przemyśleć i skontaktować się z Przewodniczącym. Możliwe jest, że nie odzywa się bo sprawdza inne możliwości wynajęcia pomieszczeń, np. w szkołach, które pracują w systemie ciągłym i w których koszty ogrzewania i sprzątania będą dużo mniejsze.
Zapytania i interpelacje:
Kazimierz Wilk przekazał informację od mieszkańców ul. Trójkątnej, którzy proszą o ustawienie pojemników na szkło. Przypomniał też o konieczności dokończenia chodnika na Wielkopolskiej od placu Kaliskiego. Piotr Łąk wskazał, że są miejsca specjalnie utwardzane pod pojemniki na szkło np. na osiedlu Malowniczym. Z. Mianowski zaproponował, aby zagadnienie opracowała odpowiednia komisja.
Wolne wnioski:
Grażyna Kordel poinformowała, że stawki opłat za śmieci nie zmienią się do 2016r. Z. Mianowski zapytał, czy to prawda, że z nadwyżki opłat za śmieci będzie finansowany Ekopatrol Straży Miejskiej. Uważa, że będzie to strata pieniędzy mieszkańców.
Kazimierz Wilk zapytał radną miejską o nowy projekt opłat za deszczówkę. G. Kordel odpowiedziała, że nie ma nowego projektu dotyczącego pobierania opłat za wody opadowe.
Przewodniczący Zbigniew Mianowski w imieniu RO oraz Jan Kułacz Przewodniczący Zarządu w imieniu Zarządu Osiedla podziękowali Joannie Lisowskiej za pracę w biurze RO w 2014r.
Joanna Lisowska poinformowała, że w najbliższy czwartek odbędą się kolejne warsztaty Wuwy2. Omawiane będzie nadanie nazw ulicom Nowych Żernik.
Zbigniew Mianowski i Jan Kułacz życzyli wszystkim Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku. Wiceprzewodniczący podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.