Odnośniki podstawowe

XIX sesja RO Leśnica – 26.01.2015r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski. Przyjęto program obrad i protokół z poprzedniego plenarnego posiedzenia Rady.
Józef Piskorski poinformował o inwestycjach prowadzonych na Osiedlu:
Prace na ul. Kosmonautów przy budowie skrzyżowania z Trasą Targową postępują zgodnie z planem, z obu stron drogi kładzione są chodniki i jezdnie. Prace kanalizacyjne w ul. Marszowickiej prowadzone są już na końcu Marszowic i powinny, zgodnie z planem, zostać zakończone do końca lutego. Projekt Ratyń jest wstrzymany do momentu wyboru nowego wykonawcy.

Przewodniczący Zarządu przekazał informacje bieżące:
Wpłynęło zawiadomienie o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla budowy stacji uzdatniania wody w nowym szpitalu wojewódzkim;
Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej
w łączniku ul. Serowarskiej z ul. Trzmielowicką i w rejonie ul. Trzmielowickiej przy przejeździe kolejowym – miejsca kolizji sieci kanalizacyjnej z siecią gazową i kablem energetycznym;
Wystawiono na przetarg działki przy ul. Piotrkowskiej; Wydział Inżynierii Miejskiej w odpowiedzi na wniosek Zarządu informuje, że istnieje możliwość budowy progów na ul. Rawickiej, ale zdaniem WIM nie ma potrzeby pilnej realizacji tego zadania. Ponieważ na realizację oczekuje około 400 progów na ponad 100 ulicach, budowa progów na ul. Rawickiej zostanie przyjęta do realizacji po pozyskaniu środków finansowych; Zarząd przekazał do TBS zapytanie o harmonogram inwestycji między ulicami Dolnobrzeską i Marszowicką; Ekosystem przekazał informację o terminach i lokalizacjach pojemników na zbiórki odpadów wielkogabarytowych w 2015r. Przyjęto wszystkie sugestie RO; Zarząd, po zasięgnięciu opinii Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, zaopiniował pozytywnie dojazd do budowy na ul. Arachidowej/Kokosowej; Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował o przycięciu topoli na ul. Boguszowskiej; Po analizie sytuacji na ul. Łukowej, Zarząd zwrócił się w trybie pilnym do Wydziału Inżynierii Miejskiej o wprowadzenie zmian w organizacji ruchu przy Żłobku nr 15. Do placówki codziennie dowożonych jest 260 dzieci, brak odpowiedniej ilości miejsc do parkowania oraz zakaz postoju w strefie zamieszkania doprowadza do zagrożeń bezpieczeństwa i scysji między rodzicami a mieszkańcami ulicy;
Jan A. Kułacz wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Komendanta Straży Miejskiej w siedzibie III Oddziału, na którym wraz z przedstawicielami ościennych Rad Osiedli zostały poruszone najważniejsze problemy dotyczące porządku i bezpieczeństwa. Spotkanie prowadził Z-ca Komendanta Piotr Kościelny. Omówiono m. innymi sytuację na ul. Łukowej przy Żłobku nr 15, problem z bezdomnymi przy sklepie „Dino”, nowe zadania patrolu ekologicznego Straży Miejskiej. Przewodniczący podziękował też za dotychczasową współpracę oraz omówił zasady współdziałania w 2015 roku. Naczelnik Andrzej Janusz poinformował przewodniczącego o zmianie na stanowisku strażnika osiedlowego – Piotr Pomykała odszedł do sekcji drogowej, zastąpi go Mateusz Pomykała, którego wesprze drugi strażnik Ewa Ranosz;
Wpłynął wniosek kolegi Tadeusza Guraka o zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów. Będziemy zabiegać o spotkanie z dyrektorem Wydziału Transportu, aby przedyskutować z nim problemy komunikacji Osiedla; Wpłynęło kilka wniosków o ustawienie kolejnych pojemników na szkło, zostały one przekazane o Ekosystemu;| Poprosiliśmy Wrocławskie Inwestycje o informacje dotyczące przygotowania do realizacji obwodnicy Leśnicy oraz budowy infrastruktury w ul. Marszowickiej. Do WIM złożyliśmy wniosek o oświetlenie ul. Gromadzkiej na odcinku od Szkolnej do Krajobrazowej; Firma INKOM planująca budowę osiedla w Leśnicy wyraziła chęć podjęcia współpracy z Radą. Jej przedstawiciel został zaproszony na rozmowę; Wydział Inżynierii Miejskiej stwierdził, że nie ma możliwości włączenia ul. Porębskiej w Gen. Fieldorfa, ponieważ nie przewiduje tego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wybudowane zostanie tylko połączenie pieszo-rowerowe; Sprawę odmalowanie pasów na ul. Szkolnej WIM przekazał do ZDiUM; Wpłynęły trzy wnioski na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;
Wrocławskie Centrum Seniora zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie pozyskania mikro-grantów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Spotkanie odbędzie się 27 stycznia o godzinie 15:00 w siedzibie WCS.
Skarbnik Roman Tarnowiecki poinformował, że nie było jeszcze wydatków poza opłatami za media. Przypomniał, że ZOJM przejął opłaty za gaz, energię elektryczną, wodę i śmieci.
Uchwały:
W sprawie wstąpienia na zwolnione miejsce p. Joanny Lisowskiej.
- W dniu 15.01.2015r. Rada Miejska Wrocławia wygasiła mandat p. Bartłomieja Lewandowicza. Osobą, która uzyskała kolejno najwyższą ilość głosów i nie utraciła prawa wybieralności jest Joanna Lisowska. J. Lisowska wyraziła chęć objęcia mandatu, radni jednogłośnie podjęli uchwałę nr XIX/94/15, a nowa radna złożyła ślubowanie.
- W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu wydatków Osiedla w 2014r.
Roman Tarnowiecki przedstawił sprawozdanie, które wcześniej wszyscy radni otrzymali pocztą elektroniczną. Nikt nie wniósł uwag. Głosowało 18. radnych - sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
- W sprawie przyjęcia Planu Wydatków Osiedla Leśnica na rok 2015;
Skarbnik poinformował, że wszyscy radni otrzymali wcześniej projekt z prośbą o wniesienie uwag. Wnioski zgłosili radni Mateusz Śnieżek i Tadeusz Gurak. Radny Śnieżek poprosił o zwiększenie kwoty dla klubu Spartan Leśnica. Skarbnik oznajmił, że rozmawiał z prezesem klubu. Spartan gra w lidze krajowej i był już dwa razy mistrzem Polski. R. Tarnowiecki powiedział, że w projekcie budżetu Rady przewidziana jest kwota 600 zł (20% więcej niż w roku ubiegłym) i poinformował o tym kierownika drużyny wskazując jednocześnie, że trzeba podjąć działania w celu pozyskania sponsorów.Wniosek radnego Guraka dotyczył przesunięcia kwoty 1500 zł z promocji Osiedla i opłat za internet i telefon do puli przeznaczonej na festyny osiedlowe. Skarbnik wyjaśnił, że opłaty za media są stałe, wynikają z umów podpisanych z dostawcami, i nie można ich ad hoc obniżyć. Przewodniczący stwierdził, że środki ujęte w paragrafie promocja Osiedla można przeznaczyć na działania promocyjne w czasie festynów, np. na zakup nagród w konkursie wiedzy o Osiedlu. Zaproponował, aby była to kwota 3 x 500 zł i wyjaśnił, że nie ma potrzeby dokonania przesunięcia w budżecie. Środki ujęte w kosztach administracyjnych muszą pozostać w zaplanowanej kwocie. Tadeusz Gurak stwierdził, że teraz można mieć telefon o wiele taniej. Przewodniczący powiedział, że zbada możliwość obniżenia kosztów. Grażyna Kordel przypomniała, że na bieżąco można przyjmować korekty budżetu wynikające z realnych potrzeb. Teresa Molęda zaproponowała, aby przyjąć budżet w formie zaproponowanej przez Zarząd. Piotr Dzikowski przeprowadził głosowanie, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych: 14 osób głosowało za przyjęciem budżetu, przeciw - 0, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
- W sprawie przyjęcia sprawozdania z projektu Paczki dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych w 2014r.
Skarbnik przypomniał, że w grudniu ub. roku odbyły się trzy spotkania mikołajkowe
w świetlicach Źródełko, Andrzejówka i Karan. W sumie obdarowano 200 dzieci
i młodzieży. Wartość jednej paczki to 25 zł w każdej ze świetlic. Roman Tarnowiecki uczestniczył we wszystkich tych imprezach. Uważa, że są one bardzo ważne dla podopiecznych ww. świetlic. Jan Kułacz przypomniał, że do końca czerwca należy przygotować i przyjąć uchwałą RO taki projekt na 2015r.. Przewodniczący P. Dzikowski przeprowadził głosowanie, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych - sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
- W sprawie powołania Komisji Statutowej.
Piotr Dzikowski wyjaśnił, że nowy radny Osiedla Marian Cieślik jest z wykształcenia prawnikiem, zna szeroki zakres spraw prawnych i jeżeli radni uznają, że taka komisja zostanie powołana będzie mógł jej przewodniczyć. Jan A. Kułacz do składu komisji zaproponował Grażynę Kordel, Elżbietę Miedzińską i Bogusława Bruda. Piotr Dzikowski zapytał kto jest za powołaniem takiej komisji – w głosowaniu wzięło udział 18 radnych – 16 osób głosowało za, 2 osoby głosowały przeciw. Radni zaproponowani do składu komisji wyrazili zgodę na udział w jej pracach. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
- W sprawie nowego zakresu działania i nazwy Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska (Komisja Komunikacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska). Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że zaproponował tę zmianę ze względu na dużą ilość spraw dotyczących komunikacji naszego Osiedla. Komisja mogłaby uaktywnić się uczestnicząc w przygotowaniu spotkania z dyr. Wydziału Transportu Markiem Czuryło. Piotr Dzikowski poprosił radnych o przyjęcie uchwały - w głosowaniu wzięło udział 18 radnych: za głosowało 14 osób, wstrzymały się 4 osoby.
- W sprawie rezygnacji radnego Józefa Piskorskiego z funkcji Członka Zarządu Osiedla Leśnica. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że w związku z rekonstrukcją Zarządu, tj. planowanym powołaniem radnej Lisowskiej na funkcję sekretarza, z funkcji członka rezygnuje radny Józef Piskorski. Przewodniczący Zarządu podziękował Józefowi Piskorskiemu za bardzo dobrą pracę i wręczył mu pamiątkowy dyplom. Przewodniczący Piotr Dzikowski poprosił o przegłosowanie uchwały - w głosowaniu wzięło udział 18 radnych: za głosowało 10 osób, przeciw 3, 5 wstrzymało się od głosu.
- W sprawie rezygnacji radnej Elżbiety Krzak z funkcji Sekretarza Osiedla Leśnica.

Przewodniczący poprosił zebranych o przyjęcie uchwały – w głosowaniu wzięło udział 18 radnych: za głosowało 12 osób, przeciw 2, 4 wstrzymały się od głosu.
- W sprawie powołania radnej Elżbiety Krzak na funkcję Członka Zarządu Osiedla Leśnica. Przewodniczący poprosił o przyjęcie uchwały – w głosowaniu wzięło udział 18 radnych: 15 osób głosowało za, 0 przeciw, 3 osoby wstrzymały się od głosu.
- W sprawie powołania radnej Joanny Lisowskiej na funkcję Sekretarza Osiedla Leśnica. Przewodniczący poprosił o przyjęcie uchwały – w głosowaniu wzięło udział 18 radnych: 14 osób głosowało za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
- W sprawie upoważnienia członka Zarządu (Sekretarza Osiedla) do sprawdzania faktur
i rachunków pod nieobecność Skarbnika Osiedla. Przewodniczący poprosił o przyjęcie uchwały – w głosowaniu wzięło udział 18 radnych: 16 osób głosowało za, 1 przeciw, 1 osoby wstrzymała się od głosu.
- W sprawie ustalenia diet dla członków Zarządu Osiedla Leśnica. Przewodniczący Zarządu zaproponował ustalenie diet na poziomie 224 zł, 350zł i 450zł dla przewodniczącego, skarbnika i sekretarza. Skarbnik i sekretarz zaproponowali proporcjonalny podział diet. Kazimierz Wilk poprosił o zamieszczenie na stronie RO w zakładce Budżet adnotacji dotyczącej diet, z której wyraźnie będzie wynikać, że radni osiedla nie otrzymują diet za udział w sesjach. Piotr Dzikowski poprosił o przegłosowanie propozycji przedstawionej przez przewodniczącego Zarządu – w głosowaniu wzięło udział 18 radnych: za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, przeciw 2 osoby, wstrzymały się 2 osoby.
- W sprawie wydania opinii alkoholowej – Restauracja ul. Wielkopolska 72. Przewodniczący poprosił o przyjęcie uchwały – w głosowaniu wzięło udział 18 radnych: 17 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
- W sprawie wydania opinii alkoholowej – sklep Żabka ul. Jeleniogórska 14. Przewodniczący poprosił o przyjęcie uchwały – w głosowaniu wzięło udział 18 radnych: 14 osób głosowało za, 3 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
- W sprawie wydania opinii alkoholowej – sklep Żabka ul. Pustecka 3. Przewodniczący poprosił o przyjęcie uchwały – w głosowaniu wzięło udział 17 radnych: 16 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Komisje programowe:

Komisja Zdrowia i Ochrony Środowiska – Zygmunt Niementowski poinformował, że w listopadzie zostało usunięte drzewo leżące w Bystrzycy. Stwierdził, że należy ponowić wniosek o budowę połączenia ulicy Porębskiej i Fieldorfa. Marian Cieślik powiedział, że pismo WIM kategorycznie ucina możliwość połączenia, mimo że obecnie istniejąca sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Radny Niementowski wniósł o przekazanie Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli zapytania dotyczącego granic osiedla (uchwała RO z września 2014).
Radny Cieślik zwrócił uwagę na prace prowadzone przy renowacji rowu B-9. Wycinane są drzewa, ale pozostawiane karcze. Poprosił o wyjaśnienie tej sytuacji w ZZM. Zygmunt Niementowski poinformował, że na północ od nowego szpitala trwa budowa kolejnego obiektu.

Zapytania i interpelacje:
Jan A. Kułacz zapytał radnych co sądzą o możliwości odbywania przez radnych miejskich
z naszego Osiedla dyżurów w siedzibie RO. Rozmawiał już z Grażyną Kordel, która wyraziła chęć pełnienia dyżurów, propozycja taka zostałaby złożona również p. Andrzejowi Nabzdykowi. Elżbieta Krzak zaproponowała, aby dyżur pełniła również Urszula Wanat. Dorota Kokurewicz wyraziła obawę, że może nie być zainteresowania mieszkańców i zaproponowała przeprowadzenie jednorazowego, pilotażowego dyżuru. Grażyna Kordel powiedziała, że jest zobligowana do pełnienia dyżurów i kontaktu z mieszkańcami, i że bardzo chętnie będzie dyżurować w Leśnicy i wsłuchiwać się w problemy mieszkańców. Radni miejscy dyżurują w Ratuszu, ale również na różnych osiedlach, bliżej mieszkańców. Teresa Molęda zaproponowała, aby pozostałych radnych z naszego okręgu zaprosić na spotkanie z Radą Osiedla. Jan Kułacz zwróci się oficjalnie do przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie dyżurów radnych miejskich w RO Leśnica. Zbigniew Mianowski stwierdził, że można ogłosić, że w RO będzie spotkanie z radnym i zaprosić zainteresowanych mieszkańców.
Wolne wnioski:
Krzysztof Skrypak poprosił o zgłoszenie potrzeby wyrównania u. Jajczarskiej. Powiedział, że rowem melioracyjnym wzdłuż ul. Mokrzańskiej płynie szambo, ale nie ma możliwości poproszenia o interwencję patrolu Eko. Jan A. Kułacz zaprosi na kolejną sesję strażników osiedlowych, którym będzie można zgłosić wszystkie takie sprawy.
Grażyna Kordel poinformowała, że pytała prezesa MPWiK o inwestycję w Ratyniu.

Niestety nie potrafił on udzielić żadnych informacji w tej sprawie. W tej sytuacji radna przygotuje stosowną interpelację. MPWiK nie podwyższy w tym roku opłat za wodę i ścieki, natomiast będą wprowadzone opłaty za wodę opadową. J.A. Kułacz dodał, że uchwala w tej sprawie została bez rozgłosu przyjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej. Elżbieta Krzak zapytała o ul. Kruszcową, Wojanowską oraz budowę basenu przy nowej szkole. Radna odpowiedziała, że oświetlenie Kruszcowej i budowa brakującego odcinka Wojanowskiej będzie wykonana w bieżącym roku, szkoła w Stabłowicach nie będzie miała basenu. Dodała, że na budowę obwodnicy Leśnicy w tym roku przeznaczono 5 ml 400 tys. zł, a główna kwota będzie w budżecie na 2019r. Zaproponowała, aby zaprosić na sesję RO dyrektor DIiG p. Elżbietę Urbanek, która ma największą wiedzę o planowanych i prowadzonych inwestycjach. Elżbieta Krzak zaproponowała, aby zwrócić się do Departamentu Edukacji z wnioskiem o budowę basenu.
Elżbieta Krzak przekazała wniosek mieszkanki dotyczący komunikacji na osiedlu. Wróciła też do sprawy szkoleń ECDL. Oznajmiła, że z informacji uzyskanych od urzędniczki odpowiadającej za szkolenia w ZOJM wynika, że RO rezygnując z prowadzenia szkoleń w swojej siedzibie bardzo straciła na wizerunku. Dodała, iż okazało się, że przy ewentualnych stratach Osiedla była możliwość ich wyrównania. Jan A. Kułacz przypomniał, że rozmawiał z organizatorem szkolenia, który przedstawił wygórowane wymagania i ostatecznie nie oddzwonił żeby ustalić warunki. Roman Tarnowiecki przypomniał, że nie było zgody RO na ponoszenie dodatkowych kosztów jeżeli 700 zł przeznaczone na grupę nie pokryłoby wszystkich opłat. J. Kułacz dodał, że kierownik Działu Obsługi Osiedli wyraźnie powiedział, że Zarząd może opierać się tylko na budżecie, i że Rada nie dostanie żadnej rekompensaty w przypadku przekroczenia kosztów ogrzewania. Joanna Lisowska zapytała o koszt prowadzenia szkolenia w szkole podstawowej nr 95. Teresa Molęda poinformowała, że wyliczony koszt to 4 tysiące za dwie grupy. Grażyna Kordel poprosiła o zamknięcie dyskusji w tej sprawie.
Przewodniczący Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.