Odnośniki podstawowe

XX sesja RO Leśnica – 23.02.2015r.

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski, który przywitał gości oraz zebranych radnych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Program przyjęto jednogłośnie.Na sesję przybyli Andrzej Janusz naczelnik III Oddziału Straży Miejskiej i nowy strażnik osiedlowy Mateusz Pomykała. Jan Kułacz przywitał gości i przypomniał, że współpraca strażnika miejskiego z RO wynika z porozumienia między Zarządem a Naczelnikiem Straży Miejskiej we Wrocławiu. Naczelnik Andrzej Janusz poinformował, że Mateusz Pomykała jest strażnikiem miejskim od 5 lat, zna dobrze nasze osiedle ponieważ był jego mieszkańcem. W razie urlopu lub innej nieobecności pana Pomykałę zastępować będzie p. Ewa Ranosz. Strażnik Mateusz Pomykała pracuje na zmiany po 8 godzin, telefon do strażnika pozostaje bez zmian - 600 908 518. Radni zgłosili gościom sprawy wymagające interwencji SM na osiedlu. Następnie jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia RO. 
Informacje Zarządu przekazał Jan A. Kułacz, który poinformował, ze otrzymaliśmy odpowiedź Wrocławskich Inwestycji w sprawie budowy obwodnicy Leśnicy – obecnie trwają prace przygotowawcze i aktualizowana jest dokumentacja. Prace na placu budowy rozpoczną się jesienią br. Budowa infrastruktury ul. Marszowickiej rozpocznie się w najbliższych tygodniach i zakończy wiosną 2016r. Projekt Ratyń – trwa przygotowanie dokumentacji i przetargu, na początek czerwca zaplanowano wznowienie prac. W marcu odbędzie się spotkanie w MPWiK, na którym będziemy chcieli omówić cały pakiet spraw dotyczących kanalizacji na Osiedlu.
Informacje bieżące - Wydział Architektury i Budownictwa zawiadomił, że wycofany został wniosek dotyczący postępowania lokalizacyjnego dotyczącego budynku usługowego na działce przy ul. Kieleckiej 14; Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję środowiskową Prezydenta Wrocławia dla Budowy infrastruktury technicznej, dróg oraz miejskich obiektów użyteczności publicznej na osiedlu Nowe Żerniki; Do WIM przekazaliśmy wniosek o ustawienie lustra drogowego przy wyjeździe z ul. Wschowskiej; Wydano pozwolenie wodnoprawne na wykonanie studni i pobór wód podziemnych na terenie Nowego Szpitala Wojewódzkiego; Wrocławski Szkolny Związek Sportowy do 1 marca prowadzi rekrutację kandydatów oraz obiektów sportowych do programu Trener Osiedlowy 2015/2017; Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał ofertę działki pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Częstochowskiej oraz dosprzedaży działek przy ul. Rajskiej; Wydział Transportu poinformował, że nocne autobusy 243 i 253 jeżdżą już ul. Kamiennogórską, Małopolską, Wielkopolską i Złotnicką; Rada Osiedla Maślice przesłała nam swoją opinię w sprawie kursowania nowej linii 102. Wydziału Transportu prowadząc konsultacje w sprawie komunikacji miejskiej na Stabłowicach pominął Radę Osiedla Leśnica. Departament Eksploatacji nie dopatrzył się uchybienia w procedurze. Wobec tego, po ustaleniu stanowiska z Komisją Komunikacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska wysłaliśmy pismo w tej sprawie do wiceprezydenta
W. Adamskiego; Wpłynęła prośba o zaopiniowanie wniosku w sprawie dzierżawy terenu nad stawem przy ul. Średzkiej na działalność gastronomiczną. Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności pozytywnie zaopiniowała wniosek z uwagami dotyczącymi utrzymania czystości, bezpieczeństwa, przygotowania terenu itp. Zarząd przekazał mieszkańcowi i ZZM opinię pozytywną; Skierowaliśmy do WIM prośbę o wyrównanie ul. Strzeblowskiej; Radny Tadeusz Gurak przesłał wniosek o lepsze wykorzystanie połączeń kolejowych na trasie Wrocław – Głogów; Przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Doliny Bystrzycy leżącego po lewej stronie ulicy Jeleniogórskiej, w miejscu w którym Stabłówka wpływa do Bystrzycy; Wpłynęło zapytanie o budowę basenu przy nowej szkole podstawowej planowanej w rejonie ul. Głównej i Towarowej. Grażyna Kordel potwierdziła, że basenu przy szkole nie będzie; Wpłynęła prośba o nadanie nazwy ulicy równoległej do ul. Krajobrazowej; Wpłynął wniosek o ustawienie na ul. Miodowej znaku ograniczającego prędkość i znaku „dzikie zwierzęta”; Wpłynął wniosek o poprawienie jakości usług świadczonych przez MPK Wrocław dla mieszkańców Leśnicy przez zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów oraz wprowadzenie tramwaju przyspieszonego; CK Zamek otrzymał decyzję o przekazaniu środków na imprezy współorganizowane przez Radę – Brzdąc na Zamku, Mikołaj Leśnicki, Noc Świętojańska, Jarmark Jadwiżański i Gazeta Leśnicka.
Skarbnik Osiedla - Roman Tarnowiecki poinformował, że na bieżąco opłaca faktury. Wraz z Przewodniczącym Zarządu uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez ZOJM dotyczącym nowych zasad prowadzenia rozliczeń za media przez RO.
Uchwały:
Jan Kułacz przypomniał, że Rada co roku przyjmuje sprawozdanie z działalności samorządu Osiedla. Sprawozdanie opracował Zarząd, a wszyscy radni otrzymali jego projekt. Nikt z zebranych nie wniósł uwag. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Komisje programowe:
Józef Piskorski, Komisja Inwestycji i Infrastruktury Technicznej: poinformował, że na Żernikach Nowych prace przy budowie skrzyżowania ul. Kosmonautów z trasą Targową przebiegają prawidłowo i bez opóźnień, wykonywane są chodniki, przejazdy tramwajowe, trawniki, oświetlenie. Kierownik budowy potwierdził, że do maja Skanska skończy wszystkie prace w tym rejonie. Marszowicka - praktycznie prace są na ukończeniu, ale niezbędne było powtórzenie wykopu koło dawnego PGR-u. Ratyń – trwa przygotowanie przetargu, radnemu nie wydaje się możliwe, aby prace wznowiono już w czerwcu. Jan Kułacz dodał, że po interwencji Zarządu Serowarska i Trzmielowicka są utrzymywane w stanie pozwalającym na przejazd. Ubytki w kostce na Trzmielowickiej połatano asfaltem. Zwróciliśmy się też o wyrównanie ul. Jajczarskiej, jednak mieszkańcy al. Klonowej, skarżący się na bardzo duży ruch pojazdów, prosili aby Jajczarskiej nie równać. Po przejechaniu Jajczarską kierowcy objeżdżający korek na Średzkiej jadą Serowarską, a następnie z dużym impetem wjeżdżają w Klonową, która jest wąska i pozbawiona chodników;
Zygmunt Niementowski, Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności: radny jako lider powodziowy dokonał przeglądu rz. Bystrzycy po stronie Stabłowic. Stwierdził, że przynajmniej w 10 miejscach leżą drobne drzewa. Od ujścia Stabłówki do kładki w parku już tworzą się zatory. Na ul. Boguszowskiej tylko przycięto topole choć mieszkańcy od dawna wnioskują o wycięcie, za to przy regulacji Stabłówki wycięto drzewa na bardzo dużym obszarze. Ich karcze są w dalszym ciągu widoczne. Radny zgadza się z pismem mieszkańca Maślic, który proponuje kompleksowe rozwiązania komunikacyjne w rejonie zachodnich osiedli. Uważa, że jak najszybciej musi powstać obwodnica, musi być 4 pasmowa Kosmonautów i Królewiecka, musi powstać cała aleja Stabłowicka, a nawet przedłużenie Królewieckiej poza miasto. Uważa, że w obecnej sytuacji dojazd do szpitala będzie tragiczny, karetki nie będą na czas dowoziły pacjentów i może dojść do wielu tragedii. Wyraził też zdziwienie, że UM pyta Radę o opinię w sprawie sprzedaży grochówki, a nie pyta o opinię w sprawie automatów do gier. Radny Marian Cieślik wyjaśnił, że ustawa mówi o trzech grupach - kasyna, salony gier i punkty z automatami. Na te ostatnie koncesje wydają Okręgowe Izby Celne lub Izby Skarbowe. Władze miejskie nie opiniują tych zezwoleń. Podmioty, które mają już koncesje wydane do końca 2009r. będą mogły prowadzić swoją działalność do końca grudnia 2015r. Nowe punkty powstają ponieważ administracja państwowa nie panuje nad tym procederem. O skontrolowanie tych punktów można zwrócić się do Urzędu Kontroli Skarbowej, który ma bardzo rozległe kompetencje. Radny Bogusław Brud podkreślił, że w grę wchodzą duże pieniądze, likwidowane punkty bardzo szybko się odbudowują i będzie to trwało tak długo, jak długo będą amatorzy gier;
Elżbieta Krzak, Komisja Nauki i Sportu - przewodnicząca poinformowała, że odwiedzi placówki oświatowe, opracuje koncepcję działań i przedstawi ją radnym;
Marian Cieślik, Komisja Statutowa – dziś odbyło się pierwsze spotkanie Komisji, ustalono, że nie będzie ona działać permanentnie, na spotkaniu analizowano sprawę automatów do gier. Radny stwierdził, że powstawanie co raz nowych punktów, wynika z błędu przy rozdzielaniu kompetencji. W pewnej części Miasto się wypowiada – kasyna - ale nie ma wpływu na wydanie koncesji. W każdej kategorii wypowiada się inna instytucja – w sprawie automatów dyrektor lokalnej izby celnej, a jak jej nie ma, to dyrektor izby skarbowej.
Zapytania i interpelacje:
Jan A. Kułacz przypomniał, że w ubiegłym roku zostało ustalone, że bez zaangażowania w poszczególne projekty będziemy promować WBO na naszym Osiedlu. W tym roku na budżet przeznaczono 20 milionów, ale wprowadzono nowe obostrzenia regulaminowe. Przewodniczący zwrócił się do zebranych z zapytaniem, jak RO powinna w tej kwestii działać w aktualnej edycji WBO. Zapytał czy powinniśmy indywidualnie zgłaszać projekty, informować o idei, zbierać głosy i otworzył dyskusję.
Elżbieta Krzak zapytała czy jest jeszcze jakiś projekt integrujący wszystkie osiedla, poza monitoringiem. Uważa, że szansa na realizację projektów będzie wtedy, gdy poszczególne osiedla zagłosują na jeden wspólny duży projekt (np. monitoring) oraz po jednym średnim i jednym małym, ze swojego terenu. Jeśli taka koncepcja nie uzyska poparcia, to wtedy pozostaje głosowanie na trzy wybrane projekty na każdym z naszych osiedli.
Roman Tarnowiecki powiedział, że na pewno konieczne jest intensywne nagłaśnianie budżetu. Jak najwięcej ludzi musi wiedzieć co to jest WBO. Możemy tak, jak w poprzedniej edycji prowadzić akcję informacyjną na festynach, w Gazecie Leśnickiej, na stronie www i informować mieszkańców o WBO już na etapie składania projektów. Mieliśmy wcześniej informacje, że rady Osiedli nie powinny angażować się w WBO. Radny sprawdził strony innych rad i zauważył duże zaangażowanie w akcję. Proponuje, aby poinformować liderów, że mogą na naszej stronie opisać i promować swoje pomysły, tak, aby do momentu głosowania jak największa liczba mieszkańców mogła je poznać.
Jan Kułacz zaproponował, aby rozważyć pokazanie projektów, które wygrały w poprzednich edycjach budżetu. Rozważyć spotkanie z liderami i wybór projektów, które mają największe szanse. Nie zgodziła się z nim Elżbieta Krzak, powiedziała, że nacisk należy położyć na pokazanie społecznej siły sprawczej, aktywizowanie, zaangażowanie mieszkańców. Radną poparł Marian Cieślik, który zauważył, że budżet powinien pozostać obywatelski, bez ingerowania rady.
Zbigniew Mianowski zapytał Romana Tarnowieckiego czy zechce w tym roku koordynować działania związane z promowaniem WBO. Skarbnik zgodził się, ale poprosił o pomysły propagandowe. Uważa, że każde z osiedli przy dużym zaangażowaniu jest w stanie zebrać 2-3 tysiące głosów. Jan A. Kułacz uważa, że możliwe byłoby zaproponowanie liderom stanowiska na festynach osiedlowych i miejsca na naszej stronie. W te działania musieliby zaangażować się wszyscy radni.
Elżbieta Krzak przypomniała, że dzięki jej aktywności przeszły projekty w ubiegłym roku. Uważa, że odniesiemy sukces jeśli wszyscy włączą się w promowanie WBO. Roman Tarnowiecki powiedział, że obecnie najważniejsze byłoby spowodowanie, aby jak największa liczba mieszkańców odwiedzała naszą stronę internetową.
Wolne wnioski:
Joanna Lisowska poinformowała, że odnalazła w BIP-ie z grudnia poprzedniego roku informacje Wydziału Architektury i Budownictwa dotyczące planowanej budowy przedszkola na działce przy skrzyżowaniu ulic Kamiennogórskiej i Łukowej oraz przebudowy skrzyżowania ulicy Kosmonautów z Rawicką i Żółtą. Obwieszczenia te nie zostały przesłane do Rady Osiedla, mimo że dotyczą ważnych dla Osiedla inwestycji.
Jan Kułacz przypomniał, że w następny poniedziałek odbędzie się pilotażowy dyżur radnego miejskiego. W godzinach 17:00 – 19:00 na mieszkańców czekać będzie Grażyna Kordel. Ponadto dodał, że wszystkie uchwały z poprzedniej sesji zostały przekazane do ZOJM;
Krzysztof Skrypak zaproponował założenie strony, profilu RO na Facebook-u. Profil spełniałby swoje zadanie wtedy, gdyby na bieżąco prowadził go Przewodniczący Zarządu, który reprezentuje Radę na zewnątrz. Inna osoba musiałaby utrzymywać stały kontakt z przewodniczącym, po to aby móc na bieżąco reagować na pytania i posty zamieszczane na portalu społecznościowym. Wiceprzewodniczący Zbigniew Mianowski podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.