Odnośniki podstawowe

XXI sesja RO Leśnica – 30.03.2015r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie programu sesji. Wszyscy obecni głosowali za przyjęciem programu.Następnie przyjęto protokół z poprzedniego plenarnego posiedzenia Rady z dnia 23.02.2015r. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych – za głosowało 11 osób, przeciw 0, wstrzymały się 3 osoby.
Informacje Zarządu:
Jan A. Kułacz poinformował, że:
Wciąż zawieszony jest projekt kanalizacji Ratyń I, cały czas oczekujemy na wyłonienie nowego wykonawcy. W dniu dzisiejszym z MPWiK wpłynęło potwierdzenie terminu spotkania, na którym będziemy mogli omówić trwające obecnie inwestycje i plany kanalizacji pozostałych ulic naszego Osiedla; Rozpoczęła się przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wolskiej, Zajazdowej, Dolnobrzeskiej i Eluarda. Zadanie rozpoczęto od ul. Wolskiej. Występują pewne utrudnienia
w ruchu, ale prace prowadzone są bardzo sprawnie. Ulica jest rozkopywana w różnych miejscach i czasem brak jest właściwego oznakowania poszczególnych, szybko zmieniających się etapów. Całość ma być gotowa do końca listopada br.; W rejonie Żernik Nowych trwają prace przy budowie skrzyżowania Kosmonautów z Trasą Targową. Tramwaje jeżdżą już po nowym torowisku, wylano asfalt, całość zadania ma się zakończyć na początku sierpnia br.; Niebawem rozpocznie się realizacja zadania przebudowy infrastruktury w ciągu ulicy Marszowickiej; W ulicy Trzmielowickiej kontynuowana jest, przerwana jesienią ubiegłego roku, budowa sieci gazowej. Planowana jest też przebudowa skrzyżowania ulic Kosmonautów z Żółtą i Rawicką; 
Radna Grażyna Kordel uzupełniła, że został ogłoszony przetarg na budowę ulicy Wojanowskiej, prace na Kosmonautów w rejonie Żernik Nowych potrwają do 5 sierpnia, w bieżącym roku ma zostać wybudowany parking przy u. Snycerskiej, wyniesione przejście dla pieszych na
ul. Krępickiej przy SP 51, wyrównana ulica Małomnicka i utwardzona ulica Junacka.

Następnie Przewodniczący Zarządu przekazał informacje bieżące:
Zarząd Inwestycji Miejskich potwierdził, że zespół szkolno-przedszkolny w rejonie ul. Głównej i Towarowej nie będzie miał basenu; Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi 9ZP na osiedlu Nowe Żerniki (etap IC). Decyzja dotyczy przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i został jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności; Zarząd Zieleni Miejskiej informuje, że wniosek mieszkańca w sprawie nasadzenia drzew wzdłuż ul. Marszowickiej został zaopiniowany negatywnie ze względu na brak skrajni drogowej i budowę ciągu pieszo-rowerowego; Wydział Inżynierii Miejskiej poinformował, że wykonanie oświetlenia ul. Gromadzkiej na odcinku od Szkolnej do Krajobrazowej nie zostało ujęte w WPI 2015-2019. Oświetlenie może zostać wykonane w przypadku pozyskania lub zaoszczędzenia dodatkowych środków finansowych; WIM nie zaaprobował proponowanych przez RO zmian w organizacji ruchu na ul. Łukowej. Zdaniem WIM obowiązująca strefa zamieszkania zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i rodzicom odprowadzającym je do żłobka; Otrzymaliśmy wykazy i karty nieruchomości działek przy ul. Figowej i Rajskiej przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zamieszkania w trybie bezprzetargowym; MPWiK przekazało harmonogram prac i organizację ruchu zastępczego inwestycji prowadzonej w ul. Wolskiej; Po przeprowadzonej 3 marca kontroli, przekazaliśmy do ZZK pisemną prośbę o remont balkonów, piwnic, klatki schodowej i założenie licznika wody; Ekosystem poprosiliśmy o uporządkowanie terenu przy ulicach Serowarskiej i Jajczarskiej, Straż Miejską o dopilnowanie terenów przy Malczyckiej i Jajczarskiej, Zarząd Zieleni Miejskiej o uporządkowanie terenu przy Serowarskiej i przegląd drzewostanu na Osiedlu; Do Komendanta Komisariatu Policji w Leśnicy przekazaliśmy pismo w sprawie zanieczyszczania terenów przy kontenerach PCK przez osoby opróżniające te pojemniki. Pani, która prowadzi obecnie punkt żłobkowy przy ul. Samotnej, poprosiła o zmianę w mpzp Stabłowic Starych w celu rozszerzenia swojej działalności gospodarczej; Mieszkaniec Stabłowic i Wiceprezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia poprosił o wsparcie RO w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przy przedszkolu na ul. Starogajowej; Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta poinformował, że wykona w bieżącym roku poprawę stanu nawierzchni ul. Strzeblowskiej; Zwróciliśmy się do ZDiUM i WIM z zapytaniem o termin remontu południowego peronu przystanku „Grabowa”.
Otrzymaliśmy wniosek o zweryfikowanie informacji umieszczonych na pomniku przy ulicy Rubczaka (róg Trzmielowickiej) lub jego rozebranie; WIM poinformował, że wizja w terenie potwierdziła ograniczoną widoczność przy wyjeździe z ul. Wschowskiej, a projekt lokalizacji lustra zostanie zatwierdzony i przekazany do realizacji do ZDiUM. Radny Kazimierz Wilk poinformował, że lustro już zostało zamontowane; Pismo Izby Celnej wyjaśniające zasady nadzoru nad punktami z automatami do gier wraz z dokumentacją sprawy zostało skierowane do Komisji Rady Miejskiej Wrocławia, z prośbą o nadanie biegu sprawie; Ekosystem poinformował, że spółka „Chemeko” rozstawi dodatkowe pojemniki na szkło w okolicy ul. Junackiej, Kamiennogórskiej i Cieplickiej. Ze względu na brak pojemników ustawienie kolejnych jest niemożliwe; ZOJM na swojej stronie internetowej zamieścił wykaz wszystkich zgłoszonych przez Osiedla kart zadań inwestycyjnych na rok 2015 wraz z informacją o możliwości ich realizacji; WIM przesłał informację o planowanym utworzeniu nowego przystanku tramwajowego między mostami Średzkimi z wnioskiem o naszą opinię w tej sprawie; Zespół do oceny wniosków inwestycyjnych przekazał informację ze swojego pierwszego posiedzenia. Otrzymał on do rozdysponowania w roku 2015 kwotę 3 688 000 zł na zadania prowadzone w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych; Otrzymaliśmy do zaopiniowania karty nieruchomości działek na ul. Przesieckiej, Mysłakowickiej i Świeżej; Roman Tarnowiecki i Jan Kułacz uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym korzystania z dostępu on-line do budżetu Osiedla; Wiceprzewodnicząca Dorota Kokurewicz przekazała informację, że prowadzony w ubiegłym roku projekt „Korowód Żywej Książki” będzie kontynuowany w innej formie pod hasłem „Czas na książkę”. Obecnie trwają spotkania koncepcyjne dotyczące nowego projektu, Dorota Kokurewicz reprezentuje na nich SP 24 i Radę Osiedla; Koło Astra PZW 122 przesłało do wiadomości RO sprawozdanie ze swojej działalności w 2014r. Problemy finansowe dotyczyły innego koła PZW, nasza współpraca z wędkarzami przebiega prawidłowo.
Skarbnik Roman Tarnowiecki przypomniał, że dysponujemy budżetem w kwocie 49170 zł i dodatkowo 3000 zł przyznane z WCRS na festyny. Decyzją radnych przekazaliśmy 4400 zł na imprezy organizowane przez CK Zamek. Rachunki realizowane są na bieżąco. Zostały dokonane zakupy nagród w VII Przeglądzie Małych Form Teatralnych, zakupy artykułów spożywczych na obchody Dnia Kobiet i Dnia Inwalidy w PZERiI. Wydanych zostało 3494 zł tj. niecałe 8% budżetu. W tym roku zaplanowaliśmy 3 festyny osiedlowe. Ostatnio ksiądz Andrzej zmienił termin festynu w Złotnikach na 3 maja. Prawdopodobnie będzie to też festyn rodzinny, ale trochę mniejszy. Zysk z festynu przekazany zostanie na ferie dla dzieci z ubogich rodzin. Radny zaapelował o pozyskiwanie sponsorów, ponieważ w projekcie festynów zostały przewidziane dodatkowe środki z zewnętrznych źródeł. Wpłynął wniosek SP 95 dot. zakupu dzwonów na trzecią edycję festiwalu Anielska Muzyka. Środki zostały zarezerwowane na UKS, konieczne będzie tylko przesunięcie w ramach paragrafu.
Piotr Dzikowski poinformował zebranych, że do Rady Osiedla Leśnica wpłynęły życzenia świąteczne i zaproszenia na świąteczne spotkania. Następnie wręczył legitymacje radnemu Marianowi Cieślikowi i radnej Joannie Lisowskiej.
Uchwały:
W sprawie wydania opinii alkoholowej – sklep spożywczy ul. Lutyńska 21. Głosowało 15 radnych: 13 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
W sprawie wydania opinii alkoholowej – pizzeria Palermo. Głosowało 15 radnych: 14 głosów za,
0 przeciw, 1 wstrzymujący się.

W sprawie wystąpienia do Rady Miejskiej Wrocławia z wnioskiem o nadanie nazw ulicom w Ratyniu. Przewodniczący Zarządu przypomniał, że wniosek o nadanie nazwy ulicy równoległej do ulicy Krajobrazowej złożył pan... Jest to obszar osiedla przewidziany pod zabudowę jednorodzinną i zaplanowano tam więcej ulic. J.A. Kułacz zaproponował, aby uchwała dotyczyła nie tylko ulicy zgłoszonej przez mieszkańca, ale również pozostałych w tym rejonie. Głosowało 15 radnych: 13 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. Rada Osiedla Leśnica wniosła o nadanie nazwy ulicy w Ratyniu - zgodnie z propozycją ujętą we wniosku mieszkańca. Ponadto wnioskowała, aby przy nadawaniu nazw kolejnym ulicom położonym w sąsiedztwie ulicy Krajobrazowej uwzględnić pozostałe propozycje: Pejzażowa, Plenerowa, Panoramiczna, Widokowa.
W sprawie wystąpienia do Rady Miejskiej Wrocławia z wnioskiem o nadanie nazw ulicom w Leśnicy. Wniosek o nadanie nazw ulicom na południe od ulicy Dolnobrzeskiej złożyła pani... Jest to obszar, na którym zaplanowano zabudowę jednorodzinną. Proponowane nazwy wynikają z położenia ulic w pobliżu lasu Mokrzańskiego. Głosowało 15 radnych: 13 głosów za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się.
Rada Osiedla Leśnica wniosła o nadanie następujących nazw ulicom położonym na południowy zachód od ulicy Dolnobrzeskiej w Leśnicy: Borowikowa, Boczniakowa, Rydzowa, Pieczarkowa, Maślakowa, Grzybowa, Kozakowa, Opieńkowa, Podgrzybkowa.
W sprawie zorganizowania dyżurów radnych Rady Miejskiej Wrocławia w siedzibie RO Leśnica.
Jan A. Kułacz przesłał wcześniej radnym uzasadnienie do uchwały, motywując inicjatywę potrzebą zwiększenia dostępności radnych miejskich dla mieszkańców peryferii Wrocławia. Grażyna Kordel zaproponowała, aby projekt dotyczył tylko radnych z naszego okręgu wyborczego. Zauważyła, że nie wszyscy radni pełnią dyżury w Ratuszu i prawdopodobnie nie będą zainteresowani dyżurami w Leśnicy. Głosowało 15 radnych: 13 głosów za, 2 przeciw, 0 wstrzymujący się.

Rada Osiedla Leśnica wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Osiedla zgłosiła propozycję zorganizowania w swojej siedzibie przy ul. Płońskiego 13/1 dyżurów radnych Rady Miejskiej Wrocławia raz w miesiącu w poniedziałek lub czwartek w godzinach 17.00 – 19.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Propozycja ta dotyczy wszystkich radnych Rady Miejskiej Wrocławia.
W sprawie poparcia petycji dyrekcji i pracowników LO nr VI.
Przewodniczący Zarządu przypomniał, że rok wcześniej w LO nr VI zmniejszono ilość klas pierwszych. Rada Osiedla udzieliła wsparcia szkole i Departament Edukacji dodał jeden oddział. Obecnie ponownie UM chce zmniejszyć do dwóch ilość klas rekrutacyjnych w przyszłym roku szkolnym. J. A. Kułacz zaproponował, aby radni przyjęli uchwałę, do której Zarząd przygotuje stosowne uzasadnienie. Grażyna Kordel poinformowała, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej zostało podjętych kilka uchwał o likwidacji szkół różnego typu. Część z nich zostanie zaadoptowana na szkoły niepubliczne. Radny Zygmunt Niementowski przypomniał, że szkoła powstała w Stabłowicach w 1949r. Do Liceum nr VI uczęszczało wielu mieszkańców naszego Osiedla, także obecni tu radni, jak również młodzież z sąsiednich gmin. Szkoła ma bardzo dobrą opinię w lokalnym środowisku. Radnego Niementowskiego poparli pozostali radni, którzy jednomyślnie stwierdzili, że nie można dopuścić do likwidacji tej placówki. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Komisje programowe:
Komisja Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności- przewodniczący Zygmunt Niementowski poinformował, że komisja zaopiniowała wnioski na sprzedaż alkoholu.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – przewodnicząca Elżbieta Krzak powiedziała, że zgłosiła się do niej młodzież z Gimnazjum nr 1 w sprawie inicjatywy Sejmu Dzieci i Młodzieży. Odczytała zaproszenie na spotkanie w CK Zamek. Radna będzie uczestniczyła w spotkaniu i na kolejnej sesji zda relację z jego przebiegu.
Komisja Komunikacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska – przewodniczący Tadeusz Gurak poinformował, że Komisja zaopiniowała pozytywnie wniosek mieszkańca dotyczący zwiększenia częstotliwości kursowania tramwajów na trasie Wrocław - Leśnica. Zaproponowała wystąpienie o lepsze wykorzystanie kolejowego połączenia Wrocław – Wołów poprzez zwiększenie ilości pociągów, co poprawiłoby komunikację z centrum miasta. Wnioskowała o przedłużenie linii 245 tak, aby zapewnić Stabłowicom połączenie północ-południe. Zaopiniowała pozytywnie propozycję Wydziału Transportu dotyczącą zmiany trasy autobusu 923 z ul. Jeleniogórskiej na Boguszowską i Starogajową. Radny przypomniał, że wnosił o rozstawienie dodatkowych pojemników na szkło na osiedlu Stabłowice, ponieważ osiedle jest rozległe i takich pojemników powinno być na nim więcej. Radna Grażyna Kordel zauważyła, że nie będzie możliwe wprowadzenie dodatkowych pociągów na tak krótkiej trasie, mimo że rzeczywiście korzysta z nich wielu mieszkańców. Piotr Dzikowski przypomniał, że był już pomysł uruchomienia połączenia kolejowego Wrocław Główny – Brzezinka Średzka; uważa, że można zwrócić się do marszałka o podjęcie działań w tej sprawie. Joanna Lisowska przypomniała, że Zarząd wnioskował o rozstawienie dzwonów na szkło w styczniu br. i wtedy większość proponowanych lokalizacji (22 miejsca) dotyczyła Stabłowic. W ostatnim wniosku znalazły się zgłoszenia mieszkańców Osiedla, którzy przekazali do Rady propozycje lokalizacji „dzwonów” i rzeczywiście nie było tam propozycji ze Stabłowic. Radny Gurak stwierdził, że dla określenia rzeczywistych potrzeb osiedla Stabłowice należy zapytać Ekosystem o ilość zbieranego tam szkła.
Komisja Statutowa – przewodniczący Marian Cieślik poinformował, że sekretarzem Komisji została radna Elżbieta Miedzińska, na spotkaniu omówiono też tryb pracy Komisji. Wracając do problemu automatów radny zauważył, że należałoby zakładać, że wszystkie pojawiające się obecnie nowe automaty działają nielegalnie. Zastanawiające jest też, że Izba Celna nie korzysta w tych sprawach z pomocy policji.
Zapytania i interpelacje:
Jan A. Kułacz poinformował, że pani, która prowadzi punkt żłobkowy w szeregówce przy ul. Samotnej poprosiła Radę o poparcie zmiany w mpzp Stabłowic Starych. Chce rozszerzyć swoją działalność, a tego nie dopuszcza obowiązujący plan miejscowy. Do wniosku dołączyła listę osób popierających jej inicjatywę, ale nie ma na niej mieszkańców ul. Samotnej. Przewodniczący zapytał radnych o stanowisko w tej sprawie. Tadeusz Gurak wyraził zaniepokojenie czy w zwykłym budynku mieszkalnym istnieją warunki na prowadzenie przedszkola, ponieważ z jego wiedzy wynika, że taki lokal musi spełniać ściśle określone kryteria. Marian Cieślik przeprowadził wizję w terenie. Punkt żłobkowy działa w normalnym segmencie mieszkalnym z bardzo małym podwórkiem. Prowadzenie żłobka na 15 dzieci może być nieuciążliwe, jednak dwukrotne zwiększenie grupy dzieci może budzić obiekcje mieszkańców spokojnego osiedla. Uważa, że bez opinii sąsiadów nie powinniśmy podejmować decyzji. Zdzisław Richter stwierdził, że bez dokumentacji technicznej nie można określić czy budynek nadaje się na prowadzenie przedszkola. Z jego wiedzy wynika, że mieszkańcy nie poprą proponowanych zmian. Grażyna Kordel powiedziała, że Rada Miejska przeprowadza zmiany planów zagospodarowania bez zasięgania opinii rad osiedli, i tak prawdopodobnie będzie w tym przypadku. Roman Tarnowiecki stwierdził, że najważniejszą kwestią powinna być dla nas wola mieszkańców sąsiednich posesji. Jan A. Kułacz wyraził obawę, że mieszkańcy mogą być przeciwni zmianie mpzp bo nie ma gwarancji, że wprowadzona zmiana nie będzie uciążliwa w przyszłości np. po sprzedaży tej posesji. Zaproponował, aby zainteresowana przedstawiła uzupełniające informacje dotyczące planowanej działalności oraz stanowisko mieszkańców - sąsiadów punktu przedszkolnego. Przewodniczący Piotr Dzikowski zapytał zebranych czy zaopiniują pozytywnie wniosek o zmianę mpzp. Zebrani jednogłośnie stwierdzili, że w chwili obecnej, bez dodatkowych informacji nie mogą podjąć żadnej decyzji. Takie stanowisko Rady zostanie przekazane wnioskodawczyni.
Przewodniczący Zarządu zapytał radnych o opinię w sprawie podjęcia dalszych działań dotyczących braku konsultacji zmian w komunikacji na osiedlu Stabłowice. Przypomniał, że RO Leśnica została pominięta w konsultacjach Wydziału Transportu dotyczących wprowadzenia nowej linii autobusowej 102. Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji poproszony o przedłużenie terminu konsultacji nie odpowiedział na nasze pismo. Odpowiedź otrzymaliśmy od wicedyrektora WTR Błażeja Trzcinowicza, który nie uznał naszych roszczeń. Następne pismo zostało skierowane do Wiceprezydenta Wojciecha Adamskiego, który również nie wypowiedział się w sprawie konsultacji, a kolejnej negatywnej odpowiedzi ponownie udzielił Błażej Trzcinowicz. Radni stwierdzili, że Zarząd powinien skierować kolejne pismo do Prezydenta Wrocławia, a jeżeli to nic nie da, złożyć skargę do właściwej komisji Rady Miejskiej.
Mieszkańcy ul. Porębskiej (odcinek od numeru 1 do Starogajowej) przekazali negatywną opinię w sprawie budowy drogowego połączenia ulicy z drogą przy szpitalu. Uważają, że objazd już teraz jest bardzo uciążliwy. Informują, że na ulicy dochodzi do scysji między mieszkańcami a kierowcami oraz, że przy dużym natężeniu ruchu podczas porannego szczytu na niebezpieczeństwo narażone są dzieci w drodze do szkoły. Przewodniczący Piotr Dzikowski zapytał radnych czy w tej sytuacji Rada powinna wystąpić o zmianę w mpzp umożliwiającą budowę łącznika. Głosowało 11 osób: za wystąpieniem głosowały 2 osoby, 8 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.
Wolne wnioski:
Grażyna Kordel poinformowała, że na fragmencie działki między ulicami Batorego i Trzmielowicką powstanie ośrodek dla chorych dzikich zwierząt. Rada Miejska przyjęła uchwałę w tej sprawie, a RO Leśnica nie była o tym informowana, ani pytana o opinię. Dodała, że nieoficjalnie mówi się o likwidacji rad osiedli, które „przeszkadzają” urzędnikom.
Krzysztof Skrypak zwrócił uwagę na problemy z przejezdnością ulicy Trzmielowickiej w pobliżu skrzyżowania z Ratyńską. Poprosił o interwencję w tej sprawie.
Jan A. Kułacz poprosił radnych o zwracanie uwagi na utrzymanie porządku w miejscach, w których ustawione są kontenery PCK na odzież. Następnie w imieniu Zarządu złożył radnym życzenia świąteczne.
Zygmunt Niementowski wyraził zaniepokojenie zalewaniem działek w rejonie Nowego Szpitala Wojewódzkiego, pomimo prowadzenia prac przy regulacji Stabłówki, które w założeniach miały poprawić stosunki wodne na osiedlu.
Przewodniczący Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w obradach, życzył wszystkim Wesołych Świąt i zamknął posiedzenie.