Odnośniki podstawowe

XXXIX sesja RO Leśnica – 24.10.2016 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Piotr Dzikowski, który poprosił zebranych o przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
W Żernikach Nowych, na części ulicy Białodrzewnej wprowadzono nową organizację ruchu. Na nowej jezdni dopuszczono pakowanie samochodów mieszkańców, a jednocześnie zamknięto całą ulicę Bukową. Ponieważ z Wrocławskich Inwestycji nie otrzymaliśmy informacji o stanie prac na osiedlu, skierowaliśmy kolejne zapytanie tym razem do Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki. Informacji tych domagają się mieszkańcy ul. Bukowej, którzy ze względu na opóźnienia mają znacznie utrudnione dojście do swoich posesji. Ulica została wykorytowana na głębokość około metra na całej szerokości, przez co ruch pieszych został maksymalnie ograniczony, mimo że przy uzgadnianiu organizacji ruchu zastępczego ustalono dostępność posesji przez cały czas trwania robót.

Projekt Ratyń I – trwa naprawa zniszczonych fragmentów kanalizacji deszczowej w ulicy Serowarskiej i alei Klonowej. Na Serowarskiej położono już nową nawierzchnię do wysokości posesji nr 1, aby zapewnić dojazd do cmentarza. Pozostałe nawierzchnie zostaną wykonane dopiero po zakończeniu innych prac. Na alei Platanowej wykonano wylewkę asfaltową i rozpoczęto wykonywanie chodnika. Wykonawca potwierdza, że wszystkie prace zostaną zakończone do 30 listopada br. Projekt Ratyń IIa (ulice Gielniaka, Jajczarska i Trzmielowicka od nr 50) – przetarg na wykonanie kanalizacji wygrała firma Skanska, prace powinny rozpocząć się na wiosnę.
Prace przy budowie obwodnicy Leśnicy idą zgodnie z planem. Most jest nasuwany już nad ulicą Gromadzką. Na odcinku od Średzkiej do Miodowej trwają intensywne prace ziemne.
Sprawy bieżące:
Z Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości otrzymaliśmy ogłoszenia o przetargach nieruchomości położonych Przemiłowskiej i wykaz nieruchomości przy ulicy Uciechowskiej.
Otrzymaliśmy wykaz zadań inwestycyjnych złożonych przez Osiedla wraz z informacją o możliwości ujęcia poszczególnych zadań w palnie inwestycyjnym Miasta. Nie ma w nim odniesienia do trzech zgłoszonych przez nas, głównych propozycji.
21. października zakończyła się druga tura konsultacji Planu Transportowego dla Wrocławia.
W związku z naszym pismem w sprawie modernizacji pętli i zachowań motorniczych w Leśnicy, otrzymaliśmy informację BOK MPK, że kierujący tramwajami zostali poinstruowani jak powinni zachowywać się na pętli. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi z WIM w kwestii modernizacji.
Wydział Środowiska i Rolnictwa poinformował o wynikach kontroli posesji, które nie zostały przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Stabłowice.
Szkoły Podstawowe nr 51 i nr 95 poinformowały o planach imprez na rok 2017. Uczniowski Klub Sportowy „95” również planuje przeprowadzenie licznych turniejów i konkursów.
W związku z konsultacjami ogłoszonymi przez Radę Miejską, do jej Przewodniczącego skierowaliśmy pismo z propozycjami zmian w statutach Osiedli.
Zwrócił się do nas przedstawiciel Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia z postulatem renowacji „witacza” dzielnicy Fabryczna.
Fundacja Ekorozwoju FER przedstawi na dzisiejszej sesji pomysł powstania ekologicznego parku na terenie Stabłowic.
Do Ekosystemu przekazaliśmy propozycje ustawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe w 2017 roku.

Przewodniczący Zarządu uczestniczył w obchodach jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 51 oraz w uroczystości z okazji Święta Edukacji.
Piotr Dzikowski poinformował, że Dorota Kokurewicz zrezygnowała z funkcji wiceprzewodniczącej Zarządu i odczytał pismo, w którym prosi ona o przedstawienie rezygnacji na sesji. Przewodniczący Zarządu zaproponował pełnienie tej funkcji Kazimierzowi Wilkowi, ponieważ uważa, że społeczność Złotnik powinna mieć w Zarządzie swojego reprezentanta. Piotr Dzikowski odczytał zgodę radnego Wilka.
Skarbnik Roman Tarnowiecki poinformował, że realizacja budżetu na dzień dzisiejszy wynosi 58,6 %. Wykorzystano już 31724 zł, pozostało do wydania 22446 zł. W ciągu ostatniego miesiąca regulowano opłaty za media, sfinalizowano projekt festynów osiedlowych – rozliczony został festyn w Żernikach Nowych (805 zł z budżetu Osiedla i 2666 zł z WCRS), zakupione zostały piłki dla UKS 95 (800 zł) oraz słodycze i kawa dla RO (267 zł), opłacona została organizacja Dnia Seniora (137 zł) oraz odbyła się wycieczka seniorów do Karpacza (336 zł).
Na posiedzenie przybyli zastępca dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej Monika Pec-Święcicka oraz przedstawiciela Fundacji Ekorozwoju FER Krzysztof Smolnicki. Pani Pec-Święcicka poinformowała, że teren, który ma zostać udostępniony przez Zieleń Miejską w celu utworzenia ekologicznego parku, znajduje się między ulicami Starogajową, Jeleniogórską i Kruszcową. Zarząd Zieleni Miejskiej objął patronatem inicjatywę utworzenia parku, w którym będzie możliwość wykonywania indywidualnych nasadzeń. Fundacja otrzymała kilka propozycji lokalizacji parku i wybrała Stabłowice. Drzewostan, który istnieje na tej działce pozostanie, wykonane zostaną tylko prace sanitarne. Do tej pory wykonano operat dendrologiczny i przeprowadzono warsztaty z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 95. Planowane są kolejne spotkania, planowanie warsztatowe, spacer w terenie, ponieważ w formule powstania parku jest kształtowanie go od podstaw przez samych mieszkańców. Krzysztof Smolnicki poprosił zebranych o opinię w sprawie powstania parku, o pomoc w poinformowaniu mieszkańców o tej idei oraz w organizacji kolejnych spotkań i warsztatów. Przedstawił prezentację ukazującą pomysły fundacji na urządzenie parku oraz plan etapowania działań w kolejnych latach. Po powstaniu projektu, fundacja skieruje swoje działania na pozyskiwanie środków, między innymi planuje zgłosić projekt do WBO oraz wystąpić o dotacje unijne. Następnie radni zapytali gości o położenie parku na terenie zalewowym, renowację starego zaniedbanego parku między szpitalem a ulicą Lewą, wydzielenie osobnego terenu dla psów, utwardzenie ulicy Kruszcowej, wcześniejsze, realizowane przez FER projekty, finansowanie projektu ze strony Miasta, stan parków już istniejących na naszym Osiedlu, koszty całego projektu, niedoinwestowanie ze strony ZZM zabytkowego parku Leśnickiego. Radni mieli też wątpliwości do wagi tego projektu w skali innych, licznych potrzeb naszego Osiedla oraz sensowności lokalizowania kolejnego parku w tym rejonie Wrocławia.
Odpowiadając na pytania goście poinformowali, że ze względu na teren zalewowy, w parku zostaną dobrane odpowiednie gatunki drzew i infrastruktura. Będzie to miejsce tworzone przez ludzi dla ludzi, a idea udziału mieszkańców w powstawaniu parku będzie skutkowała większą dbałością o wspólne dobro. EKOpark Stabłowicki jest pierwszym dużym projektem FER realizowanym we Wrocławiu pod nadzorem ZZM, a realizacja projektu nie wyklucza mniejszych nasadzeń zieleni w innych częściach miasta. Koszt 1 hektara parku to około 0,5 mln przy niskim zainwestowaniu i 2 mln przy wysokim, czyli od 2,5 do 10 milionów za teren o powierzchni 5 hektarów. Koszty te będą rozłożone na kilka lat i finalnie mogą być mniejsze. Udział ZZM polega na przekazaniu terenu, przygotowaniu inwentaryzacji, operatów, nadzór nad powstawaniem i zarządzanie parkiem. Pani wicedyrektor Monika Pec-Święcicka zapowiedziała, że przyjrzy się sprawie niedoinwestowania Parku Leśnickiego. Dyrektor SP 95 Teresa Molęda sprawdzi możliwość udostępnienia pomieszczeń szkoły na organizację spotkań z mieszkańcami. Przewodniczący Piotr Dzikowski obiecał, że radni omówią sprawę w dalszej części sesji i w najbliższym czasie przekażą swoje stanowisko Fundacji i ZZM.

Uchwały:
- w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w Gospodzie Leśnickiej. Obecnie Stanisław Szypura wystąpił o pozwolenie na pełen zakres alkoholi, do tej pory koncesja obejmowała tylko asortyment zawierający do 4,5% alkoholu oraz piwo. W przeszłości zdarzały się skargi na głośne zachowanie klientów gospody, ostatnio takie zgłoszenia nie powtórzyły się. Komisariat Policji również nie otrzymał skarg w ostatnim okresie. W głosowaniu wzięło udział 14 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 9, przeciw 1, wstrzymały się 4 osoby.
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji projektu festynów osiedlowych w 2016 r. Skarbnik Roman Tarnowiecki przedstawił sprawozdanie z festynów. W czerwcu bieżącego roku odbył się festyn parafialno-osiedlowy w Stabłowicach, a 1 października festyn osiedlowy w Żernikach Nowych. Na realizację tych imprez przeznaczyliśmy 1300 zł z budżetu Osiedla i 4000 zł środków przyznanych przez WCRS. W głosowaniu wzięło udział 14 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- w sprawie przyjęcia projektu festynu osiedlowego w 2017 r. Skarbnik Roman przypomniał, że WCRS dofinansowuje projekty paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych i spotkania opłatkowe (składanie wniosków do 31 stycznia), projekty festynów osiedlowych, klubów seniora i chórów osiedlowych (składanie wniosków do 30 października) oraz trzy projekty dodatkowe. Dotychczas RO Leśnica składała jeden projekt na trzy festyny parafialno-osiedlowe. W tym roku formuła ta wyczerpała się – współorganizatorzy festynów, proboszcz parafii św. Jadwigi i proboszcz parafii Matki Bożej Różańcowej, nie wyrazili chęci organizacji imprez i nie planują ich również w roku 2017. W związku z tym Roman Tarnowiecki zaproponował, aby złożyć wniosek dotyczący zorganizowania jednego, dużego wspólnego festynu dla całego Osiedla, na terenie stadionu „Leśnica”. Radny rozmawiał już z zarządcą obiektu z Młodzieżowego Centrum Sportu panem Mirosławem Klimczakiem, który wyraził chęć bezpłatnego wynajęcia terenu, w tym boiska sportowego, na którym można będzie przeprowadzić różne zawody. Festyn odbyłby się w maju, na koniec bieżącej kadencji Rady. Wniosek dotyczy dofinansowania na kwotę 7000 zł. Skarbnik założył też pozyskanie środków od różnych sponsorów. Przypomniał ponadto, że organizacja festynu, na którym pieniądze są pomnażane na cele charytatywne podlega zgłoszeniu w Urzędzie Skarbowym, a pomnażanie ich w celu zarobkowym jest opodatkowane. Zdzisław Richter powiedział, że Stabłowice nie wycofały się z organizacji festynu i zapytał czy organizacja dużego festynu wykluczy dofinansowanie imprezy w Stabłowicach. Roman Tarnowiecki wyjaśnił, że jeżeli jego propozycja zostanie zaakceptowana, to otrzymane środki będą przeznaczone tylko na wspólny festyn. Nie przeszkadza to jednak w złożeniu odrębnego wniosku na zadania dodatkowe i dofinansowanie imprezy w Stabłowicach, projekt taki obiecała przygotować Elżbieta Krzak. Warunkiem jest jeszcze prawidłowe rozliczenie pieniędzy i przygotowanie sprawozdania. Teresa Molęda zapytała czy wystąpienie o środki do WCRS blokuje przekazanie na organizację festynu środków z budżetu osiedla. Radny Józef Piskorski zaproponował zorganizowanie jednego, osiedlowego festynu w Stabłowicach, poparł go Piotr Dzikowski. Radna Krzak zaproponowała ujęcie festynu osiedlowego i parafialnego festynu w Stabłowicach w jednym projekcie. Roman Tarnowiecki przypomniał, że takie rozwiązanie spowoduje konieczność podziału środków, natomiast przygotowanie dodatkowych projektów to możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy z WCRS. Z tego względu skarbnik przygotował też projekt organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych. Przygotowanie osobnego projektu dla Stabłowic stwarzałoby możliwość pozyskania dodatkowych środków na kolejną imprezę na osiedlu. Jan A. Kułacz powiedział, że popiera pomysł organizacji jednego dużego festynu, i że od dawna zachęca radnych do pisania dodatkowych projektów na organizację różnych imprez. Roman Tarnowiecki zaproponował, zgodnie z programem, podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia o środki na festyn osiedlowy, a następnie trzech uchwał dotyczących zadań dodatkowych. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- w sprawie wyróżnienia Szkoły Podstawowej nr 95 z okazji 70-lecia jej powstania. Obchody jubileuszu zaplanowano na 19 listopada br. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

- w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, 10 osób głosowało za, 2 przeciw.
- w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, za głosowało 6 osób, przeciw jedna, wstrzymało się 5 osób.
- w sprawie organizacji międzyszkolnych zawodów sportowych. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- w sprawie osiedlowej imprezy w Żernikach Nowych. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- w sprawie osiedlowej imprezy na Stabłowicach. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Zapytania i interpelacje do Zarządu i Komisji:
Przewodniczący Zarządu zapytał zebranych o opinię w sprawie powstania nowego parku. Zygmunt Niementowski poparł pomysł, ale uważa, że są pilniejsze potrzeby na naszym osiedlu. Marian Cieślik zauważył, że w Stabłowicach jest wiele miejsc w zarządzie ZZM, o które nikt nie dba. Elżbieta Krzak powiedziała, że mimo to uważa, iż projekt ten warto poprzeć. Radni zdecydowali o pozytywnym zaopiniowaniu inicjatywy Fundacji FER.
Przewodniczący Zarządu poprosił radnych o zdanie w sprawie inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia dotyczącej renowacji znaku powitalnego dzielnicy Fabryczna. Radni, mimo zróżnicowanych opinii, poparli pomysł zachowania i odnowienia „witacza”.
Jan Kułacz przedstawił zebranym listę gości, którzy 16 grudnia br. wezmą udział w spotkaniu opłatkowym RO. Tradycyjnie znaleźli się na niej przedstawiciele oświaty, parafii, świetlic środowiskowych, służb mundurowych, Urzędu Miejskiego, radnych miejskich naszego okręgu oraz osoby współpracujące z Radą. Radni zaakceptowali propozycję Zarządu.
Wolne wnioski:

Roman Tarnowiecki zakomunikował, że 15.10.16 minął termin składania projektów na działalność Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży przy Radzie Osiedla. Niestety, do RO Leśnica, taka informacja nie dotarła w terminie umożliwiającym rozważenie zasadności i przygotowanie takiego projektu. Skarbnik poinformował, że na posiedzeniu Zarządu był właściciel firmy Koryto, z którym została uzgodniona organizacja wigilii dla ubogich i samotnych. Radny poprosił zebranych o zaangażowanie się w poinformowanie beneficjentów o spotkaniu organizowanym przez RO.
Przewodniczący Rady Osiedla podziękował radnym za udział w sesji i zamknął posiedzenie.