Odnośniki podstawowe

XL sesja RO Leśnica – 28.11.2016 r.

Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie proponowanego porządku obrad oraz protokołu z poprzedniego posiedzenia.
Przewodniczący Zarządu, z okazji jubileuszu 75-lecia Szkoły Podstawowej 95, podziękował dyrektor Teresie Molędzie za przygotowanie i przeprowadzeniu obchodów. Teresa Molęda podziękowała radnym za życzenia. Powiedziała, że jubileusz ten jest dla niej szczególny, ponieważ w tym roku mija dwadzieścia lat pełnienia przez nią funkcji dyrektora SP 95. Szkoła, z okazji jubileuszu, ufundowała medale super partnera szkoły i taki medal Teresa Molęda wręczyła przewodniczącemu Piotrowi Dzikowskiemu w podziękowaniu za wieloletnią, pozytywną współpracę. Wszyscy radni otrzymali foldery z archiwalnymi zdjęciami SP 95. Następnie Jan A. Kułacz podziękował za bardzo dobrą współpracę w Zarządzie Osiedla radnej Dorocie Kokurewicz i pogratulował Kazimierzowi Wilkowi wyboru na wiceprzewodniczącego. Dorota Kokurewicz również podziękowała kolegom za wspólną pracę dla Osiedla.
Inwestycje:
Żerniki Nowe - Wrocławskie Inwestycje poinformowały, że na ulicy Bukowej i Białodrzewnej wszystkie prace powinny zostać zakończone w drugiej połowie grudnia. Pierwszy odcinek ulicy Grabowej ma zostać wykonany w całości do 1.03.2017 r. Założono miesięczną przerwę w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych. Joanna Lisowska uczestniczyła w spotkaniu z inwestorem i wykonawcą w sprawie parkowania na ul. Białodrzewnej. Mieszkańcy, którzy mogą tam zostawiać samochody otrzymają ostemplowane kartki do umieszczenia za szybą pojazdu. Skanska zobowiązała się też pomóc w dostarczeniu opału mieszkańcom posesji objętych inwestycją. Na Żernikach Nowych wprowadzono nową organizację ruchu - strefę ruchu przesunięto do ulicy Konińskiej, objęto nią również południowy wyjazd z Grabowej. Zdaniem ZDiUM nowa organizacja jest lepsza dla mieszkańców, zdaniem radnej nie, ponieważ wprowadzone zmiany uprzywilejowały pojazdy korzystające z objazdu łącznikiem.
Projekt Ratyń I – trwają prace końcowe, porządkowane są pobocza i wykonywane podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe. W kilku miejscach ponownie rozkopano ulice i samochody muszą objeżdżać rozkopy po chodnikach. Napięta sytuacja dotycząca nowych nawierzchni powstała na ulicy Mleczarskiej, sprawę wyjaśnił już Zbigniew Mianowski. Na Serowarskiej mieszkańcy zgłaszają źle wyprofilowane wjazdy na posesje. Poprosiliśmy MPWiK o wskazanie terminu odbioru całości prac i możliwości uczestniczenia przedstawicieli RO w komisji odbiorowej. Do ZDiUM zwróciliśmy się o nadzór nad doprowadzeniem terenu budowy do właściwego stanu.
Obwodnica Leśnicy – trwają już prace na terenie jednostki wojskowej, rozebrano garaże i rozpoczęto korytowanie drogi.
Ścieżka rowerowa do Marszowic – Zarząd wystąpi do Miasta o wybudowanie brakującego odcinka ścieżki według pierwotnego projektu, tj. po śladzie rowu melioracyjnego przewidzianego do zarurowania.
Sprawy bieżące:
Z Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości otrzymaliśmy ogłoszenia o przetargach i wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ulicach Przemiłowskiej, Lubawskiej, Dziarskiej, Rychłej, Góreckiej, Świeżej oraz kartę nieruchomości przy ul. Brzezińskiej 12.
Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Kwartału K2 Wzorcowego Osiedla Mieszkaniowego Nowe Żerniki – Wuwa 2.
Wydział Środowiska i Rolnictwa poinformował, że wycinka drzew przy ulicy Złotnickiej została przeprowadzona w związku przedłużeniem ulicy Kościańskiej. WŚiR zawiadomił też, że od stycznia br. marszałek województwa wydaje zezwolenia na usunięcie drzew z nieruchomości Gminy Wrocław nieobjętych realizacją inwestycji drogowych.
Wydział Inżynierii Miejskiej przekazał do ZDiUM nasz wniosek o udostępnienie obowiązującej obsługi komunikacyjnej budowy ulicy Wojanowskiej.
Na wniosek Partnerstwa dla Leśnicy i Okolic, poprosiliśmy Departament Architektury o zgodę na pozostawienie napisu „Wrocław jest miastem spotkania...” (cytat św. Jana Pawła II) na ścianie budynku przy Średzkiej 11. Niestety, otrzymaliśmy odpowiedź odmowną, ponieważ pozostawienie na stałe napisu wykonanego na siatce nie jest zgodne z polityką kształtowania przestrzeni miejskiej.
Na prośbę Partnerstwa złożyliśmy w ZZK wniosek o umieszczenie skrzynki bookcrossingowej na skwerze naprzeciwko placu Świętojańskiego.
Ajent Agencji Pocztowej przy ul. Świeżej 30 przesłał treść petycji dotyczącej odbioru przesyłek awizowanych. Mieszkańcy Stabłowic skarżą się, że muszą odbierać przesyłki w odległych placówkach Poczty zamiast w agencji przy ulicy Świeżej.
Wydział Środowiska i Rolnictwa poinformował o działaniach podjętych w celu likwidacji nielegalnego wysypiska odpadów na działce przy ul. Piołunowej. W sprawie tej zapadł wyrok, a jego wykonanie tj. przywrócenie nieruchomości do stanu zgodnego z wymogami przepisów Prawa Ochrony Środowiska nadzoruje Kurator Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna.
ZDiUM poinformował, że do końca roku naprawiona zostanie uszkodzona nawierzchnia jezdni ulicy Promenada.
Do Prezydenta Rafała Dutkiewicza przekazaliśmy 1112 podpisów mieszkańców popierających budowę basenu, zebranych przez radnego Tarnowieckiego oraz głosy poparcia ze strony osiedlowych szkół i przedszkoli. W załączonym piśmie poprosiliśmy prezydenta o objęcie patronatem inicjatywy mieszkańców.
Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Gospodarki poprosiliśmy o podęcie działań mających na celu doprowadzenie do wykonania zaplanowanych w ubiegłym roku prac modernizacyjnych na pętli w Leśnicy.
Do Przewodniczącego Rady Miejskiej przekazaliśmy uwagi dotyczące projektu uchwały zmieniającej statuty Osiedli, wypracowane przez Komisję Statutową i Zarząd. Konsultacje te nie obejmowały najważniejszych kwestii tj. kompetencji i funduszy inwestycyjnych. Po złożeniu uwag, na stronie Miasta nie pojawiła się informacja o ich rozpatrzeniu, a do planu sesji RM, jeszcze przed zakończeniem II tury konsultacji, został wprowadzony pierwotny projekt uchwały. Zarząd wniósł o wycofanie projektu z programu XXXII sesji ze względu na niedopełnienie procedur formalnych, jednak przewodniczący RM nie odpowiedział na nasz wniosek. Na sesji Rady Miejskiej projekt skierowany został do drugiego czytania – radni miejscy poprosili komisję o przygotowanie jednolitego tekstu uchwały o nadaniu statutów.
Otrzymaliśmy informacje z osiedlowych placówek oświatowych, świetlic środowiskowych, drużyn sportowych dotyczące działań planowanych na 2017 r.
Wpłynął wniosek dotyczący inicjatywy lokalnej polegającej na budowie 50 m nawierzchni w ciągu ulicy Prężyckiej. Wniosek zostanie skierowany do Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej z prośbą o jego zaopiniowane.
Skarbnik Roman Tarnowiecki poinformował, że realizacja budżetu na dzień dzisiejszy wynosi 63,4 %. Wykorzystano już 35380 zł, pozostało do wydania 20444,54 zł. W ciągu ostatniego miesiąca zakupiono bluzy dla drużyny Spartan Leśnica (600 zł), nagrody w Maratonie Leśnickim (480 zł), ramkę na 70-lecie SP 95 (120 zł). WCRS przyznał nam dodatkowe środki na realizację projektów świątecznych w kwocie 655 zł.
Uchwały:
- w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu w sklepie spożywczym ul. Żółta 36. W głosowaniu wzięło udział 14 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 11, przeciw 1, wstrzymały się 2 osoby.
- w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż alkoholu na stacji paliw przy ul. Szczecińskiej 21. Za przyjęciem uchwały głosowało 10, przeciw 1, wstrzymały się 3 osoby.
- w sprawie przyjęcia z WCRS dodatkowych środków na paczki mikołajkowe i wigilię dla samotnych i ubogich. W związku z przyznaniem dodatkowych środków na organizację wigilii i spotkań mikołajkowych, niezbędne jest podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia ich do budżetu Osiedla. Skarbnik zaproponował też, aby 800 zł zaoszczędzone na pikniku w Żernikach Nowych, dodać do kwoty przeznaczonej na paczki mikołajkowe dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych. Wtedy łącznie dysponować będziemy kwotą 6120 zł, co da nam możliwość zakupu 180 paczek po 34 zł. Skarbnik przedstawił też stan przygotowań do organizacji wigilii dla samotnych i potrzebujących zaplanowanej na niedzielę 18 grudnia. Poprosił zebranych o udział w spotkaniu, dotarcie do osób potrzebujących i zaproszenie ich na wigilię oraz zaangażowanie się w rozwożenie posiłków do osób niewychodzących z domu. Poinformował też radnych, że 30 listopada w Zamku o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie grupy roboczej. Osoby rekomendowane przez MOPS otrzymają zaproszenia, informacja o I Wigilii Leśnickiej ukaże się na stronie internetowej, w Gazecie Leśnickiej,na plakatach i w ogłoszeniach parafialnych. W głosowaniu wzięło udział 14 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- w sprawie korekty planu wydatków Osiedla Leśnica na 2016 r. Skarbnik przypomniał, że na koniec roku, w poszczególnych paragrafach planu wydatków zostają drobne, niewykorzystane kwoty. Przedstawił zebranym skorygowany plan wydatków, w którym końcówki te zostały przesunięte i będą tworzyły rezerwę na opłatę za media, które są realizowane przez WCRS oraz przegląd pieca co. W głosowaniu wzięło udział 14 osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- w sprawie zaopiniowania wniosku o utworzenie Rady Osiedla Żerniki Nowe. Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla Żerniki Nowe zwróciło się z prośbą o pozytywne zaopiniowanie wniosku o utworzenia nowej Rady Osiedla obejmującej Żerniki Nowe i Nowe Żerniki. Joanna Lisowska odczytała wniosek Stowarzyszenia. Przypomniała, że w 2012 roku z takim wnioskiem wystąpiła większość mieszkańców Nowych Żernik (ponad połowa uprawnionych do głosowania). RO Leśnica poparła wtedy wniosek mieszkańców, ale Komisja ds. Osiedli Rady Miejskiej zdecydowała, że będzie to możliwe dopiero po wybudowaniu osiedla Nowe Żerniki. Stowarzyszenie uważa, że nowa jednostka samorządowa powinna powstać, ponieważ w 2017 roku na nowym osiedlu będzie mieszkać już klika tysięcy lokatorów. Krzysztof Skrypak i Dorota Kokurewicz wyrazili wątpliwość co do celowości powoływania rady już w tym momencie, przed zasiedleniem nowego osiedla. Jan Kułacz przypomniał, że społeczna koncepcja modelowego osiedla zakładała utworzenie rady. W głosowaniu wzięło udział 14 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 13, przeciw 1, nikt nie wstrzymał się od głosu.
Zapytania i interpelacje do Zarządu i Komisji:
Przewodniczący Zarządu zapytał zebranych o możliwość nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń na potrzeby Koła Wędkarskiego Leśnica PZW. Wędkarze chcieliby w siedzibie RO przeprowadzać szkolenia dzieci i młodzieży, posiedzenia zarządu Koła oraz przechowywać sprzęt i dokumenty. Przewodniczący poprosił o zastanowienie się nad warunkami, na jakich takie udostępnienie mogłoby się odbyć i zaproponował podjęcie decyzji na kolejnej sesji.
Wolne wnioski:
Przewodniczący Zarządu poinformował, że w związku z nieporozumieniami dotyczącymi dystrybucji gazety, poprosił o spotkanie panią dyrektor CK Zamek i redaktora Gazety Leśnickiej. Radni potwierdzili, że przy dwóch ostatnich wydaniach gazety nie były podzielone jak zwykle i można było wziąć dowolną liczbę egzemplarzy.
Jan A. Kułacz poprosił radnych, o potwierdzenie udziału w spotkaniu opłatkowym Rady Osiedla, które odbędzie się 16 grudnia w restauracji Familia oraz o udział i pomoc w przeprowadzeniu wigilii dla samotnych 18 grudnia na tarasach Zamku.
Przewodniczący Rady Osiedla przypomniał, że kolejne spotkanie RO odbędzie się w poniedziałek 19.12.16, podziękował radnym za udział w sesji i zamknął posiedzenie.