Odnośniki podstawowe

Program „Kawka” - warto skorzystać!

W dniu 10 stycznia 2017 r. Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłosił nabór wniosków o udzielanie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014r. W roku 2017 w budżecie Miasta Wrocławia na realizację ww. zadania przeznaczono: 5 701 691 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia (KAWKA I), oraz 6 354 973 zł - część II (KAWKA II). Ostateczne rozliczenie środków przeznaczonych na realizację programu musi nastąpić: KAWKA I – do dnia 27.10.2017 r., KAWKA II – do dnia 20.10.2017r. Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących: 1) trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na podłączenie do: miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, odnawialne źródło energii, przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji; 2) podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1; 3) instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1; 
4) termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt.1.
Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia. Jeżeli jest więcej niż jeden wnioskodawca należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji. Wzory wniosku i innych dokumentów o udzielenie dotacji dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. W. Bogusławskiego 8,10, 50-031 Wrocław, pok. 403 (tel. 71 777 77 77 lub 71 777 91 00). Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2017 można składać do 29 września 2017 r. bezpośrednio w ww. sekretariacie lub przesłać pocztą. Zachęcamy do mieszkańców do skorzystania z tego programu.