Odnośniki podstawowe

Kontrole posesji nieprzyłączonych do kanalizacji

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że od 15.03.2017 r. będą kontynuowane kontrole nieruchomości, które pomimo możliwości technicznych nie zostały przyłączone przez właścicieli do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Kontrole przeprowadzą pracownicy Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej. W trakcie kontroli właściciele nieruchomości zostaną poinformowani o obowiązku przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej i o sankcjach grożących za niewykonanie tego obowiązku. Sprawdzany będzie faktyczny sposób odprowadzania ścieków z nieruchomości oraz umowy i rachunki za wywóz nieczystości ciekłych. Jednocześnie mieszkańcom zostaną przekazane materiały informacyjne o możliwości otrzymania dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej miejskiej sieci kanalizacyjnej, Prezydent Wrocławia zobowiązany jest wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza. Decyzja ta podlega egzekucji administracyjnej. Dodatkowo właściciel nieruchomości, który nie wykonuje tego obowiązku podlega karze grzywny.
Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. Miasto Wrocław udziela jednak bezzwrotnej dotacji na prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości będących w użytkowaniu osób fizycznych. Maksymalna kwota dotacji to 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów (faktury lub rachunki) na ten cel, nie więcej niż 2 tys. zł brutto. W przypadku pozostałych podmiotów, nie będących osobami fizycznymi, dotacja przyznawana jest do 50% kosztów realizacji zadania.

W przypadku kiedy sieć kanalizacyjna nie istnieje, nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego należy zawrzeć umowę z przedsiębiorcą  posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wrocław oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego (faktury, rachunki).