Odnośniki podstawowe

Konsultacje projektu programu ochrony środowiska Wrocławia

Do 3 marca trwają konsultacje Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016-2020 w perspektywie do roku 2025. Jest to dokument strategiczny w zakresie polityki ochrony środowiska. Zdiagnozowano w nim problemy środowiskowe w podziale na najważniejsze komponenty środowiska. Dla każdego komponentu została przeprowadzona analiza bieżącego stanu środowiska, analiza SWOT, opisano prognozowane tendencje zmian w środowisku do roku 2025 oraz zmiany klimatu i ich wpływ. Wskazano cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska. W ramach celów przedstawiono niezbędne działania, służące do wyeliminowania wskazanych problemów środowiskowych. Projekt zamieszczono na stronie bip.um.wroc.pl w zakładce Konsultacje społeczne. Uwagi do projektu sporządzone w formie pisemnej, przy wykorzystaniu formularza konsultacji, można przesłać na adres wsr@um.wroc.pl (skan podpisanego formularza) lub na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław. W przypadku przekazania uwag pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.