Odnośniki podstawowe

XLII sesja RO Leśnica - 30.01.2017 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLI posiedzenia RO.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
Projekt Ratyń I – prace wstrzymano ze względu na trudne warunki atmosferyczne. W przyszłym tygodniu, jeżeli poprawi się pogoda, planowane są końcowe uzupełnianie nawierzchni, korekta i oznakowanie progów spowalniających. Na Serowarskiej prowadzone są działania awaryjne przy jednym z sięgaczy. Już zauważalne są zapadnięcia nawierzchni przy nowych studzienkach na tej ulicy. Odbył się odbiór prac wykonanych w alei Platanowej.
Kanalizacja Żernik Nowych – na ulicach Bukowej i Białodrzewnej odbyły się odbiory docelowego oznakowania oraz kanalizacji sanitarnej. Odbiór nawierzchni ulic i chodników został przesunięty ze względu na opady śniegu. Na ulicy Grabowej kontynuowane są prace na ostatnim odcinku przecisku kanału głównego.
Obwodnica Leśnicy - na odcinku Średzka - Miodowa trwa przerwa w pracach, od wczoraj wznowiono prace przy moście w Ratyniu. Oś Zachodnia (aleja Stabłowicka i Kosmonautów) nie uzyskały dofinansowania z UE.
Ulica Wojanowska – przerwa w pracach, prawdopodobnie również ze względu na zimę.
Sprawy bieżące:
Z Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości otrzymaliśmy informację o przetargach na działki przy ul. Świeżej, Góreckiej,Lubawskiej, Przemiłowskiej i Częstochowskiej – budownictwo jednorodzinne, Agrestowej – handel detaliczny małopowierzchniowy i karty nieruchomości położonych przy ul. Miechowskiej 15 i 17c – dosprzedaż.
Biuro Rozwoju Wrocławia poinformowało o uchwałach Rady Miejskiej dotyczących przyjętych w ubiegłym roku miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego – naszego Osiedla dotyczy mpzp w rejonie ulicy gen. Fieldorfa.
WIM poinformował, że na rok 2017 zaplanował poprawę stanu gruntowego odcinka ulicy Prochowickiej, poprzez ułożenie warstwy nawierzchni bitumicznej.
WIM odpowiedział na nasze pismo w sprawie modernizacji pętli tramwajowej. Przygotowany został projekt przebudowy zewnętrznego peronu tramwajowego tak, aby mogły się na nim zatrzymywać dwa tramwaje. WIM zwrócił się do o Ministra Infrastruktury i Gospodarki o dopuszczenie odstępstwa od wymogów dotyczących szerokości peronu wewnętrznego. Pomimo że decyzja o wystąpieniu do MIiG zapadła jeszcze w grudniu 2015 r., to zapytanie do ministerstwa skierowano dopiero w bieżącym miesiącu. Jeżeli MIiG wyda taką zgodę, to po wykonaniu projektu, ZDiUM przystąpi do modernizacji pętli.
Zwróciliśmy się do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta z wnioskiem o naprawę dróg na Osiedlu. ZDiUM poinformował, że ze względu na ograniczone możliwości finansowe, nie wykona zgłoszonych przez nas napraw nawierzchni ulic. Poprawa stanu nawierzchni dróg gruntowych zostanie wykonana jeżeli ZDiUM pozyska na to środki.
Trwa nabór projektów do WBO 2017. Leśnicę ponownie zaliczono do jednego rejonu z Maślicami i Praczami Odrzańskimi, pomimo że zgłaszaliśmy uwagi to takiego sposobu rejonizacji. Głosować będzie można tylko na dwa projekty rejonowe (mały i duży) i dwa miejskie. Pomysły można zgłaszać do 17 lutego.
WCRS przesłał do Rady Miejskiej nasze uchwały w sprawie zmiany osoby pełniącej funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu oraz w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego powstania odrębnej Rady Osiedla Żerniki Nowe.
Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia zwróciło się do ZZM z wnioskiem o tymczasowe zabezpieczenie znaku powitalnego Fabrycznej oraz o jego rewitalizację.
Wydział Środowiska i Rolnictwa ponownie ogłosił udział społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji ZWPO ALBA S.A. przy ul. Szczecińskiej. Tym razem informacja ta została skierowana również do Rad Osiedli Kuźniki i Żerniki.
Skanska SA poinformowała o wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu na ulicach Bukowej i Białodrzewnej.
Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że rów melioracyjny przy ul. Mokrzańskiej nie będzie czyszczony, ponieważ jest niedrożny z winy mieszkańców wjeżdżających na posesje i zrzucających do rowu ścieki bytowe, a dbanie o stan przepustów na rowach melioracyjnych należy do właścicieli działek przyległych do drogi. Zarząd zwróci się do Wydziału Środowiska i Rolnictwa o podjęcie działań w celu definitywnego uregulowania sprawy przepustowości i czystości tego rowu.
Do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych skierowana została informacja w sprawie opinii dotyczących wniosków na podawanie i sprzedaż alkoholi.
BOK nr 7 poinformował, że zostanie wykonany przegląd techniczny budynku przy ul. Promenada 32.
WCRS przypomniał o konieczności przyjęcia sprawozdania finansowego za rok poprzedni oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności samorządu Osiedla.
Do Wydziału Transportu skierowaliśmy pismo w sprawie utworzenia dodatkowego przystanku na ul. Dolnobrzeskiej. Poprosili o to mieszkańcy nowych domów, których dzieci w drodze do szkoły muszą pokonać 700 metrów drogi bez chodnika i oświetlenia.
Pracownicy i grono pedagogiczne Zespołu Szkół nr 24 poprosili o opinię w sprawie utworzenia w Leśnicy dwóch szkół podstawowych. Przewodniczący Rady i Zarządu wspólnie wystąpili do wiceprezydent Anny Szarycz o rozważenie przekształcenia Gimnazjum nr 12 w szkołę podstawową, poprosili o przesunięcie zaplanowanych zmian oraz o możliwość spotkania. W spotkaniu wzięła udział Wiceprezydent oraz Dyrektor Departamentu Edukacji. Stwierdziła, że wszystkie przekształcenia wynikają z ustawy o reformie oświaty i nie ma możliwości dowolnych zmian. Miasto zgłaszało do ministerstwa inne pomysły, ale zostały one odrzucone. Gimnazjum zostanie włączone do Szkoły Podstawowej nr 51, a dyrektor gimnazjum zostanie jej wicedyrektorem.
ZDiUM potwierdził występowanie uszkodzeń jezdni ulicy Dolnobrzeskiej. Stan nawierzchni będzie nadal monitorowany, a naprawy zostaną wykonane po wystąpieniu uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu.
Mieszkańcy ul. Kruszcowej zwrócili się z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu na tej ulicy.
Do Wydziału Środowiska i Rolnictwa skierowaliśmy zapytanie o interpretację nowych przepisów o ochronie przyrody i wskazówki, jak właściwie należy postępować przy wycinaniu drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków.
Komendant Straży Miejskiej Wrocławia poinformował, że strażnik osiedlowy Piotr Nowaczyk został oddelegowany do innych zajęć na terenie miasta, na nasze Osiedle wróci dopiero po poprawie sytuacji kadrowej w Straży.
Przewodniczący Zarządu wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez dyrekcję CK Zamek w sprawie dalszych losów Gazety Leśnickiej. Dyrektor Elżbieta Lenczyk poinformowała przedstawicieli szkół, organizacji działających na Osiedlu i innych uczestników, że nie posiada środków na dalsze wydawanie Gazety Leśnickiej z dotychczasową częstotliwością. Na utrzymanie dwutygodnika Centrum Kultury potrzebuje dodatkowo 4000 zł. Jeżeli takiej kwoty nie uzyska, to gazeta będzie wydawana raz w miesiącu.
Uchwały:
- W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego w 2016 roku. Skarbnik przypomniał, że przesłał sprawozdanie do wszystkich radnych. Nie otrzymał żadnych pytań. Nasz budżet wynosił w ubiegłym roku 49170 zł i 6650 dotacji celowych z WCRS i wykorzystany został w 99%. Nie zostały zrealizowane tylko festyny osiedlowo-parafialne w Leśnicy i Złotnikach – kwota przeznaczona na te imprezy została wykorzystana na organizację festynu dla całego naszego osiedla w Żernikach Nowych i na zwiększenie kwoty przeznaczonej na paczki świąteczne oraz na I Wigilię Leśnicką. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- W sprawie przyjęcia planu finansowego Osiedla Leśnica na 2017 rok. W tym roku, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, wysokość budżetu to 49 250 zł. Wykorzystanie środków musi być proporcjonalne do czasu pozostałego do końca kadencji. Plan wydatków przygotowany przez Zarząd został wysłany do wszystkich radnych. Nie wpłynęły uwagi ani nie zostały zaproponowane poprawki. Do budżetu RO doliczyć należy 10500 zł dotacji z WCRS. Jeżeli zostanie podpisana umowa najmu z biurem projektowym, to do budżetu wpłynie kwota uzyskana z wynajmowania pomieszczeń. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 16 osób, 1 wstrzymała się od głosu.
- W sprawie ustalenia diet na I – V 2017 r. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, 4 wstrzymały się od głosu.
- W sprawie przyjęcia projektu „Paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych”. W tym roku ponownie ze środków własnych deklarujemy kwotę 4000,- i wnioskujemy do WCRS o kwotę 3000,-. Imprezy mikołajkowe zaplanowano tradycyjnie w trzech świetlicach środowiskowych. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
-
W sprawie przyjęcia projektu „Wigilia dla samotnych i ubogich”. Na drugą Wigilię Leśnicką ze środków własnych deklarujemy kwotę 2500,- i wnioskujemy do WCRS o kwotę 3500,-. Przeprowadzenie projektu będzie należało już do radnych nowej kadencji. Jeżeli RO nie wykona projektu, środki przepadną. Będzie to też wzięte pod uwagę przy dofinansowaniu przedsięwzięć w kolejnym roku. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczym ul. Wielkopolska 14. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 13 osób, 1 przeciw, 3 wstrzymały się od głosu.
- W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczo-monopolowym ul. Częstochowska 40. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 4 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
- W
sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczym ul. Arbuzowa 13A/1; W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 2 przeciw, 3 wstrzymały się od głosu.
- W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczym ul. Stabłowicka 57/1; W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 1 przeciw, 4 wstrzymały się od głosu.
- W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w sklepie na stacji paliw ul. Rawicka 2. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 3 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.
Komisja Statutowa – przewodniczący Marian Cieślik poinformował, że pomimo tego, iż kadencja rady trwa cztery lata, licząc od dnia wyborów, to termin wyborów zaproponowany przez RM na 23 kwietnia br. jest statutowy. Wybory są ogłaszane w ciągu miesiąca przed upływem aktualnej kadencji.
Zapytania i interpelacje do Zarządu i Komisji:
Przewodniczący Zarządu zapytał radnych o opinię w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Kruszcowej. Mieszkańcy przesłali do RO prośbę o pozytywne zaopiniowanie wprowadzenia jednego kierunku ruchu, przynajmniej na około stu metrach od strony ulicy Jeleniogórskiej. Zebrani stwierdzili, że wniosek do WIM chcą zgłosić mieszkańcy jednej posesji, a zebrany wywiad nie potwierdza aprobaty innych mieszkańców ulicy Kruszcowej. Natężenie ruchu na ulicy jest małe i kierowcy od lat radzą sobie z pokonaniem jej węższego odcinka, podobnie jak na wielu innych wąskich osiedlowych uliczkach. Drogą tą chodzą dzieci do i ze Szkoły Podstawowej nr 95, a także parafianie uczęszczający do kościoła przy ul. Boguszowskiej. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego naraziłoby pieszych na spotkanie z samochodem, którego kierowca wiedząc, że nic nie nadjedzie z przeciwnej strony, mógłby nie zachować należytej ostrożności i zagrozić bezpieczeństwu pieszych.
Następnie Jan A. Kułacz poprosił o wypowiedzi w sprawie wniosku mieszkanki Stabłowic, która pyta o możliwość utworzenia na naszym osiedlu wybiegu dla psów. Większość zebranych stwierdziła, że na Osiedlu są aktualnie pilniejsze potrzeby niż budowanie wybiegów dla psów. Obecny na posiedzeniu mieszkaniec ulicy Dolnobrzeskiej, prezes wspólnoty mieszkaniowej, potwierdził, że problem braku miejsc dla psów występuje również w Leśnicy. Z jego obserwacji wynika, że jeden wybieg dla całego osiedla nie rozwiąże problemu, ponieważ mieszkańcy wychodzą na spacery w pobliżu miejsca swojego zamieszkania. Zarząd poinformuje mieszkankę o możliwości złożenia projektu w aktualnej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
W związku z otrzymanym w dniu dzisiejszym, pisemnym oświadczeniem radnej Elżbiety Krzak o rezygnacji z funkcji pełnionych w Zarządzie i w Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, przewodniczący Zarządu poprosił o przyjęcie uchwał zatwierdzających złożone rezygnacje oraz powołujących radnego Mariana Cieślika i radnego Mateusza Śnieżka na powstałe wakaty. Piotr Dzikowski odczytał oświadczenia Elżbiety Krzak i poprosił radnych o przegłosowanie następujących uchwał:
- W sprawie rezygnacji Elżbiety Krzak z funkcji członka Zarządu. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 10 osób, 0 przeciw, 6 wstrzymało się od głosu.
- W sprawie rezygnacji Elżbiety Krzak z funkcji przewodniczącej KOKiS. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 12 osób, 1 przeciw, 3 wstrzymały się od głosu.
- W sprawie powołania nowego członka Zarządu. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
- W sprawie powołania przewodniczącego Komisji. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 15 osób, 0 przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.
Wolne wnioski:
Ponieważ radna Elżbieta Krzak zrezygnowała z dystrybucji Gazety Leśnickiej w Stabłowicach, jej obowiązki przejął Piotr Dzikowski.
Jan A. Kułacz poinformował, że w związku ze zmianą kadencji, WCRS zaplanował inwentaryzację majątku w siedzibie RO.
Przewodniczący Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w sesji i zamknął posiedzenie.