Odnośniki podstawowe

Zmienione zasady wycinania drzew

W związku, z licznymi pytaniami mieszkańców Osiedla, w odniesieniu do nowych zapisów ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), Zarząd Osiedla Leśnica zwrócił się do dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska UM Andrzeja Wąsika z prośbą o interpretację wprowadzonych zmian i praktyczne wskazówki, jak właściwie należy postępować przy wycinaniu drzew przez właścicieli nieruchomości. Dyrektor WŚiR odpowiada, że zgodnie z treścią ww. ustawy nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach (z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków!) stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To znaczy, że właściciel nieruchomości spełniając ww. ustawowe ustalenia może usuwać zadrzewienie ze swojej nieruchomości, bez względu na gatunek i parametry drzewa (obwód, wysokość) bez uzyskiwania zgody Urzędu Miejskiego. Nie ma też obowiązku informowania o tym fakcie WŚiR. Natomiast jeśli nieruchomość osoby fizycznej wpisana jest do rejestru zabytków, to wtedy o usunięcie drzew należy zwrócić się do Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu (ul. Bernardyńska 5). Dla tych nieruchomości nie jest wymagane zezwolenie w stosunku do drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew oraz dla krzewu albo dla krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2. Przypominamy, że część ulic naszego osiedla znajduje się na terenach wpisanych do rejestru zabytków i należy to dokładnie sprawdzić (strona Miejskiego Konserwatora Zabytków) jeszcze przed planowaną wycinką drzew. Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym 1 marca – 15 października, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich).

W przypadku wątpliwości, wszelkie pytania w tym za zakresie należy kierować do Wydziału Rolnictwa i Środowiska we Wrocławiu przy ul. W. Bogusławskiego 8,10, tel. 717779105, mail: wsr@um.wroc.pl.
Jednocześnie przypominamy, że problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, art. 143-154 (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.).