Odnośniki podstawowe

Konsultacje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Studium to dokument określający politykę przestrzenną, opracowywany dla całego obszaru gminy. Rozstrzyga o formie i rodzaju zabudowy oraz przeznaczeniu poszczególnych obszarów miasta, układzie komunikacyjnym, systemie zieleni, ochronie dziedzictwa kulturowego. W ramach konsultacji zaplanowano lokalne spotkania, na których będzie możliwość bezpośredniego kontaktu z urbanistami i wypowiedzenia się w ważnych dla naszej przyszłości kwestiach. Harmonogram na stronie zaplanuj.wroclaw.pl
Data zakończenia konsultacji – 25 maja 2017 r.
Projekt nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia dostępny jest na stronie: bip.um.wroc.pl