Odnośniki podstawowe

XLIII sesja RO Leśnica – 27.02.2017 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który poprosił o przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLII posiedzenia RO.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
W ubiegłym tygodniu ruszyła realizacja projektu Ratyń IIa, która miała się rozpocząć 15 stycznia, ale ze względu na panujące ujemne temperatury uległa przesunięciu. Prace rozpoczęto od wykonania spięcia z istniejącą kanalizacją, a następnie będzie wykonywana kanalizacja w ulicy Gielniaka. Mieszkańcy na bieżąco są informowani o kolejnych pracach i utrudnieniach. Zwróciliśmy się do wykonawcy o lepsze oznakowanie prowadzonych prac.
Ratyń I - na początku ulicy Serowarskiej zapadła się kostka brukowa, awarię zgłoszono do ZDiUM. Prawdopodobnie ma to związek z awarią nowej kanalizacji.
W Żernikach Nowych zamknięto wyjazd z ul. Białodrzewnej z powodu rozpoczęcia prac związanych z podłączeniem sieci do kolektora w Kosmonautów i przebudowy rowu odwadniającego nowe osiedle. W ramach tego etapu wykonany zostanie też kolektor wzdłuż Kosmonautów, który dojdzie do nowej przepompowni przy ulicy Grabowej, a także trzy przejścia pod ulicą Kosmonautów na wysokości ulicy Lewej i Trójkątnej. Przejścia będą wykonane metodą bezwykopową, bez wpływu na ruch na drodze krajowej. Jeżeli zgodnie z planem, prace zakończą się w lipcu br., to odbiór ścieków z Białodrzewnej, Bukowej i Grabowej będzie możliwy jeszcze w tym roku. MPWiK rozpoczęło też prace związane z projektowaniem kanalizacji dla ulic Lewej i Trójkątnej.
Obwodnica Leśnicy -  na odcinku Średzka - Miodowa nadal trwa przerwa w budowie. Przy moście w Ratyniu i od strony ulicy Piołunowej widać postęp prac.
Sprawy bieżące:
Z Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości otrzymaliśmy informację o przetargach na działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, położone przy ul. Przesieckiej, Świeżej, Uciechowskiej i Góreckiej oraz wykaz nieruchomości przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną przy Krępickiej 57;
Skanska SA przesłała informacje dotyczących kolejnych etapów prac na Żernikach Nowych i zmienionej organizacji ruchu oraz informacje o planach realizacji Ratynia IIa;
ZDiUM nie zgodził się na utworzenie nowego przystanku autobusowego na ulicy Dolnobrzeskiej w okolicy ulicy Smolnej. Zdaniem ZDiUM nie ma możliwości utworzenia tam bezpiecznych przystanków autobusowych, ponieważ droga nie posiada oświetlenia, chodników, ani  wystarczająco szerokiego pobocza. Mieszkańcy prosili o utworzenie przystanku, aby dzieci nie musiały chodzić taką drogą;
Do WŚiR skierowaliśmy wniosek o kompleksowe rozwiązanie problemu niedrożnego rowu wzdłuż ulicy Mokrzańskiej, do którego zrzucane są ścieki bytowe;
Do  WIM skierowaliśmy wniosek o wprowadzenie strefy ruchu uspokojonego na środkowym odcinku ulicy Konińskiej oraz o uzupełnienie oznakowania na tej ulicy;
Do WIM zwróciliśmy się też z wnioskiem o zaprzestanie obsługi budowy firmy Jakon, na działce przy Kosmonautów 248, ulicami Rawicką i Kościańską. Taka obsługa budowy była negatywnie zaopiniowana przez radnych, a ponadto, wg wykonawcy, miała trwać tylko do końca 2016 r;
Departament Edukacji poinformował o zmianach dotyczących szkół w Leśnicy. Nie uznano wniosku grona pedagogicznego Gimnazjum nr 12 w sprawie przekształcenia gimnazjum w drugą na osiedlu szkołę podstawową. Gimnazjum nr 12 zostanie połączone ze Szkołą Podstawową nr 51. Rozwiązanie to pozwoli na uniknięcie dwuzmianowości w SP 51 oraz powiększy jej bazę dydaktyczną.
Otrzymaliśmy informację o zgłoszeniu budowy tymczasowej nawierzchni na gruntowym odcinku ulicy Kruszcowej do programu inicjatywy lokalnych w 2018 r;
Mieszkańcom ulicy Kruszcowej przekazaliśmy negatywną opinię dotyczącą wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na tej ulicy, opinia ta wraz z wnioskiem o objęcie ulicy strefą zamieszkania została też przekazana do WIM;
21 lutego pracownicy WCRS przeprowadzili w siedzibie Rady likwidację zużytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania komputerowego;
Otrzymaliśmy wykaz inwestycji zaplanowanych na osiedlu w 2017 r. Wnioski zgłoszone przez nas do budżetu 2017 nie będą realizowane, natomiast przyjęto do realizacji te, które zaplanowano w ramach programów miejskich – przebudowę peronów na pętli w Leśnicy, przebudowę budynku SP nr 24, oświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Starogajowej, rozbudowę infrastruktury ul. Lewej i Trójkątnej oraz infrastruktury drogowej Bukowej, Białodrzewnej i Grabowej, modernizację rowu B-13.3 na Złotnikach, utwardzenie ul. Prochowickiej, budowę parkingów P&R przy ul. Boguszowskiej i Fieldorfa;
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy poinformował o kontynuacji programu Trener Osiedlowy 2015-17;
Zwróciliśmy się do Rady Miejskiej o udostępnienie tekstu jednolitego statutu Osiedla Leśnica.
Otrzymaliśmy do dyspozycji jego wersję roboczą, a uchwalenie tekstów jednolitych statutów Osiedli ma być przeprowadzone na sesji Rady Miejskiej w marcu br;
Do przewodniczącego RM Jacka Ossowskiego skierowaliśmy prośbę o wyjaśnienie wątpliwości związanych z terminem wyborów do RO i zakończeniem bieżącej kadencji Rady. Otrzymaliśmy informację, że kwietniowy termin wyborów jest optymalny, terminy majowe nie mogą być rozważane ze względu na okres komunijny, natomiast obecna kadencja RO trwa do 19 maja br. O zmianę terminu wyborów, we wspólnym wniosku, zwróciło się do Rady Miejskiej kilka rad osiedli;
Miejska Komisja Wyborcza poprosiła o opinię w sprawie podziału Osiedla na okręgi wyborcze. Zarząd zaopiniował lokalizację lokali wyborczych oraz wniósł o właściwe przyporządkowanie ulic naszego osiedla do odpowiednich okręgów;
Zarząd Rejonowy PZERiI zwrócił się do nas o szczegółowe informacje dotyczące współpracy z Kołem nr 1 w okresie od 4.08 do 31.12.2017 r;
Wydział Finansów Oświatowych poprosił o opinię w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław;
Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych poprosił o zaopiniowanie przekształceń planowanych w MOS nr 2 przy ul. Kieleckiej;
WŚiR odpowiedział, że zgodnie z treścią nowej ustawy, właściciel nieruchomości może usuwać z niej drzewa bez uzyskiwania zgody gminy, nie ma też obowiązku informowania o tym urzędu. Wyjątek stanowią nieruchomości  wpisane do rejestru zabytków. Wniosek w sprawie usunięcia drzew z tych nieruchomości należy skierować do Miejskiego Konserwatora Zabytków;
Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli poinformowała, że ze względu na procedurę tworzenia nowego osiedla i termin wyborów, nie ma możliwości utworzenia Rady Osiedla Żerniki Nowe w bieżącej kadencji RO. Komisja wznowi sprawę po wyborach do Rad Osiedli, jeszcze w czasie trwania tej kadencji Rady Miejskiej Wrocławia;
Radni Tadeusz Gurak i Zygmunt Niementowski złożyli wniosek o przyjęcie na XLIII sesji uchwały w sprawie utworzenia Rady Osiedla Stabłowice;
6.02.17 r. w Sali Sesyjnej Ratusza odbyło się spotkanie dotyczące zwiększenia kompetencji finansowych rad osiedli. W spotkaniu uczestniczyli Grażyna Kordel, Marian Cieślik i Jan A. Kułacz. Na tym spotkaniu, radni miejscy i osiedlowi, analizowali projekt i dyskutowali o jego ostatecznym kształcie. Podnieśli kwestię dotyczącą sposobu wyliczania kwot, które będą przeznaczane na inwestycje na poszczególnych osiedlach, ponieważ naszym zdaniem równy podział środków spowoduje dalsze pogłębianie różnic między wysoko zainwestowanymi osiedlami w centrum, a ubogimi w infrastrukturę osiedlami peryferyjnymi. Przewodniczący klubu PiS radny Marcin Krzyżanowski zapowiedział dalsze konsultacje i spotkania z radnymi w tej sprawie.
Skarbnik poinformował, że opłacił faktury za internet i telefon w kwocie 227 zł.  Czekamy na decyzję WCRS w sprawie dotacji do projektów imprez mikołajkowych i wigilii dla potrzebujących. Roman Tarnowiecki poprosił radnych o rozstrzygnięcie, które imprezy zrealizuje obecna rada, a które zostawimy do wykonania radnym kolejnej kadencji. Przewodniczący Zarządu dodał, że od początku miesiąca pomieszczenie w siedzibie RO wynajmuje projektant sieci wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. Czynsz z wynajmu, w kwocie około 200 zł, będzie zasilał budżet Osiedla.
Uchwały:
W sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Osiedla w 2016 roku.  Radni otrzymali sprawozdanie do wglądu. Składa się ono z części merytorycznej i finansowej. Część merytoryczna zawiera opis naszych działań oraz ocenę jednostek miejskich, z którymi współpracowała Rada. Wiele tych ocen jest negatywnych ze względu na niedostateczne zainteresowanie urzędników sprawami naszego Osiedla. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
W sprawie utworzenia samodzielnej rady osiedla Stabłowice - Pracze Odrzańskie.
Nowa jednostka miałaby powstać już w kolejnej kadencji RO. Uzasadnienie do uchwały otrzymali wszyscy radni. Radny Zygmunt Niementowski uzupełnił je informując, że wyłączenie terenu Stabłowic z obszaru Osiedla Leśnica jest konieczne ze względu na znaczny wzrost liczby mieszkańców Stabłowic oraz dążenie do połączenia całego obszaru w granicach jednej Rady Osiedla. Stwierdził też, że Stabłowice są osiedlem bez właściwej infrastruktury komunikacyjnej, nie ma w nim możliwości zaspokajania potrzeb innych niż podstawowe, ze względu na brak obiektów kultury i innego pożytku publicznego. Poinformował, że na terenie Osiedla Pracze Odrzańskie zbierane są podpisy osób popierających takie rozwiązanie, które zostaną dostarczone do właściwej komisji Rady Miejskiej. Radny Tadeusz Gurak dodał, że jeżeli doszłoby do połączenia obszaru Stabłowic, radni Stabłowic mogliby wspólnie działać dla dobra swojego osiedla, co obecnie nie zawsze było możliwe. Radny Roman Tarnowiecki poprosił wnioskodawców, aby wycofali swój projekt uchwały. Uważa, że ze względu na zbliżające się wybory, podejmowanie dzisiaj takiej uchwały nie ma uzasadnienia. W kolejnej kadencji Stabłowice będą miały ośmiu radnych, a więc ich głos będzie najliczniejszy. Jeżeli ta uchwała będzie dzisiaj procedowana, to pomimo, że osobiście jest za jej przyjęciem, będzie zmuszony do podważenia przedstawionego uzasadnienia. Radna Joanna Lisowska poinformowała zebranych, że uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli 7 lutego br., na którym omówiono wnioski o utworzenie Rady Osiedla Żerniki Nowe i Rady Osiedla Stabłowice – Pracze Odrzańskie. Na tym posiedzeniu radny Henryk Macała poinformował, że ze względu na zbliżające się wybory i wymogi formalne zawarte w statucie Wrocławia, nie ma możliwości zmiany struktury osiedli w tym momencie. Jan A. Kułacz, zgłosił wniosek o nierozpatrywanie w dniu dzisiejszym uchwały przedstawionej przez radnych T. Guraka i Z. Niementowskiego ze względów formalnych. Dodał, że jeżeli ta uchwała miałaby być rozpatrywana, powstanie konieczność dogłębnego wyjaśnienia jej uzasadnienia, z którym Przewodniczący Zarządu nie zgadza się. Jest przekonany, że argumenty wnioskodawców nie są zgodne z obiektywnymi faktami, statutowymi kompetencjami radnych oraz w sposób nieuprawniony stawiają RO Leśnica w złym świetle. Przewodniczący Piotr Dzikowski poprosił zebranych o przegłosowanie wniosku radnego J.A. Kułacza. W głosowaniu wzięło udział 17 osób, za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, 3 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Komisja Inwestycji i Infrastruktury Technicznej – przewodniczący Józef Piskorski, w związku z odrzuceniem wniosku inwestycyjnego dotyczącego budowy chodnika wzdłuż ulicy Lutyńskiej,  zgłosił konieczność wystąpienia ponownie do Miasta w sprawie poprawy nawierzchni tej ulicy i jej doświetlenia. Stan drogi zagraża bezpieczeństwu dzieci, które poruszają się nią w drodze do i ze szkoły.
Zapytania i interpelacje do Zarządu i Komisji:
Piotr Dzikowski zapytał, co radni postanowili w kwestii przeprowadzenia festynu osiedlowego. Roman Tarnowiecki powiedział, że festyn i turniej sportowy można przeprowadzić np. 13 - 14 mają lub pozostawić go do przeprowadzenia w terminie późniejszym, już nowej radzie. Joanna Lisowska powiedziała, że nie wiadomo jak do realizacji projektu podejdą nowi radni – jej zdaniem powinna go zrealizować obecna rada. Jan Kułacz zapytał, czy radny Mateusz Śnieżek zajmie się koordynacją zawodów sportowych. M. Śnieżek zaproponował, aby najpierw ustalić z kierownikiem stadionu termin, w którym będzie możliwe zorganizowanie imprezy. Piotr Dzikowski zobowiązał się do pomocy w organizacji festynu.
Przewodniczący Zarządu zapytał radnych o opinię w sprawie przekształceń w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2. Funkcjonuje tam Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Szkoła Zasadnicza, do której od początku nie przeprowadzano naboru, a którą teraz RM zamierza zlikwidować. Teresa Molęda zaproponowała, aby przed wyrażeniem opinii, porozmawiać z dyrektorem MOS-u.
Przewodniczący Zarządu zapytał radnych o opinię w sprawie sieci szkół na Osiedlu. Radni wcześniej zapoznali się z projektem uchwały Rady Miejskiej, który otrzymali pocztą elektroniczną. Nikt nie wniósł uwag do projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego oraz w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław .
Przewodniczący Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w sesji i zamknął posiedzenie.