Odnośniki podstawowe

XLIV sesja RO Leśnica - 27.03.2017 r.

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Zbigniew Mianowski, który poprosił o przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLIII posiedzenia RO z dnia 27.02.2017 r.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
W Żernikach Nowych zamknięto kolejny odcinek ulicy Grabowej, na odcinku od strony Kosmonautów położono już wszystkie sieci  i rozpoczęło się układanie podbudowy pod nowe nawierzchnie.
Obwodnica Leśnicy -  w związku z budową obwodnicy na skrzyżowaniu ulicy Średzkiej i Batorego oraz na Miodowej, w dniu 31 marca wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. W spotkaniu komisji odbiorowej uczestniczył będzie radny Józef Piskorski.
Ratyń IIa - obecnie zamknięty jest środkowy odcinek ulicy Jajczarskiej,  wykonywane są odwodnienia i prace kanalizacyjne.  W ulicy Gielniaka i na pierwszym odcinku Jajczarskiej wyrównywane są pobocza i odtwarzane nawierzchnie.
Ratyń I - w dalszym ciągu nie naprawiono zapadliny na początku ulicy Serowarskiej. Nie zakończono prac drogowych (pobocza, progi), nie mamy też informacji o terminie zakończenia i odbiorach tej inwestycji.
Zakończona została budowa ulicy Kościańskiej, nie mamy informacji o jej otwarciu.
Sprawy bieżące:
Skanska przesłała komplet informacji dotyczących kolejnych prac na ulicy Grabowej i realizacji Ratynia IIa;
Z WCRS otrzymaliśmy materiały dot. kampanii informacyjnej promującej wybory do rad osiedli;
Zespół do oceny wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych przekazał protokół ze swojego posiedzenia i poinformował, że pozytywnie rozpatrzył wniosek o budowę nawierzchni, chodnika i oświetlenia odcinka ul. Prężyckiej. Partycypacja mieszkańców na etapie projektowania wynosi 13 000 zł;
Do Wydziału Inżynierii Miejskiej skierowaliśmy wniosek o naprawę dróg na Osiedlu. WIM zwrócił się do ZDiUM z wnioskiem o przeprowadzenie monitoringu ulic i wykonanie napraw w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa ruchu;
Do Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP we Wrocławiu skierowaliśmy wniosek o naprawę drogi wewnętrznej przy stacji Wrocław-Leśnica;
Zmieniona została decyzja zezwalająca na realizację budowy ulic 2 KD-Z, 8 KD-D, 9 KD-D, 11 KD-D w rejonie ul. Dolnobrzeskiej i Marszowickiej - decyzja dotyczy zmian w projekcie budowlanym.
Wydział Inżynierii Miejskiej, odpowiadając na wniosek w sprawie budowy progów zwalniających na ulicy Miodowej poinformował, że nie widzi takiej potrzeby, gdyż pod koniec 2017 roku zostanie oddany do użytku odcinek obwodnicy Średzka - Piołunowa. 
Zakończono postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji ZWPO  Alba przy ul. Szczecińskiej;
Zarząd Osiedla Maślice zwrócił się do Marszałka Województwa i Prezydenta Wrocławia z petycją dotyczącą powstania kolei aglomeracyjnej, która usprawniłaby komunikację w zachodniej części miasta;
Departament Edukacji poprosił nas o opinię w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół nr 24 i przeniesienia florystycznej szkoły policealnej na ulicę Szkocką. Termin wydania opinii określono na 10 marca, jednak dokument otrzymaliśmy dopiero 16 marca;
Do Zarządu Zieleni Miejskiej, po ostatnich wichurach, skierowaliśmy prośbę o wykonanie przeglądu starodrzewu na ulicach Serowarskiej, Trzmielowickiej i na alei Klonowej;
Z Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości otrzymaliśmy informację o przetargach na działki położone przy ulicach Tatrzańskiej, Jesiennickiej, Boguszowskiej, Lubawskiej i Stoszowskiej;
Do  WIM skierowaliśmy wniosek o pilną naprawę ulicy Wyboistej. Otrzymaliśmy informację, że poprawa stanu tej ulicy została ujęta w planie eksploatacyjnym na rok 2017, a o przewidywanym terminie wykonania prac zostaniemy poinformowani przez ZDiUM.
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformował o kontynuacji programu bezpłatnego udostępniania kompostowników;
Do WCRS przekazaliśmy dokumentację z sesji, na której z pełnienia funkcji członka Zarządu i przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury i Sportu zrezygnowała radna Elżbieta Krzak;
Rada Miejska Wrocławia przyjęła nowy regulamin Straży Miejskiej Wrocławia, w którym przeformowano strukturę SM oraz zmniejszono ilość stanowisk kierowniczych, zmiany wejdą w życie od 1 lipca br;
Radni Tadeusz Gurak i Zygmunt Niementowski po XLIII sesji RO Leśnica przekazali przewodniczącemu RO pisemne rezygnacje z mandatów.
Skarbnik poinformował, że na bieżąco opłacane są media, zakupione zostały nagrody dla uczestników IX Językowego Przeglądu Małych Form Teatralnych (298 zł), artykuły na obchodzony przez seniorów Dzień Kobiet i Dzień Inwalidy (184 zł), artykuły spożywcze do RO (195 zł) i zasilacz do laptopa (85 zł).
Uchwały:
W sprawie przyjęcia rezygnacji z mandatu radnego Zygmunta Niementowskiego. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu.
W sprawie przyjęcia rezygnacji z mandatu radnego Tadeusza Guraka. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, 1 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu.
W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności. Na objęcie tej funkcji wyraził zgodę radny Krzysztof Skrypak. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Komunikacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Na objęcie tej funkcji wyraziła zgodę radna Dorota Kokurewicz. W głosowaniu wzięło udział 12 osób, za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w sklepie spożywczym ul. Arbuzowa 13B/1B. W głosowaniu wzięło udział 13 osób, za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, 1 przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Roman Tarnowiecki poinformował, że spotkał się z kierownikiem Stadionu Leśnica i ustalił termin przeprowadzenia międzyszkolnego turnieju sportowego i festynu osiedlowego na sobotę 13 maja, niedziela została wykluczona ze względu na komunię w Złotnikach. Teren stadionu zostanie udostępniony nam nieodpłatnie, do dyspozycji będą szatnie dla zawodników. Roman Tarnowiecki i Jan Kułacz spotkali się z nauczycielami wychowania fizycznego i omówili organizację turnieju międzyszkolnego. Nauczyciele  sami zaproponują konkursy, uwzględnią w tych propozycjach konkurencje rodzinne, będą też odpowiedzialni za bezpieczeństwo uczniów na zawodach i w drodze na stadion. W imprezie uczestniczyć będą wszystkie szkoły z Osiedla. Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu i kierownik drużyny Spartan-Leśnica Mateusz Śnieżek przedstawi na zawodach swoją drużynę, która rozegra pokazowy mecz piłki nożnej. Radny Tarnowiecki poprosił radnych o przekazywanie swoich pomysłów dotyczących organizacji turnieju. Przypomniał, że czeka na zgłoszenia od radnych, którzy pomogą w organizacji festynu osiedlowego, którzy aktywnie włączali się w festyny osiedlowo-parafialne. Jan A. Kułacz powiedział, że między innymi trzeba zorganizować estradę i nagłośnienie, znaleźć osobę, która poprowadzi festyn, zaproponować atrakcje, które mogą urozmaicić imprezę.  Joanna Lisowska zaproponowała, aby autor projektu przydzielił zadania poszczególnym radnym. Roman Tarnowiecki wolał, aby radni zgłosili się sami i zaproponował, że przez tydzień będzie zbierał pomysły i zgłoszenia.
Zapytania i interpelacje do Zarządu i Komisji:
Przewodniczący Zarządu zapytał radnych o opinię w sprawie projektów złożonych do WBO 2017. Sekretarz przedstawiła wszystkie projekty zgłoszone przez mieszkańców, dotyczące Osiedla Leśnica. Przeanalizowano je pod kątem wpływu na funkcjonowanie całego Osiedla oraz porównano do planów miejskich. Zebrani ustalili, że Zarząd wyśle do Biura Partycypacji Społecznej negatywną opinię dotyczącą dwóch projektów Leśnica bez korków część południowa i Leśnica bez korków część północna. Ewentualna realizacja tych pomysłów odkorkuje być może ulice Średzką i Kosmonautów, ale doprowadzi do paraliżu komunikacyjnego na osiedlach Leśnica, Stabłowice i Złotniki.
Przewodniczący Zarządu poinformował  radnych, że nie zgłosili się żaden forumowicz, który podjąłby się administrowania forum osiedlowym. Chęć moderowania forum zgłosiła tylko radna Lisowska. Przewodniczący zapytał co radni myślą o tej kandydaturze. Nikt nie miał uwag. Piotr Dzikowski, inicjator forum osiedlowego poparł to rozwiązanie. Zarząd poprosi portal pun.pl o nadanie uprawnień Joannie Lisowskiej.
Wolne wnioski:
Teresa Molęda zaprosiła wszystkich radnych na kolejną edycję festiwalu piosenki "Anielska muzyka", który odbędzie się 5 kwietnia w SP 95;
Jan A. Kułacz poinformował, że pułkownik Kazimierz Łucki, z dniem 31 marca przestanie pełnić obowiązki dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia w Leśnicy. W uroczystości wezmą udział Piotr Dzikowski i Jan A. Kułacz.