Odnośniki podstawowe

XLV sesja RO Leśnica - 24.04.2017 r

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Piotr Dzikowski, który przywitał zebranych, pogratulował wyboru radnym, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję i poprosił o przyjęcie porządku obrad i protokołu z XLIV posiedzenia.
Informacje przewodniczącego RO i Zarządu:
Obwodnica Leśnicy -  na ulicy Średzkiej na wysokości S. Batorego rozpoczęła się przebudowa jezdni do czterech pasów, budowa pętli autobusowej, zatoczek oraz ronda. W związku z tym zmieniono organizację ruchu, w spotkaniu wdrożeniowym uczestniczył przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Józef Piskorski. Trwa budowa skrzyżowania obwodnicy z ulicą Miodową. Tam również zmieniono organizację – ruch reguluje sygnalizacja świetlna. Radny Piskorski wziął udział w spotkaniu po wprowadzeniu tych zmian.
Ratyń IIa - zakończyła się budowa sieci kanalizacyjnej wraz z sięgaczami w ulicy Gielniaka i Jajczarskiej. Trwają prace na ulicy Trzmielowickiej od skrzyżowania z aleją Klonową. W związku z tym, 21 kwietnia wprowadzono całkowite zamknięcie ulicy Trzmielowickiej na wysokości posesji nr 56.
Ratyń I - zamknięta jest ulica Serowarska ze względu na uszkodzenie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscu kolizji z rurą gazową. Zakończenie zadnia zaplanowano na 15 maja, jednak widać jeszcze wiele niedociągnięć związanych z nawierzchniami drogowymi. Zgłaszaliśmy je do MPWiK, czekamy na informację o planowanych odbiorach.
Na pierwszym odcinku  ulicy Grabowej położona została kostka brukowa i trwają prace wykończeniowe. Następny odcinek jest korytowany, natomiast kanalizacja sanitarna i deszczowa jest już na wysokości numeru 81. Przejezdny jest jeszcze ostatni odcinek ulicy. Prace idą dużo sprawniej i szybciej niż na pierwszym odcinku. 
Sprawy bieżące: otrzymaliśmy obwieszczenia dotyczące zmian w ZRID dla budowy drogi 9ZP na osiedlu Nowe Żerniki oraz zmian w ZRID dla działek przy ulicy Grabowej; z Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości otrzymaliśmy kartę nieruchomości położonej przy ulicy Tatrzańskiej. Radni nie wnieśli uwag do ww. karty;  wpłynął wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Sosnowej, przeznaczonej na dosprzedaż do nieruchomości sąsiedniej, wykaz nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną na ulicy Stoszowskiej, ogłoszenie o przetargu dla działki pod zabudowę jednorodzinną przy ulicy Przemiłowskiej oraz na działkę przeznaczoną pod budownictwo wielorodzinne przy ulicy Krępickiej 57; Wydział Inżynierii Miejskiej poinformował mieszkańca, że wokół ulicy Grabowej trwają inwestycje drogowe oraz planowana jest przebudowa ulicy Kosmonautów; z Biura Rady Miejskiej otrzymaliśmy informację o zamieszczeniu w BIP jednoliconego statutu Osiedla Leśnica; do biura Partycypacji Społecznej skierowaliśmy negatywną opinię w sprawie dwóch projektów "Leśnica bez korków" zgłoszonych do WBO 2017, które dotyczyły propozycji kontrowersyjnych zmian organizacji ruchu na osiedlu; pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadził przegląd wałów i terenu zalewowego rzeki Bystrzycy na wysokości Złotnik. Uczestniczył w nim Kazimierzem Wilk, który wskazał urzędnikowi powalone drzewa zgłoszone przez mieszkańców; Skanska S.A. przesłała informację o kolejnej zmianie organizacji ruchu na ulicy Grabowej; Ekosystem  interwencyjnie posprzątał teren wokół pojemników na odzież zlokalizowanych przy ul. Kamiennogórskiej i Halickiej, teren jest w zarządzie ZZM, zgłoszenie przekazano tam w celu kompleksowego rozwiązania problemu; ZDiUM poinformował, że poprawa stanu ulicy Wyboistej zostanie przeprowadzona w II lub III kwartale bieżącego roku; otrzymaliśmy protokół z marcowego spotkania Partnerstwa dla Leśnicy i Okolic; Straż Miejska przekazała do ZDiUM sprawę nielegalnego zajęcia pasa drogowego na ulicy Serowarskiej, potwierdziła brak pojemników na śmieci na posesji przy ul. Skoczylasa 13-15 oraz interweniowała w sprawie palety utrudniającej ruch na Grabowej; Wydział Transportu poinformował, że popiera budowę nowych przystanków na ulicy Dolnobrzeskiej w okolicy Smolnej i ponownie przekazał do ZDiUM swoją opinię o zasadności utworzenia przystanków w tym miejscu; Zespół do oceny wniosków dotyczących inicjatyw lokalnych przekazał protokół ze swojego kolejnego posiedzenia, nie  rozpatrywano na nim wniosków dotyczących naszego Osiedla; WIM przekazał do ZDiUM wniosek mieszkańca o naprawę ulicy Konińskiej; MPWiK otrzymaliśmy zatwierdzony projekt wykonawczy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Grabowej z wypłyconymi przyłączami do wszystkich posesji, z jednym wyjątkiem; Stowarzyszenie Anngellsrun, które nieodpłatnie otrzymało od Miasta teren o powierzchni 14 hektarów położony przy ulicy Trzmielowickiej, zwróciło się do nas z propozycją współpracy, która ma polegać na informowaniu o swoich działaniach oraz pomocy w pozyskaniu nieodpłatnie materiałów budowlanych, stowarzyszenie planuje budowę toru do biegów terenowych oraz budynku przeznaczonego dla zawodników - Przewodniczący Zarządu zaproponował, aby spotkać się z przedstawicielami stowarzyszenia i uzyskać szczegółowe informacje dotyczące jego planów.
Skarbnik poinformował, że na bieżąco opłacane są media oraz za 200 zł zakupione zostały materiały na Wielkanocne Warsztaty Florystyczne w Szkole Policealnej nr 17. Realizacja budżetu od początku roku osiągnęła 16% .
Uchwały:
W sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego sprzedaży alkoholu w sklepie monopolowym ul. Kosmonautów 295 . Kazimierz Wilk powiedział, że podczas dostaw towaru do sklepu zastawiana jest ścieżka pieszo - rowerowa, co uniemożliwia ruch i zmusza jej użytkowników do korzystania z jezdni. Skarżyli się też mieszkańcy sąsiednich posesji, którzy muszą czekać na jezdni na możliwość wjazdu na swoje podwórko. Ze względu na duży ruch na drodze krajowej, w takich sytuacjach zagrożone jest  bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu. Radni Józef Piskorski i Krzysztof Skrypak stwierdzili, że opinia radnych powinna być pozytywna, natomiast powinniśmy zwrócić się do Miasta o wprowadzenie w tym miejscu rozwiązań regulujących zachowania kierowców. Przewodniczący Zarządu przesłał do Komisariatu Policji w Leśnicy i III Oddziału Straży Miejskiej zapytanie o liczbę interwencji służb w okolicy sklepu. Pismo do UM zostanie skierowane po otrzymaniu ww. informacji. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 16 osób, za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, 8 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.
Roman Tarnowiecki, autor projektów Festynu Osiedlowego i Turniejów Międzyszkolnych, poinformował, że poczynił już ustalenia z nauczycielami wychowania fizycznego i przygotowuje się do przeprowadzenia turnieju. Na turniej zakupione zostaną medale, puchary, nagrody w konkursach rodzinnych. Ponadto zostaną zakupione napoje i słodycze oraz zapewniony poczęstunek dla dzieci. Realizacja projektu festynu, który miał być realizowany również 13 maja na stadionie Leśnica, napotkała różne przeciwności. Nie zgłosili się radni z doświadczeniem w organizowaniu festynów, nie zdecydował się też na współpracę właściciel firmy Koryto, nie mamy również rozwiązanych kwestii technicznych dotyczących wynajmu sceny, nagłośnienia, zadaszenia, prowadzenia festynu. Ponieważ na ostatnim spotkaniu Partnerstwa dla Leśnicy i Okolic padła propozycja wspólnego przeprowadzenia festynu na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Trzmielowickiej, radny zaproponował, aby zdecydować się na takie rozwiązanie. Nowy dowódca chciałby przeprowadzić imprezę w sobotę  10. czerwca. Taka zmiana byłaby bardzo korzystna, ponieważ  10. WPD dysponuje estradą, nagłośnieniem, namiotami, kuchnią polową, może udostępnić strzelnicę. 26 kwietnia odbędzie się spotkanie, na którym zostaną omówione szczegóły organizacji festynu. Wezmą w nim udział Roman Tarnowiecki i Jan A. Kułacz. Wszyscy zebrani zaakceptowali zmianę terminu i miejsca przeprowadzenia festynu osiedlowego.
Wolne wnioski:
Krzysztof Skrypak poinformował, że niedawno na pętli w Leśnicy doszło do ciężkiego pobicia dwóch osób. Radny proponuje, aby zwiększyć wysiłki w kierunku objęcia Leśnicy systemem monitoringu. Przewodniczący Zarządu powiedział, że rozmawiał o tym z komendantem Jackiem Sewerynem. Jeżeli nie ma możliwości podłączenia osiedla do systemu miejskiego w Centrum Zarządzania Kryzysowego, może trzeba założyć monitoring lokalny, osiedlowy, obsługiwany przez komisariat Policji w Leśnicy lub III Oddział SM przy ulicy Kosmonautów. Grażyna Kordel powiedziała, że w sprawozdaniu przedstawionym Radzie Miejskiej, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przyznał, że nie wykorzystuje budżetu przyznawanemu corocznie na działania WBiZK.
Dorota Kokurewicz zapytała co będzie się działo z blokami przy ulicy Podhalańskiej. Grażyna Kordel obiecała, że zainteresuje się tą sprawą.
Zdzisław Richter poinformował, że wykonano już odcinek ulicy Wojanowskiej do ronda na połączeniu z aleją Fieldorfa.
Przewodniczący Piotr Dzikowski podziękował radnym za udział w sesji i zamknął posiedzenie.