Odnośniki podstawowe

Program Ochrony Środowiska 2016-20

W ramach udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, od 2 do 23 czerwca 2017 r. będzie można zapoznać się z projektem dokumentu „Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Program będzie dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia przy ul. Świdnickiej 53, Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu, pok. 556, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45 oraz na stronie bip.um.wroc.pl
Wnioski i uwagi należy składać pisemnie od 2 do 23.06.2017 r. na adres: Urząd  Miejski Wrocławia, ul. Świdnicka 53 50-030 Wrocław, Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu
- drogą elektroniczną na adres: e-mail:bpk@um.wroc.pl opatrzone tematem: „Wniosek do prognozy oddziaływania na środowisko – projekt dokumentu „Programu ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko”
- lub osobiście w sekretariacie Biura Ochrony Przyrody i Klimatu Urzędu Miejskiego Wrocławia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45.