Odnośniki podstawowe

I sesja Rady Osiedla Leśnica- 31 maja 2017

Pierwszą sesję Rady Osiedla Leśnica VII Kadencji otworzyła, Radna RM Wrocławia Grażyna Kordel, która przywitała zebranych w Sali Sesyjnej i poinformowała, że została wskazana przez przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Jacka Ossowskiego do prowadzenia obrad do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla Leśnica. Odczytała porządek obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji oraz poprosiła o sporządzenie protokołu z sesji. Następnie wręczyła kolejno radnym zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze na radnego.
Prowadząca obrady odczytała rotę ślubowania – wywołani z imienia i nazwiska radni wypowiedzieli słowa Ślubuję lub Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.
Radna Grażyna Kordel stwierdziła, że na sali jest obecnych 21 radnych, a więc kworum potrzebne do podejmowania uchwał i dokonania wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego RO. Poprosiła o zgłoszenie trzech kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory.
Bronisław Piela, Zbigniew Wojciechowski i Agnieszka Ptak zgłosili się osobiście i wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji. Za powołaniem radnego Bronisława Pieli głosowało 21 osób. Za powołaniem Zbigniewa Wojciechowskiego  głosowało 21 osób. Za powołaniem Agnieszki Ptak głosowało 21 osób. W czasie krótkiej przerwy, Komisja wybrała na przewodniczącego radnego Bronisława Pielę.
Radna Grażyna Kordel poinformowała zebranych, że zgodnie ze Statutem Osiedla, Przewodniczącego wybiera się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów i poprosiła o zgłaszanie kandydatów. Radna Teresa Molęda zgłosiła kandydaturę Mariana Cieślika. Marian Cieślik wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania a następnie rozdała je, zebrała i przeliczyła głosy. Za wyborem Mariana Cieślika na Przewodniczącego RO Leśnica głosowało 19 radnych, jeden wstrzymał się od głosu, jeden oddał głos nieważny.
Marian Cieślik podziękował radnym Osiedla Leśnica za głosowanie i wybranie go na tę zaszczytną funkcję i przystąpił do realizacji kolejnego punktu obrad – wyboru Wiceprzewodniczącego RO Leśnica. Przypomniał, że wybór następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów i poprosił o zgłaszanie kandydatów. Jan A. Kułacz zgłosił kandydaturę Józefa Piskorskiego. Józef Piskorski wyraził zgodę na kandydowanie. Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania a następnie rozdała je, zebrała i przeliczyła głosy. Za wyborem Józefa Piskorskiego na Wiceprzewodniczącego RO Leśnica głosowało 20 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady Osiedla Leśnica pogratulował Józefowi Piskorskiemu wyboru na Wiceprzewodniczącego RO. Radna Grażyna Kordel przypomniała, że nowy Zarząd Osiedla musi być wybrany w terminie 30 dni. Życzyła wszystkim radnym owocnej pracy na rzecz całego Osiedla i jego mieszkańców.
Przewodniczący Rady Osiedla Marian Cieślik zaproponował, aby kolejną sesję, na której wybrany zostanie Zarząd i Komisje Rady zwołać jak najszybciej, ponieważ w związku z festynem osiedlowym zaplanowanym na 10 czerwca br., czeka radnych wiele zadań i obowiązków. Radny Jan A. Kułacz poparł tę propozycję i przypomniał, że zanim nowy Zarząd zacznie działać, trzeba będzie dokonać wielu formalności związanych z przekazaniem obowiązków. Radni wspólnie ustalili, że najlepszym terminem będzie najbliższy piątek. Przewodniczący Marian Cieślik zwołał II sesję Rady Osiedla Leśnica na 2 czerwca, na godzinę 18.00, w siedzibie RO. Podziękował radnej Grażynie Kordel za przeprowadzenie sesji, a także za jej wieloletnią pracę w Radzie Osiedla Leśnica, radnym podziękował za udział w obradach i zamknął pierwsze posiedzenie Rady Osiedla Leśnica kadencji 2017-2021.