Odnośniki podstawowe

VI sesja Rady Osiedla Leśnica- 23 października 2017

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski, który przywitał radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, jednogłośnie przyjęto porządek obrad.
Następnie prowadzący poprosił radnych o przyjęcie protokołu z V posiedzenia RO. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, jedenaście głosowało za, jedna wstrzymała się od głosu. Józef Piskorski i Jan A. Kułacz wręczyli radnym legitymacje i rozdali wizytówki.
Uchwały:
- Jan A. Kułacz poinformował zebranych, że dla zakończenia formalnej procedury zadania społecznego pn. Konkursowa Sobota, zrealizowanego we wrześniu na osiedlu Żerniki Nowe, konieczne jest przyjęcie uchwałą sprawozdania przygotowanego przez lidera projektu. Joanna Lisowska omówiła wykonanie projektu i przedstawiła zebranym krótkie sprawozdanie merytoryczne i rozliczenie finansowe. Wiceprzewodniczący Józef Piskorski poprosił radnych o przyjęcie sprawozdania. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący Zarządu przypomniał, że ostatnie zmiany w kwalifikacji środków do paragrafów w budżecie Osiedla, nałożyły na nas obowiązek dokonania przesunięć między paragrafami środków przyznanych przez WCRS na realizację zadania Turnieje Międzyszkolne. Ponieważ środków tych nie można wykorzystać bez podjęcia właściwej uchwały, Józef Piskorski poprosił radnych o jej przyjęcie. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Na posiedzenie przybyły zastępca kierownika MOPS w Leśnicy Magdalena Lejkam i organizator społeczności lokalnej ZTPS nr 2 Monika Mączka. Przewodniczący Zarządu przypomniał, że w czerwcu br. w jednostce wojskowej przy ulicy Trzmielowickiej odbył się bardzo udany festyn osiedlowy. Wojsko udostępniło zaplecze sportowe, scenę, nagłośnienie, strzelnicę itd. Panie poinformowały radnych, że dowódca 10 WPD płk Dariusz Dejneka zgodził się na zorganizowanie w 2018 roku kolejnego, osiedlowego festynu na terenie jednostki i zaproponował cykl spotkań organizacyjnych. Pierwsze rozmowy zostały już przeprowadzone i jeżeli radni zaaprobują ten pomysł, to tak jak w tym roku, do trzech głównych organizatorów (JW, MOPS, RO) dołączą  pozostali członkowie Partnerstwa i  będzie można zrealizować duży festyn dla mieszkańców całego Osiedla. Przewodniczący Zarządu przygotował projekt zadania społecznego, w którym występujemy do WCRS o wsparcie finansowe festynu. Józef Piskorski poprosił o przyjęcie uchwały w tej sprawie. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Projekt dotyczący utworzenia Klubu Seniora przy RO Leśnica omówiła Elżbieta Miedzińska. Na naszym Osiedlu istnieje bardzo duża grup seniorów, którzy wyrażają chęć angażowania się w różne formy aktywności. Projekt funkcjonowania klubu w 2018 roku przygotowali sami seniorzy, w porozumieniu z liderem, Zarządem i pracownikami Działu Współpracy Instytucjonalnej WCRS. W planie przewidziano różnorodne zajęcia, wycieczki, imprezy, wyjścia do kina, teatru itp. Klub będzie liczył kilkadziesiąt osób, jego przyszli członkowie planują korzystanie z pomieszczeń w CK Zamek. Zarząd Osiedla będzie nadzorował realizację projektu i czuwał nad prawidłowym rozliczaniem pozyskanych środków. Przewodniczący poprosił radnych o przyjęcie uchwały. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Na posiedzenie przybyła dyrektor Przedszkola nr 66 Bajkolandia Dorota Mandziuk-Polenceusz. Poinformowała, że w porozumieniu z J.A. Kułaczem przygotowała projekt wspólnych obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Przedszkole przykłada ogromną wagę do wychowania najmłodszych w poszanowaniu ojczyzny, historii, symboli narodowych i od 2004 roku organizuje radosne obchody święta niepodległości. W związku z przypadającą w przyszłym roku okrągłą rocznicą, zaproponowała zorganizowanie obchodów w większym zakresie, w Centrum Historii Zajezdnia. Pozyskanie dotacji z WCRS pozwoliłoby na zrealizowanie tego pomysłu i połączenie święta z piętnastą rocznicą radosnych obchodów organizowanych w przedszkolu. Wydarzenie zaplanowano na 8.11.2018 r. Dorota Mandziuk-Polenceusz odpowiedziała na pytania radnych,  wyjaśniła  szczegóły organizacyjne obchodów i poprosiła o akceptację projektu. Przewodniczący poprosił radnych o przyjęcie uchwały. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, za głosowało dziesięć osób, dwie wstrzymały się od głosu.
- Projekt Gazeta Leśnicka omówił Jan A. Kułacz, który przypomniał, że od kilku lat WCRS nie dofinansowuje gazet osiedlowych. Po rozmowach z Prezydentem Wrocławia i Dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych, w czasie których sygnalizował, że na naszym Osiedlu widać dużą potrzebę docierania do mieszkańców w taki sposób stwierdził, że warto taki projekt przygotować i złożyć do WCRS. Pozyskana dotacja pozwoli zagwarantować kontynuację wydawania gazety w przyszłym roku. Przewodniczący poprosił radnych o przyjęcie uchwały. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Projekt Stabłowicki bieg po zdrowie omówiła Elżbieta Krzak. W tym roku w Stabłowicach zrealizowane zostały bardzo udane Warsztaty rekreacyjno zdrowotne. Radna zaobserwowała, że w Stabłowicach wiele osób biega. W przyszłym roku chciałaby większą liczbę stabłowiczan zachęcić do uprawiania sportu i zaprosić do uczestnictwa w kolejnej prozdrowotnej imprezie połączonej z różnymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych. Józef Piskorski poprosił radnych o przyjęcie uchwały dotyczącej projektu Stabłowicki bieg po zdrowie. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Projekt Od Nowa omówiła Joanna Lisowska. W tym roku na terenie zielonym za ulicą Lewą, zrealizowany został integracyjny projekt rodzinny Konkursowa sobota. W przyszłym roku radna chciałaby zachęcić mieszkańców do zadbania o infrastrukturę tego miejsca, tj. odnowienie ławeczek, huśtawki itd. i do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Przewodniczący  poprosił radnych o przyjęcie uchwały dotyczącej projektu Od Nowa. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Uchwałę przygotowaną przez Dolnośląski Alarm Smogowy po konsultacjach z radami, popierającą działania prowadzące do eliminacji spalania paliw stałych na obszarze Wrocławia, zaopiniowała Monika Brodzka Przewodnicząca Komisji Komunikacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska. Sekretarz odczytała stanowisko M. Brodzkiej. Radna zwróciła w nim uwagę na specyficzne uwarunkowania naszego Osiedla (przedwojenna zabudowa, położenie w dolinie Bystrzycy) i wskazała działania najważniejsze z naszego punktu widzenia tj. podłączenie maksymalnej liczby budynków do ogrzewania systemowego, przeprowadzenie inwentaryzacji pieców, pomoc finansową dla wszystkich, nie tylko najbiedniejszych mieszkańców, dopłaty do różnicy w cenie opału oraz do termomodernizacji budynków. W czasie dyskusji radni zwrócili uwagę na niedostateczne wykorzystanie programów Kawka i Ryś oraz środków unijnych, zbyt małą kontrolę gospodarstw, w których palone są śmieci i opał najgorszego gatunku, brak przemyślanej rozbudowy sieci gazowej i ciepłowniczej. Przewodniczący  poprosił radnych o przyjęcie uchwały anty-smogowej. W głosowaniu wzięło udział dwanaście osób, oddano jedenaście głosów za i jeden przeciw.
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie Żabka, ul. Pustecka 3. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie, Komisja HUBiP nie wniosła uwag. W głosowaniu wzięło udział jedenaście osób, dziesięć głosowało za przyjęciem uchwały, jedna wstrzymała się od głosu.
Sprawy bieżące:
Dobiega końca budowa obwodnicy Leśnicy na odcinku Średzka - Piołunowa i rozpoczęła się budowa odcinka Piołunowa - Osiniecka. Z pozyskanych ostatnio informacji wynika, że całą obwodnicą pojedziemy w sierpniu 2018 roku, a przed końcem tego roku ma zostać oddany do eksploatacji pierwszy odcinek obwodnicy. Nie mam jeszcze docelowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu alei Kaczorowskiego i Piołunowej, ponieważ jest ona uzgadniana przez właściwe komórki UM.
Trwa budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Kosmonautów od Białodrzewnej do Grabowej oraz przeciski pod Kosmonautów do Lewej i Trójkątnej. Po zakończeniu tych prac i połączeniu z siecią przepompowni przy Grabowej, będzie możliwe przyłączanie do kanalizacji posesji na Grabowej i Bukowej. 
Z Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości otrzymaliśmy do zaopiniowania wykaz i kartę nieruchomości dla działek położonych przy ulicy Lauterbacha, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową; informację o trzecim przetargu na działkę położoną przy ul. Krępickiej 57, przeznaczonej pod zabudowę wielorodzinną; wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, o powierzchni 90m2 przy ulicy Góreckiej oraz przetarg na działki jednorodzinne przy ul. Stoszowskiej 9 i 11 . 
Do Wydziału Inżynierii Miejskiej skierowaliśmy pozytywne opinie dotyczące wniosków mieszkańców o rozszerzenie strefy ruchu uspokojonego i budowę progów na końcu ulicy Trzmielowickiej, petycji mieszkańców w sprawie wykonania elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych na osiedlu Żar oraz apelu mieszkańców ulicy Kościańskiej w sprawie budowy progów spowalniających. 
Zarząd podjął uchwałę i podpisał apel do Rady Miejskiej Wrocławia w spawie poparcia działań RO Stare Miasto dotyczących wstrzymania sprzedaży kamienicy na Wyspie Słodowej. 
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przeprowadził kontrolę progów wykonanych na ulicy Małopolskiej w ramach projektu WBO. Stwierdzono, że niektóre progi posiadają zbyt krótkie najazdy, do końca października mają zostać wykonane poprawki.
W związku z przetargiem na przebudowę ulicy Dolnobrzeskiej ogłoszonym przez Wrocławskie Inwestycje, do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki skierowaliśmy zapytanie o szczegóły tej inwestycji. 
Z Wydziału Architektury i Budownictwa otrzymaliśmy informację, że nowy właściciel pawilonu handlowego przy ulicy Trójkątnej 27 składał wniosek dotyczący wykonania prac remontowych, ale wycofał go kiedy urzędnicy poprosili o dopełnienie niezbędnych formalności. Wydział Środowiska i Rolnictwa potwierdził, że budynek widnieje w rejestrze azbestu, a ewentualne prace remontowe wymagają właściwego postępowania i przekazał informację o rozbiórce dachu do Straży Miejskiej. 
Dzisiaj upływa termin składania wniosków do projektów Dolnośląskie Małe Granty.
Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że jutro pobierze środki na realizację projektu Turnieje Międzyszkolne. Po przeprowadzeniu i rozliczeniu imprezy, konieczne będzie przyjęcie uchwałą sprawozdania z tego zadania, w związku z tym Przewodniczący Zarządu poprosił o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Józef Piskorski zaprosił radnych na obrady 27 października na godzinę 18.30. 
Wnioski z KRO - 7 października odbył się I Kongres Rad Osiedli. Uczestniczyło w nim ośmiu radnych, którzy w większości stwierdzili, że organizacja Kongresu, w tym warsztatów tematycznych powinna być lepsza. Na Kongresie wybrzmiało wiele słów promujących Prezydenta, Departament Spraw Społecznych i WCRS. Padło wiele obietnic inwestycyjnych i organizacyjnych, w tym poprawa obsługi i współpracy z Radami Osiedli. Radni nie zauważyli pozytywnych efektów przeprowadzonych warsztatów. Z umiarkowanym optymizmem czekają na wymierne następstwa tego wydarzenia. Ponadto radny Jacek Barski dodał, że dużym plusem była możliwość spotkania w jednym miejscu ekspertów z departamentów i spółek miejskich. Agnieszka Ptak podkreśliła, ze data wydarzenia była źle wybrana, ponieważ pokrywała się z kongresem NGO oraz marszem równości. 
II Wigilia Leśnicka - W związku z tym, że lider projektu Wigilii Leśnickiej nie jest już radnym Osiedla, zaistniała konieczność powołania osoby, która ten projekt poprowadzi. Projekt zakłada organizację wigilii na tarasach Zamku, ale możliwe jest też jego przemodelowanie. Wanda Dąbrowska podjęła się przeprowadzenia projektu w Złotnikach – rozmawiała z kierownictwem MOS-u przy ulicy Kieleckiej o ewentualnym zorganizowaniu imprezy w tym Ośrodku. Po rozpoznaniu specyfiki wydarzenia, kierownictwo nie zdecydowało się na udostępnienie pomieszczeń i pomoc w organizacji imprezy. Można przypuszczać, że umiejscowienie wigilii w pomieszczeniu zamkniętym musiałoby wiązać się ze zmianą grupy docelowej, tj. z zaproszeniem konkretnych, wskazanych przez MOPS, osób. Józef Piskorski zaproponował radnemu Jackowi Barskiemu, aby zdecydował się na przeprowadzenie projektu w Leśnicy. Radny obiecał zastanowić się i dać odpowiedź w ciągu kilku najbliższych dni.  
Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności Bronisław Piela, z upoważnienia Zarządu zabiegał w ZDiUM o przeprowadzenie napraw ulic na naszym Osiedlu. Podczas tej wizyty dowiedział się, że naprawy nawierzchni dróg odbywają się bez konkretnego planu, na zasadzie doraźnych działań, a ostatnio w Leśnicy naprawiono fragmenty ulic Majchra i Promenada. Na spotkaniu usłyszał też propozycję wylania nakładki asfaltowej na ulicy Jajczarskiej, od Średzkiej do Serowarskiej.
Otrzymaliśmy do zaopiniowania kartę nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, położonych przy ul. Lubawskiej, połączonych w jedną ofertę przetargową. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej zaopiniował kartę negatywnie, ponieważ uważa, że działki jednorodzinne powinny być wystawiane na sprzedaż w odrębnych ofertach. Radni zgodzili się z tą opinią, Zarząd prześle ją do WNiSN. 
Mieszkańcy budynku przy ulicy Skoczylasa 30 poprosili o wsparcie działań mających na celu wstrzymanie przekształcenia pod zabudowę, dzierżawionej przez nich od lat, działki ogrodowej. Radni stwierdzili, że teren położony między budynkami, na zapleczu ulicy, nie powinien zostać przeznaczony pod zabudowę. Zarząd poprze mieszkańców i przekaże opinię do UM.
Jan A. Kułacz poinformował, że radny Jacek Barski zapytał go o uzasadnienie, przyjętej na poprzedniej sesji, uchwały o przyznaniu diety Skarbnikowi Osiedla. Przewodniczący Zarządu wyjaśnił, że uchwała ta jest powtórzeniem uchwały nr II/15/17 z dnia 2.06.2017 r., dotyczącej diet dla poprzedniego składu Zarządu, stąd takie samo uzasadnienie. Diety rekompensują członkom Zarządu koszty obsługi biura i organizację funkcjonowania organów Osiedla. Sprzątanie pomieszczeń wykonywane jest przez te osoby, zależnie od potrzeb i taka forma sprawdza się od kilku lat. Zatrudnienie osoby sprzątającej byłoby nieopłacalne, tak samo jak finansowanie obsługi biura RO z kosztów administracyjnych, ponieważ poważnie uszczupliłoby i tak niewielki budżet Osiedla. Sytuacja ta była już rozpatrywana w poprzednich  kadencjach Rady, a wariant obecnie funkcjonujący jest najbardziej optymalny. Radny Barski zaznaczył, że też ponosi koszty na rozpoznawanie spraw zgłaszanych mu przez mieszkańców. Elżbieta Miedzińska przytoczyła treść paragrafu 19 statutu Osiedla, który mówi, że radny, wnioski zebrane od mieszkańców, przekazuje do rozparzenia organom Osiedla. 
Wiceprzewodniczący RO Józef Piskorski zakończył posiedzenie.