Odnośniki podstawowe

VIII sesja Rady Osiedla Leśnica - 27 listopada 2017 r.

> Posiedzenie otworzył przewodniczący RO Leśnica Marian Cieślik, który przywitał radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia oraz protokołów z VI i VII sesji RO.
> Przewodnicząca Komisji Statutowej Anna Pietrońska przedstawiła prezentację dotyczą najważniejszych postanowień statutu Osiedla Leśnica.W czasie dyskusji na pytania i wątpliwości radnych odpowiadali Przewodniczący Rady i Przewodnicząca Komisji Statutowej.
> Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące:
> W grudniu br. ma zostać oddany do eksploatacji pierwszy odcinek obwodnicy Leśnicy od ulicy Średzkiej do Piołunowej. Do Wrocławskich Inwestycji, Departamentu Infrastruktury i Gospodarki oraz wykonawcy zwróciliśmy się z prośbą o podanie daty i zasad otwarcia drogi oraz docelowej organizacji ruchu.
> Zakończyła się budowa kolektora kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Kosmonautów od Białodrzewnej do Grabowej. Trwa realizacja ostatniego przecisku pod ulicą Kosmonautów, ale nie udało się jeszcze wykonać przecisku kontrolnego. Radna Joanna Lisowska uczestniczyła w zmianie ORZ dla tego etapu inwestycji.
> 16.11.2017 r. miał zostać przeprowadzony odbiór infrastruktury drogowej wykonanej w ramach projektu Ratyń IIa. Uczestniczyli w nim Elżbieta Miedzińska, Bronisław Piela i Joanna Lisowska. Na miejscu okazało się, że odbiór nawierzchni nie jest możliwy, ponieważ MPWiK nie odebrało jeszcze kanalizacji sanitarnej. Radni wzięli udział w przeglądzie wykonanych prac, złożyli uwagi do wykonanej infrastruktury drogowej i wnieśli o wykonanie naprawy odcinka ulicy Jajczarskiej, zniszczonego w trakcie wykonywania kanalizacji.
> Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na zapytanie o przebudowę ulicy Dolnobrzeskiej. Realizację odcinka od Krępickiej do łącznika z Owczarską zaplanowano na lata 2019-20. Wykonana zostanie przebudowa jezdni i chodnika, budowa oświetlenia, nowego chodnika i ścieżki rowerowej oraz remont sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Odcinek od ulicy Średzkiej do Krępickiej będzie wykonywany w roku 2018.
> WIM odpowiedział na opinię w sprawie projektu przebudowy ulicy Wilkszyńskiej – zdaniem urzędników przebudowa ulicy została zaplanowana prawidłowo i projekt nie będzie zmieniony. Szambo na prywatnej działce inwestor przesunie na własny koszt. Termin przebudowy ulicy Wilkszyńskiej zależy od pozyskania środków unijnych.
> Zarząd podjął uchwałę i złożył wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Średzkiej, Skoczylasa, Rytowniczej i Płońskiego.
> Mieszkanka ulicy Złotnickiej zwróciła się do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji z wnioskiem o podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo pieszych na tej ulicy.
> Biuro Rozwoju Wrocławia odpowiedziało na interpelację radnego RMW Łukasza Olberta w sprawie likwidacji stadionu Włókniarz - Stabłowice. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Stabłowic Północnych przeszedł całą wymaganą procedurę, w czasie której nie złożono wniosków ani uwag dotyczących zachowania boiska przy ulicy Stabłowickiej. Dopiero ponad 10 lat od uchwalenia planu, Rada Osiedla Pracze Odrzańskie i mieszkańcy podjęli działania w tej sprawie.
> Z Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości otrzymaliśmy wykaz nieruchomości jednorodzinnej, położonej przy ul. Lubawskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym.
> Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że przycięte zostały krzewy na łączniku żernickim.
> Departament Zrównoważonego Rozwoju odpowiedział, że nowa zajezdnia, planowana w rejonie Nowych Żernik i ulicy Szczecińskiej, będzie początkowo połączona z torowiskiem w ul. Kosmonautów tylko jednym torem, wzdłuż alei Architektów. Powstanie I etapu zajezdni BZR szacuje na 2021 rok.
> Do Wydziału Inżynierii Miejskiej złożyliśmy wniosek o wyznaczenie osi jezdni na ulicy Marszowickiej.
> Mieszkańcy ulicy Bojanowskiej złożyli wniosek dotyczący zamontowania oświetlenia na tej ulicy.
> Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności przekazał zarządowi opinię w sprawie monitoringu na pętli w Leśnicy.
> Do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego złożyliśmy wniosek o podjęcie działań mających na celu pilne objęcie monitoringiem newralgicznych punktów naszego osiedla.
> 1 grudnia 2017 r. w infopunkcie Barbara przy ul. Świdnickiej odbędzie się spotkanie, którego uczestnicy będą dyskutować o kształcie i zasadach kolejnej edycji WBO. W spotkaniu weźmie udział radny Bronisław Piela, do którego można zgłaszać wnioski dotyczące budżetu.
> Do WIM złożyliśmy prośbę o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Mokrzańskiej, po południowej stronie przejazdu kolejowego oraz wniosek o odnowienie pasów na przejściach dla pieszych na całym Osiedlu, szczególnie na drodze krajowej i drogach wojewódzkich, przy placówkach oświatowych i w miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszego – kościoły, duże sklepy itd.
> Do Wydziału Inżynierii Miejskiej, Straży Miejskiej i Wydziału Ruchu Drogowego KM Policji skierowaliśmy pismo w sprawie podjęcie kompleksowych działań informacyjnych i prewencyjnych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w strefach zamieszkania na naszym Osiedlu.
> Mieszkańcy ulicy Złotnickiej przesłali do wiadomości RO kopię petycji, którą wnieśli do Prezydenta Wrocławia, w sprawie zamknięcia wjazdu i zjazdu na ulicę Piołunową, z obwodnicy Leśnicy w stronę ulicy Złotnickiej. Zaproponowali też okresowe zamknięcie strefy zamieszkania dla ruchu tranzytowego, budowę dodatkowych progów spowalniających ruch, ustawienie pomocniczy tablic informacyjnych oraz przeprowadzenie wzmożonych kontroli policyjnych.
> Wydział Inżynierii Miejskiej poinformował, że w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych i uspokojenia ruchu na ulicach Lubskiej, Żarskiej i Lutyńskiej, w przyszłym roku, na obszarze zabudowanym osiedla, zostanie ustanowiona strefa ruchu uspokojonego 30 km/h.
> Straż Miejska przeprowadziła wizję na działce przy ulicy Trójkątnej 27, w czasie której nie stwierdziła prowadzenia prac remontowych. Właściciel posesji, podczas kontroli, zobowiązał się do usunięcia azbestu z przybudówki w 2018 r.
> Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu kontroli, nie uwzględnił skargi dotyczącej nielegalnego remontu pawilonu przy ulicy Trójkątnej 27. W swoim uzasadnieniu nie odniósł się do nielegalnej wymiany azbestowego poszycia dachu, którą zgłaszali mieszkańcy sąsiednich posesji.
> Departament Infrastruktury i Gospodarki, w odpowiedzi na interpelację radnej RMW Grażyny Kordel poinformował, że w listopadzie zostaną wykonane naprawy cząstkowe nawierzchni ulicy Skoczylasa. Wyrównanie nawierzchni ulicy Stromej i łącznika do Promenady zostało wpisane na listę zadań planowanych w 2018 r.
> Dzisiaj w CK Zamek odbył się finał osiedlowych obchodów Dnia Życzliwości.
> Z Wydziału Architektury i Budownictwa otrzymaliśmy wyjaśnienie w sprawie działki przy ulicy Skoczylasa 30. Wydanie warunków zabudowy jest konieczne do określenia jej przeznaczenia i trybu sprzedaży.
> Otrzymaliśmy zaproszenie na warsztat z obsługi Geoportalu Miasta, który odbył się dzisiaj w godz. 15:00 – 18:00.
> Przekazaliśmy do utylizacji sprzęt z siedziby RO, zlikwidowany przed inwentaryzacją zdawczo-odbiorczą przeprowadzoną przez WCRS.
> Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości poprosił o ponowne wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży działek przy ulicy Lubawskiej.
> 21 listopada gościliśmy w RO dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Jacka Sutryka z zespołem. Gość przekazał Przewodniczącemu RO Marianowi Cieślikowi pisemne podziękowania za udział radnych RO Leśnica w I Kongresie Rad Osiedli, potwierdził przekazanie Osiedlu świątecznych paczek żywnościowych dla najuboższych mieszkańców, poinformował o planach DSS i Miasta wobec Osiedla Leśnica, które są rezultatem spotkania z Prezydentem Wrocławia oraz złożył wszystkim życzenia z okazji Dnia Życzliwości. W spotkaniu uczestniczyli również radni Elżbieta Miedzińska, Jan A. Kułacz i Bronisław Piela.
> Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że wpłynęło kilkanaście wniosków o ufundowanie nagród w różnych konkursach, zawodach i festiwalach organizowanych między innymi przez placówki oświatowe z naszego Osiedla oraz o współorganizację imprez osiedlowych. Wnioski te zostaną rozpatrzone przez Zarząd i przedstawione Radzie do uchwalenia w planie wydatków na przyszły rok.
Uchwały:
- Jan A. Kułacz poinformował, że Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego doceniło, że nasza rada prawidłowo wykorzystuje środki na projekty społeczne i przyznało nam dodatkowe 3000 zł na projekty świąteczne. W związku z tym należy podjąć uchwałę w sprawie ich przyjęcia i umieszczenia we właściwych paragrafach. Zaproponował dołożenie do organizacji Wigilii Leśnickiej kwoty 2120 zł (na zwiększenie ilości porcji, zakup słodyczy i owoców, wydruk plakatów) oraz dofinansowanie zakupu produktów spożywczych do wykonania paczek mikołajkowych w kwocie 880 zł (zakupione zostaną 152 paczki, po 40zł za sztukę). W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- WCRS przekazało nam informację, że po przeliczeniu opłat za wynajem do końca roku, otrzymamy jeszcze z tego tytułu 640 zł, które trzeba przyjąć i umieścić we właściwych paragrafach budżetu. Najemca opłaca miesięczny czynsz oraz ryczałt za media. Elżbieta Krzak stwierdziła, że jej zdaniem opłata ta jest zbyt niska. Jan A. Kułacz wyjaśnił, że umowa ma być renegocjowana i w tej sprawie odbędzie się spotkanie z organami decyzyjnymi tj. WCRS i ZZK. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Wszyscy radni, przed sesją otrzymali projekt aktualizacji Planu wydatków Osiedla na 2017 r. Przewodniczący Zarządu dokładnie wyjaśnił z jakich i do jakich paragrafów planu oraz dlaczego przenoszone są poszczególne kwoty. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie Lewiatan, ul. Średzka 11. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie, Komisja HUBiP nie wniosła zastrzeżeń. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 11 głosowało za przyjęciem uchwały, 2 wstrzymało się od głosu.
- Rada Osiedla Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec zaprosiła członków porozumienia Wrocław Zachód na spotkanie, które odbędzie się w najbliższą środę i będzie dotyczyło zbliżającego się otwarcia obwodnicy Leśnicy. Do zaproszenia dołączono projekt wspólnego pisma do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki. Radni zapoznali się z jego treścią i zgodzili się z nim tylko w części dotyczącej bezpieczeństwa pieszych i organizacji spotkania informacyjnego z WI i DIiG. Postanowili podjąć uchwałę określającą stanowisko RO Leśnica w tej sprawie, które Przewodniczący Zarządu będzie mógł przedstawić na spotkaniu porozumienia Wrocław Zachód. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 11 głosowało za przyjęciem uchwały, 2 wstrzymały się od głosu. W spotkaniu dn. 29 listopada wezmą udział J.A. Kułacz, Bronisław Piela, Bartosz Michalak i Joanna Lisowska.
> Na sesję przybył Roman Tarnowiecki, radny VI (poprzedniej) kadencji, lider projektu II Wigilii Leśnickiej. Zgodził się on przeprowadzić ten projekt do końca. Dodatkowo w jego realizację aktywnie włączyli się członkowie Partnerstwa dla Leśnicy i Okolic. Odbyło się już pierwsze spotkanie organizatorów. Wigilia odbędzie się na tarasach Zamku w niedzielę 17 grudnia, między 14.00 a 17.00. Ustalono już podział obowiązków i omówiono catering. Wolontariat osób dorosłych podjął się, tak jak w roku ubiegłym, dostarczenia posiłków do osób, które nie wychodzą z domu. Roman Tarnowiecki rozpoczął już rozmowy z potencjalnymi sponsorami. Następne spotkanie zaplanowano 8 grudnia, w CK Zamek. Przewodniczący Marian Cieślik wręczył R. Tarnowieckiemu upoważnienie do realizacji zadań w imieniu Rady i podziękował mu za podjęcie się tej misji.
> 16 listopada w Centrum Kultury Zamek, przedstawiciele Osiedli Maślice, Pracze Odrzańskie, Żerniki, Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec, Pilczyce-Kozanów-Popowice Płn. i Leśnica podpisali list intencyjny dotyczący współdziałania osiedli pn. Wrocław Zachód. Spotkanie to przygotował i zorganizował Zarząd naszego Osiedla.Uroczystość odbyła się w głównej sali wystawowej Zamku. Poza radnymi udział w spotkaniu wzięli – radna RMW Grażyna Kordel, dyrektor CK Elżbieta Lenczyk, wicedyrektor WCRS Robert Pawliszko, pracownik Działu Współpracy Instytucjonalnej i Wsparcia Osiedli Mirosław Strzelczyk, zastępca Komendanta Komisariatu Wrocław Leśnica Patrycja Kozdrańska, kierownik ZTPS nr 2 MOPS w Leśnicy Sylwia Kuczyńska i jej zastępca Magdalena Lejkam. Goście bardzo pozytywnie ocenili inicjatywę Osiedli zachodniego Wrocławia i życzyli radnym owocnej współpracy. Po części oficjalnej, wszyscy uczestnicy podzielili się okolicznościowym tortem.
> Przewodniczący Zarządu poinformował, że spotkanie opłatkowe RO odbędzie się 15 grudnia o godzinie 18.00 w restauracji Familia, z udziałem zaproszonych gości, w tym przedstawicieli osiedlowych placówek oświatowych, kultury, służb mundurowych, świetlic środowiskowych, lokalnych stowarzyszeń, osób współpracujących z RO oraz byłych radnych. Jan A. Kułacz poprosił też radnych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w spotkaniu, aby do końca miesiąca poinformowali o tym Zarząd.
> Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności Bronisław Piela zaprosił radnego Jacka Barskiego do pracy w tej komisji. Radny powiedział, że zastanowi się nad tą propozycją. Następnie Bronisław Piela odniósł się do pomysłu radnego Jacka Barskiego dotyczącego monitorowania pętli przy ul. Średzkiej. Poinformował zebranych, że potrzeba monitorowania Osiedla jest znana urzędnikom, a szczególnie Wydziałowi Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMW, co najmniej od 2009 r., ponieważ RO Leśnica, we współpracy z Policją, od dawna zabiega o włącznie Osiedla do sieci monitoringu miejskiego. Poinformował też, że z upoważnienia Zarządu zajmował się różnymi tematami, w tym celu kontaktował się z urzędnikami, a następnie składał do Zarządu sprawozdania z tych działań.
> Zapytania do Przewodniczącego RO, Zarządu, Komisji, Radnych, w tym zapytania Zarządu:
- Jan A. Kułacz poprosił radnych o opinie w sprawie petycji mieszkańców Złotnik dotyczącej między innymi ograniczenia możliwości wjazdu i zjazdu z obwodnicy oraz zamknięcia dla ruchu ulicy Złotnickiej w godzinach szczytu komunikacyjnego. Radni nie zgodzili się z propozycją takiej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Piołunowej i Kaczorowskiego, zaproponowali za to ustawienie znaku B-5 za drogą dojazdową do zakładów chemicznych Złotniki. Nie poparli też zamykania przejazdu ulicą Złotnicką i uznali, że jest tam wystarczająca ilość progów spowalniających. Pozytywnie odnieśli się do przeprowadzenia akcji informacyjnej i wprowadzenia częstych kontroli policyjnych. Taką opinię Zarząd przekaże do Wydziału Inżynierii Miejskiej.
- Zarząd po konsultacji z radnymi na sesji VI, zaopiniował negatywnie kartę sześciu nieruchomości położonych przy ul. Lubawskiej, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i połączonych w jedną ofertę przetargową. WNiSN wyjaśnił powody takiego postępowania – sprzedaż działek przy ulicy Lubawskiej w jednej ofercie gwarantuje wykonanie niezbędnej infrastruktury staraniem dewelopera, a przy sprzedaży pojedynczych działek osobom indywidualnym, nie planuje się budowy sieci miejskich – i poprosił o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po krótkiej dyskusji Radni podtrzymali wcześniej przyjęte stanowisko.
> Wolne wnioski:
- Jan A. Kułacz poinformował, że ze względu na nieobecność radnej Wandy Dąbrowskiej, w grudniu br., na Złotnikach, Gazetę Leśnicką będzie musiał rozwieźć ktoś inny. Chęć odebrania gazety i przekazania jej do punktów dystrybucji wyraził radny Bartosz Michalak. Radny Bronisław Piela zaoferował swoją pomoc w dostarczeniu gazety do Szkoły Podstawowej 95 w Stabłowicach.
- Bartosz Michalak poinformował, że w związku z wnioskiem mieszkańca o budowę dodatkowego progu, przeprowadził wizję na ulicy Nowotarskiej.
- Grażyna Kordel poinformowała zebranych, że poza interpelacją w sprawie naprawy ulicy Skoczylasa, złożyła też interpelacje dotyczące: kursowania autobusu 917, rozbiórki budynku wielorodzinnego przy ulicy Halickiej, nastawni przy ulicy Trzmielowickiej oraz ograniczenia możliwości parkowania na parkingu p&r przy ul. Snycerskiej.
> Przewodniczący Marian Cieślik podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.