Odnośniki podstawowe

IX sesja Rady Osiedla Leśnica - 18 grudnia 2017 r.

> Posiedzenie otworzył przewodniczący RO Leśnica Marian Cieślik. Przywitał radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia oraz protokołu z VIII posiedzenia.
> Przewodniczący Zarządu poprosił o zmianę kolejności realizowania punktów przyjętego planu sesji. Przewodniczący Rady wyraził zgodę. Przystąpiono do podejmowania uchwał.
- Jan A. Kułacz przedstawił sprawozdanie z realizacji zadania społecznego Paczki mikołajkowe dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych. Na osiedlu odbyły się trzy imprezy mikołajkowe w świetlicach Źródełko, Andrzejówka i w świetlicy Stowarzyszenia KARAN. Spotkania z Mikołajem były bardzo udane, dzieci były zadowolone z otrzymanych paczek. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział dwunastu radnych, sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
- Następnie Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawdzenie z realizacji zadania społecznego Wigilia dla samotnych. Wigilia odbyła się na tarasach Zamku w niedzielę 17 grudnia, w godzinach 14.00-17.00. W wigilii uczestniczyło około 400 osób. Równolegle w Zamku odbywały się występy artystyczne oraz warsztaty świąteczne. Wolontariusze dostarczyli poczęstunek do osób niewychodzących z domu. Zadanie zostało rozliczone. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział dwunastu radnych, sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
- Przewodniczący Rady zaproponował terminy posiedzeń plenarnych w 2018 r. Sesje odbędą się 22 stycznia, 26 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 28 maja, 25 czerwca, 27 sierpnia, 24 września, 22 października, 26 listopada i 17 grudnia. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie Żabka przy ulicy Dolnobrzeskiej 46G. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie, Komisja HUBiP nie wniosła zastrzeżeń. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
- Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczym, ul. Główna 146b. Nikt nie miał uwag. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
> Sprawy bieżące:
> W RO Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec odbyło się spotkanie porozumienia Wrocław Zachód, w którym uczestniczyli Jan A. Kułacz, Bronisław Piela, Bartosz Michalak i Joanna Lisowska. Przewodniczący Zarządu przedstawił na nim stanowisko RO Leśnica w sprawie uruchomienia pierwszego odcinka obwodnicy Leśnicy. Zamiast pisma przygotowanego wcześniej przez Jerzmanowo, do dyrektora DIiG Elżbiety Urbanek skierowano wniosek o pilne zorganizowanie spotkania w tej sprawie. Dyrektor Urbanek nie mogła spotkać się z radami, ze względu na napięty harmonogram spotkań. Zobowiązała Przewodniczącą RO Jerzmanowo-Jarnołtów-Strachowice-Osiniec do przesłania pozostałym radom ustaleń ze spotkania Jerzmanowa, Wrocławskich Inwestycji i WIM. Ponadto na spotkaniu porozumienia, przedstawiciele RO Pracze Odrzańskie wystąpili z pomysłem wykorzystania na siedzibę średniej szkoły technicznej, budynków po Zespole Szkół Rolniczych. Przewodniczący Jan Kułacz podpisał wspólny wniosek w tej sprawie. Następne spotkanie, które będzie poświęcone komunikacji zbiorowej na zachodzie Wrocławia, zaplanowano na koniec stycznia 2018 r., w siedzibie RO Leśnica. Przed tym spotkaniem zostanie wspólnie wypracowane i uzgodnione stanowisko naszej rady.
> Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żerniki Nowe, nie udał się jeszcze trzeci przecisk pod ulicą Kosmonautów. Ze względu na przeszkodę w gruncie, w pasie zieleni między jezdnią a torowiskiem, została ustawiona komora ratunkowa, a co za tym idzie,  zmieniona została organizacja ruchu na Kosmonautów w rejonie przecisku. Prace kanalizacyjne będą kontynuowane po usunięciu przeszkody. 
> W związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Sulistrowskiej, Będkowskiej, Jaźwińskiej i Strzeblowskiej, wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwadnianie wykopów za pomocą igłofiltrów.
> Zarząd przesłał do Wydziału Inżynierii Miejskiej opinię w sprawie proponowanych przez mieszkańców zmian w organizacji ruchu na ulicy Złotnickiej i Piołunowej.
> Zarząd poinformował Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości, że radni Osiedla Leśnica nie zmienili swojej opinii w sprawie łączonej sprzedaży działek przy ulicy Lubawskiej.
> Zarząd skierował do WIM wniosek o założenie lamp na słupach energetycznych przy ulicy Bojanowskiej.
> Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji poinformował, że policja kontroluje strefy zamieszkania na naszych osiedlach.
> Straż Miejska skontrolowała strefy zamieszkania i stwierdziła nieprawidłowości w ich oznakowaniu, a uwagi przekazała do Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy WIM.
> Odpowiadając na interpelację radnej RMW Grażyny Kordel, Wydział Transportu poinformował, że od 15 grudnia zostanie zwiększona liczba kursów autobusu 917, w tym dodany kurs w czasie porannego szczytu, o który od dawna zabiegali mieszkańcy Ratynia i rada.
> Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w reakcji na nasz wniosek o zintensyfikowanie działań zmierzających do objęcia Osiedla Leśnica monitoringiem miejskim,   skierował do Zarządu Inwestycji Miejskich, Centrum Usług Informatycznych, WI, ZDiUM, WIM oraz Policji i Straży Miejskiej pisma  w sprawie wydania opinii i sprawdzenia możliwości założenia monitoringu  na naszym Osiedlu.
> Straż Miejska pozytywnie zaopiniowała założenie monitoringu miejskiego na naszym Osiedlu.
> Wydział Inżynierii Miejskiej skierował do ZDiUM nasz wniosek o odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych w newralgicznych miejscach na Osiedlu.
> Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego poprosiło o wskazanie trzech zadań dodatkowych, które zostaną dofinansowane w 2018 roku. W związku z tym, Zarząd poprosił o rozpatrzenie w pierwszej kolejności projektów  Gazeta Leśnicka, Stabłowicki bieg po zdrowie i Obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, ale również o pozytywne rozpatrzenie projektu Od Nowa, ponieważ na tak dużym Osiedlu jak nasze, występuje potrzeba realizacji większej liczby społecznych projektów.
> Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości, w odpowiedzi na nasze pismo dotyczące sprzedaży działki przy ulicy Skoczylasa 30 mieszkańcom sąsiednich posesji poinformował, że ustalenie warunków zabudowy dla tej działki pozwoli określić tryb w jakim będzie można przeznaczyć ją do sprzedaży.
> Z WNiSN otrzymaliśmy wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ulicach Stoszowskiej 8,10, 12, 16 i 25, Pusteckiej i Tadeusza Brzozy oraz przetargi na działki położone przy ulicach Jesiennickiej, Tatrzańskiej i Miodowej.
> Otrzymaliśmy notatkę z przeglądu projektu Ratyń IIa wykonanego zamiast odbioru, po odtworzeniu oznakowania i nawierzchni na ulicy Trzmielowickiej i Jajczarskiej.
> Fundacja EkoRozwoju zaprosiła wrocławskie rady osiedli do promowania organizowanej na Krzykach gry miejskiej pn. Poznaj Promenadę Krzycką – zapomniany trakt Hugo Richtera.
> Biuro ds. Partycypacji Społecznej zaproponowało radnym i liderom WBO przeprowadzenie na swoich osiedlach spotkań informacyjnych dla mieszkańców. BPS przeprowadzi szkolenia chętnych i przekaże materiały niezbędne do przeprowadzenia spotkań. Z ramienia naszej rady w szkoleniu weźmie udział radny Bronisław Piela.
> Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że zrealizowany został już prawie cały budżet Osiedla i rozliczone wszystkie realizowane przez RO projekty. Ze środków, które pozostały niewykorzystane w poszczególnych paragrafach zostały kupione kalendarze, zeszyty i długopisy dla radnych, bęben i tonery do drukarki, zapas papieru ksero. Przewodniczący Zarządu poinformował, że na sesji w styczniu Zarząd przedstawi sprawozdanie finansowe i plan wydatków Osiedla na kolejny rok.
> Komisje przedmiotowe:
- Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności Bronisław Piela poinformował, że rozmawiał z mieszkańcami, przeprowadził wizję w terenie i zaopiniował pozytywnie wykonanie oświetlenia na ulicy Bojanowskiej. Zaproponował też, aby złożyć do Miasta wniosek o udostępnienie przejazdu przez teren po WZMO. Ułatwiłoby to komunikację mieszkańcom ulic Wyboistej, Ekonomicznej i Wojska Polskiego.  Sekretarz poinformowała, że czekamy na odpowiedź Biura Rozwoju Wrocławia dotyczącą stanu prawnego tego terenu i taki wniosek będzie można złożyć po uzyskaniu stanowiska BRW.
- Przewodnicząca Komisji Komunikacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska Monika Brodzka poprosiła radnych o opinię w sprawie zmiany materiału, z jakiego ma być wykonana droga rowerowa  wzdłuż fragmentu ulicy Trzmielowickiej, stanowiącego dojazd do obwodnicy Leśnicy. Zgodnie z projektem ma zostać zastosowana nieprzepuszczalna dla wody nawierzchnia bitumiczna. Ponieważ ścieżka biegnie w bezpośrednim sąsiedztwie starych dębów, które z drugiej strony już zostały odcięte od wody poprzez ułożenie asfaltowej jezdni, zdaniem przyrodników, konieczne byłoby ułożenie na ścieżce rowerowej nawierzchni przepuszczalnej, która zapewni wodę szpalerowi drzew.  Zebrani zgodzili się ze stanowiskiem Moniki Brodzkiej. Przewodnicząca przygotuje treść uzasadnienia w tej sprawie.
> Wolne wnioski:
- Jan A. Kułacz podziękował wszystkim zebranym za pracę w mijającym roku.
- Marian Cieślik podziękował radnym za współpracę i życzył spokojnych Świąt.
- Bronisław Piela poinformował, że paczki żywnościowe otrzymane z Departamentu Spraw Społecznych przekazał potrzebującym w Leśnicy i na Mokrej.
- Elżbieta Krzak powiedziała, że paczki dla Stabłowic przekazała proboszczowi, który rozda je  osobom potrzebującym z tego osiedla.
> Przewodniczący Marian Cieślik podziękował radnym za udział w obradach i zamknął posiedzenie.