Odnośniki podstawowe

X sesja Rady Osiedla Leśnica - 29 stycznia 2018 r

> Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący RO Leśnica Józef Piskorski, który przywitał radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia i protokołu z IX sesji RO.
> Sprawy bieżące omówił Przewodniczący Zarządu:
• Otrzymaliśmy zawiadomienie o udzieleniu MPWiK S.A. pozwolenia na odwodnienie wykopów, w związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Będkowskiej, Sulistrowskiej, Jaźwińskiej i Strzeblowskiej.
• Otrzymaliśmy zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na działce przy ul. Szczecińskiej 13.
• Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przekazał wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Heinricha Lauterbacha 19 i 20 – przeznaczone pod kooperatywy mieszkaniowe; wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy przy ulicy Stabłowickiej 4,4a i 6; wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Promenada 32; przetarg na nieruchomości położone przy ulicy Pusteckiej; przetarg na nieruchomości położone przy ulicy Stoszowskiej 8,10,12.
• Straż Miejska Wrocławia poinformowała, że: sprawdziła kierowców parkujących w pobliżu przedszkola przy ulicy Piotrkowskiej i zapowiedziała, że kontrole będą powtarzane; w związku z niszczeniem terenów zielonych przy stawach w Leśnicy zwróciła się do Zarządu Zieleni Miejskiej z wnioskiem o fizyczne uniemożliwienie wjazdu nad stawy; na wniosek mieszkańca poprosiła ZDiUM o oświetlenie skrzyżowania ulic Średzkiej i Lutyńskiej; przeprowadziła kontrolę i poprosiła ZZM o pilną interwencję w związku z drzewem pochylającym się nad chodnikiem i jezdnią przy Mostach Średzkich; sprawdziła teren przy skrzyżowaniu ulic Trzmielowickiej i Serowarskiej, i zwróciła się do ZZM z wnioskiem o posprzątanie miejsca przy kontenerze na odzież.
• Dwaj mieszkańcy Leśnicy, za pośrednictwem radnego Jacka Barskiego, złożyli wnioski dotyczące postawienia na osiedlu paczkomatu In-post, rozstawienia automatów na butelki PET, utworzenia wybiegu dla psów na działce przy ulicy Polkowickiej, utwardzenia ulicy Owczarskiej i budowy drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Dolnobrzeskiej. Radni poparli pomysł zlokalizowania paczkomatu na osiedlu.
• Wydział Transportu poinformował, że rozkład jazdy autobusu linii 138 został przywrócony do godzin odjazdu obowiązujących w minionym roku.
• MPWiK poinformowało, że wykonywanie przewiertu pod ul. Kosmonautów opóźniło się ze względu na przeszkody w gruncie, dokonano już ostatniego przewiertu pod jezdnią, a obecnie będzie realizowany przewiert pod torowiskiem tramwajowym.
• Pan Łukasz Pakuła zgłosił pomysł przeprowadzenia na osiedlu Mokra, projektu polegającego na organizacji koncertów połączonych z warsztatami szycia kostiumów z niepotrzebnych ubrań. Spotkał się z Przewodniczącymi Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności oraz mieszkanką osiedla Mokra. Bronisław Piela i Mateusz Śnieżek poinformowali, że pomysłodawca ma rozważyć przeniesienie projektu na osiedle Pustki, ze względu na to, że Mokrą zamieszkuje około 150 mieszkańców, co może mieć wpływ na niską frekwencję.
• Wydział Inżynierii Miejskiej, odpowiadając na wniosek mieszkańców, poinformował, że zostaną podjęte działania, które fizycznie zapobiegną przejazdom ciężarówek przez ulicę Złotnicką.
• WIM poinformował, że nie ma możliwości wyznaczenia osi na ulicy Marszowickiej, ze względu na zbyt wąską jezdnię. • Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że okoliczni działkowcy składują odpady z ogródków przy pomniku przyrody na ul. Promenada i poprosił o pouczenie mieszkańców o szkodliwości takiego postępowania.
• Koło 122 Astra PZW zgłosiło Policji, Straży Miejskiej i Zarządowi Zieleni Miejskiej sprawę rozjeżdżania terenów zielonych wokół stawów w Leśnicy.
• Biuro Partycypacji Społecznej poprosiło radnych o zinwentaryzowanie Punktów Aktywności Mieszkańców czyli dokonanie spisu lokalizacji wszystkich placów zabaw, boisk, siłowni zewnętrznych na terenie Osiedla
• Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia poinformował, że teren po dawnych Wrocławskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych został sprzedany, a następnie prawdopodobnie przekazany w użytkowanie Klubowi Śląsk Wrocław i Stowarzyszeniu AnngellsRun. Uwagi dotyczące terenu należy zgłaszać do jego właściciela.
• Mieszkanka Osiedla złożyła wnioski dotyczące realizacji Wigilii Leśnickiej oraz pomysły na inne imprezy, które jej zdaniem warto zorganizować na osiedlu – większość z nich dotyczy obchodów różnych świąt.
• WIM poinformował, że nie ma możliwości wprowadzenia dodatkowych tablic informacyjnych w strefie zamieszkania na ulicy Złotnickiej, ponieważ nie pozwalają na to obowiązujące przepisy. Sprawa bezpieczeństwa w strefach zostanie poruszona na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego WIM.
• WIM przychylił się do wniosku o wyznaczenie przejścia dla pieszych w pobliżu przejazdu kolejowego na ulicy Mokrzańskiej. Realizacja zadania nastąpi w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
• Do Centrum Kultury Zamek zwróciliśmy się z wnioskiem o ustalenie punktów dystrybucji Gazety Leśnickiej w Leśnicy.
• Dyrektor DIiG Elżbieta Urbanek odpowiedziała na zapytanie o termin otwarcia gotowego fragmentu obwodnicy Leśnicy i przedstawiła organizację ruchu na skrzyżowaniach z obwodnicą. Warunkiem puszczenia ruchu na alei Kaczorowskiego jest budowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Jerzmanowskiej i Rdestowej. Wykonawca potrzebuje 6 tygodni na wykonanie zadania, jednak biorąc pod uwagę fakt, że osiedle znajduje się pod ochroną konserwatorską (powstać musi pełna dokumentacja), porę roku i uzyskanie wszystkich pozwoleń, otwarcie obwodnicy może nastąpić dopiero w II kwartale br.
• RO Maślice udostępniła kopię protokołu z kontroli rzeki Ługowiny i Stabłówki przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrole wykazały, że w wodzie Ługowiny znajdują się duże ilości żelaza i związki organiczne pochodzące ze ścieków bytowych. W Stabłówce wykazano, że zanieczyszczenia nie są pochodzenia organicznego. DWIOŚ zobowiązał władze Wrocławia do podjęcia działań, które jak najszybciej ograniczą negatywne oddziaływanie na ww. cieki.
• Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia przesłał formularz sprawozdania za rok 2017. Sprawozdanie należy przyjąć uchwałą Rady i przekazać do RMW do końca lutego br. 
• Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji Urzędu Miejskiego organizuje szkolenia dla 3 przedstawicieli każdej RO, dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych. Chęć udziału w szkoleniu wyraziła Przewodnicząca Komisji Statutowej Anna Pietrońska, możemy zgłosić jeszcze dwie osoby. 
• ZDiUM poinformował, że kierowcy korzystający z usługi e - abonamenty, mają teraz do dyspozycji szybkie płatności online Blue Media.
• Rada Osiedla Maślice poinformowała o spotkaniu stowarzyszenia Nasze Maślice i RO Maślice, na którym przedstawi wyniki projektu "Maślice - idealne".
• Poseł Michał Jaros poprosił radnych o opinie w sprawie zmian w Prawie o Ruchu Drogowym.
• WCRS przesłał protokół z posiedzenia zespołu ds. podziału środków dodatkowych oraz wykaz środków przyznanych Osiedlom na realizację zadań społecznych w 2018 roku.
• ZDiUM przesłał do wiadomości Rad Osiedli wykaz wniosków, które zostaną zrealizowane na poszczególnych Osiedlach. Leśnicy dotyczy tylko wykonanie poprawek progów na ulicy Małopolskiej.
• WIM odpowiedział na wniosek w sprawie założenia oświetlenia na ulicy Bojanowskiej. Zadanie wpisano na listę zgłoszeń oczekujących i będzie ono analizowane przy tworzeniu budżetów na kolejne lata.
• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego poinformował, że w 2018 roku podejmie działania zmierzające do objęcia monitoringiem pętli autobusowo-tramwajowej i parkingu park&ride przy ulicy Snycerskiej. Możliwość monitorowania innych punktów na Osiedlu analizowana będzie przy realizacji kolejnych inwestycji miejskich.
• WIM poinformował o inicjatywie lokalnej dotyczącej budowy sieci wodnokanalizacyjnej w sięgaczu ulicy Małopolskiej.
> Uchwały:
a) Jan A. Kułacz przedstawił sprawozdanie z realizacji Planu wydatków Osiedla w 2017 roku. Omówił wydatki z podziałem na kategorie: kultura, oświata, sport, pomoc społeczna, koszty administracyjne. Radni otrzymali projekt sprawozdania przed sesją. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział szesnastu radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 osób, dwie wstrzymały się od głosu.
b) Elżbieta Miedzińska zreferowała projekt planu wydatków z podziałem na poszczególne paragrafy i zadania. Omówiła szczegółowo kwoty przewidziane na imprezy planowane przy współrealizacji z Radą. Przed sesją wszyscy radni otrzymali projekt planu. Jan A. Kułacz poinformował radnych, że Zarząd nie uwzględnił w planie wydatków wniosku Koła nr 1 PZERiI, które poprosiło Radę o dofinansowanie działalności, ponieważ zasady dyscypliny finansowej Osiedli zabraniają współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie finansowej. Przewodniczący zapytał radnych o opinię w tej sprawie. Zebrani zgodzili się z decyzją Zarządu i postanowili nie wykluczać w przyszłości możliwości współpracy z kołem przy konkretnych wydarzeniach organizowanych przez seniorów. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział szesnastu radnych, plan przyjęto jednogłośnie.
c) Jan A. Kułacz przedstawił aktualizację projektu festynu osiedlowego, której Zarząd dokonał po przyznaniu przez WCRS środków dodatkowych w kwocie 5000 zł. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, aktualizację przyjęto jednogłośnie.
d) Jan A. Kułacz przedstawił aktualizację projektu Klub Seniora, której Zarząd dokonał po przyznaniu przez WCRS środków dodatkowych na ten cel w kwocie 7000 zł. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych, aktualizację przyjęto jednogłośnie.
e) Jan A. Kułacz przedstawił aktualizację projektu Radosne obchody 100 rocznicy odzyskania niepodległości, której Zarząd dokonał po przyznaniu przez WCRS środków dodatkowych w kwocie 2000 zł. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych, aktualizację przyjęto jednogłośnie.
f) Jan A. Kułacz przedstawił aktualizację projektu Wydawanie Gazety Leśnickiej w 2018 roku, której dokonał po przyznaniu przez WCRS środków dodatkowych w kwocie 2500 zł. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych, aktualizację przyjęto jednogłośnie.
g) Jan A. Kułacz przedstawił aktualizację projektu Stabłowicki bieg po zdrowie, której Zarząd dokonał po przyznaniu przez WCRS środków dodatkowych w kwocie 2500 zł. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 osób, dwie wstrzymały się od głosu.
h) Jan A. Kułacz przedstawił aktualizację projektu OdNowa, której dokonał po przyznaniu przez WCRS środków dodatkowych w kwocie 1500 zł. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, aktualizację przyjęto jednogłośnie.
i) Jan A. Kułacz przedstawił, zaplanowany do realizacji w grudniu 2018 r., projekt paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży. Liderem projektu została Elżbieta Miedzińska. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, projekt przyjęto jednogłośnie. 
j) Jan A. Kułacz przedstawił projekt III Wigilii Leśnickiej zaplanowany do realizacji 16 grudnia br. Liderem projektu została Wanda Dąbrowska. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, projekt przyjęto jednogłośnie.
k) Jan A. Kułacz przedstawił projektu uchwały dotyczącej diet dla członków Zarządu. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, 3 wstrzymały się od głosu. Uzasadnienie: Diety radnych funkcyjnych członków Zarządu przeznaczone są na częściową rekompensatę za: prace organizacyjno–techniczne związane z przygotowywaniem obrad plenarnych RO, posiedzeń Zarządu, spotkań z mieszkańcami i przedstawicielami UMW oraz dyżurów i porad w siedzibie Rady, pracę biurową, przygotowywanie projektów dokumentów, prowadzenie strony internetowej i portali społecznościowych RO, przygotowywanie materiałów do gazety osiedlowej oraz odbiór przesyłek pocztowych, prowadzenie działalności księgowo-finansowej w relacjach z instytucjami UMW i lokalnymi podmiotami, utrzymywanie czystości i dbanie o stan techniczny w siedzibie Rady oraz robienie zakupów na jej potrzeby, korzystanie z prywatnych samochodów i telefonów komórkowych do celów związanych z ww. działaniami. Z uwagi na szeroki zakres działań, ww. prace członkowie Zarządu realizują głównie poza rutynowymi godzinami dyżurów, po pracy, kosztem czasu prywatnego. Na zatrudnienie wykwalifikowanych specjalistów do wykonania między innymi ww. czynności nie pozwalają skromne środki finansowe będące w dyspozycji RO.
l) Jan A. Kułacz przedstawił projekt uchwały dotyczącej budowy nowej drogi łączącej Wrocław i Oborniki Śląskie. Z prośbą o jej podjęcie wystąpiło do nas Stowarzyszenie Nowa Trasa Stabłowicka i Rada Osiedla Pęgów. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
m) Jan A. Kułacz przedstawił zebranym projekt regulaminu Klubu Seniora i poinformował zebranych, że koordynować jego działania będzie radna Anna Pietrońska. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, 13 osób głosowało za przyjęciem uchwały, 1 wstrzymała się od głosu.
> Komisje przedmiotowe: Przewodnicząca Komisji Komunikacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska Monika Brodzka poinformowała, ze sprawdziła stan chodników na ulicy Stabłowickiej i znalazła dwa miejsca, w których uszkodzone są krawężniki.
> Przewodniczący Zarządu przypomniał, że Leśnica będzie gospodarzem kolejnego spotkania porozumienia Wrocław Zachód dotyczącego komunikacje zbiorowej na naszych osiedlach i oprosił radnych o opinie. W czasie dyskusji podniesiono między innymi kwestie: bezpośredniego połączenie Leśnicy z rejonem ulicy Grabiszyńskiej, budowę nowych przystanków kolejowych, wyprowadzenie węzłów przesiadkowych poza granice Wrocławia oraz zrównoważony rozwój wszystkich rodzajów komunikacji. Jan A. Kułacz poprosił zebranych o przesłanie do Zarządu swoich wniosków i przemyśleń.
> Wolne wnioski: 
• Radny Bartosz Michalak zapytał o możliwość ustawienia ławeczek wzdłuż ulicy Kamiennogórskiej. 
• Joanna Lisowska przypomniała, że 1 lutego, w siedzibie rady odbędzie się spotkanie informacyjne WBO.
> Józef Piskorski zamknął X sesję RO.