Odnośniki podstawowe

XI sesja Rady Osiedla Leśnica - 26 lutego 2018

 > Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący RO Leśnica Józef Piskorski, który przywitał radnych, poprosił o przyjęcie programu posiedzenia i protokołu z X sesji RO.
> Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące:
- J.A. Kułacz otrzymał zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się 28. lutego w Komisariacie w Leśnicy. Na spotkaniu podsumowana zostanie ubiegłoroczna współpraca Policji z samorządem lokalnym.
- Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformował o konsultacjach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Wrocławia. Informacja dotarła do RO dopiero  po zakończeniu konsultacji.
- Rada Osiedla Maślice poinformowała o wystosowaniu odezwy do deweloperów – Piękniejsze miasto i lepsze życie. Dokument dotyczy planowania przestrzennego we Wrocławiu.
- Wrocławski Szkolny Związek Sportowy poinformował, że kontynuuje program Gminy Wrocław Trener Osiedlowy i szuka osób chętnych do tej pracy oraz jednostek chcących udostępnić  obiekty sportowe.
- Zarząd Koła nr 122 Astra PZN poinformował o zimowym porządkowaniu stawów w Leśnicy oraz przesłał plan zawodów dla dzieci i młodzieży na 2018 rok.
- Dwa tygodnie trwały utrudnienia w ruchu na ulicy Średzkiej.  Dla potrzeb budowy przyłącza kanalizacyjnego zajęta była część jezdni i chodnika na odcinku od Zajazdowej do Trzmielowickiej.
- Radny Jacek Barski przekazał wnioski dwóch mieszkańców Leśnicy dotyczące opisania kontenerów na odzież rozstawionych na obszarze osiedla, poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulicy Rytowniczej i Średzkiej, zamieszczania na stronie Rady informacji kulturalnych,  zniszczonej studzienki na ulicy Owczarskiej, śmieci przy mostach Średzkich i przy ulicy Brzezińskiej. Sprawy porządkowe zostały bezzwłocznie zgłoszone do ZDiUM i Ekosystemu. Sprawa azylu na Rytowniczej jest w toku, miał on zostać wybudowany w 2017 r., czekamy na odpowiedź WIM w tej sprawie.
- Mateusz Żak Przewodniczący stowarzyszenia ’Nowy Wrocław’ Radny Osiedla Widawa, w związku z nowa edycją WBO, poprosił o wskazanie lokalizacji, w których potrzebne są nowe nasadzenia drzew.
- Otrzymaliśmy protokół ze spotkania Partnerstwa dla Leśnicy i Okolic, na którym omawiano wspólne przedsięwzięcia planowane w 2018 r.
- W związku z informacją o kolejnym przesunięciu otwarcia obwodnicy Leśnicy Zarząd zwrócił się  do dyrektora DIiG z wnioskiem o zabezpieczenie pieszych w Jerzmanowie w sposób, który  nie będzie wymagał czasochłonnego wykonania chodnika i długotrwałych uzgodnień oraz o pilne otwarcie gotowego fragmentu drogi. W odpowiedzi Wydział Inżynierii Miejskiej poinformował, że ze względu na bezpieczeństwo pieszych, w Jerzmanowie nie można zastosować rozwiązań tymczasowych. Otwarcie drogi będzie możliwe po przebudowie skrzyżowania ulicy Jerzmanowskiej i Rdestowej.  Okazało się, że projekt przebudowy obejmuje budowę chodnika, odwodnienia oraz zmianę geometrii skrzyżowania i został wykonany w 2017 roku, a roboty budowlane zakończą się w ciągu najbliższych tygodni.
- WIM poprosił o zaopiniowanie projektu uspokojenia ruchu na ulicy Złotnickiej na odcinku od Żwirowej do Zakopiańskiej. Zmiany mają na celu zabezpieczenie osiedla przed ruchem samochodów ciężarowych i polegają na celowych przewężeniach jezdni oraz rozszerzeniu strefy zamieszkania.
- Do PKP SA Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami  we Wrocławiu zwróciliśmy się z wnioskiem o wyrównanie drogi wewnętrznej, łączącej ulicę Trzmielowicką z Wojska Polskiego.
- 15 lutego o godz. 17.00, z inicjatywy Naczelnika Straży Miejskiej, w siedzibie RO miało odbyć się szkolenie z zakresu deratyzacji. Funkcjonariusze Oddziału Patrolowo-Prewencyjnego SM nie przybyli na to spotkanie.
- 3 marca w Centrum Zarządzania Kryzysowego odbędzie się szkolenie Liderów Powodziowych, dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przeciwpowodziowej miasta.
- WIM poinformował, że po analizie sytuacji stwierdził, że korzystniejszym rozwiązaniem dla osiedla Żerniki Nowe będzie podłączenie do sieci gazowej. Analizę przeprowadzono na wniosek mieszkańców.
- Mieszkaniec Leśnicy zwrócił się do ZDiUM i RO z prośbą o wyrównanie lub utwardzenie ul. Jajczarskiej na całej długości.
- ZDiUM poinformował, że nie będą prowadzone zaplanowane remonty cząstkowe chodnika na ul. Serowarskiej. W zamian, w ciągu 2 lat, zostanie wykonana etapowa przebudowa całej ich nawierzchni i odwodnienia.
- Otrzymaliśmy wykaz zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji w 2018 r., zaplanowano wykonanie przystanku na ulicy Dolnobrzeskiej.
- Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przekazał do zaopiniowania kartę nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży przy ulicy Miechowskiej 42; przetargi na nieruchomości położone przy ulicy Stabłowickiej 4, 4a i 6, Jesiennickiej 13, Białodrzewnej oraz Stoszowskiej 16 i 25;
- Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczął realizację placu zabaw na działce przy ulicy Kamiennogórskiej 84 (WBO). 19 lutego wiceprzewodnicząca Zarządu Wanda Dąbrowska uczestniczyła w spotkaniu, na którym ustalono, że niezbędne będzie wycięcie kilku drzew, na których stwierdzono ślady bytowania owadów. Przy potwierdzeniu siedlisk chrząszczy chronionych, niezbędne będzie uzyskanie opinii RDOŚ.
- Mieszkańcy ulicy  Rzeszowskiej zwrócili się do RO i WIM z wnioskiem o uniemożliwienie parkowania na tej ulicy samochodu dostawczego. Radni z osiedla Złotniki stwierdzili, że jest to konflikt sąsiedzki, w który nie powinniśmy się angażować. Sprawę zna i kilkakrotnie sytuację sprawdzała strażniczka osiedlowa.
- Wydział Ruchu Drogowego Policji skontrolował i ukarał kierowców łamiących przepisy na ulicach Krępickiej, Rytowniczej, Rubczaka i Płońskiego.
- Komisariat Policji w Leśnicy ostrzegł przed oszustami stosującymi metody na wnuczka, policjanta, pracownika socjalnego itp.
- Do Wydziału Transportu przekazaliśmy wniosek dotyczący udzielenia informacji o punktualności kursowania autobusu 102.
- Ponad stu mieszkańców Marszowic złożyło wniosek o zmianę trasy autobusu linii 123 i poprowadzenie go przez ulicę Główną tak, aby bez konieczności przesiadki, zapewnić dzieciom dojazd do nowej siedziby szkoły podstawowej przy ulicy Karpnickiej.
- Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu poinformował, że dysponuje środkami na aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poprosił o poinformowanie mieszkańców o programie Staż na Start.
- Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Jacek Sutryk przekazał do dyspozycji każdej Rady Osiedla jedną URBANCARD na okaziciela.
- Kończy się procedura wynajęcia pomieszczeń w siedzibie RO.  Jutro nastąpi ich fizyczne przekazanie. Weźmie w nim udział pracownik działu wspierającego Osiedla w WCRS.
- 16 lutego odbyło się zebranie założycielskie Klubu Seniora przy RO Leśnica. Uczestniczyli w nim Marian Cieślik, Jan A. Kułacz, Elżbieta Miedzińska i oraz lider projektu  Anna Pietrońska. 38 członków założycieli powołało Zarząd Klubu. Członkowie Zarządu będą spotykać się w czwartki w siedzibie Rady Osiedla.
- Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że przygotowała i dostarczyła decyzje dotyczące współorganizacji imprez na Osiedlu w 2018 r. Rozpoczęła nadzór finansowy nad działaniami Klubu Seniora.
> Uchwały:
a) Jan A. Kułacz przedstawił sprawozdanie z działań Osiedla w 2017 roku, które radni otrzymali przed sesją. Sprawozdanie w części merytorycznej opisuje działania Rady oraz ocenia współpracę z jednostkami i służbami miejskimi. Przewodniczący szczegółowo uzasadnił przyznane oceny – radni zgodzili się z diagnozą Zarządu. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział jedenastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
b) Przewodniczący Zarządu poinformował, że proboszcz parafii w Leśnicy wyraził wstępną zgodę na wynajęcie sali z zapleczem kuchennym, w domu parafialnym, na imprezy integracyjne i aktywności kulturalne organizowane przez klub. Poprosił radnych o wyrażenie zgodny na wynajęcie pomieszczenia.  W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział jedenastu radnych, za przyjęciem sprawozdania głosowało 10 osób, 1 wstrzymała się od głosu.
c) Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczym Biedronka przy ulicy Trzmielowickiej. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział jedenastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 9 osób, 2 wstrzymały się od głosu.
> Komisje przedmiotowe: 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Zbigniew Wojciechowski poinformował, że zgłosił do ZDiUM zagrożenia powodowane przez   firmy budowlane na ul. Frydeckiego oraz braki w oznakowaniu na osiedlu Żerniki Nowe. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uspokojenia ruchu na ulicy Złotnickiej.
> Przewodniczący Zarządu przypomniał, że 1 marca odbędzie się spotkanie porozumienia Wrocław Zachód w sprawie komunikacji na naszych osiedlach. Jan A. Kułacz zapytał radnych czy wnoszą dodatkowe wnioski na to spotkanie. Zbigniew Wojciechowski ponowił propozycję bezpośredniego połączenia Leśnicy z rejonem ulicy Ostrowskiego oraz zgłosił pomysł przedłużenia linii 102 do pętli w Pilczycach. Przewodniczący zauważył, że spotkanie to rozpocznie międzyosiedlową dyskusję o modyfikacji komunikacji zbiorowej na zachodzie miasta. 
> Wolne wnioski - Przewodniczący Zarządu poprosił radnych i komisje o przesyłanie opinii i odpowiedzi na pytania Zarządu.
> Józef Piskorski podziękował radnym za udział w obradach, zaprosił na kolejną sesję 26 marca i zamknął posiedzenie.