Odnośniki podstawowe

XII sesja Rady Osiedla Leśnica - 26 marca 2018 r.

> Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał radnych oraz gości – radną Rady Miejskiej Wrocławia Grażynę Kordel i mieszkankę Stabłowic, która przybyła na sesję w związku w wnioskiem mieszkańców dotyczącym nadania nazwy sięgaczowi ulicy Góreckiej. Poinformowała obecnych, że właściciele posesji położonych przy tym sięgaczu otrzymali pisma dotyczące ustalenia numerów porządkowych dla budynków i w związku z tym postanowili podjąć działania, które doprowadzą do nadania odcinkowi ulicy Góreckiej nazwy Hodowicka. Ten obszar Stabłowic w 1946 roku został zasiedlony przez przesiedleńców z miejscowości Hodowica, położonej na południe od Lwowa. Wśród nich byli dziadkowie wnioskodawczyni. Pod wnioskiem podpisało się kilkadziesiąt osób, którym zależy, aby nazwa upamiętniła pierwszych, powojennych mieszkańców Stabłowic.
> Przewodniczący RO podziękował gościowi za przybycie i naświetlenie sprawy, a następnie poprosił radnych o przyjęcie programu posiedzenia. Przewodniczący Zarządu zgłosił wniosek o uwzględnienie w planie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Zarządu. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, jedenastu głosowało za, jeden wstrzymał się od głosu.
> Następnie prowadzący poprosił radnych o przyjęcie protokołu z XI posiedzenia RO z 26.02.2018 r. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, protokół przyjęto jednogłośnie.
> Przewodniczący Zarządu Jan A. Kułacz przedstawił sprawy bieżące:
- Dobiegają końca prace inwestycyjne na Żernikach Nowych, skanalizowana została cała południowa strona osiedla i wykonano przepusty pod ulicą Kosmonautów. Zarząd złoży do MPWiK oraz Departamentu Infrastruktury i Gospodarki wniosek o udział w komisji odbiorowej.
- Trwa przebudowa skrzyżowania ulicy Jerzmanowskiej i Rdestowej, od zakończenia której zależy otwarcie ruchu na gotowym odcinku obwodnicy Leśnicy. Sytuację omówiono na spotkaniu porozumienia Wrocław Zachód, podczas którego kolejny raz okazało się, że urzędnicy przekazują radom osiedli sprzeczne informacje w tej samej sprawie. Radni Osiedla Jerzmanowo poinformowali też, że proponowali inną organizację ruchu tymczasowego - rozłożenie ruchu na dwa kierunki (Rdestową i Osiniecką), jednak DIiG nie przychylił się do takiego rozwiązania.
- DIiG poinformował, że budowa Trasy Obornickiej nie jest ujęta w planach inwestycyjnych Miasta do 2022 roku.
-  Wydział Inżynierii Miejskiej przekazał do ZDiUM zapytanie o termin realizacji azylu dla pieszych na ulicy Rytowniczej.
-  DIiG poinformował, że nie przewiduje montażu tablic na pętli z powodu braku łącza światłowodowego pomiędzy centrum miasta a Leśnicą. Tablice takie, aby wyświetlać rozkład jazdy, muszą zostać połączone do ITS, a zdaniem urzędników, jedynym sprawdzonym łączem jest sieć światłowodowa.
-  MPWiK poinformowało o możliwości włączania do kanalizacji sanitarnej posesji przy ulicy Bukowej, Białodrzewnej i Grabowej.
- Zespół do spraw inicjatyw lokalnych przesłał sprawozdanie z wykonania planu inicjatyw lokalnych w 2017 roku oraz plan zadań na rok 2018.
- Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał do zaopiniowania karty nieruchomości położonych przy ulicy Białej, Śnieżnej, Porębskiej, Lazurowej, Młodzieżowej i Beskidzkiej oraz przetargi na nieruchomości przy ulicy Wełnianej, T. Brzozy, Dziarskiej, Miodowej i Pusteckiej.
-  DIiG w odpowiedzi na zapytanie mieszkańców osiedla Żerniki Nowe, dotyczące kalkulacji przyłączenia osiedla do miejskiej sieci cieplnej lub gazowej, podtrzymał stanowisko, że najkorzystniejszym rozwiązaniem będzie budowa sieci gazowej, ponieważ przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej byłoby bardzo kosztowne. Plany gazyfikacji były przygotowywane przez PSG, jednak wystąpiły trudności z uzgodnieniem projektów we Wrocławskich Inwestycjach.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poprosił o przekazanie mieszkańcom informacji o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego - formy pomocy skierowanej do osób, które nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania mieszkania.
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego zaprosił na spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich - edycja 2018.
- Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprosiło przedstawiciela rady na spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na Osiedlach.
- Klub Jagielloński we Wrocławiu zorganizował debatę poświęconą jednostkom pomocniczym samorządu, a w szczególności reformie Rad Osiedli.
- Otrzymaliśmy zaproszenie od Prezydenta Rafała Dutkiewicza na spotkanie dotyczące polityki samorządowej we Wrocławiu. 24 marca w Info-punkcie Barbara, w spotkaniu wziął udział Jan A. Kułacz. Przedstawiciele prezydenta omówili między innymi kwestie wynikające wprost ze zobowiązań podjętych na Kongresie Rad Osiedli, dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych i organizacyjnych na osiedlach.
-  Biuro ds. Partycypacji Społecznej poprosiło o zgłaszanie propozycji lokalizacji nowych stacji roweru miejskiego.
- Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia poinformował o przedłużeniu konsultacji oraz o drugim terminie spotkania w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem.
-  Zarząd Zieleni Miejskiej wyraził zgodę na złożenie w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim wniosku o zgodę na usunięcie czterech drzew z terenu zieleńca przy ulicy Kamiennogórskiej 84.
- BPS zaprosiło do wzięcia udziału w konsultacjach poświęconych zasadom przyszłorocznego Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
- Rada Osiedla Lipa Piotrowska zaproponowała wydłużenie trasy autobus linii 101 do pętli przy ul. Kminkowej.
- WCRS poprosił o aktualne dane kontaktowe oraz przekazał zalecenia dotyczące sporządzania pism wychodzących.
-  Wydział Transportu analizował czasy przejazdu autobusu linii 102 i od 30 września 2017 r. wydłużył czasy przejazdu autobusu na odcinku Grabowa – Fieldorfa. Linia wciąż jest monitorowana i będą wprowadzone kolejne korekty. WTR uważa, że nieregularności kursowania powodują mieszkańcy jadący ulicą Wojanowską do Kosmonautów.
- 16 marca, na ulicy Grabowej, Wydział Środowiska i Rolnictwa zorganizował spotkanie w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ługowiny. Wzięli w nim udział przedstawiciele MPWiK, Państwowego Gospodarstwa Wodnego, Wrocławskich Inwestycji, firmy Skanska, Straży Miejskiej oraz radnych Osiedla Maślice. Nas WŚiR nie poinformował o tym spotkaniu. Zarząd przekaże krytyczne stanowisko w tej sprawie do Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych.
-  Opera Wrocławska zapewniła, że zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, a dane umieszczone w jej bazie będą wykorzystywane do realizacji celów marketingowych wyłącznie w zakresie własnych usług.
- Dwaj mieszkańcy Leśnicy złożyli wnioski w sprawie odmalowania pasów na ulicy Dolnobrzeskiej, zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu 137 i lokalizacji stacji Roweru Miejskiego w Leśnicy.
- 13 marca Klub Seniora zainaugurował cykl spotkań i świętował Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzny. Gościem honorowym spotkania seniorów był wicedyrektor WCRS Robert Pawliszko. Radę Osiedla reprezentowali Przewodniczący Rady i Przewodniczący Zarządu.
- Radna RMW Grażyna Kordel poinformowała, że rozpoczęła się budowa parkingu P&R na działce przy skrzyżowaniu ulic Kosmonautów i Boguszowskiej. Przypomniała, że na cienkowarstwowe malowanie pasów jest udzielana tylko dwumiesięczna gwarancja.
> Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że przygotowała i dostarczyła do WCRS dwa wnioski Zarządu w sprawie podpisania umów związanych z realizacją projektów społecznych - dotyczący wydawania gazety osiedlowej i w sprawie wynajęcia pomieszczeń na 7 spotkań członków Klub Seniora. Rozliczyła środki przeznaczone na organizację spotkania inauguracyjnego Klubu Seniora i na nagrody w X Międzyszkolnym Językowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Szkole Podstawowej nr 51. Zarząd Osiedla  na tym wydarzeniu reprezentował Jan A. Kułacz.
> Uchwały:
a) Marian Cieślik odczytał rezygnację Damiana Janczaka z funkcji członka Zarządu i poprosił o zatwierdzenie jej przez radnych. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
b) Przewodniczący Zarządu poinformował, że przeprowadził rozmowy dotyczące uzupełnienia składu Zarządu i zarekomendował na tę funkcję radną Agnieszkę Ptak, która zgodziła się ją przyjąć. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, za przyjęciem głosowało 13 osób, 1 wstrzymała się od głosu.
c) Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w Restauracji Gospoda Leśnicka przy ulicy Płońskiego 8. Ponieważ od wpłynięcia wniosku minęło 21 dni, Zarząd przekazał do WSS pisemną informację o negatywnej opinii Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności. Opinia ta powstała w oparciu o informacje zebrane od mieszkańców, jednak przewodniczący Zarządu nie uzyskał od komendanta Komisariatu w Leśnicy potwierdzenia o zgłoszeniach dotyczących zakłóceń porządku w tym miejscu. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział piętnastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 9 osób, przeciw 4, 2 wstrzymały się od głosu.
d) Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie ogólnospożywczym przy ulicy Rytowniczej 1/1A. Nikt nie miał uwag. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział piętnastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 13 osób, 2 wstrzymały się od głosu.
e) Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczym Żabka przy ulicy Pusteckiej 3. Otrzymaliśmy zgłoszenia mieszkańców o zakłóceniach porządku na osiedlu, między innymi przy sklepie, jednak Policja ich nie potwierdziła. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział piętnastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 9 osób, 4 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.
f) Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczym Biedronka przy ulicy Trzmielowickiej. Nikt nie miał uwag. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział piętnastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 9 osób, 2 przeciw, 4 wstrzymały się od głosu.
g) Przewodniczący Marian Cieślik rozpoczął dyskusję nad wnioskiem mieszkańców dotyczącym nadania nazwy Hodowicka ulicy na Stabłowicach. Powiedział, że jego zdaniem jest to bardzo dobra inicjatywa, która uhonoruje pierwszych osadników. Poparli go Grażyna Kordel, Teresa Molęda i Zbigniew Wojciechowski, którzy również uważają, że prośba mieszkańców powinna zostać spełniona. Radny Jakub Szpiegowski przypomniał, że na tym obszarze Stabłowic, nazwy ulic pochodzą od nazw miejscowości położonych w Kotlinie Jeleniogórskiej. Uważa, że ten klucz powinien zostać zachowany. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział piętnastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 12 osób, 1 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.
>Komisje przedmiotowe: Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności Bronisław Piela uczestniczył w dzisiejszym spotkaniu w sprawie uruchomienia pilotażowego projektu dotyczącego bezpieczeństwa na Osiedlach. Omówiono na nim współpracę między radami Osiedli a służbami porządkowymi i zaproponowano wprowadzenie wspólnych patroli, które zajmą się ładem i bezpieczeństwem na osiedlu np. nieprawidłowym parkowaniem, dzikimi wysypiskami, zagrożeniami w ruchu drogowym itd. Do programu zostaną włączone tylko chętne rady. Ponadto zostaną opracowane i podjęte inne działania, które podniosą bezpieczeństwo na osiedlach. Przewodniczący Zarządu stwierdził, że pomysł włączenia radnych w działania operacyjne Policji i Straży Miejskiej jest nieprzemyślany, a poprawa porządku i bezpieczeństwa na Osiedlach powinna wprost wynikać z prawidłowego działania tych służb.
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej Zbigniew Wojciechowski poinformował, że sytuacja na ul. Frydeckiego nie uległa zmianie, zgłoszenia nieprawidłowości do ZDiUM i Straży Miejskiej nie przynosi rezultatów i wniósł o wystąpienie do DIiG z wnioskiem o wprowadzenie systemowych rozwiązań, które spowodują poprawę bezpieczeństwa i porządku w pobliżu prowadzonych inwestycji.
>Zapytania:
-  Przewodniczący Zarządu zapytał zebranych o opinię w sprawie wydłużenie trasy autobusu linii 101 do pętli przy ulicy Kminkowej. Zebrani stwierdzili, że zmiana taka wpłynie niekorzystnie na punktualność linii, która obecnie kursuje dość punktualnie i poprawnie komunikuje nasze osiedla z węzłem przesiadkowym przy ulicy Kwiskiej. Przedłużenie linii będzie skutkować opóźnieniami, zwłaszcza w godzinach szczytu i może spowodować, że część mieszkańców przesiądzie się do prywatnych samochodów, co przełoży się na zwiększenie korków w zachodniej części miasta. Zarząd przekaże wnioskodawcy opinię negatywną, ale poinformuje, że popiera utworzenie nowej linii, która skomunikuje Osiedle Lipa Piotrowska z ulicą Legnicką.
- Następnie Jan Kułacz zapytał o sugestie radnych dotyczące rozmieszczenia stacji Roweru Miejskiego na naszym Osiedlu. Ustalono, ze będą to następujące miejsca: pętla tramwajowa przy Średzkiej, pętla przy ulicy Grabowej, skrzyżowania Kosmonautów/Boguszowska, Fieldorfa/Kosmonautów, Wojanowska/Arachidowa, Kamiennogórska/Halicka, Nowe Żerniki, kąpielisko Glinianki. 
- Przewodniczący Zarządu poinformował, że od pewnego czasu dochodzą do nas informacje o pogorszeniu poziomu usług poczty w Leśnicy. Ostatnio zmienił się naczelnik poczty, wzrosła liczba zatrudnionych listonoszy i sytuacja powoli ulega poprawie. Radni potwierdzili zastrzeżenia mieszkańców, dodatkowo poinformowali, że kiepsko obsługiwane jest też osiedle Żerniki Nowe. Uzgodniono, że Zarząd wystąpi do DSS, aby Miasto zwróciło się do Poczty Polskiej SA w sprawie utworzenia nowego urzędu, który odciąży Urząd Poczty nr 7 w Leśnicy.
>Wolne wnioski:
Przewodniczący Rady i Przewodniczący Zarządu Osiedla złożyli obecnym życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych.
>Marian Cieślik podziękował radnym za udział w obradach, zaprosił na kolejną sesję 23 kwietnia i zamknął posiedzenie.