Odnośniki podstawowe

XIII sesja RO Leśnica – 23 kwietnia 2018 r.

>Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał  radnych i poprosił o przyjęcie programu posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, program przyjęto jednogłośnie.
>Następnie prowadzący poprosił o przyjęcie protokołu z XII sesji RO z 26.03.2018 r. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, protokół przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące:
>Nie została jeszcze zakończona przebudowa skrzyżowania ulic Jerzmanowska-Rdestowa, która wstrzymuje oddanie do użytku obwodnicy Leśnicy na odcinku Średzka-Piołunowa.
>ZDiUM na portalu społecznościowym zamieścił informację o przygotowaniach do przebudowy peronów na pętli, projekt nie przewiduje montażu tablic z informacjami dla pasażera.
>Odbył się odbiór infrastruktury drogowej po kanalizacji ulic Jajczarskiej, Gielniaka i Trzmielowickiej - Ratyń IIa. W odbiorze uczestniczyli Elżbieta Miedzińska i Bronisław Piela. Wykonawca ma przed końcem maja dokonać napraw usterek zgłoszonych podczas odbioru.
>Do MPWiK oraz Departamentu Infrastruktury i Gospodarki zgłoszona została chęć udziału przedstawiciela RO w komisji odbiorowej w związku z zakończeniem  prace kanalizacyjnych na Żernikach Nowych. Przewodniczący Komisji Inwestycji i Infrastruktury Technicznej zgłosił, że ma wiele uwag do wykonanej infrastruktury drogowej i odtworzonego oznakowania. Zarząd poprosił WIM o lepszy nadzór nad firmami budowlanymi prowadzącymi inwestycje na Osiedlu.
>Przewodniczący Zarządu uczestniczył w kolejnym spotkaniu Porozumienia Wrocław Zachód, które odbyło się 12 kwietnia w RO Pracze Odrzańskie. W czasie spotkania omówiono kwestię przebiegu trasy linii 123 na Osiedlu Pracze Odrzańskie i Maślice, sprawę lokalizacji szkoły średniej na zachodzie miasta, poparcie członków porozumienia dla idei budowy wiaduktu na ulicy Głównej, stan prac przy przebudowie skrzyżowania Jerzmanowska-Rdestowa, planowane spotkanie z Wydziałem Transportu w sprawie komunikacji zbiorowej na zachodzie miasta oraz propozycję wspólnych obchodów 100 lecia odzyskania niepodległości.
>Do Straży Miejskiej, Ekosystemu i Zarządu Cmentarzy komunalnych skierowany został wniosek o uporządkowanie terenu przy ulicy Serowarskiej, na przeciwko cmentarza oraz podjęcie działań, które wyeliminują w przyszłości traktowanie tego terenu jak śmietniska. Firmy kamieniarskie stale wyrzucają tam gruz, elementy nagrobków, a nawet całe płyty nagrobne.
>Do Straży Miejskiej przesłany został wniosek o podjęcie działań, które spowodują, że właściciel terenu po WZMO zabezpieczy zdewastowane ogrodzenie i budynek portierni.
>Do Departamentu Spraw Społecznych wysłana została prośba o wystąpienie do Poczty Polskiej SA z wnioskiem dotyczącym usprawnienia działań poczty na naszym Osiedlu oraz podjęcie działań, które doprowadzą do powstania nowego urzędu, który odciąży UP nr 7 przy ulicy Skoczylasa.
>Do Wydziału Transportu skierowany został wniosek o ustawienie dodatkowych biletomatów na osiedlu, w pierwszej kolejności na przystankach końcowych - Grabowa, Ratyń, Mokra, Żar.
>ZDiUM poinformował, że budowa azylu na Rytowniczej zostanie wykonana w czasie renowacji oznakowania poziomego ulicy Średzkiej.
>Mieszkaniec osiedla Nowe Żerniki poinformował o problemie z przejazdem łącznikiem od ulicy Grabowej do Żernickiej, zapytał o zmianę oznakowania skrzyżowania Żernickiej z łącznikiem, stan jezdni i poboczy łącznika oraz wnioskował o kontrole policji na tej drodze. Wnioski zostały przekazane do WIM, ZDiUM, SM i Wydziału Ruchu Drogowego KMP. WIM poinformował, że ustawienie znaku nakazu jazdy prosto, na ulicy Żernickiej przy łączniku z Grabową, wynika z ustawy Prawo o ruchu drogowym.
>Zespół do spraw inicjatyw lokalnych przesłał protokół z posiedzenia, na którym opiniowano projekty mieszkańców. Naszego Osiedla dotyczyły: kanalizacja sięgacza ulicy Małopolskiej (opinia negatywna) oraz utwardzenie ulicy Kruszcowej. Przy tym projekcie konieczne jest wykonanie badań geologicznych, których wynik może spowodować większe koszty wykonania prac. Informacje o decyzji Zespołu otrzymali autorzy ww. wniosków.
>Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał informację o przetargach nieruchomości położonych przy ul. Jesiennickiej11 i 13.
>Wydział Środowiska i Rolnictwa poinformował przedłużeniu konsultacji i spotkaniu w sprawie Programu ochrony środowiska Wrocławia przed hałasem.
>Prezydent Wrocławia umorzył w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. City Link Wrocław Stadion.
>Do Biura Rozwoju Wrocławia przekazaliśmy stanowisko w sprawie założeń do mpzp w rejonie ulic Trzmielowickiej, Ratyńskiej i Wyboistej. Wnioskowaliśmy o przeznaczenie tych terenów pod niską zabudowę, nawiązanie do historycznego charakteru osiedla, zapewnienie minimum 50% udziału terenów zielonych.
>Prezydent Wrocławia wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zakładu WPO ALBA S.A. przy ulicy Szczecińskiej o nową linię do segregacji gruzu.
>Urząd Komunikacji Elektronicznej zaproponował zorganizowanie na Osiedlu szkolenia dla seniorów pn. Jestem świadomym konsumentem - wiem co podpisuję. Przewodniczący spotkał się z przedstawicielem UKE, otrzymał materiały promocyjne i na 8 maja zaplanował  spotkanie z seniorami.
>Dyrektor WCRS poinformowała o projekcie Zamknięte sklepy - otwarte miasto, w których partnerstwa lokalne będą mogły pozyskać środki na przeprowadzenie wydarzeń kulturalnych na osiedlach w niedziele wolne od handlu.
>Zespół Mikrograntów Strefy Kultury Wrocław zaprosił na  spotkanie 25 kwietnia so Zamku. Od 1 do 15 maja można będzie zgłaszać pomysły na działania plenerowe.
>Departament Spraw Społecznych poinformował o działaniach podejmowanych w ramach projektu Osiedla w porządku. Na stronie Miasta utworzona zostanie zakładka, przez którą będzie mogły informować służby i instytucje miejskie o zakłócaniu porządku, nieprawidłowym parkowaniu, zagrożeniach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyrzucaniu śmieci itd. Powstanie też aplikacja umożliwiająca telefoniczne zgłaszanie sytuacji alarmowych i informator dla radnych. Patrole policji, straży miejskiej i radnych będą prowadzone tylko z osobami, które wyrażą taką wolę. Ponadto na sesji RMW przekaże dodatkowe środki dla OSP, Straży Miejskiej, Policji.
>Biuro ds. Partycypacji Społecznej zaprosiło na warsztatowe spotkanie WBO dotyczące między innymi nowego podziału na rejony - spotkanie odbędzie się 26 kwietnia, przy pl. Piłsudskiego.
>Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 14 kwietnia, przeprowadził praktyczne szkolenie liderów powodziowych, w którym uczestniczył radny Bronisław Piela.
>Rada Osiedla Zacisze-Zalesie-Szczytniki, w związku z wejściem w życie w maju br. przepisów RODO, przesłała opracowaną na własne potrzeby wewnętrzną instrukcję kancelaryjną.
>Zarząd zgłosił radnych naszego Osiedla do udział w organizowanym przez WCRS szkoleniu Dobre praktyki. Odbędzie się ono 15 maja i będzie dotyczyć  interpretacji zapisów statutu Osiedla, działania organów Osiedla i współpracę samorządów z jednostkami miejskimi.
>Partnerstwo dla Leśnicy i okolic spotkało się w Zamku 17 kwietnia. Spotkanie dotyczyło przygotowań do wydarzenia Czas na książkę zaplanowanego na 24.05.18 r.
>Wydział Środowiska i Rolnictwa poinformował, że Zarząd Osiedla ma szacować szkody wyrządzane w uprawach przez dzikie zwierzęta. Przewodniczący Jan A. Kułacz rozmawiał z pracownikiem WŚiR, który potwierdził, że taki obowiązek nałożyła na nas nowa ustawa. W związku z tym , że członkowie zarządu nie posiadają możliwości prawnych ani technicznych, a przede wszystkim nie mają uprawnień rzeczoznawców, dzisiaj rano przewodniczący poprosił o pomoc dyrektora WCRS p. Dorotę Feliks.
>Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że podpisane zostały dwie umowy związane z realizacją projektów społecznych: dotyczący drukowania Gazety Leśnickiej dwa razy w miesiącu po 1400 egzemplarzy (512 zł/m-c) i wynajęcia pomieszczeń na spotkania Klub Seniora do końca bieżącego roku (1230 zł). Rozliczyła  środki przeznaczone na zakup nagród na Festiwal Anielska Muzyka w SP 95 (222 zł), organizację spotkania wielkanocnego Klubu Seniora (1000 zł), nagrody RO w zawodach wędkarskich dal dzieci i młodzieży (300 zł). Pozostałe z puli 500 zł na nagrody w Festiwalu Anielska Muzyka będą przesunięte na zakup sprzętu nagłaśniającego w Festiwalu Złota Róża w tej samej szkole. Szkoła Podstawowa 51 wystąpiła o dofinansowanie obchodów dnia Ziemi. Zarząd nie przychylił się do tego wniosku - budżet jest już podzielony, a ponadto nie finansujemy projektów bez propozycji współpracy przy konkretnych zadaniach. Przewodniczący Zarządu poinformował, że otrzymaliśmy z WCRS dofinansowanie projektów społecznych Wigilia Leśnicka i Paczki Mikołajkowe w kwocie 3400 zł (2x1700).
Uchwały:
>Ponieważ przyznane kwoty dofinansowania są niższe od wnioskowanych, konieczne są aktualizacje projektów. Na realizację projektu Paczki świąteczne dla dzieci i młodzieży ze świetlic środowiskowych wnioskowaliśmy o 4000 zł, a otrzymaliśmy 1700 zł. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
>Na realizację projektu Wigilia dla samotnych i potrzebujących wnioskowaliśmy o 5000 zł, otrzymaliśmy 1700 zł. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych,  uchwałę przyjęto jednogłośnie.
>W związku z niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na festiwal Anielska Muzyka, przewodniczący Zarządu poprosił o przesunięcie pozostałej kwoty na zakup nagłośnienia na potrzeby festiwalu Złota Róża. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych,  uchwałę przyjęto jednogłośnie.
>Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie Aldi przy ulicy Średzkiej 41. Nikt nie miał uwag. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 12 osób, 1 przeciw i 1 wstrzymała się od głosu.
>Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w małej gastronomi przy ul. Kosmonautów 1 (kąpielisko Glinianki). Wątpliwości wzbudziło sprzedawanie alkoholu przy akwenie wodnym oraz organizacja imprez zakłócających cisze nocną. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 9 osób, 3 przeciw, 2 wstrzymały się od głosu.
>Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie sklepie ogólnospożywczym, Wrocław, ul. Wełniana 31. Nikt nie miał uwag. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział czternastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 12 osób, 2 wstrzymały się od głosu.
Komisje przedmiotowe:
>Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności i Lider Powodziowy Bronisław Piela uczestniczył w szkoleniu liderów na nowym wale Odry przy ulicy Kozanowskiej. Liderzy dowiedzieli się jak reagować w przypadku zagrożeń, dbać o wały, układać worki z piaskiem, stawiać zapory. Ponadto B. Piela uzupełnił informację z odbioru Ratynia IIa - komisja stwierdziła takie same usterki, jak na pierwszym przeglądzie - byle jak ułożoną kostkę brukową na ulicy Trzmielowickiej, nieprawidłowo osadzone studzienki, źle odtworzone pobocza i nawierzchnie chodników, użycie nieodpowiedniego tłucznia itp. Liczne zastrzeżenia zgłosił przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej.
Zapytania:
>Przewodniczący Zarządu zapytał zebranych o opinię w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Boguszowskiej. Teresa Molęda, dyrektor SP 95 poinformowała, że w maju ubiegłego roku wystąpiła do WIM z wnioskiem o poprawę bezpieczeństwa przy szkole, szczególnie w okolicy przejścia dla pieszych, którym dzieci i rodzice przechodzą na parking po przeciwnej stronie ulicy. Proponowała próg w tym miejscu, natomiast nie zabierała głosu w sprawie zmian organizacji ruchu na całej ulicy. Zarząd poprosił o wypowiedzi mieszkańców osiedla, ale nie wynika z nich poparcie dla zaproponowanego rozwiązania.  Większość wypowiadających się nie widziała uzasadnienia dla wprowadzenia zmian. Bronisław Piela poparł budowę progu przy szkole, a Jakub Szpiegowski zaproponował wyniesienie przejścia, Zbigniew Wojciechowski poparł projekt i stwierdził, że o zmianach powinni zadecydować mieszkańcy. Agnieszka Ptak, Bartosz Michalak i Joanna Lisowska poparli pomysł utworzenia strefy "30". Po szczegółowej dyskusji radni zdecydowali, że Zarząd nie powinien pozytywnie opiniować projektu, a jedynie poprzeć wniosek dyrekcji i rodziców SP 95.
>Przewodniczący Zarządu poinformował, że RO Pracze Odrzańskie otrzymała odpowiedź na wniosek porozumienia Wrocław Zachód dotyczący wykorzystania budynków przy EIT+. Dyrektor Departamentu Edukacji odpowiedział negatywnie na wniosek radnych, ponieważ nie widzi potrzeby lokowania szkoły średniej zawodowej na zachodzie Wrocławia. Zebrani ustalili, że należy popierać lokalizację szkoły średniej na naszym Osiedlu, przy ulicy Kosmonautów, w pobliżu linii tramwajowych. Jan A. Kułacz, w ramach porozumienia Wrocław Zachód  będzie nadal pilotował tę sprawę i zabiegał o spotkanie z dyrektorem Jarosławem Delewskim.
>Przewodniczący zapytał radnych o opinię w sprawie budowy wiaduktu drogowego nad linią kolejową przy ulicy Głównej. Radni poparli pomysł budowy wiaduktu, poprosili jednak, aby w treści petycji nie wskazywać dokładnie miejsca przekroczenia torów kolejowych.
>Jan A. Kułacz przypomniał o Festynie Osiedlowym połączonym ze świętem pułku, planowanym 9 czerwca. Zapytał radnych o pomysły i zachęcił do udziału w organizacji imprezy.
>Elżbieta Krzak poinformował, że Stabłowicki Bieg po Zdrowie odbędzie się 3 czerwca. Radna rozpoczęła już załatwianie niezbędnych pozwoleń. Trasa biegu poprowadzi ulicą Jeleniogórską i wałami Bystrzycy. Przewodniczący Zarządu poprosił o uzgadnianie działań i stały kontakt ze skarbnikiem.
>Teresa Molęda zgłosiła nasilające się problemy ze spożywaniem alkoholu obok sklepu Dino przy ulicy Boguszowskiej, zastrzeżenia do obsługi sklepu i brak reakcji kierownictwa na skargi klientów. Agnieszka Ptak powiedziała, że najlepiej działają indywidualne skargi klientów, które powinny być składane do centrali sieci, a nie do kierownika sklepu. Jan A Kułacz zapowiedział, że zarząd poprosi o interwencję Policję i Straż Miejską oraz DSS. Elżbieta Krzak zaproponowała, że przed podjęciem tych działań porozmawia z kierownictwem marketingu sieci Dino.

Marian Cieślik podziękował radnym za udział w obradach, zaprosił na kolejną sesję 28 maja i zamknął posiedzenie.