Odnośniki podstawowe

XIV sesja RO Leśnica – 28 maja 2018 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał  zebranych. W związku z brakiem kworum, przewodniczący poprosił Zarząd o przedstawienie spraw bieżących:
>21 maja odbył się drugi odbiór infrastruktury drogowej i zieleni odtworzonej po kanalizacji ulic Jajczarskiej, Gielniaka i Trzmielowickiej – projekt Ratyń IIa. Uczestniczyła w nim radna Elżbieta Miedzińska. Wykonawca naprawił usterki stwierdzone podczas pierwszego odbioru i prawidłowo odtworzył jezdnię, pobocza i trawniki. Inspektorzy ZDiUM oraz E. Miedzińska nie mieli zastrzeżeń.  Przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej zakwestionował powierzchnię odtworzonych trawników, których nie było przed rozpoczęciem inwestycji.
>18 maja odbył się odbiór organizacji ruchu na alei Kaczorowskiego – obwodnicy Leśnicy na odcinku Średzka-Piołunowa. W odbiorze wziął udział radny Tomasz Przystaś, który poinformował, że oznakowanie uzupełniano jeszcze w czasie jego trwania. Zebrani zgłosili, że mimo zakazu obwodnicą jeżdżą ciężarówki, kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość, w związku ze zmianą pierwszeństwa niebezpiecznie jest na skrzyżowaniu Miodowej i Kaczorowskiego, zwiększył się też ruch na ulicy Trzmielowickiej. Jan A. Kułacz poprosił o przekazywanie Zarządowi kolejnych uwag i obserwacji.
>Marian Cieślik, w związku z zebranym kworum, poprosił radnych o przyjęcie programu posiedzenia. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, program przyjęto jednogłośnie.
>Prowadzący poprosił o przyjęcie protokołu z XIII sesji RO, z 25.04.2018 r. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, jedenastu głosowało za jego przyjęciem, jeden wstrzymał się od głosu.
>Następnie Przewodniczący Zarządu kontynuował omawianie spraw bieżących:
>Wydział Inżynierii Miejskiej poinformował, że po przeprowadzeniu wizji w terenie oraz analizie sytuacji ruchowej stwierdził, że nie ma uzasadnienia dla budowy progów na ulicy Kościańskiej, ponieważ ulica znajduje się w strefie zamieszkania, w której pieszy ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami.
>ZDiUM poinformował, że wraz z Policją, prowadził kontrole na ulicach Nowych Żernik. W ich wyniku pas drogowy był porządkowany, a uszkodzenia  powstałe w czasie prowadzenia inwestycji będą usuwane dopiero po zakończeniu budów. Radni zgłosili, że pomimo tych działań, utrudnienia powodowane przez wykonawców na Nowych Żernikach nie zmniejszyły się, przeciwnie, ciężarówki i betoniarki zastawiają i niszczą kolejne ulice osiedlowe.
>Do WIM przekazaliśmy negatywne stanowisko w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy Boguszowskiej. Zgodnie z sugestiami radnych poparliśmy wniosek dyrekcji dotyczący poprawy bezpieczeństwa przy Szkole Podstawowej nr 95.
>Poprosiliśmy o informacje dotyczące przebudowy peronów na pętli w Leśnicy, jednak rzecznik ZDiUM przesłał tylko potwierdzenie rozpoczęcia remontu. Organizacja placu budowy budzi zastrzeżenia, w związku z tym Straż Miejska skierowała do ZDiUM wniosek o nadzór nad wykonawcą tego zadania. Radna Izabela Pieniążczak poinformowała, że dyrektor DSS Jacek Sutryk podjął starania o przyłączenie pętli do ITS.
>Rzecznik ZDiUM Ewa Mazur poinformowała, że przesyła do wszystkich Rad Osiedli  informacje o utrudnieniach w komunikacji na terenie całego miasta, ale tylko tych związanych z działaniami ZDiUM-u. Nie przekazuje radom informacji o działaniach innych jednostek (WI, ZIM) i przedsiębiorstw, ponieważ ich nie otrzymuje.
>Zwróciliśmy się do WIM o udostępnienie gotowego projektu alei Stabłowickiej oraz informację dotyczącą przewidywanej daty ogłoszenia przetargu. Ponadto wystąpiliśmy o podanie informacji dotyczących przebudowy ulicy Złotnickiej, w tym projektu organizacji ruchu zastępczego oraz szczegółów budowy łącznika ulicy Beskidzkiej z Gromadzką.
>Wydział Architektury i Budownictwa rozpoczął postępowanie zmiany zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dotyczącego budowy alei Stabłowickiej.
>Wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków magazynowych z  częścią socjalno-biurową i magazynową-wystawienniczą - Szczecińska Logistic Park.
>Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał do zaopiniowania kartę nieruchomości położonych przy ulicy Lazurowej, przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną i usługową oraz wykaz działki położonej przy ul. Stabłowickiej, przeznaczonej na dosprzedaż do nieruchomości sąsiednich. Poinformował też o drugim przetargu na działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną, położone przy ulicy Pusteckiej.
>Biuro Rozwoju Wrocławia poinformowało, że od 4 do 25 czerwca będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ratyńskiej, Wojska Polskiego i rzeki Bystrzycy. Dyskusję publiczną nad ustaleniami planu zaplanowano na 13 czerwca, uwagi do projektu można wnosić do 9 lipca 2018 r.
>Wydana została decyzja stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny środowiskowej przedsię­wzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych przy ul. Malczyckiej.
>Biuro Rozwoju Wrocławia poinformowało, że Rada Miejska Wrocławia uchwaliła jedenaście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dwa dotyczące naszego Osiedla: w rejonie ulic Kosmonautów, Jeleniogórskiej i Starogajowej oraz w rejonie ulic Kosmonautów i Żernickiej.
>Zarząd Zieleni Miejskiej zlecił usunięcie pomnika Armii Czerwonej znajdującego się obok cmentarza przy ul. Trzmielowickiej. Rozbiórkę wykonano na podstawie decyzji Wojewody, który zobowiązał Miasto do realizacji Ustawy sejmowej o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.
>Departament Spraw Społecznych zaprosił radnych osiedlowych na Wrocławski Kongres Organizacji Pozarządowych organizowany w Sektorze 3, 6 czerwca 2018 r., w godzinach 9.00 -16.00.
>Do Prezydenta Wrocławia i Rady Miejskiej skierowaliśmy pismo w sprawie podjęcia działań, które rozwiążą problem szacowania szkód łowieckich przez jednostki pomocnicze gminy. Wcześniej zwracaliśmy się z tym problemem do WCRS, jednak do dzisiaj nie otrzymaliśmy żadnych informacji. Pismo zostało przesłane do wiadomości wszystkich rad wrocławskich Osiedli.
>Do WCRS przekazaliśmy prośbę o przesłanie wytycznych dla rad Osiedli wynikających z wejścia w życie przepisów RODO. Chcielibyśmy wiedzieć, jak stosować rozporządzenie w praktyce: w biurze rady, przy kontaktach z mieszkańcami i w czasie prowadzenia obrad Rady i Zarządu Osiedla.
>Liderka projektu Stabłowicki Bieg po Zdrowie Elżbieta Krzak poinformowała, że złożyła wszystkie wymagane dokumenty na Policji, w Wydziale Inżynierii Miejskiej i w ZDiUM-ie. Wydział Ruchu Drogowego KMP wyraził zgodę na zabezpieczenie biegu, dodatkowo będą trzy osoby z uprawnieniami kierujące ruchem, na czas biegu będzie zamknięta ulica Wojanowska i fragment Fieldorfa do wjazdu na parking szpitala. Została już zatwierdzona zmiana organizacji ruchu na trasie biegu.
>Straż Miejska poinformowała, że właściciel terenu po WZMO zobowiązany został do zabezpieczenia zdewastowane ogrodzenie i budynku portierni.
>Straż Miejska potwierdziła, że vis'a'vis cmentarza, przy ulicy Serowarskiej, leżą fragmenty i całe nagrobki, i poprosiła odpowiednie służby o uporządkowanie tego terenu.
>Dyrektor DSS odpowiedział zarzut pominięcia RO Leśnica w rozdzielniku pisma dotyczącego spotkania w sprawie zanieczyszczenia Ługowiny. Zasugerował, że to Rada Osiedla Maślice powinna zawiadomić nas o planowanym spotkaniu.
>Do Wydziału Transportu skierowaliśmy wniosek o zmianę statusu przystanków "Ciechocińska", na ulicy Jeleniogórskiej.
>WCRS zaprosił radnych do udziału w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich dotyczących komunikacji efektywnej, zarządzania konfliktem oraz wsparcia procesu decyzyjnego.
>WCRS poinformował, że w tym roku we Wrocławiu, po raz 10. na przełomie maja i czerwca, w czasie obchodów Miesiąca Rodziny, nastąpi kumulacja wydarzeń i atrakcji kierowanych do rodzin z dziećmi.
>Biuro Obsługi Klienta MPWIK zaproponowało, że spotka się z mieszkańcami w czasie festynu osiedlowego. Będzie można zapytać o plany, przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, usługi świadczone przez spółkę.
>WCRS przypomniał partnerstwom lokalnym i radom o projekcie Zamknięte sklepy - Otwarte miasto i o możliwości otrzymania wsparcia finansowego na przedsięwzięcia kulturalne, organizowane dla mieszkańców w niedziele wolne od handlu.
>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przekazał zaproszenie na V Kongres samorządowy, organizowany 18 maja, we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia.
>Wydział Transportu kolejny raz poprosił o zaopiniowanie nowego przebiegu trasy linii 123. Dla naszego Osiedla korzystne są oba rozwiązania, ponieważ zapewniają dowóz dzieci z Marszowic do szkoły przy ulicy Karpnickiej. Jutro, na kolejnym spotkaniu porozumienia Wrocław Zachód sprawa zostanie ponownie omówiona.
>Komisja Kultury RMW przesłała do Biura Rozwoju Wrocławia informację o wniosku mieszkańców dotyczącym nadania nazwy Hodowicka sięgaczowi ulicy Góreckiej. Przewodniczący Komisji Jerzy Skoczylas zasugerowała BRW umieszczenie tej propozycji w bazie nazw ulic Wrocławia. Mieszkanka, która występowała z wnioskiem poinformowała, że jest w stałym kontakcie z BRW i kontynuuje działania zmierzające do nadania ww. nazwy.
>23 maja odbyła się bardzo udana impreza organizowana przez Partnerstwo lokalne - Czas na książkę. Uczestniczyła w niej wiceprzewodnicząca Wanda Dąbrowska, która między innymi czytała fragmenty Małego Księcia, a na zakończenie wręczyła dzieciom nagrody ufundowane przez RO.
>12 maja odbyło się pierwsze spotkanie z serii Wrocław rozmawia o Osiedlach. Spotkania było relacjonowane na profilu FB Wrocław Rozmawia. Radni osiedlowi i miejscy, mieszkańcy i działacze organizacji pozarządowych dyskutowali o tym, jak powinna wyglądać idealna rada osiedla. Radna Joanna Lisowska uczestniczyła w spotkaniu i otrzymała notatkę, którą prześle wszystkim radnym.
>15 maja we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego odbyło się Szkolenie Dobre Praktyki. Wzięły w nim udział radne E. Miedzińska i J. Lisowska. Prelegentem był wieloletni przewodniczący Zarządu Osiedla Muchobór Mały Maciej Skórzyński, który przedstawił główne założenia statutów Osiedli, omówił uprawnienia organów Osiedli oraz przedstawił praktyczne aspekty działania rad na przykładzie RO Muchobór Mały. Uczestniczki spotkania stwierdziły, że sposobów działania na małym obszarowo osiedlu, na którym funkcjonują wielorodzinne osiedla spółdzielcze i wspólnotowe, nie da się wprost przenieść na grunt Leśnicy, Osiedla obszernego, zróżnicowanego i niedofinansowanego przez Miasto. Radny Skórzyński przedstawił ponadto możliwość korzystania z pomocy osób skazanych na prace społeczne i zachęcał do wypróbowania takiego sposobu utrzymywania porządku na terenie Osiedli.
>8. maja w Klubie Seniora odbyło się spotkanie seniorów z przedstawicielami Urzędu Komunikacji Elektronicznej i policjantami z Komisariatu w Leśnicy. Spotkanie pn. Jestem świadomym konsumentem - wiem co podpisuję, dotyczyło bezpieczeństwa seniorów i spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. Na 22. maja klubowicze i radni zaplanowali kolejne wydarzenie – jednodniową wycieczkę do Wojsławic i Niemczy.
>21 maja Przewodniczący Zarządu uczestniczył w kolejnym spotkaniu dotyczącym organizacji festynu osiedlowego, przygotowywanego przez wszystkich członków partnerstwa lokalnego. Następne spotkanie odbędzie się 28 maja. Jan A. Kułacz zaprosił radnych do przyjścia na festyn oraz wzięcia udziału w dyżurach, na których będzie można porozmawiać z mieszkańcami, przekazać informacje, zebrać uwagi i wnioski.
>Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że rozliczyła środki  przeznaczone na realizację Stabłowickiego Biegu po Zdrowie oraz na zakup nagród dla uczestników projektu partnerskiego Czas na Książkę. Kolejna zaliczka obejmie pobranie środków na organizację Festynu Osiedlowego – 8000 zł, pikniki Rad Rodziców w SP 24 i 95 – 1000 zł oraz na potrzeby Klubu Seniora.
Uchwały:
>Klub Seniora wyraził chęć podjęcia współpracy z Bankiem Żywności  we Wrocławiu. Prezes klubu zwrócił się do zebranych z prośbą o zgodę na podpisanie porozumienia o współpracy. Przewodniczący poprosił radnych o zgodę na nawiązanie współpracy i o podjęcie uchwały. W głosowaniu  wzięło udział trzynastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
>Prezes poinformował też, że Zarząd Klubu Seniora 26 kwietnia podjął uchwałę o przyjęciu nazwy "Fantazja". Przewodniczący Zarządu poinformował, że aby nazwa ta mogła zaistnieć oficjalnie, Rada Osiedla musi przyjąć uchwałę w tej sprawie. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych,  za głosowało dwanaście osób, jedna wstrzymała się od głosu.
>Przewodniczący Zarządu poinformował, że konieczne jest przesunięcie środków między paragrafami w budżecie na rok bieżący. Ponieważ MOPS pokryje koszty wynajęcia dmuchańców, kwota przeznaczona na ten cel przez RO, może zostać wykorzystana w inny sposób. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
>Przewodniczący Zarządu poinformował, że w związku z wpłynięciem noty księgowej, która dotyczy dopłaty za zużycie wody i odbiór ścieków w siedzibie RO, konieczne jest przesunięcie do właściwego paragrafu dodatkowych środków przeznaczonych na pokrycie tego roszczenia. Środki pochodzą opłaty za wynajem pomieszczeń.  W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych,  uchwałę przyjęto jednogłośnie.
>Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie Żabka przy ul. Barskich 17. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 10 osób, 3 wstrzymały się od głosu.
>Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczo-przemysłowym Kangurek przy ul. Trójkątnej 20. Zarząd zaopiniował wniosek negatywnie, ponieważ przy sklepie znajduje się również miejsce, w którym spożywane są posiłki oraz alkohol nabywany w sklepie, a wystąpienie dotyczy tylko sprzedawania alkoholu. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych: nikt nie głosował za wydaniem opinii pozytywnej, przeciw było 6, a wstrzymało się 7 osób.
>Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie Żabka przy ul. Średzka 16A/1B. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 11 osób, 2 wstrzymały się od głosu.
>Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie Fresh Market przy ul. Hartmana 2-4. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 11 osób, 2 wstrzymały się od głosu.
>Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie ogólnospożywczym przy ul. Lutyńskiej 21. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych, za jej przyjęciem głosowało 12 osób, 1 wstrzymała się od głosu.
Zapytania:
>Przewodniczący Zarządu zapytał zebranych co sądzą o wniosku mieszkańców ulicy Małopolskiej dotyczącym zmiany organizacji ruchu na ulicy Kamiennogórskiej - skręt w Kosmonautów oraz korekty progów spowalniających na ulicy Małopolskiej. Radni stwierdzili, że zmiana organizacji ruchu nie będzie bezpieczna dla jego uczestników i rekomendowali zarządowi negatywne zaopiniowanie wniosku. Zgodzili się natomiast z potrzebą modyfikacji, przebudowy progów zwalniających na ulicy Małopolskiej, wybudowanych w ramach zadania WBO i już raz korygowanych jesienią ubiegłego roku.
Mieszkaniec ulicy Kosmonautów poprosił o poparcie wniosku dotyczącego dzierżawy działki miejskiej, którą wcześniej użytkował bez umowy z miastem i nieodpłatnie, a która teraz została podzielona i częściowo przeznaczona pod drogę. Radni po dyskusji postanowili, że Rada i Zarząd Osiedla nie będą zabierać głosu w tej sprawie.
>Komisariat Policji w Leśnicy zwrócił się do nas o podjęcie działań mających na celu ograniczenie nielegalnego spożywania alkoholu w różnych punktach naszego osiedla. Ponieważ radni nie posiadają narzędzi prawnych do prowadzenia działań przypisanych służbom porządkowym, zebrani zasugerowali, aby Zarząd przesłał do Komendanta Jacka Seweryna informację o uprawnieniach i możliwościach działania radnych wynikających z obowiązującego Statutu Rady Osiedla Leśnica.
>Liderka projektu Stabłowicki Bieg po Zdrowie, radna Elżbieta Krzak, zwróciła się do radnych z apelem o pomoc przy realizacji tego zadania.
Marian Cieślik podziękował radnym za udział w obradach, zaprosił na kolejną sesję 25 czerwca i zamknął posiedzenie.