Odnośniki podstawowe

XV sesja RO Leśnica – 25 czerwca 2018 r.

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski, który przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum, poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:
>Trwają intensywne prace przy ostatnim odcinku obwodnicy Leśnicy (os. Jerzmanowo). Zgodnie z planem, ich zakończenie powinno nastąpić jesienią br.
>Kończy się przebudowa peronów na pętli. Jutro o 12.00 odbędzie się odbiór, w którym weźmie udział J.A. Kułacz. Radny Tomasz Przystaś, podczas wizyty w ZDiUM dowiedział się, że w tym roku miejskie kanały technologiczne będą doprowadzone do ulicy Głównej. Zmniejszy się długość brakującego odcinka światłowodu do pętli tramwajowej w Leśnicy i zwiększy szansa na podłączenie pętli do ITS.
>Trwa remont budynku dawnej szkoły przy ulicy Skoczylasa, w której była siedziba Stowarzyszenia Karan, obecnie przeniesionego na ul. Traugutta. W wyremontowanym budynku powstanie Centrum Aktywności Lokalnej.
>Wciąż nie otrzymaliśmy oficjalnej informacji o gotowym projekcie alei Stabłowickiej i poszerzenia Kosmonautów oraz terminach przetargu. Na te informacje czeka całe porozumienie Wrocław Zachód i w jego imieniu Zarząd wystąpi o dostęp do dokumentacji i zorganizowanie spotkania informacyjnego. Zbigniew Wojciechowski zwrócił uwagę, że nieoficjalnie wiadomo o ogłoszeniu przetargu po wakacjach, a Rada Osiedla nie opiniowała jeszcze gotowego projektu osi zachodniej.
>Przebudowa mostów Średzkich i remont kanalizacji w ulicy Średzkiej będą realizowane po przełożeniu ruchu na kompletną obwodnicę Leśnicy.
>Rada Miejska Wrocławia poprosiła o zaopiniowanie trzech projektów dotyczących zmian w zasadach sprzedawania alkoholu w mieście. Uchwały otrzymali wszyscy radni, uchwały RO Leśnica zostaną przegłosowane w punkcie 4 sesji.
>Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał wykaz i kartę nieruchomości położonej przy ulicy Podhalańskiej, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
>Zarząd przekazał do Wydziału Inżynierii Miejskiej opinię do wniosku mieszkańców w sprawie zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu Kamiennogórskiej i zmiany parametrów progów na ulicy Małopolskiej.
Do MPWiK zostało skierowane zapytanie o stan zaawansowania projektu kanalizacji sanitarnej w ulicach Lewej i Trójkątnej.
>Oficer Rowerowy Daniel Chojnacki odpowiedział na wniosek mieszkańca w sprawie połączenia rowerowego do AOW. Poinformował, że takie połączenia już istnieją – Stabłowice są połączone z AOW drogą dla rowerów biegnącą wzdłuż ul. Głównej i Królewieckiej i ulicą Wojanowską do ul. Kosmonautów. Drogi dla rowerów planowane są również wzdłuż tzw. osi zachodniej, całej obwodnicy Leśnicy i alei Stabłowickiej, a ulica Żernicka, po wybudowaniu alei, będzie drogą przeznaczoną wyłącznie dla ruchu rowerowego i pieszego.
>W imieniu porozumienia Wrocław Zachód do Wydziału Transportu zostało przesłane stanowisko w sprawie nowego przebiegu trasy autobusu linii 123.
>Osiedle Pawłowice wystąpiło do Prezydenta z wnioskiem o podjęcie działań, które rozwiążą problem szacowania szkód łowieckich przez jednostki pomocnicze gminy. Wrocławskie Forum Osiedlowe zwróciło się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę ww. przepisów.
>Mieszkanka Stabłowic, w imieniu sąsiadów, poprosiła o wyrównanie drogi polnej między ulicą Jeżowską a szpitalem przy al. Fieldorfa.
>ZDiUM poinformował, że przeprowadził przegląd chodników wzdłuż ulicy Stabłowickiej. Stwierdzono duży zakres uszkodzeń krawężników, ale ze względu na brak środków zaplanowano tylko naprawy miejsc najbardziej tego wymagających.
>Biuro ds. Partycypacji Społecznej zaprosiło mieszkańców do zapoznania się z koncepcją Ekoparku w Stabłowicach (WBO 2017). Opinie i uwagi będą zbierane w dniach 25.06 – 9.07.18.
>WIM przeanalizował wniosek o budowę progów zwalniających na fragmencie ulicy Trzmielowickiej i zdecydował o ujęciu ulicy w programie uspokojenia ruchu.
>WIM poinformował, że przeprowadzono badania geotechniczne terenu przewidzianego pod budowę nawierzchni ulicy Kruszcowej i oszacował koszt budowy drogi na około 345000 zł. Ostateczna kwota zostanie określona po opracowaniu projektu. Przedpłata na poczet partycypacji powinna zostać dokonana do końca lipca.
>Polski Związek Firm Deweloperskich zaprosił na debatę o projektowaniu osiedli w mieście. Odbędzie się ona 17.06 we Wrocławskim Centrum Kongresowym.
>Wrocławskiego Centrum Integracji zaprosiło na seminarium „Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”, które odbędzie się 27 czerwca w siedzibie WCI.
>Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego poprosiło radych o wzięcie udziału w badaniu dotyczącym ustroju osiedli. Kwestionariusze powinny zostać wypełnione i zwrócone do WCRS do końca czerwca. Ankiety przygotowała nieformalna grupa radnych - Wrocławski wolontariusz IT.
>Odbyły się kolejne spotkania z serii Wrocław rozmawia o Osiedlach. Wszyscy radni otrzymali notatki ze spotkań nr II i III.
>WCRS przypomniało o zaproszeniu na IX Kongres Regionów, który odbędzie się 26-27 czerwca w Narodowym Forum Muzyki.
>Departament Spraw Społecznych przekazał wszystkim radom Osiedli komputery stacjonarne wyposażone w program antywirusowy i internet LTE. W najbliższym czasie sprzęt zostanie skonfigurowany zgodnie z wymogami WCRS.
>Kolejne spotkanie porozumienia Wrocław Zachód zostało przełożone na pierwszą połowę września.
>Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że rozlicza środki wykorzystane na realizację Festynu Osiedlowego, pikników Rad Rodziców w SP 24 i 95 oraz wycieczki Klubu Seniora i spotkania w klubie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
>Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski, w związku z zebranym kworum, poprosił radnych o przyjęcie programu posiedzenia. Jan A. Kułacz zgłosił, że nie ma potrzeby podejmowania uchwały dotyczącej przesunięć w Planie wydatków Osiedla i poprosił o jej wykreślenie. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, program przyjęto jednogłośnie.
>Przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z XIV sesji RO, z 28.05.2018 r. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, protokół przyjęto jednogłośnie. Józef Piskorski poprosił też zebranych o uczczenie minutą ciszy Witolda Zalewskiego, zmarłego niedawno, wieloletniego radnego naszego Osiedla.
Uchwały:
>Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawdzenie z realizacji zadania społecznego pn. Stabłowicki bieg po zdrowie, który odbył się 3 czerwca na terenie Stabłowic. Wzięło w nim udział ponad czterdziestu uczestników, a w imprezach towarzyszących kilkaset osób. Narodowy Bank Polski obdarował każdego uczestnika okolicznościową monetą pięciozłotową wydaną z okazji stulecia odzyskania niepodległości. Zadanie zostało rozliczone, wykorzystano prawie 100% środków przeznaczonych na ten cel. Józef Piskorski zwrócił uwagę, że na plakatach informujących o imprezie i na numerach startowych nie było loga głównego organizatora - Rady Osiedla Leśnica. Liderka projektu Elżbieta Krzak przyznała, że było to jej niedopatrzenie, ale informacja o tym, że głównym organizatorem jest RO, była podawana przy rozpoczęciu wydarzenia i przy wręczaniu nagród. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział dwunastu radnych, sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
>Następnie Jan A. Kułacz przedstawił sprawdzenie z realizacji zadania społecznego Festyn Osiedlowy - Z rodziną na festynie. Festyn przygotowali członkowie lokalnego Partnerstwa dla Leśnicy i okolic na terenie 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenie. W imprezie uczestniczyło prawie tysiąc osób. Przeprowadzono liczne konkursy, prezentacje, występy artystyczne i pokazy wojskowe. Nie wykorzystano pełnej puli środków, ponieważ szkoła gastronomiczna, która przygotowała poczęstunek dla uczestników (wojskową grochówkę, kiełbaski z grilla) zaoszczędziła środki kupując produkty od zaprzyjaźnionych dostawców. Przewodniczący podziękował osobom, które pomagały przy organizacji i dyżurowały w czasie festynu. Radna Elżbieta Krzak zapytała dlaczego w festynie uczestniczył kandydat na prezydenta Jacek Sutryk. Przewodniczący poinformował, że J. Sutryk uczestniczył w imprezie jako dyrektor Departamentu Spraw Społecznych, a towarzyszyła mu dyrektor MOPS Anna Józefiak-Materna, która została zaproszona przez kierowniczkę ZTPS nr 2 MOPS. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział dwanaście osób, sprawozdanie przyjęto jednogłośnie.
>Przewodniczący Zarządu poinformował, że Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia poprosił Rady Osiedli o zaopiniowanie uchwał RMW dotyczących nowych zasad sprzedaży alkoholu. Pierwsza uchwała dotyczy obszaru osiedla Stare Miasto i zabrania sprzedaży w godzinach 22.00 - 6.00. W czasie dyskusji radna Agnieszka Ptak poinformowała, że radni Osiedla Stare Miasto lobbowali za takim rozwiązaniem i prosili o wsparcie swoich działań. Radny Tomasz Przystaś zauważył, że Stare Miasto jest dla turystów i takiego zakazu być nie powinno. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział dwunastu radnych, 9 osób głosowało za, 3 były przeciw.
>Przewodniczący Zarządu poinformował, że kolejny projekt określa zasady usytuowania punktów sprzedaży alkoholu w całym mieście. Projekt definiuje rodzaje obiektów chronionych, w pobliżu których nie można sprzedawać alkoholu, ale dopuszcza odstępstwa po uzyskaniu pozytywnej opinii dyrekcji takiej placówki, Straży Miejskiej i RO. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział jedenastu radnych: nikt nie głosował za poparciem projektu uchwały, 9 było przeciw, wstrzymały się 2 osoby.
>Trzeci projekt określa globalną liczbę pozwoleń na sprzedaż alkoholu wydawanych w mieście, w podziale na kategorie napojów (sprzedaż łącznie 3000, podawanie 2200). Radni zauważyli, że punktów sprzedaży alkoholu jest bardzo dużo, a opinia rad osiedli nie jest brana pod uwagę przy przyznawaniu koncesji. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział jedenastu radnych: 1 głosował za poparciem projektu uchwały, przeciw było 9, wstrzymała się 1 osoba.
>Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie Lidl przy ulicy Daktylowej 8. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Nikt nie miał uwag. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział jedenastu radnych: 10 osób głosowało za wydaniem opinii pozytywnej, wstrzymała się 1 osoba.
>Przewodnicząca Komisji Komunikacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska Monika Brodzka wzięła udział w spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez liderów Ekoparku planowanego na terenie pomiędzy ulicami Jeleniogórską, Starogajową i Kruszcową - projektu, który otrzymał dofinansowanie z Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W spotkaniu, poza organizatorami i radną, uczestniczyły tylko dwie osoby, chociaż wcześniej pomysł wywołał dyskusję na forach mieszkańców Stabłowic. Fundacja Ekorozwoju zaplanowała kolejne spotkania i działania promocyjne. Plansza projektu będzie dostępna na terenie kościoła w Stabłowicach. Konsultacje potrwają do 9 lipca. Wszyscy radni otrzymali e-mail z linkiem do projektu.
Zapytania:
>Przewodniczący Zarządu poinformował zebranych, że ks. proboszcz Wincenty Tokarz obchodził niedawno 50. lecie kapłaństwa. Zarząd zamieścił życzenia z tej okazji w biuletynie rady w Gazecie Leśnickiej. Przewodniczący zapytał czy i jak jeszcze powinniśmy uczcić to święto i powiedział, że padła propozycja zorganizowania mszy świętej w intencji księdza Tokarza. Teresa Molęda zaproponowała, aby wybrać się do księdza z wizytą. Poparła ją Elżbieta Krzak, która zaproponowała przygotowanie listu gratulacyjnego i zamówienie okolicznościowego tortu.
Wolne wnioski:
>Tomasz Przystaś poinformował, że PSZOK na Janówku skrócił godziny pracy i jest czynny tylko od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00. Zaproponował wystąpienie o zmianę godzin otwarcia punktu.
>Józef Piskorski wyraził zaniepokojenie niską frekwencją na sesjach, brakiem zaangażowania radnych w pełnienie dyżurów, małą aktywnością komisji oraz brakiem dyscypliny w czasie obrad. Wyszedł z propozycją, aby na kolejnej sesji porozmawiać szerzej o pracy radnych i rady. Jan A. Kułacz zaproponował, żeby wszyscy przemyśleli swoje postępowanie, wspierali Zarząd oraz zasugerował zorganizowanie wakacyjnego spotkania integracyjnego. Jakub Szpiegowski zauważył, że jego zdaniem radni nie są aktywni ponieważ większość czasu zarezerwowanego na tę aktywność pochłaniają kwestie formalne. Joanna Lisowska przypomniała, że wypełnianie kwestii formalnych jest obowiązkiem Zarządu, nie można z tego zrezygnować. Teresa Molęda i Elżbieta Krzak zaapelowały o więcej wzajemnego zaufania i mniej formalizmu w działaniach. Jan A. Kułacz kolejny raz przypomniał, że Zarząd Osiedla jest zobowiązany do działań zgodnych ze statutem oraz zasadami finansowymi narzuconymi Osiedlom przez WCRS i w swoim trybie postępowania musi wykonywać niezbędne działania formalne.
>Józef Piskorski podziękował radnym za udział w obradach, zaprosił na kolejną sesję 27 sierpnia i zamknął posiedzenie.