Odnośniki podstawowe

Program usuwania azbestu 2019

Wydział Środowiska i Rolnictwa informuje, że zainteresowani mieszkańcy mogą składać Deklaracje przystąpienia do Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia. Termin składania deklaracji na rok 2019 wraz z wymaganymi załącznikami upływa 31 grudnia 2018 r. Deklaracje złożone po tym terminie lub niekompletne nie będą uwzględniane przy realizacji Programu. W ramach Programu przewiduje się udzielenie do 100% dofinansowania na zadanie obejmujące demontaż wyrobów oraz transport i unieszkodliwienie na składowisku odpadów azbestowych. Prace będą realizowane przez wykonawcę wybranego przez Miasto w trybie zamówienia publicznego. Zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia.
Deklaracje i wymagane załączniki należy przesłać na adres: Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Hubska 8-16, 50-502 Wrocław lub złożyć bezpośrednio w BOK 5 (sala na parterze) lub sekretariacie Wydziału w pokoju nr 127. Opis procedury wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest na stronie bip.um.wroc.pl. Dokumenty należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu. Przy składaniu Deklaracji należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wymianę we własnym zakresie wyrobów azbestowych na bezazbestowe. Realizacja Programu nie obejmuje refinansowania wydatków związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych poniesionych wcześniej przez użytkowników. Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę /rozbiórkę obiektu. Informujemy ponadto, że warunkiem realizacji Programu usuwania azbestu będzie pozytywne rozpatrzenie wniosku Gminy Wrocław o udzielenie dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.