Odnośniki podstawowe

XVI sesja RO Leśnica - 27 sierpnia 2018 r.

Posiedzenie otworzył wiceprzewodniczący Rady Osiedla Leśnica Józef Piskorski. Przywitał zebranych i w związku z brakiem kworum, poprosił Przewodniczącego Zarządu o przedstawienie spraw bieżących:
- Zakończyła się przebudowa peronów na pętli. W odbiorze uczestniczył J.A. Kułacz. W związku z tym, że uwag RO nie wpisano do protokołu odbioru, Zarząd przekazał je bezpośrednio do Wydziału Transportu. Był to wniosek o zamontowanie barierek oddzielających perony dla wsiadających od peronów dla wysiadających, odmalowanie oznakowania poziomego w obrębie pętli i rekultywację zniszczonych trawników. Do Straży Miejskiej przekazana została prośba o nadzorowanie pętli do czasu zamontowania barierek.
- W związku z otwarciem ruchu na obwodnicy, do WIM skierowaliśmy wniosek o ograniczenie prędkości na skrzyżowaniu alei Kaczorowskiego z ulicą Miodową, sprawdzenie oznakowania obwodnicy ze Średzką i kontrole prędkości pojazdów na tej drodze. Wydział Inżynierii Miejskiej stwierdził, że oznakowanie jest prawidłowe, a przestrzeganie prędkości 50 km/h powinno być egzekwowane przez Wydziału Ruchu Drogowego i taką prośbę skierował do KMP.
- Do WIM wysłaliśmy zapytanie o terminy napraw dróg i inwestycji drogowych na Osiedlu.
- MPWiK poinformowało, że termin wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w ulicy Lewej i Trójkątnej został przesunięty do 15 października 2018 r. Opóźnienia w projektowaniu zostały spowodowane długotrwałymi uzgodnieniami z PGW Wody Polskie.
- Wydział Inżynierii Miejskiej zwrócił się do Zarządu Inwestycji Miejskich o rozpoczęcie procedury przetargowej na przygotowanie projektu inwestycji budowy nawierzchni tymczasowej w ulicy Kruszcowej.
- Radny Rady Miejskiej Wrocławia Łukasz Olbert zwrócił się do prezydenta z wnioskiem o remont chodników wzdłuż ulicy Krępickiej. Nie wiadomo skąd radny wziął ten pomysł - na osiedlu jest wiele innych miejsc, które wymagają nakładów w pierwszej kolejności.
- Wydział Inżynierii Miejskiej, ze względu na niewielkie natężenie ruchu, negatywnie odpowiedział na wniosek mieszkańca, który uważa, że sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Warciańskiej i alei Śląskiej powinna działać od wczesnych godzin porannych.
- Zapytaliśmy ZDiUM o status i plany dotyczące drogi polnej między ul. Jeżowską a Fieldorfa.
- Po przesłaniu do Wydziału Inżynierii Miejskiej zapytania o termin wykonania przejścia dla pieszych na ulicy Mokrzańskiej, słupków przed sklepem monopolowym na Kosmonautów i azylu dla pieszych na skrzyżowaniu Średzkiej z Rytowniczą, ZDiUM poinformował, że prace te zostaną wykonane do końca wakacji. Słupki przy sklepie i azyl już wykonano.
- Do WIM przekazaliśmy też kolejny wniosek o odmalowanie oznakowania poziomego na Osiedlu.
- WIM odrzucił wniosek w sprawie przesunięcia przejścia dla pieszych na ulicy Stabłowickiej przy skrzyżowaniu ze Starogajową. Zdaniem urzędników oznakowanie skrzyżowania jest kompletne, czytelne oraz zgodne z projektem i przepisami ruchu drogowego, a problemy w tym miejscu wynikają z nieprawidłowych zachowań kierowców.
- Do Wydziału Transportu skierowaliśmy wniosek o zmianę na stały statusu przystanku Ratyń-Skrzyżowanie, z którego korzystają osoby niepełnosprawne. WTR poinformował, że przystanki przy ulicy Szkolnej nowy status otrzymają 1 września br.
- WTR poinformował o przyjęciu ostatecznego przebiegu trasy autobusu 123. Linia będzie docierała do pętli przy ulicy Koziej.
- Wydział Inżynierii Miejskiej zlecił ZDiUM przeprowadzenie analizy progów na ulicy Małopolskiej – wybudowanych w ramach projektu WBO – a policję poprosił o kontrolowanie prędkości na ulicy Małopolskiej, Średzkiej, Kosmonautów, Wojanowskiej i Fieldorfa.
- Wydział Transportu negatywnie odpowiedział na wniosek mieszkanki Złotnik w sprawie utworzenia nowej linii autobusowej Leśnica-Złotniki-plac Jana Pawła II.
- Zapytaliśmy Wrocławskie Inwestycje kiedy zostanie odtworzona wiata dla pasażerów na przystanku 138 w Żarze. Wiata została rozebrana podczas budowy obwodnicy.
- Straż Miejska poinformowała, że przeprowadziła kontrolę ulicy Opoczyńskiej pod kątem nieprawidłowego parkowania, zanieczyszczania jezdni i zakłócania porządku przez pracowników budowlanych. Kontrole potwierdziły tylko nieprawidłowe parkowanie.
- WCRS poprosił o zamieszczenie na Facebooku RO informacji o akcji "Stop mowie nienawiści".
- WCRS poinformował o ogólnopolskiej akcji "Koperty życia" prowadzonej przez wrocławski MOPS.
- Fundacja Teraz Ziębice zaprosiła wrocławskich seniorów do udziału w Igrzyskach Sportowych Seniorów 2 września br. w Ziębicach. Celem Igrzysk jest integracja seniorów z Dolnego Śląska.
- WCRS zaprosił mieszkańców na szereg imprez w ramach Dni Seniora - Wrocław 2018, które odbędą się w dniach od 14.09 do 07.10.2018 r.
- Zarząd Zieleni Miejskiej, związku z suszą oraz występowaniem niekorzystnych zjawisk pogodowych, rozpoczął wycinkę zamierających drzew.
- Wydział Finansów Oświatowych negatywnie odniósł się do propozycji porozumienia Wrocław Zachód dotyczącej utworzenia szkoły średniej na zachodzie Wrocławia. Zdaniem urzędników powstanie kolejnej placówki jest bezzasadne, ponieważ już istniejące średnie szkoły zawodowe nie rekrutują wystarczającej liczby uczniów.
- Wystąpiliśmy do WCRS o przyznanie dodatkowych środków na trzecią osiedlową tablicę informacyjną, która zostanie ustawiona w Stabłowicach. Pierwsza stanęła na pętli w Leśnicy, druga tablica stanie w Złotnikach przy Bibliotece Miejskiej.
- Biuro Partycypacji Społecznej poinformowało o możliwości organizowania własnych wydarzeń społecznych i kulturalnych w ramach projektu Park ESK – Emocje-Sport-Kultura.
- Mieszkaniec ulicy Dolnobrzeskiej zwrócił się do Towarzystwa Budownictwa Społecznego z żądaniem rozwiązania kwestii osób, które piją alkohol, zakłócają ciszę nocną i zaśmiecają teren przy jego posesji. Sytuacja ta jest na bieżąco monitowana przez policję, ale wciąż nie znaleziono rozwiązania.
- Do Inspektora Ochrony Danych w UM Wrocławia zwróciliśmy się z prośbą o wskazanie zasad postępowania zgodnego z nowymi przepisami RODO.
- Berger Bau poinformował o wprowadzeniu organizacji ruchu zastępczego na Moście Żernickim.
- Z firmy Rotomat otrzymaliśmy informację o przebudowie skrzyżowania ul. Jodłowickiej i wprowadzeniu organizacji ruchu zastępczego na ulicy Stabłowickiej.
- Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy salonu motoryzacyjnego z serwisem i częścią biurową przy ul. Szczecińskiej 7.
- Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał wykaz nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brzezińskiej 12 oraz wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Podhalańskiej, przeznaczonej na dosprzedaż do działki sąsiedniej.
- WNiSN przesłał informacje o trzecim przetargu na działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone przy ulicy Pusteckiej oraz drugim przetargu na działki położone przy ulicy Jesiennickiej 11 i 13.
- Wyłożono do publicznego wglądu projekt mpzp w rejonie ulic Kosmonautów, Kamiennogórskiej i Małopolskiej. Uwagi do planu można składać do 31 sierpnia.
- Przystąpiono do opracowania mpzp w rejonie ulic Krępickiej i Mokrzańskiej. Uwagi do tego planu można składać do jutra w Biurze Rozwoju Wrocławia.
- 8. września odbędą się zawody wędkarskie Młodzieżowego Pucharu Jesieni. Organizatorami zawodów wędkarskich są Koło PZW nr 122 Astra, Komisja ds. Młodzieży Okręgu Wrocławskiego PZW i RO Leśnica.
- Na posiedzeniu 6.09.2018 r. Zarząd przyjął pierwszy projekt Planu Wydatków Osiedla Leśnica na 2019 rok i przekazał go zgodnie z wytycznymi do WCRS.
- Wydział Środowiska i Rolnictwa w odpowiedzi na pismo skierowane do Prezydenta Wrocławia, dotyczące szacowania przez radnych szkód łowieckich poinformował, że w parlamencie trwają prace nad zmianami w ustawie. Szacowaniem będą zajmowali się pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, jednak do czasu wejścia w życie nowych przepisów, obowiązki te mają nadal wykonywać jednostki pomocnicze gmin.
- Otrzymaliśmy do zaopiniowania projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zmian w statutach Osiedli.
- Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że rozliczyła wszystkie środki wykorzystane na projekty w pierwszej połowie roku. WCRS przyjął sprawozdania z realizacji Stabłowickiego Biegu po Zdrowie i Festynu Osiedlowego. Od września rozpocznie się realizacja kolejnych przedsięwzięć – już 8 września Młodzieżowego Pucharu Jesieni.
Prowadzący obrady Józef Piskorski, w związku z zebranym kworum, poprosił radnych o przyjęcie programu posiedzenia. Poinformował, że radny Damian Janczak był ostatni raz na sesji w styczniu br. Zgodnie z zapisami Statutu Osiedla Leśnica, nieobecność na sesji przez ponad sześć miesięcy skutkuje wygaszeniem mandatu. Przewodnicząca Komisji Statutowej potwierdziła konieczność podjęcia uchwały dotyczącej złożenia do Rady Miejskiej wniosku w tej sprawie. Jan A. Kułacz zaproponował przegłosowanie uchwały w punkcie nr 5. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, program przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z XV sesji RO, z 25.06.2018 r. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, protokół przyjęto jednogłośnie.
Uchwały:
> Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie spożywczym przy ulicy Żółtej 36. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Nikt nie miał uwag. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział jedenastu radnych: 10 osób głosowało za wydaniem opinii pozytywnej, wstrzymała się 1 osoba.
> Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie monopolowym przy ulicy Średzkiej 13. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności zwrócił uwagę, że dostawa towarów do sklepu utrudnia ruch na ulicy Średzkiej. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział jedenastu radnych: 8 osób głosowało za wydaniem opinii pozytywnej, 1 przeciw, wstrzymały się 2 osoby.
> Przewodniczący Józef Piskorski przypomniał, że zgodnie z postanowieniami Statutu Osiedla Leśnica wygaśnięcie mandatu następuje między innymi w przypadku nieuczestniczenia w sesjach rady ponad 6 miesięcy. Rada Osiedla informuje o tym fakcie Radę Miejską, która stwierdza wygaśnięcie mandatu. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział jedenastu radnych: 10 osób głosowało za przyjęciem uchwały, wstrzymała się 1 osoba.
Następnie radni omówili działalność komisji tematycznych utworzonych na początku kadencji. Zwrócili uwagę na nikłe wyniki prac, małą aktywność przewodniczących oraz słabe zaangażowanie członków. Dodatkowo wskazali na niską frekwencję na posiedzeniach plenarnych. Radny Jakub Szpiegowski wyraził obawę, że dalsze utrzymywanie komisji merytorycznych nie ma sensu, jego zdaniem bardziej sensowne byłoby stworzenie komisji osiedlowych. Przewodnicząca Komisji Statutowej Anna Pietrońska stwierdziła, że nie ma możliwości utworzenia komisji innych niż przedmiotowe, wynika to ze statutu. Jan Kułacz powiedział, że w poprzedniej kadencji radni z mniejszych osiedli spotykali się i omawiali problemy lokalne w podgrupach osiedlowych i jeśli była taka potrzeba przedstawiali je na forum Rady. Joanna Lisowska zaproponowała, aby przemodelować skład komisji tak, aby w każdej z nich był radny z Leśnicy, Stabłowic i Złotnik. Elżbieta Krzak przypomniała, że każdy kto kandydował do Rady Osiedla zdawał sobie sprawę z konieczności dysponowania czasem na wypełniane roli radnego. Józef Piskorski powiedział, że najważniejsza jest aktywność pojedynczych radnych i indywidualna motywacja do działania, poinformował, że wraz z przewodniczącym Marianem Cieślikiem jest gotów wspierać przewodniczących komisji problemowych w celu polepszenia ich pracy i współpracy między radnymi. Jan A. Kułacz dodał, że aktywne komisje są niezbędnym elementem funkcjonowania rady i merytorycznym wsparciem dla Zarządu. Przypomniał, że siedziba Rady jest do dyspozycji komisji oraz spotkań grup radnych - wg ich potrzeb.
Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności Bronisław Piela zaproponował, żeby skierować do WIM wniosek o ustawienie świateł na skrzyżowaniu obwodnicy Leśnicy z ulicą Miodową. Ruch na tej drodze już teraz jest bardzo duży i wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa i przepływ pojazdów na Miodowej (w tym autobusów komunikacji miejskiej). Członek komisji Jakub Szpiegowski zgłosił, że konieczne są zmiany oznakowania alei Fieldorfa na wysokości szpitala, szczególnie wyjazdu/wyjazdu z parkingu. Przewodniczący Zarządu poprosił Komisję o spotkanie się, przeprowadzenie wizji w terenie i przedstawienie wniosków oraz propozycji poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Zapytania:
- Przewodniczący Zarządu zapytał radnych o opinie w sprawie projektu uchwały RMW zmieniającej zapisy statutów osiedli dotycząc przepisów o nadzorze nad działalnością organów osiedla, zarządu tymczasowego osiedla i ordynacji wyborczej do rad osiedli. Radni nie wnieśli uwag. Przewodnicząca Komisji Statutowej Anna Pietrońska stwierdziła, że zmiany porządkują różne kwestie formalne, dostosowują statuty Osiedli do Statutu Wrocławia i w swojej istocie nie zmieniają funkcjonowania rad osiedli.
- Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności Bronisław Piela poinformował, że Zrzeszenie Handlu i Usług, które zarządza targowiskiem przy ulicy Płońskiego, planuje jego gruntowną przebudowę, co wiąże się z zamknięciem placu na około pół roku, a także z koniecznością finansowego partycypowania kupców w tym projekcie. Kupcy nie są gotowi na takie zmiany, chcą utrzymania targowiska, ale nie chcą ponosić kosztów inwestycji. Uważają, że w plac powinno zainwestować Miasto. Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Janina Woźnazaproponowała, aby Rada zorganizowała spotkanie z mieszkańcami osiedla, dotyczące przebudowy placu. Przewodniczący Zarządu zapytał radnych o opinie. Joanna Lisowska wyraziła obawę, czy w spotkaniu weźmie udział wystarczająco duża grupa mieszkańców, która przekona urzędników o potrzebie utrzymania targu. Bronisław Piela zapewnił, że ZHiU wydrukuje odpowiednią ilość plakatów i ulotek informacyjnych. Jakub Szpiegowski zaproponował, aby zrzeszenie zebrało też opinie bezpośrednio wśród klientów placu targowego. Po dyskusji zebrani postanowili, że Zarząd zorganizuje spotkanie, w którym wezmą udział przedstawiciele Biura Rozwoju Gospodarczego, Stowarzyszenia Handlu i Usług, kupcy oraz mieszkańcy. W pierwszej kolejności, w biuletynie RO Gazety Leśnickiej, na stronie lesnica.org i Facebooku, ukaże się zapytanie do mieszkańców co sądzą o przyszłości placu, czy ich zdaniem istnieje potrzeba utrzymania targowiska i w jakiej formie powinno funkcjonować.
Wolne wnioski:
- Przewodniczący Zarządu poinformował, że otrzymaliśmy z WCRS komputer z internetem LTE, dostarczona zostanie również drukarka. Każdy radny będzie miał indywidualne konto i dostęp do tego sprzętu.
- J.A. Kułacz podziękował kolegom za pomoc w przygotowaniu i udział w spotkaniu integracyjnym RO i Klubu Seniora. Zdaniem Przewodniczącego spotkanie to spełniło założony cel. Wyraził też nadzieję, że jeśli będzie taka wola Rady to w przyszłości można przedsięwzięcie to powtórzyć.
- Bronisław Piela poinformował, że 1 września br. weźmie udział w spotkaniu liderów powodziowych. W programie spotkania jest rejs Odrą i odwiedzanie urządzeń wodnych.
- J.A. Kułacz przypomniał, że do końca października Osiedla składają do WCRS projekty zadań społecznych przewidzianych do realizacji w 2019 roku.
Józef Piskorski podziękował radnym za udział w obradach, zaprosił na kolejną sesję 24 września i zamknął posiedzenie.