Odnośniki podstawowe

XVII sesja RO Leśnica - 24 września 2018 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik. Przywitał zebranych i odczytał uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego RO Leśnica Damiana Janczaka. Przywitał na sesji Krzysztofa Skrypaka, który uzyskał kolejno największą ilość głosów i wyraził zgodę na objęcie mandatu. Nowy radny złożył ślubowanie, a radni przyjęli uchwałę o wstąpieniu na zwolnione miejsce. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Następnie przewodniczący poprosił zebranych o przyjęcie porządku obrad. Jan A. Kułacz zgłosił dodatkowy punkt - przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji projektu Od Nowa. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Kolejno przyjęto protokół z XVI sesji RO, z 27.08.2018 r. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, jedenastu głosowało za, dwóch wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące:

- Dobiega końca budowa obwodnicy Leśnicy, odcinka na terenie Jerzmanowa. Montowane jest oświetlenie, wiaty przystankowe i barierki na wiaduktach. Na pętli autobusowej w Żarze, pomimo naszych monitów nie ustawiono jeszcze wiaty, zdemontowanej podczas prac budowlanych.
- Nie otrzymaliśmy też żadnych informacji o projekcie i przetargu na budowę osi zachodniej - alei Stabłowickiej i poszerzenia Kosmonautów.
- Rozpoczęły się roboty budowlane na parkingu p&r przy ulicy Snycerskiej. Parking ma być dostosowany do zamontowania monitoringu i systemu nadzoru dostępu. Prace potrwają do końca października.
- Trwa remont budynku starej szkoły przy ulicy Skoczylasa, w którym powstanie centrum aktywności lokalnej.
- Członkowie Klub Seniora złożyli petycję do Prezydenta Wrocławia dotyczącą wyniesienia przejścia dla pieszych na ulicy Wolskiej.
- Mieszkaniec Ratynia zwrócił się do ZDiUM o przesunięcie wiaty na ulicy Szkolnej.
- Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał informację o czwartym przetargu na działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone przy ulicy Pusteckiej, kartę i wykaz nieruchomości położonej przy ulicy Stabłowickiej oraz informację o przetargach na 3 działki jednorodzinne, położone przy ulicy Kościańskiej.
- ZDiUM poinformował, że na swoim stanie nie posiada wolnych wiat przystankowych i zwrócił się do Wrocławskich Inwestycji w sprawie ustawienia wiaty w Żarze na przystanku 138.
- Wrocławska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa złożyła wniosek o nie stawianie kontenera na odpady wielkogabarytowe przy ulicy Starogajowej 6.
- Do Straży Miejskiej i ZZM zwróciliśmy się z prośbą o podjęcie pilnych działań porządkowych na terenach zielonych, na których ustawiane są kontenery na odzież. Straż Miejska wystąpiła z odpowiednimi wnioskami do ZDiUM i ZZM.
- Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że planuje kolejną wycinkę suchych drzew, tym razem przy ulicy Małomnickiej.
- WCRS przypomniał, że do końca października Osiedla mogą składać do WCRS projekty zadań społecznych planowanych do realizacji w 2019 roku.
- Kupcy z targowiska przy ulicy Skoczylasa przedstawili podpisy ponad 200 osób zadowolonych z obecnego stanu tego miejsca, dając tym samym wniosek za jego utrzymaniem.
- Mieszkaniec Złotnik zwrócił się z wnioskiem o ustawienie wiaty na przystanku przy ulicy Małopolskiej.
- Do 15 września można było składać wnioski projektów w ramach kolejnego naboru Mikrograntów Młodzieżowych.
- Do Policji zwróciliśmy się z prośbą o przeprowadzenie kontroli zdewastowanych obiektów znajdujących się przy ul. Marszowickiej. Posesja jest nieogrodzona, mogą tam wejść dzieci, osoby spożywające alkohol itd.
- WCRS poinformował o przyznaniu kwoty 3000 zł na wyposażenie siedziby RO.
- Wydziału Transportu odpowiedział na zarzuty mieszkanki dotyczące przepełnionego autobusu linii 138, wyjeżdżającego z pętli o 7.30. WTR poinformował, że przeprowadził badania, które wykazały średnie 60% i maksymalne 85% napełnienie pojazdów, co udokumentował zdjęciami wnętrza pojazdu. Stwierdził też, że wrażenie przepełnienia może być spowodowane niepełnym wykorzystaniem całej przestrzeni pojazdu.
- Mieszkaniec Marszowic zapytał o uzasadnienie zmiany trasy autobusu linii 123, która jego zdaniem utrudniła dojazd do kościoła w Praczach, przychodni, stacji PKP.
- Rozpoczęła się budowa placu zabaw Złota integracja przy ulicy Kamiennogórskiej - projekt nr 506 WBO 2017. Zakończenie prac zaplanowano na koniec listopada br.

- WCRS, BPS, Fundacja Na Rzecz Studiów Europejskich i Dom Pokoju zaprosiły na spotkanie dotyczące przyszłości osiedli i podsumowania badań w ramach projektu Wrocław rozmawia o osiedlach. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę, 29 września.
- Mieszkaniec Złotnik zapytał o sprawdzenie możliwości budowy utwardzonej ścieżki od ulicy Kościańskiej do placu Kaliskiego.
- Zarząd Zieleni Miejskiej poinformował, że dzisiaj rozpoczęła się kolejna edycja proekologicznego projektu „Schronisko dla roślin”. Przez kolejne poniedziałki, w różnych punktach Wrocławia mieszkańcy będą mogli wymieniać się roślinami.
- Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że zakupione zostały materiały na budowę scenografii Radosnych Obchodów 100lecia Odzyskania Niepodległości dla Przedszkola nr 66, nagrody dla dzieci biorących udział w zawodach sportowych w SP 95 oraz nagrody dla uczestników zawodów wędkarskich Młodzieżowego Pucharu Jesieni. W tych zawodach wzięło udział 42 uczestników, nagrody ufundowane przez RO wręczył Bronisław Piela.
Uchwały:
> Departament Spraw Społecznych przekazał Radom Osiedli 3000 zł na doposażenie siedzib. Środki te, przed wykorzystaniem, należy przyjąć do Planu wydatków Osiedla. Zarząd zaplanował zakup urządzeń nagłaśniających, tablicy zmazywalnej, szafy biurowej itp. W głosowaniu wzięło udział siedemnastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
> Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie monopolowym przy ulicy Śnieżnej 31. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu wzięło udział siedemnastu radnych: 16 osób głosowało za wydaniem opinii pozytywnej, wstrzymała się 1 osoba.
> Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie Garaż Smaku przy ulicy Barskich 21/U5. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu wzięło udział siedemnastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.

> Wpłynął wniosek w sprawie wydania opinii umożliwiającej sprzedaż napojów alkoholowych w sklepie na stacji Orlen przy ulicy Rawickiej. Zarząd zaopiniował wniosek pozytywnie. W głosowaniu wzięło udział siedemnastu radnych: 13 osób głosowało za wydaniem opinii pozytywnej, 3 przeciw, wstrzymała się 1 osoba. 
> Przewodniczący Zarządu, na prośbę lidera, poprosił radnych o zaktualizowanie podziału środków i przesunięcie 300 zł przeznaczonych na usługi do paragrafu zakup materiałów. W głosowaniu wzięło udział szesnastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Przewodnicząca Komisji Komunikacji, Zdrowia i Ochrony Środowiska Monika Brodzka poinformowała, że wraz z Bronisławem Pielą przeprowadzili wizję w okolicy skrzyżowania ulicy Stabłowickiej i Starogajowej. Stwierdzili konieczność przesunięcia przejścia dla pieszych w celu poprawy widoczności i bezpieczeństwa uczestników ruchu oraz potwierdzili, że wyjazd z posesji nr 2 i 2a jest utrudniony i niebezpieczny. Ponieważ WIM już wcześniej negatywnie zaopiniował wniosek w sprawie przesunięcia pasów, radne Monika Brodzka i Agnieszka Ptak zaproponowały, że zbiorą pod wnioskiem podpisy mieszkańców osiedla. Natomiast wyjazd z posesji na łuku ulicy Stabłowickiej leży na działce prywatnej i w związku z tym o warunki włączenia do drogi publicznej, zmianę położenia wyjazdu oraz oznakowania wystąpić muszą właściciele działek. Przewodnicząca komisji sprawdziła też, że obecnie nie ma możliwości ustawiania kontenera na odpady wielkogabarytowe przy ulicy Starogajowej 6, ponieważ ogrodzony został teren WSRH, a w pobliżu tego miejsca nie ma odpowiedniej działki miejskiej.

Przewodniczący Komisji Handlu, Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności Bronisław Piela poinformował, że kupcy z placu targowego przy ulicy Skoczylasa zebrali ponad 200 podpisów ponieważ do klientów została przekazana informacja, że plac zostanie zlikwidowany. Przebudowę placu wyceniono na 1  397 000 zł.
W wyniku negocjacji, w których wzięły udział wszystkie strony ustalono, że na targu powstaną sanitariaty, utworzony zostanie fundusz remontowy oraz parking. Radny Piela poinformował też, że naprawiono ulice Wyboistą, Promenadę i Skoczylasa.

Zapytania:
- Przewodniczący Zarządu zapytał radnych o opinie w sprawie przesunięcia wiaty przy ulicy Szkolnej, która koliduje z planowanym wjazdem na działkę. Wiata została ustawiona niedawno, na nowym przystanku w pobliżu Środowiskowego Domu Samopomocy. ZDiUM wyraził zgodę na zmianę lokalizacji wiaty, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii RO Leśnica i poniesienia wszystkich kosztów tej inwestycji. Większość radnych po dyskusji stwierdziła, że jeżeli wszystko ma odbyć się staraniem i na koszt wnioskodawcy, to należy poprzeć ten wniosek.
- Przewodniczący poinformował, że mieszkaniec Leśnicy Maciej Winiewicz poprosił o poparcie pomysłu na ustawienie przyczepy gastronomicznej na pętli w Leśnicy. Planuje tam sprzedawać kanapki świata na ciepło. Radni rekomendowali Zarządowi poparcie wniosku mieszkańca.
Wolne wnioski:
- Przewodniczący Zarządu przypomniał, że w najbliższą niedzielę, w CK Zamek odbędzie się Jarmark Jadwiżański i poprosił radnych o zapisywanie się na dyżury. Poinformował też, że zapytał przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia o stanowisko sprawie prowadzenia kampanii wyborczej w siedzibie RO. Radni po dyskusji stwierdzili, że nawet jeżeli opinia ta będzie pozytywna, to nie należy angażować się w organizowanie spotkań wyborczych.
- Monika Brodzka poinformowała, że jest członkiem komisji oceniającej wrocławskie Mikrogranty.
- Bronisław Piela poinformował, że jako lider projektu WBO dotyczącego zagospodarowania stawów w Leśnicy, podczas Jarmarku Jadwiżańskiego będzie zachęcał mieszkańców do głosowania. Zgłosił, że nie może więcej rozwozić gazety osiedlowej, a także zaapelował do kolegów radnych o uczestniczenie w posiedzeniach od początku do końca.
Marian Cieślik podziękował radnym za udział w obradach, zaprosił na kolejną sesję 22 października i zamknął posiedzenie.