Odnośniki podstawowe

XVIII sesja RO Leśnica - 22 października 2018 r.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Osiedla Leśnica Marian Cieślik, który przywitał zebranych i poprosił o przyjęcie porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, program przyjęto jednogłośnie.
Następnie przewodniczący poprosił o przyjęcie protokołu z XVII sesji RO, z 24.09.2018 r. W głosowaniu wzięło udział jedenastu radnych, protokół przyjęto jednogłośnie. 
Przewodniczący Zarządu przedstawił sprawy bieżące:
- W nocy z 19 na 20 października otwarto Obwodnicę Leśnicy na odcinku od ul. Piołunowej do ul. Osinieckiej. Spotkanie komisji przed wdrożeniem docelowej organizacji ruchu odbyło się w piątek 19.10.18. Zarząd zbierze od radnych i mieszkańców uwagi oraz obserwacje z funkcjonowania nowej trasy i prześle do UM. Radny Bartosz Michalak zgłosił, że już widać potrzebę regulowania ruchu na skrzyżowaniu alei Kaczorowskiego z ulicą Piołunową oraz ustawienie dodatkowych tablic kierunkowych.
- Do Wrocławskich Inwestycji i Wydziału Inżynierii Miejskiej skierowaliśmy zapytanie o szczegóły organizacji ruchu na nowej drodze oraz odtworzenie wiaty w Żarze i budowę progów na Trzmielowickiej. Odpowiedź na część pytań otrzymaliśmy od kierownika budowy: przebieg drogi krajowej 94 pozostanie bez zmian, zakaz poruszania się pojazdów ciężarowych obowiązywać będzie przy wjeździe na ul. Średzką, od strony ronda, wyjątkiem będzie dojazd do osiedli. Tablice kierunkowe i informujące o dojeździe do autostrady i AOW, będą umieszczone tylko od strony Środy Śląskiej. Od strony A8 i lotniska nie będzie informacji o możliwości korzystania z obwodnicy.
- Wydział Inżynierii Miejskiej odpowiedział na zapytanie o inwestycje i remonty dróg planowane na naszych osiedlach: w Stabłowicach budowany jest chodnik przy ulicy Starogajowej i jest planowana budowa chodnika na odcinku od posesji nr 38 do 50; na ulicy Kruszcowej, od Jeleniogórskiej do posesji nr 36, planowana jest budowa nawierzchni tymczasowej; w Złotnikach planowana jest budowa ulicy Zakopiańskiej na odcinku od Złotnickiej do Kieleckiej, przebudowa skrzyżowania Złotnickiej z Zakopiańską, wyciszenie Złotnickiej na odcinku od Kosmonautów do Rajskiej; w Ratyniu planowana jest budowa chodnika przy Gromadzkiej i Szkolnej, po wykonaniu infrastruktury przez MPWiK - Ratyń 3; w Leśnicy będzie przebudowana ulica Średzka od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z Dolnobrzeską i ulica Dolnobrzeska na odcinku od Średzkiej do Polkowickiej, w 2019 r. zaplanowano budowę nowego przystanku w rejonie Smolnej, budowę nawierzchni ulicy Prochowickiej, przebudowę chodnika po południowej stronie Serowarskiej. W bieżącym roku zaplanowano też naprawę nawierzchni dróg gruntowych Promenady, Równej i Wyboistej oraz remont chodnika na ulicy Krępickiej, a w 2019-20 planowany jest remont Mostów Średzkich.
- Wydział Transportu poinformował, że wpłynęły dwie uwagi dotyczące likwidacji bezpośredniego połączenia Marszowic z Praczami Odrzańskimi. WTR zaplanował przeprowadzenie badań wykorzystania nowego przebiegu linii 123.
- Zakończyła się tegoroczna edycja WBO. Na Osiedlu zostaną zrealizowane projekty: Złotnicki Gródek Dla Dzieci - Etap 2, Ekopark Stabłowice - Etap 2 i Mokrzański Plac Zabaw Etap 2.
- Mieszkanka Wrocławia zwróciła się do rad osiedli z wnioskiem o przedstawienie indywidualnej pracy radnych po roku funkcjonowania rad. Przepisy nie przewidują indywidualnej oceny członków rady. Coroczne sprawozdania zdaje Rada Osiedla do Rady Miejskiej Wrocławia i w związku z tym Zarząd zapytał WCRS o opinię prawną w tej sprawie.
- WCRS poinformował, że zabronione jest prowadzenie kampanii wyborczej w siedzibach RO.
- Pozytywnie zaopiniowaliśmy lokalizację przyczepy z kanapkami świata na pętli w Leśnicy.
- Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości przesłał informacje o czwartym przetargu na/-/8- działki przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną położone przy ulicy Pusteckiej, trzecim przetargu na działkę przy ulicy Jesiennickiej (okolice stacji transformatorowej),  kartach nieruchomości położonych przy ul. Skoczylasa 30, Niepierzyńskiej, Dolnobrzeskiej, Stabłowickiej i Góreckiej. Do karty nieruchomości działki położonej przy ulicy Skoczylasa 30, przekażemy negatywną opinię, ponieważ rok wcześniej składaliśmy wniosek o sprzedaż działki jej dzierżawcom - mieszkańcom posesji nr 30.
- Biuro Rozwoju Wrocławia poinformowało o przystąpieniu do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gromadzkiej, Szkolnej, Miodowej i alei Prezydenta Kaczorowskiego oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Ernesta Maya, Tadeusza Brzozy i alei Architektów (część mpzp Nowych Żernik).
- Wydział Środowiska i Rolnictwa zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji bazowych telefonii komórkowej przy ul. Lutyńskiej 2 oraz przy ul. Dolnobrzeskiej 44-44a.
- Dolnośląski Alarm Smogowy zaprosił na spotkanie dotyczące możliwości dofinansowania do wymiany źródeł ciepła na systemy ekologiczne.
- Mieszkaniec zwrócił się z wnioskiem o zmianę lokalizacji kontenera na odpady wielkogabarytowe, ponieważ dotychczasowe jego ustawianie będzie przeszkadzało w pracach budowlanych.
- Ekosystem poinformował o tworzeniu harmonogramu rozstawień kontenerów na odpady wielkogabarytowe na 2019 rok. Propozycje można składać do końca października.
- ZDiUM poinformował, że ma w zarządzie jedną działkę, na której leży droga polna za ulicą Jeżowską, ale nie planuje tam żadnych inwestycji.
- Wędkarze z Koła 122 Astra PZW kolejny raz zaprosili radę do współorganizacji Pucharu Wiosny i Pucharu Jesieni 2019, zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży.
- Zastępca dowódcy 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia Krzysztof Rawski podziękował radnym za współpracę oraz poinformował o służbowym przeniesieniu do Sieradza.
- Poparliśmy wniosek Zrzeszenia Handu i Usług, skierowany do ZZK, o udostępnienie działki miejskiej położonej przy ulicy Płońskiego i zaadaptowanie jej na parking .
-Właścicielka Biura Projektów i Nadzorów Aqua Projekt wystąpiła do WCRS z wnioskiem o umieszczenie szyldu na elewacji kamienicy przy ul. Płońskiego 13. Przekazaliśmy do WCRS opinię w tej sprawie, jednak wniosek powinien zostać skierowany do zarządcy budynku tj. ZZK.
- Mieszkanka Złotnik przysłała wniosek w sprawie przeprowadzenia przez RO w 2019 roku zadania społecznego pn. Kino Plenerowe w Złotnikach.
- Skarbnik Elżbieta Miedzińska poinformowała, że Klub Seniora Fantazja uroczyście obchodził dni seniora. Na uroczystość z przybył prezydent Rafał Dutkiewicz, Dyrektor DSS Jacek Sutryk, radni RMW oraz zaproszeni goście z osiedla. Zrealizowany został projekt Od Nowa - radni, członkowie Stowarzyszenia Mieszkańców i mieszkańcy Żernik Nowych odnowili ławeczki na terenie zielonym przy boisku. Przedszkole nr 66 Bajkolandia przygotowuje się do realizacji w muzeum Zajezdnia projektu Radosnych Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości - zakupione zostały materiały na budowę scenografii.
- W Szkole Podstawowej 51 odbyły się uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowe, a w 10. Wrocławskim Pułku Dowodzenia świętowano obchody Dnia Wojsk Łączności i Informatyki, w odchodach wziął udział przewodniczący Zarządu.
Uchwały:
Do końca października można składać do WCRS projekty zadań społecznych na przyszły rok. Jan A. Kułacz przygotował projekt festynu osiedlowego, którego będzie liderem. Impreza zostanie przeprowadzona podobnie jak w tym roku, przez wszystkich członków Partnerstwa dla Leśnicy i Okolic, na terenie jednostki wojskowej. Ponieważ festyn cieszy się bardzo dużą popularnością, program w zarysie będzie taki, jak w poprzednich edycjach. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Zarząd Klubu Seniora Fantazja przy RO chce kontynuować swój projekt dla seniorów w 2019 roku i w związku z tym przygotował kolejną jego edycję pn. Klub Seniora. Liderem projektu, tak jak w tym roku, będzie radna Anna Pietrońska. Klub będzie docelowo funkcjonował w remontowanym budynku przy ulicy Skoczylasa. W kolejnym roku będzie ewoluował w stronę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, stąd zwiększona kwota na funkcjonowanie klubu. Radna Elżbieta Krzak zapytała czy do klubu należą osoby spoza samej Leśnicy. Informację w o liczbie członków ze Stabłowic radna otrzyma na kolejnej sesji. W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział trzynastu radnych: 12 osób głosowało za wydaniem opinii pozytywnej, wstrzymała się 1 osoba.
W 2019 roku chcemy również kontynuować wydawanie Gazety Leśnickiej. Dotacja WCRS pozwoli utrzymać zwiększony nakład. Projekt przygotował przewodniczący zarządu, jednocześnie lider projektu. Radny Bronisław Piela zwrócił uwagę, że istnieje potrzeba zmiany dnia wydawania gazety. Gazeta jest dostarczana do Zamku w piątek i dystrybuowana przez kilka dni. Bardzo często informacje o weekendowych imprezach docierają do czytelnika po fakcie. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Jan A. Kułacz przygotował też projekt organizacji osiedlowego pchlego targu. Flomark miałby odbywać się dwa razy w roku - wiosną i jesienią. W czasie trwania flomarku zaplanowany został kiermasz kwiatowy,  konkurs ekologiczny dla dzieci, kiermasz produktów regionalnych oraz część rekreacyjna dla dzieci. Jan A. Kułacz zaproponował kilka lokalizacji do przeprowadzenia imprezy, miejsce zostanie określone po zaakceptowaniu projektu przez komisję WCRS. Liderem projektu będzie radny Bronisław Piela. W głosowaniu wzięło udział trzynastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu poprosił radnych o zaktualizowanie podziału środków i przesunięcie kwoty 3800 zł pochodzącej z wynajmu, z paragrafu Darowizny do odpowiednich paragrafów Planu Wydatków. Dodatkowo przesunięciu między paragrafami musi ulec kwota 270 zł do wykorzystania przez Klub Seniora. Radna Elżbieta Krzak zapytała jaką kwotę wydaliśmy na media w ubiegłym roku i jaką wydamy w roku bieżącym. Zarząd sprawdzi te dane i odpowie radnej. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Zarządu odczytał sprawozdanie z projektu Od Nowa. W głosowaniu wzięło udział dwunastu radnych, uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Przewodniczący Komisji Handlu Usług, Bezpieczeństwa i Praworządności Bronisław Piela poinformował, że rozmawiał z mieszkańcem, który wystąpił o postawienie wiaty na przystanku przy ulicy Małopolskiej i przekazał mu informację, że ZDiUM nie posiada wolnych wiat przystankowych. Na spotkaniu seniorów rozmawiał z dyrektorem DSS Jackiem Sutrykiem. Przypomniał mu o ważnych dla Osiedla sprawach, między innymi o  zadbaniu o stawy w Leśnicy, o sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Miodowej i al. Kaczorowskiego oraz utworzeniu przejść dla pieszych na ulicy Skoczylasa i Płońskiego.
Zapytania:
- Wiceprzewodnicząca Zarządu Wanda Dąbrowska poinformowała, że mieszkańcy Złotnik przedstawili jej projekt organizacji kina plenerowego w Złotnikach. Przygotowany wniosek wpłynął do rady przed samą sesją. Jan A. Kułacz stwierdził, że projekt ma wady formalne, błędy w części finansowej, wymaga też dopracowania części organizacyjnej i na tej sesji nie ma możliwości przyjęcia projektu w jego obecnej formie. Radna Dąbrowska zaproponowała, aby warunkowo dzisiaj przyjąć uchwałę, a później przerobić projekt. Joanna Lisowska przypomniała, że istnieje możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej. Jan A. Kułacz zapytał radnych o opinie w sprawie projektu oraz zaproponował żeby zrezygnować w tym roku z formy projektowej i przewidzieć środki w nowym budżecie na dofinansowanie pilotażu imprezy. Przewodnicząca Komisji Statutowej Anna Pietrońska potwierdziła, że projekt ma wady formalne. Radni po dyskusji zdecydowali, że nie podejmą dzisiaj uchwały w tej sprawie.
- Przewodniczący poinformował zebranych, że mieszkaniec, który wystąpił o zmianę lokalizacji wiaty na ulicy Szkolnej, oświadczył, że nie zamierza ponosić kosztów jej przesunięcia. Ponieważ radni byli za wydaniem opinii pozytywnej w związku z zapewnieniem pokrycia tych kosztów, przewodniczący jeszcze raz poprosił o wypowiedzi na ten temat. Zebrani stwierdzili, że opinia może być pozytywna, ale wyłącznie pod warunkiem pokrycia wszystkich kosztów. 
- Przewodniczący Zarządu zapytał radnych czy podtrzymują chęć uczestniczenia w spotkaniu opłatkowym 14 grudnia br. oraz przypomniał, że 16 grudnia będziemy organizować wigilię dla samotnych i potrzebujących i poprosił radnych o zaangażowanie w realizację projektu.
Wolne wnioski:
- Elżbieta Krzak przypomniała o wniosku mieszkanki dotyczącym ustawienia dodatkowego kontenera na odpady wielkogabarytowe na ulicy Kruszcowej.
Marian Cieślik podziękował radnym za udział w obradach, zaprosił na kolejną sesję 26 listopada i zamknął posiedzenie.